Vstup do systému:

Přihlášení

Klinická farmakologie a farmacie

Klin Farmakol Farm 2012; 26(1): 29-37

Antidepresiva – od teorie ke klinické praxi

Antidepressants – from theory to clinical use

Michaela Fujáková, Miloslav Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Klíčová slova: antidepresiva, mechanizmus působení, interakce a kombinace, nežádoucí účinky, předávkování a vysazení, specifické populace

Antidepresiva byla uvedena na trh před 60 lety. Léčebné indikace zpočátku zahrnovaly pouze depresivní poruchu, jejich potenciál je však mnohem širší. Díky rozvoji biochemických a molekulárních metod se v poslední době daří rozpoznat nové mechanizmy účinku, stejně jako se přiblížit k etiologii psychopatologických procesů. Kromě teoretických poznatků se článek věnuje klinickému použití antidepresiv, možným nežádoucím účinkům, interakcím, jakož i podáváním antidepresiv u specifických populací.

Antidepressants were first introduced to the market nearly 60 years ago. They were initially used to treat depression; however, their potential is currently much broader. The development of biochemical, molecular and cellular techniques to investigate their mode of action helped us to identify the etiology of many other psychopathological processes. In addition to the theoretical knowledge, the clinical usage, possible adverse effects, drug-to-drug interactions as well as indications in specific population groups are discussed in the article. specific population.


Plná verze článku

« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.