Časopis si dává za cíl být nezávislým zdrojem informací o problematice farmakoterapie a klinické farmakologie především pro lékaře interních oborů a nemocniční lékárníky, ale i pro ostatní lékaře a farmaceuty. Má zejména sloužit jako materiál pro jejich postgraduální vzdělávání. Je také odborným fórem klinických farmakologů a klinických farmaceutů. V časopise jsou zveřejňovány původní práce a přehledové práce, dále kasuistiky, hot-lines, zprávy z kongresů a další informace. Všechny práce jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Příspěvky lze publikovat v češtině, slovenštině nebo angličtině. Vychází od roku 1987.


CÍLOVÁ SKUPINA

farmakologové, ostatní obory dle hlavního tématu

ROČNÍK – 32.

PERIODICITA – 4x ročně

ČASOPIS JE ZAŘAZEN DO DATABÁZÍ:

 • SCOPUS
 • EMBASE
 • Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
 • Bibliographia Medica Čechoslovaca

RUBRIKY

 • Originální práce
 • Přehledové práce
 • Hot-lines
 • Kazuistiky
 • Varia
 • Zprávy ze sjezdů
 • Společenská rubrika

CITAČNÍ ZKRATKA - Klin Farmakol Farm

ISSN

 • ISSN 1803-5353 (online verze)
 • ISSN 1212-7973 (tištěná verze – od r. 2017 již tiskem nevychází)

PŘÍLOHY

 • Abstrakta vybraných farmakologických kongresů

REDAKČNÍ RADA

 • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.
 • doc. MUDr. Milan Kolář, CSc.
 • prof. MUDr. Jan Krejsek, CSc.
 • prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.
 • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 • prof. Momir Mikov, MD, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
 • MUDr. David Suchý
 • doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D.
 • doc. MUDr. Martin Wawruch, Ph.D.
 • prof. Adam Vas, MD, Ph.D.

ODBORNÝ REDAKTOR

 • doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

PORADNÍ SBOR

 • prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc.
 • doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
 • doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc.
 • doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
 • doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
 • PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
 • doc. MUDr. Karel Němeček, CSc.
 • prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
 • doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jan Příborský, CSc.
 • doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
 • MUDr. Věra Strnadová, CSc.
 • MUDr. Josef Šedivý, CSc.
 • doc. RNDr. Nina Škottová, CSc.
 • prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
 • prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 • prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.
 • prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 • doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
 • doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.

 • Všechny publikované články prochází dvojitou nezávislou recenzí.
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca
 • Registrace u MK - E7223
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice

REDAKTORKA

Mgr. Hana Kaprálová

Vydavatel

Solen, s. r. o.

Redakce

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • e-mail: kapralova@solen.cz
 • mob.: 777 557 411
 • tel.: 585 242 502
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

Obchodní oddělení

 • Ing. Lenka Mihulková
 • e-mail: mihulkova@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel.: 233 340 201
 • mob.: 734 567 854
 • fax: 233 340 202

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.