ČASOPIS PŘIJÍMÁ PŘÍSPĚVKY DO NÁSLEDUJÍCÍCH RUBRIK

 • Úvodníky
 • Originální práce (max. 8 stran)
 • Přehledové práce (max. 8 stran)
 • Kazuistiky (max. 4 strany)
 • Hot-line (nejnovější výsledky klinických studií, které mění dosavadní přístup)
 • Informace a komentáře (chystané odborné akce, zprávy ze sjezdů, krátké diskuzní příspěvky na akuální téma, recenze tuzemských i zahraničních publikací) (max. 4 strany)
 • Společenská rubrika (výročí a jiné) (max. 4 strany)

ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů, přičemž prosím dbejte následujících technických připomínek:

 • doporučená velikost písma 12, řádkování 1,5
 • klávesu ENTER používejte jen na konci odstavce (ne na konci každého řádku)
 • v písmu rozlišujte důsledně číslice 1a 0 od písmen l a O
 • závorky jsou vždy kulaté ( )
 • před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
 • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte metrických jednotek a jednotek soustavy SI
 • zkratky vždy při prvním uvedení vysvětlete, nepoužívejte zkratky v nadpisu.

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

 • Titulní strana: název práce, plná jména a příjmení všech autorů včetně pracovišť autorů. Adresa hlavního autora, telefon, fax a e-mailová adresa.
 • Souhrn: stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 250 slov. U originálních prací souhrn obsahuje následující části: účel studie, použité metody, výsledky a závěry.
 • Klíčová slova: v rozsahu 3-6 (doporučeno použít seznamu hesel Index Medicus).
 • Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov
 • Vlastní text: u originálních prací dodržovat následující členění textu: úvod, soubor nemocných, použité metody včetně statistických a uvedení o souhlasu nemocných s účastí ve výzkumu a souhlasu etické komise s výzkumem, výsledky, diskuze, literatura.
 • Seznam literatury: odkazy číslujte arabskými číslicemi v pořadí, v němž se v textu poprvé objevily. "Osobní sdělení", "nepublikovaná pozorování" jsou uváděny v závorce přímo v textu a nejsou uváděny v seznamu literatury. U odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté k uveřejnění, uveďte název časopisu s poznámkou "v tisku".
Příklady citací
Článek v časopise - Stone GW, Peterson MA, Lansky AJ, Dangas G, Mehran R, Leon MB. Impact of normalized myocardial perfusion after succesfull angioplasty in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2002;39:591-597. (pokud je počet autorů vyšší než 6, uveďte první tři autory a zkratku et al.)
Monografie - Baim DS, Grossman W, eds. Grosman´s cardiac catheterization, angiography and intervention. 6th ed. Philadelphia,PA: Lippincott Williams and Wilkins, 2000:946.
Kapitola z monografie - Aroesty JM. Intraaortic balloon counterpulsation and other circulatory assist devices. In: Baim DS, Grossman W, eds. Grosman´s cardiac catheterization, angiography and intervention. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins, 2000:463-487.
 • Obrázky, grafy, tabulky (dále "obrazová dokumentace") je možno zaslat:
e-mailem - v elektronické podobě. Fotografie - sken do CMYK ve velikosti výsledného tisku na 300 dpi. Grafy - originální soubor v Excelu (případně jiný tabulkový editor). Bližší informace na tel. 582 397 459, nebo e-mail: matousek@solen.cz
Poštou - originály, které po publikování vrátíme. Všechny obrazové přílohy označte číslem, pod kterým jsou zařazeny do textu. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva.
 • Etické aspekty: podmínkou publikování klinických výzkumů je, aby použité postupy odpovídaly etickým principům Helsinské deklarace a byly schváleny příslušnou etickou komisí. Stejné předpisy musí respektovat i práce založená na pokusech na zvířatech.
 • Statistika: podrobně popište užité statistické metody tak, aby bylo snadné ověřit předkládané výsledky.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 • K publikaci budou přijímány pouze originální práce, které nebyly dosud nikde publikovány ani odeslány k publikaci nebo k recenzi jinému časopisu. Tuto skutečnost uveďte v průvodním dopise.
 • Redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině; práce bude vytištěna v jazyce, ve kterém byla dodána.
 • Korektury: redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy rukopisu. Před definitivním odesláním do tisku obdrží autoři práci k provedení korektury.
 • O přijetí práce do tisku rozhoduje redakční rada na základě dvou nezávislých recenzních posudků. Hlavní autor bude informován o přijetí či odmítnutí práce nejpozději do čtyř týdnů od obdržení rukopisu.
 • Rukopisy odpovídající výše uvedeným požadavkům odesílejte v elektronické podobě na adresu: kapralova@solen.cz. Alternativně lze práci odeslat na CD na adresu vydavatelství SOLEN (Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc)
 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.