Aktuality

Z posledního čísla

Fixní kombinace Cyclo 3 Fort v léčbě CVI

Jiří Slíva

Venofarmaka jsou oblíbenou skupinou látek využívanou dominantně u chronické žilní nedostatečnosti, a to společně s dalšími opatřeními, především kompresivní léčbou. Článek se zaměřuje na shrnutí dostupných informací o přípravku Cyclo 3 Fort, a to jak z hlediska preklinického (tj. především dokumentace mechanizmu působení), tak i z hlediska klinického.

Přehled biologické léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Tomáš Büchler, Jana Čejková

Rozpoznání významu receptoru HER2/neu pro lidský epidermální růstový faktor bylo velkým pokrokem v individualizaci léčby pacientek s karcinomem prsu. HER 2 je klíčovým regulátorem apoptózy nádorových buněk. Nadměrná exprese HER2 umožňuje trvalou aktivaci signálních cest a působí jako faktor podněcující nádorový růst u karcinomu prsu. Biologickou léčbou, která blokuje receptor HER2 je dosaženo zlepšení výsledků léčby. Mezi dostupné látky blokující HER2 receptor se řadí trastuzumub, trastuzumab emtansin, lapatinib a pertuzumab.

Jak změní nová farmaka léčbu diabetu?

Milan Kvapil

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění, stávajícími prostředky se nedaří u všech pacientů dosáhnout cílových hodnot kompenzace. Jsou proto hledány a objevovány zcela nové možnosti pro terapii hyperglykémie (inhibitory SGLT 2, gliptiny, agonisté receptoru pro GLP 1). Tato nová farmaka jsou nejméně stejně tak účinná, jako starší typy antidiabetik, jistě jsou však bezpečnější. Klíčovou vlastností je minimální riziko hypoglykémie. Postupně rozšiřují možnosti farmakoterapie diabetu 2. typu a umožňují individuální výběr a nastavení léčby.

Vybrané články

Biosimilars – specifika schvalovacího procesu v EU

Jan Strojil

S blížícím se vypršením patentů řady významných biologických léčiv se do popředí zájmu dostává problematika podobných biologických léků také označovaných jako biosimilars. Tento text přináší přehled aktuální regulace schvalování těchto přípravků v Evropské unii, především ve srovnání se zavedenou metodikou schvalování generických kopií. Na příkladu biosimilar infliximabu jsou popsána specifika vývoje a charakterizace biologických léčivých látek, současný pohled na nomenklaturu a informace pro lékaře a pacienty, možnosti automatické záměny.

Účinnost a bezpečnost přípravku Zarzio® potvrzují výsledky klinických studií i praktické zkušenosti lékařů

Petra Tesařová

Vzdělávání lékařů – včera – dnes – zítra?

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.