Aktuality

Z posledního čísla

Přehled biologické léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Tomáš Büchler, Jana Čejková

Rozpoznání významu receptoru HER2/neu pro lidský epidermální růstový faktor bylo velkým pokrokem v individualizaci léčby pacientek s karcinomem prsu. HER 2 je klíčovým regulátorem apoptózy nádorových buněk. Nadměrná exprese HER2 umožňuje trvalou aktivaci signálních cest a působí jako faktor podněcující nádorový růst u karcinomu prsu. Biologickou léčbou, která blokuje receptor HER2 je dosaženo zlepšení výsledků léčby. Mezi dostupné látky blokující HER2 receptor se řadí trastuzumub, trastuzumab emtansin, lapatinib a pertuzumab.

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Milada Zemanová

Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází s metastatickým stadiem IV. Terapie v tomto stadiu spočívá hlavně v paliativní systémové léčbě. V současnosti existují rozdílné léčebné přístupy podle dlaždicové nebo non-squamózní diferenciace a podle molekulárně genetických vlastností. Standardem by mělo být vyšetření molekulárního profilu EGFR aktivačních mutací a ALK translokace u všech pacientů s non-squamózní histologií ještě před zahájením léčby. V případě citlivých mutací vede cílená léčba TK inhibitorem (erlotinib, gefitinib, afatinib) nebo crizotinibem a v druhé linii nyní ceritinibem k dosažení přibližně 60 % léčebných odpovědí a významně prodlužuje přežití. Dvojkombinace cytostatik založené na platinovém derivátu jsou obvyklé pro ostatní pacienty. U non-squamózních nádorů je vhodné přidat k chemoterapii bevacizumab, pokud nejsou kontraindikace této léčby. Pro nemocné léčené v první linii platinovou kombinací je možné podávat udržovací léčbu založenou na pemetrexedu, erlotinibu, gemcitabinu nebo eventuálně docetaxelu, výběr záleží na klinickém stavu, histologii, druhu úvodní léčby a odpovědi na léčbu první linie. Ve druhé linii léčby byl prokázán účinek ve smyslu prodloužení přežití u docetaxelu, pemetrexedu a erlotinibu. Nejnověji byly v kombinaci s docetaxelem v druhé linii registrovány inhibitory angiogeneze nintedanib a ramucirumab. Přiblížilo se zavedení cílené imunoterapie (antiMUC-1, antiPDL-1) do klinické praxe.

Spotřeba antibiotik a antimykotik u těžce popálených pacientů vyžadujících intenzivní péči

Břetislav Lipový, Hana Řihová, Jiří Jarkovský, Tomáš Kempný, Pavel Brychta

Infekční komplikace dnes představují závažný medicínský a ekonomický problém nejen u těžce popálených pacientů, ale i u pacientů v intenzivní péči obecně. V posledním desetiletí dochází k dramatickému nárůstu počtu rezistentních mikroorganizmů. Z tohoto pohledu představuje optimální zvládnutí antimikrobiální politiky jeden z nejpalčivějších problémů současné intenzivní péče o těžce a kriticky popálené pacienty. V následujícím článku prezentujeme výsledky evropské studie zaměřené na spotřebu jednotlivých antimikrobiálních preparátů, které mohou být zároveň ukazatelem rezistence jednotlivých mikrooganizmů.

Vybrané články

Spotreba aspirínu v novom tisícročí

Roman Hudec, Lýdia Božeková, Milan Kriška, Jana Tisoňová, Martin Wawruch, Viera Kristová, Viliam Foltán

Úvod: Aspirín bol patentovaný už v roku 1899 chemikom Felixom Hoffmannom. Skupina salicylátov účinkuje predovšetkým periférnou inhibíciou enzýmu cyklooxygenáza a ovplyvňuje tak najmä zápalovú bolesť. Našim cieľom bolo stanoviť trendy v spotrebe aspirínu v šiestich krajinách (Slovensko, Česká republika, Estónsko, Nórsko, Dánsko, Austrália) počas prvých 12 rokov tretieho tisícročia. Metódy: Hodnotili sme spotrebu aspirínu v ATC skupine N02B (Iné analgetiká a antipyretiká). Hodnoty spotreby sme získali z internetových stránok národných liekových agentúr. Použili sme hodnotenie pomocou denných definovaných dávok na 1 000 obyvateľov a 1 deň. Výsledky: Klesajúci trend spotreby vo všetkých sledovaných krajinách je evidentný (najvýraznejší v Českej republike). Najvýraznejšiu spotrebu sme zaznamenali tiež v Českej republike, zatiaľ čo v Dánsku a Austrálii sa aspirín postupne vytratil spomedzi najčastejšie používaných liekov. Záver: Klesajúci trend spotreby aspirínu a jeho nahrádzanie bezpečnejšími liekmi je možné vnímať pozitívne aj vzhľadom na jeho bezpečnostný profil.

Moderní technologie a způsob jejich využívání pro optimalizaci léčby diabetu 1. i 2. typu v praxi

Rudolf Chlup, Ondřej Krystyník, Michaela Nádvorníková, Hana Zálešáková, Emilia Ďurajková, Iveta Poljaková, Pavla Kudlová, Josef Bartek, Jana Zapletalová, Vlastimil Procházka

Tato přehledová práce shrnuje zkušenosti autorů s intenzivním selfmonitoringem (SMPG) i se systémem kontinuálního monitoringu glykemie (CGMS). Desetibodový glykemický profil a kontinuální monitoring glykemie jsou pružnými ukazateli účinnosti terapie diabetu 1. i 2. typu a pomáhají rozpoznat i fenomén svítání. Osobní glukometr, selfmonitoring a edukace se dnes stávají základními předpoklady pro intenzifikaci inzulinoterapie i pro léčbu inzulinovou pumpou. Je žádoucí, aby tyto moderní metody pronikly do praxe. Na pracovištích autorů byla postupně testována spolehlivost glukometrů One Touch (Johnson&Johnson, USA), Optium (Medisense/Abbott, GB), Card (Medisense/Abbott, GB), Advance (Hypoguard, GB), Linus (Agamatrix, USA), Contourlink (Bayer, BRD) a CALLA (Wellion, Austria). Správnost a přesnost výsledků testovaných glukometrů dovolují jejich využívání v praxi.

Spotřeba antibiotik a antimykotik u těžce popálených pacientů vyžadujících intenzivní péči

Břetislav Lipový, Hana Řihová, Jiří Jarkovský, Tomáš Kempný, Pavel Brychta

Infekční komplikace dnes představují závažný medicínský a ekonomický problém nejen u těžce popálených pacientů, ale i u pacientů v intenzivní péči obecně. V posledním desetiletí dochází k dramatickému nárůstu počtu rezistentních mikroorganizmů. Z tohoto pohledu představuje optimální zvládnutí antimikrobiální politiky jeden z nejpalčivějších problémů současné intenzivní péče o těžce a kriticky popálené pacienty. V následujícím článku prezentujeme výsledky evropské studie zaměřené na spotřebu jednotlivých antimikrobiálních preparátů, které mohou být zároveň ukazatelem rezistence jednotlivých mikrooganizmů.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.