Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Otrava rtutí jako vyústění neobvyklé symptomatologie

Jan Voříšek, David Suchý

Článek je věnován hojně užívanému, avšak i nebezpečnému prvku – rtuti. Se rtutí se setkáváme v každodenním životě, i když již ne v takové v míře, jako dříve. Článek popisuje příznaky akutní i chronické otravy tímto prvkem. Kazuistika pak podává na příkladu 35letého muže obraz takové otravy, diagnostiky a následné léčby. Zároveň však poukazuje na individuální reakci organizmu na zvýšenou hladinu rtuti – ta může být vnímána u pacientů velmi subjektivně.

Terapeutické monitorovanie hladín ako súčasť optimalizácie dávkovacích režimov gentamicínu u pacientov so zmenenou farmakokinetikou

Mária Göböová, Viera Kissová, Magdaléna Kuželová

Cieľ: Zhodnotiť a analyzovať význam terapeutického monitorovania hladín gentamicínu v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Súbor pacientov a metódy: Do prospektívneho sledovania sme zaradili 144 pacientov, ktorým sme stanovili sérové hladiny gentamicínu v čase minimálnych a maximálnych koncentrácií pred aj po prípadnej úprave dávky v rokoch 2010–2012. Všetky koncentrácie gentamicínu sme stanovovali vo farmakokinetickom laboratóriu FN Nitra metódou FPIA na analyzátore AxSYM firmy ABBOTT. Výsledky terapeutického monitorovania hladín (TDM) sme analyzovali hlavne u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Výsledky: Vysokú reziduálnu hladinu malo pri prvom stanovení 17 (11,8 %) pacientov. Nízku vrcholovú hladinu malo 108 pacientov (75 %). Po prvom stanovení malo optimálne obe hladiny len 19 pacientov (13,2 %). Nízka vrcholová hladina sa vyskytla častejšie (79 %) v skupine pacientov s nadváhou a u obéznych pacientov. Počet nameraných hladín mimo terapeutického rozpätia sa po interpretácii výsledku a úprave dávky značne zúžil. Záver: Výsledky hodnotenia a analýzy terapeutického monitorovania hladín liečiv ukázali jeho význam v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov, hlavne u pacientov so zmenenou farmakokinetikou, ako sú pacienti s nadváhou, obézni pacienti a pacienti so zvýšeným renálnym klírensom.

Karcinom prsu v těhotenství a v období kojení

Petra Kubánková, Jitka Abrahámová

Karcinom prsu v těhotenství je vzácné onemocnění s incidencí 0,7 na 1 000 těhotných žen. Jedná se o druhé nejčastější maligní onemocnění v těhotenství. Informace o diagnostice a léčbě karcinomu prsu v těhotenství získáváme z retrospektivních hodnocení souborů pacientek a jednotlivých kazuistik. Všechny ženy s nově zjištěným karcinomem prsu v těhotenství by měly být léčeny v onkologických centrech se zkušenostmi s léčbou těchto pacientek a s fungujícím multidisciplinárním týmem odborníků včetně gynekologa a perinatologa. Karcinom prsu vzniklý v souvislosti s těhotenstvím dělíme na karcinom prsu diagnostikovaný a léčený v těhotenství a karcinom prsu vzniklý do jednoho roku po porodu. Ženy s karcinomem prsu zjištěným po porodu léčíme jako netěhotné ženy, pokud žena kojí, je nutné laktaci zastavit před zahájením terapie. U žen s karcinomem prsu diagnostikovaným v těhotenství se řídíme gestačním stářím plodu a dle toho volíme léčebné modality. Chirurgický výkon můžeme provést kdykoliv během těhotenství, chemoterapii je možné podávat až od 2. trimestru. Hormonoterapie, cílená léčba a radioterapie jsou v těhotenství kontraindikovány.

Vybrané články

Vážené dámy a pánové, kolegové a kolegyně,

MUDr. Milan Odehnal, MBA

Hypolipidemika a jejich indikace u nemocných s chronickým onemocněním ledvin

Václav Monhart

Dyslipidemie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin přispívá k nárůstu kardiovaskulárního rizika a progresi renálního postižení. Pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární komplikace je vyšší než na důsledky terminálního selhání ledvin. Kardioprotektivní a nefroprotektivní efekt statinů a fibrátů se přisuzuje nejen hypolipidemickému účinku, ale také i dalšímu s ovlivněním lipidů nesouvisejícímu působení. Statiny snižují kardiovaskulární riziko ve všech stadiích chronického onemocnění ledvin, zpomalují pokles renální funkce, ale jejich vliv na snížení albuminurie/proteinurie není jednoznačný. Fibráty, které ovlivněním albuminurie vedou ke zpomalení progrese diabetické nefropatie, nelze podávat u závažné chronické renální insuficience či selhání ledvin. Kontrolované studie a klinická praxe prokazují, že monoterapie statiny i fibráty je účinná a bezpečná. Při léčbě smíšené hyperlipidemie je nezbytné, kromě výběru vhodné kombinace statinu s fibrátem nebo s inhibitorem vstřebávání cholesterolu, sledování výskytu možných nežádoucích účinků, tolerance a compliance léčby.

Terapeutické monitorovanie hladín ako súčasť optimalizácie dávkovacích režimov gentamicínu u pacientov so zmenenou farmakokinetikou

Mária Göböová, Viera Kissová, Magdaléna Kuželová

Cieľ: Zhodnotiť a analyzovať význam terapeutického monitorovania hladín gentamicínu v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Súbor pacientov a metódy: Do prospektívneho sledovania sme zaradili 144 pacientov, ktorým sme stanovili sérové hladiny gentamicínu v čase minimálnych a maximálnych koncentrácií pred aj po prípadnej úprave dávky v rokoch 2010–2012. Všetky koncentrácie gentamicínu sme stanovovali vo farmakokinetickom laboratóriu FN Nitra metódou FPIA na analyzátore AxSYM firmy ABBOTT. Výsledky terapeutického monitorovania hladín (TDM) sme analyzovali hlavne u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Výsledky: Vysokú reziduálnu hladinu malo pri prvom stanovení 17 (11,8 %) pacientov. Nízku vrcholovú hladinu malo 108 pacientov (75 %). Po prvom stanovení malo optimálne obe hladiny len 19 pacientov (13,2 %). Nízka vrcholová hladina sa vyskytla častejšie (79 %) v skupine pacientov s nadváhou a u obéznych pacientov. Počet nameraných hladín mimo terapeutického rozpätia sa po interpretácii výsledku a úprave dávky značne zúžil. Záver: Výsledky hodnotenia a analýzy terapeutického monitorovania hladín liečiv ukázali jeho význam v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov, hlavne u pacientov so zmenenou farmakokinetikou, ako sú pacienti s nadváhou, obézni pacienti a pacienti so zvýšeným renálnym klírensom.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.