Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Pentoxifylin v léčbě symptomatické ischemické choroby tepen dolních končetin

David Suchý, Milan Hromádka

Klinickým příznakem ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) jsou intermitentní klaudikace, které při progresi onemocnění vedou k výraznému ovlivnění kvality života a v koincidenci s dalšími aterosklerotickými projevy i ke zvýšení mortality nemocných. V naší práci jsme posuzovali efekt pentoxifylinu na ovlivnění klaudikačního intervalu a laboratorních parametrů u pacientů se symptomatickou ICHDK. Vazodilatační infuzní léčba pentoxifylinem v dávce 400 mg/den vedla v souboru 50 nemocných se zhoršením symptomů ICHDK ke statisticky významnému prodloužení klaudikačního intervalu (p < 0,01) a zvýšení kotníkového tlaku (p < 0,001). Jednorázové intravenózní podání 200 mg pentoxifylinu po 2týdenní wash-out periodě vedlo k pozitivnímu ovlivnění ukazatelů oxidačního stavu a ke snížení hladiny fibrinogenu (p < 0,05). Obdobné výsledky jsme zaznamenali i po perorálním podání 400 mg pentoxifylinu u nemocných dlouhodobě léčených tímto preparátem. Ze získaných dat považujeme hospitalizaci s podáváním vazodilatačních infuzí u nemocných se zhoršením klaudikačních obtíží za účelnou pro prokázané ovlivnění klaudikačních bolestí na pohyblivém chodníku a zvýšení kotníkového indexu.

Anestezie u operací v těhotenství

Martina Kirchnerová, Hana Suchánková, Zdeněk Mrozek

V těhotenství se někdy nevyhneme nutnosti provést operační výkon z neporodnické indikace, ať už z důvodu terapeutického, či diagnostického. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda benefit daného výkonu převažuje nad jeho riziky a riziky spojenými s anestezií, a to jak pro matku, tak pro plod. V těhotenství dochází k četným fyziologickým změnám v těle těhotné, které musí brát anesteziolog v úvahu. Pro každé období těhotenství jsou navíc tyto změny specifické. Tento článek přináší přehled jak fyziologických změn v těhotenství, které ovlivňují postup anesteziologa, tak přehled nejčastěji používaných farmak v anestezii a intenzivní medicíně s posouzením jejich možného vlivu na matku a plod.

Karcinom prsu v těhotenství a v období kojení

Petra Kubánková, Jitka Abrahámová

Karcinom prsu v těhotenství je vzácné onemocnění s incidencí 0,7 na 1 000 těhotných žen. Jedná se o druhé nejčastější maligní onemocnění v těhotenství. Informace o diagnostice a léčbě karcinomu prsu v těhotenství získáváme z retrospektivních hodnocení souborů pacientek a jednotlivých kazuistik. Všechny ženy s nově zjištěným karcinomem prsu v těhotenství by měly být léčeny v onkologických centrech se zkušenostmi s léčbou těchto pacientek a s fungujícím multidisciplinárním týmem odborníků včetně gynekologa a perinatologa. Karcinom prsu vzniklý v souvislosti s těhotenstvím dělíme na karcinom prsu diagnostikovaný a léčený v těhotenství a karcinom prsu vzniklý do jednoho roku po porodu. Ženy s karcinomem prsu zjištěným po porodu léčíme jako netěhotné ženy, pokud žena kojí, je nutné laktaci zastavit před zahájením terapie. U žen s karcinomem prsu diagnostikovaným v těhotenství se řídíme gestačním stářím plodu a dle toho volíme léčebné modality. Chirurgický výkon můžeme provést kdykoliv během těhotenství, chemoterapii je možné podávat až od 2. trimestru. Hormonoterapie, cílená léčba a radioterapie jsou v těhotenství kontraindikovány.

Vybrané články

Respirační syncytiální virus – možnosti prevence a léčby

František Kopřiva, Vladimír Mihál

Respirační syncytiální virus (RSV) je nejčastější patogen vyvolávající celosvětově infekce dýchacích cest u kojenců a batolat. V tomto přehledu autor uvádí přehled historie, mikrobiologie, epidemiologie, patofyziologie a klinického obrazu této infekce. Léčba je většinou pouze podpůrná. Řešení v současné době nabízí imunoprofylaxe palivizumabem.

Papulopustulózní exantém jako nežádoucí účinek cetuximabu

Kateřina Kučerová, Jaroslav Urbánek

Cetuximab je monoklonální protilátka proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR), která se účinně využívá při léčbě různých typů onkologických onemocnění. Užití této protinádorové terapie je velmi často spojeno s projevy kožní toxicity, která je způsobená vazbou cetuximabu na EGFR v kůži. Tento nežádoucí účinek ve většině případů zhoršuje kvalitu života onkologických pacientů a v případech těžkých toxických reakcí vyžaduje snížení dávky nebo výjimečně i přerušení léčby inhibitory EGFR. Autoři popisují případ 50leté ženy léčené pro pokročilý karcinom orofaryngu s šířením do hypofaryngu provázený akneiformní erupcí, která je nejčastějším projevem kožní toxicity u této protinádorové léčby.

Karcinom prsu v těhotenství a v období kojení

Petra Kubánková, Jitka Abrahámová

Karcinom prsu v těhotenství je vzácné onemocnění s incidencí 0,7 na 1 000 těhotných žen. Jedná se o druhé nejčastější maligní onemocnění v těhotenství. Informace o diagnostice a léčbě karcinomu prsu v těhotenství získáváme z retrospektivních hodnocení souborů pacientek a jednotlivých kazuistik. Všechny ženy s nově zjištěným karcinomem prsu v těhotenství by měly být léčeny v onkologických centrech se zkušenostmi s léčbou těchto pacientek a s fungujícím multidisciplinárním týmem odborníků včetně gynekologa a perinatologa. Karcinom prsu vzniklý v souvislosti s těhotenstvím dělíme na karcinom prsu diagnostikovaný a léčený v těhotenství a karcinom prsu vzniklý do jednoho roku po porodu. Ženy s karcinomem prsu zjištěným po porodu léčíme jako netěhotné ženy, pokud žena kojí, je nutné laktaci zastavit před zahájením terapie. U žen s karcinomem prsu diagnostikovaným v těhotenství se řídíme gestačním stářím plodu a dle toho volíme léčebné modality. Chirurgický výkon můžeme provést kdykoliv během těhotenství, chemoterapii je možné podávat až od 2. trimestru. Hormonoterapie, cílená léčba a radioterapie jsou v těhotenství kontraindikovány.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.