Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...



Z posledního čísla

Postavení leflunomidu v léčbě aktivní revmatoidní artritidy

David Suchý, Jan Voříšek

V přehledném referátu jsou shrnuty biologické, farmakologické a terapeutické vlastnosti leflunomidu. Leflunomid představuje v monoterapii nebo v rámci kombinační léčby účinné imunosupresivum vyvinuté k léčbě revmatoidní artritidy. Lze jej použít v první linii léčby revmatoidní artritidy (RA) u pacientů, kteří netolerují methotrexát, nebo u kterých je kontraindikován. Přidání leflunomidu k terapii u pacientů s nedostatečnou odpovědí na terapii methotrexátem může zlepšit kontrolu aktivity onemocnění. Leflunomid lze kombinovat i s anti-TNF či dalšími biologickými léky, přičemž účinnost i bezpečnost je srovnatelná s kombinací anti-TNF nebo jiného biologického léku plus methotrexát. Běžné nežádoucí účinky zahrnují průjem, nauzeu, zvracení, rash, alopecii a běžné infekce. Závažné nežádoucí účinky představuje plicní postižení, těžké infekce a cytopenie. Riziko nežádoucích účinků roste se souběžnou medikací, zejména methotrexátem, požíváním alkoholu a nízkou tělesnou hmotností.

Pentoxifylin v léčbě symptomatické ischemické choroby tepen dolních končetin

David Suchý, Milan Hromádka

Klinickým příznakem ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) jsou intermitentní klaudikace, které při progresi onemocnění vedou k výraznému ovlivnění kvality života a v koincidenci s dalšími aterosklerotickými projevy i ke zvýšení mortality nemocných. V naší práci jsme posuzovali efekt pentoxifylinu na ovlivnění klaudikačního intervalu a laboratorních parametrů u pacientů se symptomatickou ICHDK. Vazodilatační infuzní léčba pentoxifylinem v dávce 400 mg/den vedla v souboru 50 nemocných se zhoršením symptomů ICHDK ke statisticky významnému prodloužení klaudikačního intervalu (p < 0,01) a zvýšení kotníkového tlaku (p < 0,001). Jednorázové intravenózní podání 200 mg pentoxifylinu po 2týdenní wash-out periodě vedlo k pozitivnímu ovlivnění ukazatelů oxidačního stavu a ke snížení hladiny fibrinogenu (p < 0,05). Obdobné výsledky jsme zaznamenali i po perorálním podání 400 mg pentoxifylinu u nemocných dlouhodobě léčených tímto preparátem. Ze získaných dat považujeme hospitalizaci s podáváním vazodilatačních infuzí u nemocných se zhoršením klaudikačních obtíží za účelnou pro prokázané ovlivnění klaudikačních bolestí na pohyblivém chodníku a zvýšení kotníkového indexu.

Terapeutické monitorovanie hladín ako súčasť optimalizácie dávkovacích režimov gentamicínu u pacientov so zmenenou farmakokinetikou

Mária Göböová, Viera Kissová, Magdaléna Kuželová

Cieľ: Zhodnotiť a analyzovať význam terapeutického monitorovania hladín gentamicínu v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Súbor pacientov a metódy: Do prospektívneho sledovania sme zaradili 144 pacientov, ktorým sme stanovili sérové hladiny gentamicínu v čase minimálnych a maximálnych koncentrácií pred aj po prípadnej úprave dávky v rokoch 2010–2012. Všetky koncentrácie gentamicínu sme stanovovali vo farmakokinetickom laboratóriu FN Nitra metódou FPIA na analyzátore AxSYM firmy ABBOTT. Výsledky terapeutického monitorovania hladín (TDM) sme analyzovali hlavne u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Výsledky: Vysokú reziduálnu hladinu malo pri prvom stanovení 17 (11,8 %) pacientov. Nízku vrcholovú hladinu malo 108 pacientov (75 %). Po prvom stanovení malo optimálne obe hladiny len 19 pacientov (13,2 %). Nízka vrcholová hladina sa vyskytla častejšie (79 %) v skupine pacientov s nadváhou a u obéznych pacientov. Počet nameraných hladín mimo terapeutického rozpätia sa po interpretácii výsledku a úprave dávky značne zúžil. Záver: Výsledky hodnotenia a analýzy terapeutického monitorovania hladín liečiv ukázali jeho význam v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov, hlavne u pacientov so zmenenou farmakokinetikou, ako sú pacienti s nadváhou, obézni pacienti a pacienti so zvýšeným renálnym klírensom.

Vybrané články

Pentoxifylin v léčbě symptomatické ischemické choroby tepen dolních končetin

David Suchý, Milan Hromádka

Klinickým příznakem ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) jsou intermitentní klaudikace, které při progresi onemocnění vedou k výraznému ovlivnění kvality života a v koincidenci s dalšími aterosklerotickými projevy i ke zvýšení mortality nemocných. V naší práci jsme posuzovali efekt pentoxifylinu na ovlivnění klaudikačního intervalu a laboratorních parametrů u pacientů se symptomatickou ICHDK. Vazodilatační infuzní léčba pentoxifylinem v dávce 400 mg/den vedla v souboru 50 nemocných se zhoršením symptomů ICHDK ke statisticky významnému prodloužení klaudikačního intervalu (p < 0,01) a zvýšení kotníkového tlaku (p < 0,001). Jednorázové intravenózní podání 200 mg pentoxifylinu po 2týdenní wash-out periodě vedlo k pozitivnímu ovlivnění ukazatelů oxidačního stavu a ke snížení hladiny fibrinogenu (p < 0,05). Obdobné výsledky jsme zaznamenali i po perorálním podání 400 mg pentoxifylinu u nemocných dlouhodobě léčených tímto preparátem. Ze získaných dat považujeme hospitalizaci s podáváním vazodilatačních infuzí u nemocných se zhoršením klaudikačních obtíží za účelnou pro prokázané ovlivnění klaudikačních bolestí na pohyblivém chodníku a zvýšení kotníkového indexu.

Výskyt off-label a unlicensed preskripce u dětí

Petra Langerová, Jiří Vrtal, Jana Fürstová

Řada běžných léčiv není registrována pro použití u dětí nebo je jejich předpis pro děti omezen určitým věkem. Proto jsou někdy předepisována tzv. unlicensed (vůbec neregistrované pro děti) nebo off-label způsobem (mladším dětem, než pro které je lék registrován). V naší práci byl vyhodnocován výskyt tohoto typu preskripce u hromadně vyráběných léčivých přípravků předepsaných na Dětské klinice FN Olomouc v období 3 měsíců. Celkem bylo vyhodnoceno 4 174 předpisů pro 2 100 dětí. Předpis léčiv unlicensed nebo off-label způsobem byl zjištěn v 8,62 % z celkového počtu předpisů. Recepty na léky neregistrované pro pediatrickou populaci se vyskytovaly významně častěji u chlapců než u dívek. Statisticky významně častěji se vyskytoval předpis neregistrovaných léčiv ve skupině dětí školního věku. Unlicensed způsobem byly nejčastěji předepisovány ACE-inhibitory, off-label pak antihistaminika a bronchodilatancia.

Moderní technologie a způsob jejich využívání pro optimalizaci léčby diabetu 1. i 2. typu v praxi

Rudolf Chlup, Ondřej Krystyník, Michaela Nádvorníková, Hana Zálešáková, Emilia Ďurajková, Iveta Poljaková, Pavla Kudlová, Josef Bartek, Jana Zapletalová, Vlastimil Procházka

Tato přehledová práce shrnuje zkušenosti autorů s intenzivním selfmonitoringem (SMPG) i se systémem kontinuálního monitoringu glykemie (CGMS). Desetibodový glykemický profil a kontinuální monitoring glykemie jsou pružnými ukazateli účinnosti terapie diabetu 1. i 2. typu a pomáhají rozpoznat i fenomén svítání. Osobní glukometr, selfmonitoring a edukace se dnes stávají základními předpoklady pro intenzifikaci inzulinoterapie i pro léčbu inzulinovou pumpou. Je žádoucí, aby tyto moderní metody pronikly do praxe. Na pracovištích autorů byla postupně testována spolehlivost glukometrů One Touch (Johnson&Johnson, USA), Optium (Medisense/Abbott, GB), Card (Medisense/Abbott, GB), Advance (Hypoguard, GB), Linus (Agamatrix, USA), Contourlink (Bayer, BRD) a CALLA (Wellion, Austria). Správnost a přesnost výsledků testovaných glukometrů dovolují jejich využívání v praxi.



Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.