Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Slovo úvodem

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Farmakoekonomika biologické léčby ve světle „biosimilars“

Jana Skoupá

Článek v přehledné podobě popisuje historii „biopodobných“ léčivých přípravků (tzv. biosimilars) a současný stav. Jedná se o léčiva, která doložila srovnatelnou účinnost a bezpečnost v porovnání s referenčním produktem, byť je nelze nazývat generiky. Farmakoekonomické analýzy a hodnocení biosimilars obvykle využívají analýzu minimalizace nákladů, která striktně vyžaduje identickou účinnost a bezpečnost hodnocené látky oproti referenčnímu produktu. Dostupné zdroje prokazují, že biosimilars jsou náklady šetřící intervencí, odhadovaný potenciál úspor se pohybuje mezi 15–30 %.

Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje

Michal Prokeš, Pavel Pechánek, Taťána Soharová, Lubomír Dvořáček, Josef Suchopár

Úvod: Lékové interakce jsou jednou z příčin vzniku nežádoucích lékových reakcí. VZP ČR, největší zdravotní pojišťovna v ČR, ve dvou krajích ČR v roce 2010 zjistila četnost potenciálních lékových interakcí (PLI) warfarinu, kardiovaskulárních léků a NSA. Lékařům, v jejichž preskripci byla PLI identifikována, byl zaslán informační dopis a zároveň pozvánka na edukační seminář, kde byly předepsané PLI diskutovány. Cílem této studie bylo zjistit účinek edukační intervence na předepisování léků v Královéhradeckém (HK) a Středočeském (SC) kraji. Metodika: Byl proveden sběr preskripčních dat z databáze VZP ode všech lékařů HK a SC kraje, a to za období před provedením edukační intervence v roce 2010 a poté v roce 2011. Z extrahovaných dat byly zjištěny frekvence PLI warfarinu, kardiovaskulárních léků a NSA a také frekvence lékových duplicit. Výsledky: Celková frekvence PLI sledovaných klinicky významných PLI významu 4, 5 a 6 byla po provedení edukace snížena na 89 % původních hodnot v HK (p < 0,01) a na 92 % původních hodnot v SC (statisticky nevýznamné), počty pacientů, kterým byla PLI předepsána, byly sníženy na 88 % v HK (p < 0,01) a na 92 % v SC (statisticky nevýznamné). Frekvence kontraindikovaných PLI (význam 6) byla snížena v HK na 57 % (p < 0,01) a počet pacientů s takovou PLI na 56 % (p < 0,01) původních hodnot, v SC činily tyto hodnoty 66 % (p < 0,01) a 64 % (p < 0,01). Celkové frekvence PLI významu 4 a 5 nebyly v žádném z krajů statisticky významně změněny. Počty duplicit preskripce byly v HK i SC sníženy na 71 % původních hodnot. Závěr: Vliv edukačních aktivit VZP na preskripci byl patrný, bylo by vhodné podobné intervence rozšířit i na další oblasti v ČR a na širší spektrum preskripčních problémů.

Vybrané články

Barviva a jejich vliv na lidský organizmus

PharmDr.Barbora Růžková

Barvení a použití barviv je součástí většiny technologických postupů výroby léčivých přípravků i doplňků stravy. Přírodní barviva, pigmenty a syntetická barviva jsou součástí každodenní stravy. Cílem článku bylo demonstrovat rozdíly mezi barvivy přírodními a syntetickými, jejich pozitivní a negativní vliv na lidský organizmus zejména v oblasti lékárenství. Dalším záměrem bylo zdůraznit rozdíl chování organického barviva a anorganického pigmentu v lidském těle a na konkrétních příkladech uvést pozitivní působení barviv na lidské zdraví.

Problematika suchého oka

Milan Odehnal, Jiří Malec

Dry eye is one of the most common eye diseases. Its etiopathogenesis is multifactorial, being closely linked to local and systemic diseases. The main cause of dry eye is pathological changes leading to instability of the tear film. Secondarily, these processes are reflected in changes in the surface of the eye. Genetic predisposition, age, gender, environmental impact as well as other factors, such as wearing contact lenses, eye pathologies, systemic diseases, hormonal influences, psychosomatic aspects, or the effects of some drugs, play a role in the development of dry eye. A patient with dry eye suffers from burning and cutting and transient visual disturbances, but some forms are associated with photophobia, pain, and, in the case of corneal damage, visual functions may be permanently impaired. Diagnosis is based on history, clinical examination and tests evaluating the amount of tear production or the stability of the tear film. Treatment is individual, optimally targeted according to etiology, but mostly symptomatic. It consists in a differentiated application of artificial tears of various compositions and various forms. In the case of complicated inflammatory course, it is possible to indicate the administration of local and systemic glucocorticoids, application of autologous serum, collagen plugs for punctal occlusion or the use of cyclosporine A and amniotic membrane.

Farmakokinetika rivaroxabanu

Karel Urbánek

Rivaroxaban je perorálně podávaný selektivní přímý inhibitor faktoru Xa. Vyznačuje se dobře predikovatelnou farmakodynamikou i farmakokinetikou. Je po perorálním podání velmi dobře vstřebáván, biologická dostupnost se pohybuje mezi 80 a 100 %. Váže se z 92–95 % na plazmatické proteiny, distribuční objem je průměrně 50 litrů. Hlavními degradujícími systémy jsou cytochromy P450 3A4 a 2J2. Vylučován je převážně ledvinami, asi 1/3 podaného množství se vylučuje nezměněna převážně tubulární sekrecí. Zbylé dvě třetiny se vylučují ve formě inaktivních metabolitů zhruba stejným podílem do moči a do žluče. Střední terminální poločas eliminace při perorálním podání je 5 až 9 hodin u mladších osob a 11–13 hodin u starších. Jeho farmakokinetika je minimálně ovlivněna věkem či pohlavím léčeného pacienta a ani extrémně nízká nebo vysoká hmotnost nevedou k nutnosti upravovat dávkování, stejně jako mírná až středně závažná renální nebo jaterní insuficience.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.