Aktuality

Z posledního čísla

Možnosti farmakoterapie v léčbě pacientů se syndromem diabetické nohy

Pavlína Piťhová

Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin diabetiků distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Hlavní faktory, které vedou ke vzniku diabetické nohy, jsou diabetická neuropatie (senzomotorická a viscerální), ischemie končetiny (angiopatie), snížení kloubní pohyblivosti a působení tlaku na plosku nohy. Na vzniku a obtížném hojení ulcerací se často podílí infekce. Z přítomnosti těchto faktorů potom vyplývá i léčebná strategie, v níž se významně uplatňuje i použití farmakoterapie. Jedná se zejména o antibiotickou, antiagregační/antikoagulační léčbu a ovlivnění mikrocirkulace. V textu rozebíráme jednotlivé možnosti farmakoterapie.

Slovo úvodem

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Fixní kombinace Cyclo 3 Fort v léčbě CVI

Jiří Slíva

Venofarmaka jsou oblíbenou skupinou látek využívanou dominantně u chronické žilní nedostatečnosti, a to společně s dalšími opatřeními, především kompresivní léčbou. Článek se zaměřuje na shrnutí dostupných informací o přípravku Cyclo 3 Fort, a to jak z hlediska preklinického (tj. především dokumentace mechanizmu působení), tak i z hlediska klinického.

Vybrané články

Quo vadis pharma industry?

Jakub Rak, Vladimír Král

Odkud a kam kráčí farmaceutický průmysl? V posledních letech došlo k dramatickému přehodnocení cílů velkých farmaceutických společností od hledání nových látek k reinkarnaci starých molekul s novým uplatněním. Změny podmínek na trhu nutí průmysl k důslednému řízení životního cyklu léčiv. Trendy dále ukazují odklon od malých molekul k bioléčivům a sofistikované nanomedicíně. Důraz se pomalu přesouvá od pouhého léčení ke kvalitě života, od univerzálnosti k personalizované medicíně. Společnosti, které se nepřizpůsobí těmto trendům, budou čelit nejisté a znepokojivé budoucnosti.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje

Michal Prokeš, Pavel Pechánek, Taťána Soharová, Lubomír Dvořáček, Josef Suchopár

Úvod: Lékové interakce jsou jednou z příčin vzniku nežádoucích lékových reakcí. VZP ČR, největší zdravotní pojišťovna v ČR, ve dvou krajích ČR v roce 2010 zjistila četnost potenciálních lékových interakcí (PLI) warfarinu, kardiovaskulárních léků a NSA. Lékařům, v jejichž preskripci byla PLI identifikována, byl zaslán informační dopis a zároveň pozvánka na edukační seminář, kde byly předepsané PLI diskutovány. Cílem této studie bylo zjistit účinek edukační intervence na předepisování léků v Královéhradeckém (HK) a Středočeském (SC) kraji. Metodika: Byl proveden sběr preskripčních dat z databáze VZP ode všech lékařů HK a SC kraje, a to za období před provedením edukační intervence v roce 2010 a poté v roce 2011. Z extrahovaných dat byly zjištěny frekvence PLI warfarinu, kardiovaskulárních léků a NSA a také frekvence lékových duplicit. Výsledky: Celková frekvence PLI sledovaných klinicky významných PLI významu 4, 5 a 6 byla po provedení edukace snížena na 89 % původních hodnot v HK (p < 0,01) a na 92 % původních hodnot v SC (statisticky nevýznamné), počty pacientů, kterým byla PLI předepsána, byly sníženy na 88 % v HK (p < 0,01) a na 92 % v SC (statisticky nevýznamné). Frekvence kontraindikovaných PLI (význam 6) byla snížena v HK na 57 % (p < 0,01) a počet pacientů s takovou PLI na 56 % (p < 0,01) původních hodnot, v SC činily tyto hodnoty 66 % (p < 0,01) a 64 % (p < 0,01). Celkové frekvence PLI významu 4 a 5 nebyly v žádném z krajů statisticky významně změněny. Počty duplicit preskripce byly v HK i SC sníženy na 71 % původních hodnot. Závěr: Vliv edukačních aktivit VZP na preskripci byl patrný, bylo by vhodné podobné intervence rozšířit i na další oblasti v ČR a na širší spektrum preskripčních problémů.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.