Aktuality

Z posledního čísla

Vybrané články

Výuka farmakologie ve vysokoškolském kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester v České republice

Pavlína Štrbová, Zdeňka Mikšová, Lenka Mazalová

Tato práce hodnotila výuky předmětu farmakologie v bakalářském studijním programu oboru všeobecná sestra na vysokých školách v České republice. Průměrný rozsah výuky farmakologie na českých vysokých školách je 22,38 hodin, avšak na 4 školách je pod 20 hodin. Na 71 % vysokých škol je výuka zakončena zápočtem a zkouškou. Z hlediska obsahového jsou ve výuce nejčastěji zastoupena témata obecné farmakologie a nejméně z farmakologie klinické. Nejčastěji používaná česká učebnice dosahuje dobré didaktické efektivity 61 %. Neobsahuje však praktické informace z oblasti klinické farmakologie ani specifika práce sester při zajištění účelné farmakoterapie Lze konstatovat, že současná podoba výuky farmakologie ani didaktické zajištění není optimální ani pro současný rozsah kompetencí všeobecných sester v českém zdravotnictví.

Léčba astmatu 2015

Václav Špičák

Astma je chronickým zánětem dýchacích cest. Představuje vážné sociální a ekonomické břemeno, pro které vznikla pod záštitou WHO Globální iniciativa pro astma. Výsledkem byla v r. 1995 první globální strategie diagnostiky, léčby a prevence průduškového astmatu. V roce 1996 jsme se přihlásili k této iniciativě založením České iniciativy pro astma. Zavedením nové strategie se snížila u nás hospitalizace pro astma a zlepšila se kvalita života astmatiků. Současná léčba astmatu se opírá o poslední verzi Globální iniciativy 2014 a naše odborné společnosti alergologů a pneumologů připravily společný doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu.

Výhody transdermálních forem HRT z pohledu gynekologa

Peter Koliba

Přehledový článek o problematice menopauzální hormonální léčby, se zaměřením na transdermální formy této léčby. V období klimakteria dochází v organizmu k řadě metabolických a psychických změn, které jsou součástí procesu stárnutí a mohou negativně ovlivnit kvalitu života ženy. Základem léčby akutního klimatkerického syndromu je hormonální substituční terapie (HST), nověji menopauzální hormonální terapie (MHT). V České republice je na trhu k dispozici řada léčivých přípravků pro HRT v různých lékových formách. Tento článek popisuje výhody transdermálních lékových forem v léčbě klimakterického syndromu. Autoři po úvodu do problematiky zdůrazňují hlavní pravidla této léčby na základě posledního doporučení Mezinárodní menopauzální společnosti z roku 2013.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.