Aktuality

reklama

Z posledního čísla

Mala by sa duálna bronchodilatačná liečba stať prvou voľbou vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc?

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je komplexné, heterogénne ochorenie so vzrastajúcou morbiditou a mortalitou, ktoré nevyhnutne vyžaduje personalizovaný prístup k liečbe pacientov s týmito ochorením. Inhalačné bronchodilatanciá predstavujú najdôležitejšiu liekovú skupinu v liečbe CHOCHP, kam patria predovšetkým dlhodobo pôsobiace inhalačné anticholínergiká (LAMA) a dlhodobo pôsobiace β2-sympatomimetiká (LABA). Rôzny mechanizmus pôsobenia LAMA a LABA má za dôsledok synergické zvýšenie ich bronchodilatačného účinku. Predkladaná práca diskutuje potrebu maximálnej bronchodilatácie, zabezpečenej duálnou bronchodilatáciou, hneď od začiatku ochorenia, pre všetky kategórie pacientov s CHOCHP podľa klasifikácie GOLD.

Slovo úvodem

MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Odhadovaná glomerulární filtrace dospělých pacientů

Tomáš Šálek

Glomerulární filtrace je nejdůležitější ukazatel renálních funkcí. Znalost glomerulární filtrace je klíčová pro dávkování léků, které jsou vylučovány ledvinami. To může být obzvláště důležité při terapeutickém monitorování léčiv. Referenční metodou pro stanovení glomerulární filtrace je clearance inulinu. Tato metoda ovšem není dostupná v rutinní klinické praxi. Sérový kreatinin a cystatin C jsou k dispozici pro každodenní používání. Jsou používány odhadované glomerulární filtrace z těchto markerů. V současné době jsou doporučeny u dospělých pacientů odhady podle rovnic mezinárodní pracovní skupiny The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).

Vybrané články

Spotreba aspirínu v novom tisícročí

Roman Hudec, Lýdia Božeková, Milan Kriška, Jana Tisoňová, Martin Wawruch, Viera Kristová, Viliam Foltán

Úvod: Aspirín bol patentovaný už v roku 1899 chemikom Felixom Hoffmannom. Skupina salicylátov účinkuje predovšetkým periférnou inhibíciou enzýmu cyklooxygenáza a ovplyvňuje tak najmä zápalovú bolesť. Našim cieľom bolo stanoviť trendy v spotrebe aspirínu v šiestich krajinách (Slovensko, Česká republika, Estónsko, Nórsko, Dánsko, Austrália) počas prvých 12 rokov tretieho tisícročia. Metódy: Hodnotili sme spotrebu aspirínu v ATC skupine N02B (Iné analgetiká a antipyretiká). Hodnoty spotreby sme získali z internetových stránok národných liekových agentúr. Použili sme hodnotenie pomocou denných definovaných dávok na 1 000 obyvateľov a 1 deň. Výsledky: Klesajúci trend spotreby vo všetkých sledovaných krajinách je evidentný (najvýraznejší v Českej republike). Najvýraznejšiu spotrebu sme zaznamenali tiež v Českej republike, zatiaľ čo v Dánsku a Austrálii sa aspirín postupne vytratil spomedzi najčastejšie používaných liekov. Záver: Klesajúci trend spotreby aspirínu a jeho nahrádzanie bezpečnejšími liekmi je možné vnímať pozitívne aj vzhľadom na jeho bezpečnostný profil.

Farmakoterapie pokročilého či metastazujícího nádoru močového měchýře

Jana Katolická

Karcinom močového měchýře je v pořadí všech nádorových onemocnění devátou nejčastěji diagnostikovanou malignitou na celém světě. Chemoterapie v léčbě pokročilého a metastatického karcinomu močového měchýře představuje standardní léčebnou metodu. Režimy založené na cisplatině dosahují vysokého procenta odpovědí. Gemcitabin s cisplatinou je standardním chemoterapeutickým režimem pro 1. linii léčby metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře. Vinflunin má doporučení pro podání v 2. linii u nemocných s metastatickým uroteliálním karcinomem močového měchýře po selhání předchozí léčby platinovým derivátem.

Nová léčba symptomatického metastazujícícho bazocelulárního karcinomu či lokálně pokročilého, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii

Lucie Růžičková Jarešová

L DermaMedEst, s. r. o., Praha Bazocelulární karcinom (bazaliom, BCC) představuje nejčastější nemelanomový kožní nádor, s vysokou incidencí, ale nízkou mortalitou. Je lokálně agresivní, pokročilé nádory dokáží výrazně destruovat okolní tkáně, ale metastazování je velmi vzácné. Terapie BCC záleží na typu a velikosti nádoru. Nejčastěji je volena léčba chirurgická. Další možností je aplikace tekutého dusíku (kryodestrukce tkáně) nebo aplikace imiquimodu (Aldara krém). U rozsáhlých a destruktivních ložisek je v dnešní době dostupná biologická léčba Erivedge. Je registrovaná evropskou agenturou EMA, s účinnou látkou vismodegib. Je prvním inhibitorem signální dráhy Hedgehog v tabletové formě. Dávkování je 1× denně 150 mg. Vismodegib je tedy perorálně dostupný inhibitor signální dráhy Hedgehog. Reistrace byla schválena na základě klinické studie fáze II Erivance.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.