Aktuality

reklama

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Etravirin v klinické praxi

David Jilich, Hanuš Rozsypal, Alena Zjevíková, Dalibor Sedláček, Svatava Snopková, Ladislav Machala

Od druhé poloviny devadesátých let minulého století je hlavní léčebnou strategií HIV infekce tzv. kombinovaná antiretrovirová terapie. Jednou z tradičně používaných lékových skupin jsou inhibitory reverzní transkriptázy. Etravirin je zástupcem druhé generace nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI). Vzhledem k nutnosti kombinovat léky z různých terapeutických skupin, je každý nový léčebný přípravek možnou alternativou v případě nesnášenlivosti nebo neúčinnosti předchozí terapie. Etravirin je obecně charakterizován dobrou účinností, menším rizikem vzniku nežádoucích účinků a vyšší odolností proti vzniku rezistence v porovnání se zástupci první generace NNRTI.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Anestezie u operací v těhotenství

Martina Kirchnerová, Hana Suchánková, Zdeněk Mrozek

V těhotenství se někdy nevyhneme nutnosti provést operační výkon z neporodnické indikace, ať už z důvodu terapeutického, či diagnostického. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda benefit daného výkonu převažuje nad jeho riziky a riziky spojenými s anestezií, a to jak pro matku, tak pro plod. V těhotenství dochází k četným fyziologickým změnám v těle těhotné, které musí brát anesteziolog v úvahu. Pro každé období těhotenství jsou navíc tyto změny specifické. Tento článek přináší přehled jak fyziologických změn v těhotenství, které ovlivňují postup anesteziologa, tak přehled nejčastěji používaných farmak v anestezii a intenzivní medicíně s posouzením jejich možného vlivu na matku a plod.

Vybrané články

CAM Attitudes, Self-reported Use and Client Recommendations of Czech Pharmacists and Pharmacy Technicians: Implications for Training Running head: What Czech Pharmacists and Technicians believe and recommend about CAM therapies

Jitka Pokladnikova, Lie Desiree

Background: No data exists regarding the attitude of practicing Czech pharmacists toward CAM and their interaction with patients about CAM therapies. Objectives: Describe attitudes of Czech pharmacists and pharmacy technicians toward complementary and alternative medicine (CAM), their self-reported CAM use and client recommendation behaviors. Methods: Design: A cross-sectional study using a validated self-administered survey (CAM Health Belief Questionnaire (CHBQ) and other questions). Setting: Community and hospital pharmacies. Subjects: Convenience sample of pharmacists and pharmacy technicians. Outcome measures: CHBQ score, self-reported CAM use, recommendation to clients and perceived CAM efficacy and safety. Results: Response rate was 99% (203 of 205). 80% were pharmacists and 20% pharmacy technicians. CHBQ mean score was 50.3 (maximum score 70) affirming positive attitudes toward CAM. Herbs, vitamins, massage and homeopathy were the most common therapies reported as used by respondents. Self-reported use of therapies was correlated with self-reported recommendation to patients. Ninety five percent recommended CAM; over 90% perceived CAM as effective and safe. Self-reported use of evidence-based resources was minimal. Conclusions: Czech pharmacists and pharmacy technicians have positive attitudes about CAM. Pharmacist and pharmacy technicians’ recommendation of CAM therapies to clients is based on a culture of belief and self-use rather than knowledge of current evidence. Strategies for improving recommendation practices will need to address self-use and the inclusion of CAM evidence-based medicine training.

Výskyt off-label a unlicensed preskripce u dětí

Petra Langerová, Jiří Vrtal, Jana Fürstová

Řada běžných léčiv není registrována pro použití u dětí nebo je jejich předpis pro děti omezen určitým věkem. Proto jsou někdy předepisována tzv. unlicensed (vůbec neregistrované pro děti) nebo off-label způsobem (mladším dětem, než pro které je lék registrován). V naší práci byl vyhodnocován výskyt tohoto typu preskripce u hromadně vyráběných léčivých přípravků předepsaných na Dětské klinice FN Olomouc v období 3 měsíců. Celkem bylo vyhodnoceno 4 174 předpisů pro 2 100 dětí. Předpis léčiv unlicensed nebo off-label způsobem byl zjištěn v 8,62 % z celkového počtu předpisů. Recepty na léky neregistrované pro pediatrickou populaci se vyskytovaly významně častěji u chlapců než u dívek. Statisticky významně častěji se vyskytoval předpis neregistrovaných léčiv ve skupině dětí školního věku. Unlicensed způsobem byly nejčastěji předepisovány ACE-inhibitory, off-label pak antihistaminika a bronchodilatancia.

Postavení leflunomidu v léčbě aktivní revmatoidní artritidy

David Suchý, Jan Voříšek

V přehledném referátu jsou shrnuty biologické, farmakologické a terapeutické vlastnosti leflunomidu. Leflunomid představuje v monoterapii nebo v rámci kombinační léčby účinné imunosupresivum vyvinuté k léčbě revmatoidní artritidy. Lze jej použít v první linii léčby revmatoidní artritidy (RA) u pacientů, kteří netolerují methotrexát, nebo u kterých je kontraindikován. Přidání leflunomidu k terapii u pacientů s nedostatečnou odpovědí na terapii methotrexátem může zlepšit kontrolu aktivity onemocnění. Leflunomid lze kombinovat i s anti-TNF či dalšími biologickými léky, přičemž účinnost i bezpečnost je srovnatelná s kombinací anti-TNF nebo jiného biologického léku plus methotrexát. Běžné nežádoucí účinky zahrnují průjem, nauzeu, zvracení, rash, alopecii a běžné infekce. Závažné nežádoucí účinky představuje plicní postižení, těžké infekce a cytopenie. Riziko nežádoucích účinků roste se souběžnou medikací, zejména methotrexátem, požíváním alkoholu a nízkou tělesnou hmotností.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.