Aktuality

Z posledního čísla

Akutní uzávěr abdominální aorty jako manifestace heparinem indukované trombocytopenie

Jiří Holý, Michal Sýkora, Petr Pták, Pavel Havránek

Akutní uzávěr abdominální aorty představuje život ohrožující příhodu, která může navzdory urgentnímu chirurgickému řešení končit fatálně. Heparinem indukovaná trombocytopenie se objevuje u 1–3 % nemocných léčených heparinem i nízkomolekulárním, závažnější je její II. typ (dále HIT). HIT se může kromě trombocytopenie projevit také trombózou v žilním nebo tepenném řečišti. Základem léčby je ukončení léčby heparinem a změna antikoagulační léčby. HIT nezpůsobují antikoagulancia argatroban, bivalirudin a danaparoid, pravděpodobnost vzniku HIT je nízká při terapii fondaparinem. Autoři dokumentují případ 67letého muže přijatého k hospitalizaci na interní oddělení pro ileofemorální flebotrombózu pravé dolní končetiny. Nemocný před 2 lety prodělal resekci rekta pro karcinom, 15 dnů před přijetím prodělal hemihepatektomii pro metastázu karcinomu, perioperačně byl nemocnému preventivně podáván enoxaparin. Nemocný byl vzhledem k flebotrombóze léčen ode dne přijetí terapeutickou dávkou nadroparinu. Šestý den hospitalizace se u nemocného rychle rozvinula paraparéza dolních končetin, echografický nález svědčil pro akutní uzávěr abdominální aorty a pravděpodobně i pánevních tepen oboustranně, ileofemorální flebotrombóza byla nalezena i v levé dolní končetině. Stav byl urgentně řešen trombektomií Fogartyho katétrem z obou femorálních tepen. Vzhledem k trombotickým příhodám a poklesu počtu trombocytů až na 59 × 109/l byla vyslovena suspekce na heparinem indukovanou trombocytopenii, nemocný byl proto převeden na fondaparinux. Při této léčbě se hodnota trombocytů v krevním obraze normalizovala. Diagnóza HIT byla potvrzena laboratorním vyšetřením (průkaz specifických protilátek, pozitivita funkčního testu). Tato raritní kazuistika dokládá možnost i akutně život ohrožující trombózy abdominální aorty v důsledku HIT.

Praktické aspekty hormonální léčby karcinomu prsu

Šárka Lukešová, Otakar Kopecký

Hormonální léčba je nejstarší a nejbezpečnější klinicky ověřená léčebná metoda používaná ve všech stadiích karcinomu prsu. Je to léčba cílená, individualizovaná. Do klinické praxe byly postupně zařazeny léčebné modality založené na čtyřech principech, a to metoda ablativní, kompetiční, inhibiční a aditivní. Jde o preferovanou léčbu u hormonálně dependentních karcinomů prsu včetně viscerálního postižení pokud není vysoké riziko nebo důkaz hormonální rezistence nebo je nutné rychle dosáhnout léčebnou odpověď. V článku je uvedena současná doporučovaná kaskáda hormonální léčby se základními studiemi, z nichž doporučení vychází, nežádoucí účinky a možnosti překonání hormonální rezistence díky novým lékům, přicházejícím do klinické praxe.

Současné možnosti léčby postmenopauzální osteoporózy

Pavel Horák, Martina Skácelová

Postmenopauzální osteoporóza je stav spojený s významným nárůstem rizika fraktur. Ty jsou spojeny s velkou zdravotní zátěží postižené osoby, zhoršují její funkční schopnosti a mají také ekonomický dopad. Hlavním účelem léčby osteoporózy je primární a sekundární prevence zlomenin. Farmakoterapie hraje v léčbě postmenopauzální osteoporózy významnou roli. Přehledový článek se zabývá současnými možnostmi farmakoterapie postmenopauzální osteoporózy.

Vybrané články

Roflumilast a CHOPN

Pavel Turčáni

Podstatou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je neinfekční zánět. Protože se jedná o zánět systémový, neprojevují se jeho účinky pouze v dýchacích cestách a v plicním parenchymu, ale postupně se mění i vzhled a chování nemocného. Léčba CHOPN pomocí selektivního inhibitoru fosfodiesterázy 4 (PDE4) roflumilastu je příkladem fenotypově specifické terapie a znamená pro indikovanou skupinu pacientů významný pokrok. Roflumilast ovlivňuje pro CHOPN typické mechanizmy zánětu, zlepšuje plicní funkce a snižuje počet prognosticky významných exacerbací. Zároveň jeho používání vede ke konkrétním úvahám nad fenotypy CHOPN a využití fenotypově specifické terapie.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Postavení leflunomidu v léčbě aktivní revmatoidní artritidy

David Suchý, Jan Voříšek

V přehledném referátu jsou shrnuty biologické, farmakologické a terapeutické vlastnosti leflunomidu. Leflunomid představuje v monoterapii nebo v rámci kombinační léčby účinné imunosupresivum vyvinuté k léčbě revmatoidní artritidy. Lze jej použít v první linii léčby revmatoidní artritidy (RA) u pacientů, kteří netolerují methotrexát, nebo u kterých je kontraindikován. Přidání leflunomidu k terapii u pacientů s nedostatečnou odpovědí na terapii methotrexátem může zlepšit kontrolu aktivity onemocnění. Leflunomid lze kombinovat i s anti-TNF či dalšími biologickými léky, přičemž účinnost i bezpečnost je srovnatelná s kombinací anti-TNF nebo jiného biologického léku plus methotrexát. Běžné nežádoucí účinky zahrnují průjem, nauzeu, zvracení, rash, alopecii a běžné infekce. Závažné nežádoucí účinky představuje plicní postižení, těžké infekce a cytopenie. Riziko nežádoucích účinků roste se souběžnou medikací, zejména methotrexátem, požíváním alkoholu a nízkou tělesnou hmotností.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.