Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Pentoxifylin v léčbě symptomatické ischemické choroby tepen dolních končetin

David Suchý, Milan Hromádka

Klinickým příznakem ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) jsou intermitentní klaudikace, které při progresi onemocnění vedou k výraznému ovlivnění kvality života a v koincidenci s dalšími aterosklerotickými projevy i ke zvýšení mortality nemocných. V naší práci jsme posuzovali efekt pentoxifylinu na ovlivnění klaudikačního intervalu a laboratorních parametrů u pacientů se symptomatickou ICHDK. Vazodilatační infuzní léčba pentoxifylinem v dávce 400 mg/den vedla v souboru 50 nemocných se zhoršením symptomů ICHDK ke statisticky významnému prodloužení klaudikačního intervalu (p < 0,01) a zvýšení kotníkového tlaku (p < 0,001). Jednorázové intravenózní podání 200 mg pentoxifylinu po 2týdenní wash-out periodě vedlo k pozitivnímu ovlivnění ukazatelů oxidačního stavu a ke snížení hladiny fibrinogenu (p < 0,05). Obdobné výsledky jsme zaznamenali i po perorálním podání 400 mg pentoxifylinu u nemocných dlouhodobě léčených tímto preparátem. Ze získaných dat považujeme hospitalizaci s podáváním vazodilatačních infuzí u nemocných se zhoršením klaudikačních obtíží za účelnou pro prokázané ovlivnění klaudikačních bolestí na pohyblivém chodníku a zvýšení kotníkového indexu.

Anestezie u operací v těhotenství

Martina Kirchnerová, Hana Suchánková, Zdeněk Mrozek

V těhotenství se někdy nevyhneme nutnosti provést operační výkon z neporodnické indikace, ať už z důvodu terapeutického, či diagnostického. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda benefit daného výkonu převažuje nad jeho riziky a riziky spojenými s anestezií, a to jak pro matku, tak pro plod. V těhotenství dochází k četným fyziologickým změnám v těle těhotné, které musí brát anesteziolog v úvahu. Pro každé období těhotenství jsou navíc tyto změny specifické. Tento článek přináší přehled jak fyziologických změn v těhotenství, které ovlivňují postup anesteziologa, tak přehled nejčastěji používaných farmak v anestezii a intenzivní medicíně s posouzením jejich možného vlivu na matku a plod.

CAM Attitudes, Self-reported Use and Client Recommendations of Czech Pharmacists and Pharmacy Technicians: Implications for Training Running head: What Czech Pharmacists and Technicians believe and recommend about CAM therapies

Jitka Pokladnikova, Lie Desiree

Background: No data exists regarding the attitude of practicing Czech pharmacists toward CAM and their interaction with patients about CAM therapies. Objectives: Describe attitudes of Czech pharmacists and pharmacy technicians toward complementary and alternative medicine (CAM), their self-reported CAM use and client recommendation behaviors. Methods: Design: A cross-sectional study using a validated self-administered survey (CAM Health Belief Questionnaire (CHBQ) and other questions). Setting: Community and hospital pharmacies. Subjects: Convenience sample of pharmacists and pharmacy technicians. Outcome measures: CHBQ score, self-reported CAM use, recommendation to clients and perceived CAM efficacy and safety. Results: Response rate was 99% (203 of 205). 80% were pharmacists and 20% pharmacy technicians. CHBQ mean score was 50.3 (maximum score 70) affirming positive attitudes toward CAM. Herbs, vitamins, massage and homeopathy were the most common therapies reported as used by respondents. Self-reported use of therapies was correlated with self-reported recommendation to patients. Ninety five percent recommended CAM; over 90% perceived CAM as effective and safe. Self-reported use of evidence-based resources was minimal. Conclusions: Czech pharmacists and pharmacy technicians have positive attitudes about CAM. Pharmacist and pharmacy technicians’ recommendation of CAM therapies to clients is based on a culture of belief and self-use rather than knowledge of current evidence. Strategies for improving recommendation practices will need to address self-use and the inclusion of CAM evidence-based medicine training.

Vybrané články

Stratégie hodnotenia rizika biologických liekov s aspektom na reumatoidnú artritídu

Milan Kriška, Jozef Rovenský

2Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Práca hodnotí formou stručného prehľadu riziko biologických liekov v reumatológii s aspektom na reumatoidnú artritídu. Pokračujúci prílev nových biologík je náročný na zodpovednú selekciu najvhodnejších prípravkov aj vzhľadom na ich vysokú nákladovosť a relatívne riziko pri dlhodobej liečbe.

Otrava rtutí jako vyústění neobvyklé symptomatologie

Jan Voříšek, David Suchý

Článek je věnován hojně užívanému, avšak i nebezpečnému prvku – rtuti. Se rtutí se setkáváme v každodenním životě, i když již ne v takové v míře, jako dříve. Článek popisuje příznaky akutní i chronické otravy tímto prvkem. Kazuistika pak podává na příkladu 35letého muže obraz takové otravy, diagnostiky a následné léčby. Zároveň však poukazuje na individuální reakci organizmu na zvýšenou hladinu rtuti – ta může být vnímána u pacientů velmi subjektivně.

Personalizovaná medicína a biomarkery v onkologii

Vladimíra Koudeláková, Magdalena Kneblová, Marián Hajdúch

Článek popisuje možnosti současné personalizované medicíny v onkologii, a to konkrétně prediktivní význam biomarkerů pro účinnost cílené terapie. Autoři se věnují rutinně používaným biomarkerům stejně jako testovaným biomarkerům, jejichž verifikace a následné zavedení do klinické praxe je v současné době předmětem intenzivního výzkumu.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.