Aktuality

reklama

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Anestezie u operací v těhotenství

Martina Kirchnerová, Hana Suchánková, Zdeněk Mrozek

V těhotenství se někdy nevyhneme nutnosti provést operační výkon z neporodnické indikace, ať už z důvodu terapeutického, či diagnostického. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda benefit daného výkonu převažuje nad jeho riziky a riziky spojenými s anestezií, a to jak pro matku, tak pro plod. V těhotenství dochází k četným fyziologickým změnám v těle těhotné, které musí brát anesteziolog v úvahu. Pro každé období těhotenství jsou navíc tyto změny specifické. Tento článek přináší přehled jak fyziologických změn v těhotenství, které ovlivňují postup anesteziologa, tak přehled nejčastěji používaných farmak v anestezii a intenzivní medicíně s posouzením jejich možného vlivu na matku a plod.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Postavení leflunomidu v léčbě aktivní revmatoidní artritidy

David Suchý, Jan Voříšek

V přehledném referátu jsou shrnuty biologické, farmakologické a terapeutické vlastnosti leflunomidu. Leflunomid představuje v monoterapii nebo v rámci kombinační léčby účinné imunosupresivum vyvinuté k léčbě revmatoidní artritidy. Lze jej použít v první linii léčby revmatoidní artritidy (RA) u pacientů, kteří netolerují methotrexát, nebo u kterých je kontraindikován. Přidání leflunomidu k terapii u pacientů s nedostatečnou odpovědí na terapii methotrexátem může zlepšit kontrolu aktivity onemocnění. Leflunomid lze kombinovat i s anti-TNF či dalšími biologickými léky, přičemž účinnost i bezpečnost je srovnatelná s kombinací anti-TNF nebo jiného biologického léku plus methotrexát. Běžné nežádoucí účinky zahrnují průjem, nauzeu, zvracení, rash, alopecii a běžné infekce. Závažné nežádoucí účinky představuje plicní postižení, těžké infekce a cytopenie. Riziko nežádoucích účinků roste se souběžnou medikací, zejména methotrexátem, požíváním alkoholu a nízkou tělesnou hmotností.

Vybrané články

Pentoxifylin v léčbě symptomatické ischemické choroby tepen dolních končetin

David Suchý, Milan Hromádka

Klinickým příznakem ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) jsou intermitentní klaudikace, které při progresi onemocnění vedou k výraznému ovlivnění kvality života a v koincidenci s dalšími aterosklerotickými projevy i ke zvýšení mortality nemocných. V naší práci jsme posuzovali efekt pentoxifylinu na ovlivnění klaudikačního intervalu a laboratorních parametrů u pacientů se symptomatickou ICHDK. Vazodilatační infuzní léčba pentoxifylinem v dávce 400 mg/den vedla v souboru 50 nemocných se zhoršením symptomů ICHDK ke statisticky významnému prodloužení klaudikačního intervalu (p < 0,01) a zvýšení kotníkového tlaku (p < 0,001). Jednorázové intravenózní podání 200 mg pentoxifylinu po 2týdenní wash-out periodě vedlo k pozitivnímu ovlivnění ukazatelů oxidačního stavu a ke snížení hladiny fibrinogenu (p < 0,05). Obdobné výsledky jsme zaznamenali i po perorálním podání 400 mg pentoxifylinu u nemocných dlouhodobě léčených tímto preparátem. Ze získaných dat považujeme hospitalizaci s podáváním vazodilatačních infuzí u nemocných se zhoršením klaudikačních obtíží za účelnou pro prokázané ovlivnění klaudikačních bolestí na pohyblivém chodníku a zvýšení kotníkového indexu.

Quo vadis pharma industry?

Jakub Rak, Vladimír Král

Odkud a kam kráčí farmaceutický průmysl? V posledních letech došlo k dramatickému přehodnocení cílů velkých farmaceutických společností od hledání nových látek k reinkarnaci starých molekul s novým uplatněním. Změny podmínek na trhu nutí průmysl k důslednému řízení životního cyklu léčiv. Trendy dále ukazují odklon od malých molekul k bioléčivům a sofistikované nanomedicíně. Důraz se pomalu přesouvá od pouhého léčení ke kvalitě života, od univerzálnosti k personalizované medicíně. Společnosti, které se nepřizpůsobí těmto trendům, budou čelit nejisté a znepokojivé budoucnosti.

Použití bosentanu v léčbě vaskulárních komplikací systémové sklerodermie

David Suchý, Pavel Jeremiáš, Milan Hromádka

Systémová sklerodermie (SSc) je autoimunitní onemocnění nejasné etiologie charakterizované vaskulopatií a fibrózou. Jedním z projevů vaskulopatie spojené se SSc je Raynaudův fenomén (RF) nebo digitální ulcerace (DU). Digitální ulcerace jsou častou komplikací spojenou se signifikantní morbiditou. Tato práce stručně sumarizuje současný přístup v léčbě DU a navíc prezentuje kazuistiku mladé pacientky se sekundárním RF a DU, léčené bosentanem.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.