Aktuality

Z posledního čísla

Cytochromy P450: Role v metabolizmu cholesterolu

Zuzana Matušková, Martin Poruba, Pavel Anzenbacher

Cytochromy P450 (CYPs) jsou enzymy, které se podílí nejen na metabolizmu léčiv, ale také na přeměně řady endogenních látek, mj. cholesterolu, který hraje v lidském organizmu významnou roli. V případě dysfunkce těchto enzymů mohou nastat závažná onemocnění, případně komplikace při léčbě. Tento článek se zabývá nejen samotným cholesterolem, ale především přehledem poruch enzymů metabolizujících cholesterol, a rovněž terapií následků enzymových insuficiencí. Léčba onemocnění tohoto typu spočívá především v substituční terapii, nicméně, i bez včasného vyšetření jednotlivých markerů nemusí být samotná léčba dostatečná.

Výuka farmakologie ve vysokoškolském kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester v České republice

Pavlína Štrbová, Zdeňka Mikšová, Lenka Mazalová

Tato práce hodnotila výuky předmětu farmakologie v bakalářském studijním programu oboru všeobecná sestra na vysokých školách v České republice. Průměrný rozsah výuky farmakologie na českých vysokých školách je 22,38 hodin, avšak na 4 školách je pod 20 hodin. Na 71 % vysokých škol je výuka zakončena zápočtem a zkouškou. Z hlediska obsahového jsou ve výuce nejčastěji zastoupena témata obecné farmakologie a nejméně z farmakologie klinické. Nejčastěji používaná česká učebnice dosahuje dobré didaktické efektivity 61 %. Neobsahuje však praktické informace z oblasti klinické farmakologie ani specifika práce sester při zajištění účelné farmakoterapie Lze konstatovat, že současná podoba výuky farmakologie ani didaktické zajištění není optimální ani pro současný rozsah kompetencí všeobecných sester v českém zdravotnictví.

Vakcinácia a prevencia pneumokokovej komunitnej pneumónie

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Pľúcne infekcie, predovšetkým invazívne pneumokokové ochorenia (IPO) sú považované za jednu z hlavných príčin mortality (> 80 %) u pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami, hlavne u pacientov nad > 70–75 rokov. Najčastejšou formou IPO je komunitná pneumónia (CAP). Ako ukazujú klinické výsledky, najlepšiu metódu prevencie a redukcie mortality IPO a CAP predstavuje pneumokoková vakcinácia. V súčasnosti môžu byť rizikoví pacienti v Slovenskej republike vakcinovaní 10-valentonu konjugovanou vakcínou, 13-valentnou konjugovanou vakcínou alebo 23-valentnou polysacharidovou vakcínou. V Českej republike je dostupná aj 7-valentná konjugovaná vakcína. Obe vakcíny pokrývajú väčšinu pneumokokových sérotypov zodpovedných za patogenézu CAP. Hlavnou výhodou 13-valentnej vakcíny je vyšší očakávaný protektívny efekt v dôsledku jej mimoriadnej imunogenicity u starších pacientov asociovaný s priaznivým bezpečnostným profilom.

Vybrané články

Farmakoekonomika biologické léčby ve světle „biosimilars“

Jana Skoupá

Článek v přehledné podobě popisuje historii „biopodobných“ léčivých přípravků (tzv. biosimilars) a současný stav. Jedná se o léčiva, která doložila srovnatelnou účinnost a bezpečnost v porovnání s referenčním produktem, byť je nelze nazývat generiky. Farmakoekonomické analýzy a hodnocení biosimilars obvykle využívají analýzu minimalizace nákladů, která striktně vyžaduje identickou účinnost a bezpečnost hodnocené látky oproti referenčnímu produktu. Dostupné zdroje prokazují, že biosimilars jsou náklady šetřící intervencí, odhadovaný potenciál úspor se pohybuje mezi 15–30 %.

Vakcinácia a prevencia pneumokokovej komunitnej pneumónie

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Pľúcne infekcie, predovšetkým invazívne pneumokokové ochorenia (IPO) sú považované za jednu z hlavných príčin mortality (> 80 %) u pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami, hlavne u pacientov nad > 70–75 rokov. Najčastejšou formou IPO je komunitná pneumónia (CAP). Ako ukazujú klinické výsledky, najlepšiu metódu prevencie a redukcie mortality IPO a CAP predstavuje pneumokoková vakcinácia. V súčasnosti môžu byť rizikoví pacienti v Slovenskej republike vakcinovaní 10-valentonu konjugovanou vakcínou, 13-valentnou konjugovanou vakcínou alebo 23-valentnou polysacharidovou vakcínou. V Českej republike je dostupná aj 7-valentná konjugovaná vakcína. Obe vakcíny pokrývajú väčšinu pneumokokových sérotypov zodpovedných za patogenézu CAP. Hlavnou výhodou 13-valentnej vakcíny je vyšší očakávaný protektívny efekt v dôsledku jej mimoriadnej imunogenicity u starších pacientov asociovaný s priaznivým bezpečnostným profilom.

Moderní technologie a způsob jejich využívání pro optimalizaci léčby diabetu 1. i 2. typu v praxi

Rudolf Chlup, Ondřej Krystyník, Michaela Nádvorníková, Hana Zálešáková, Emilia Ďurajková, Iveta Poljaková, Pavla Kudlová, Josef Bartek, Jana Zapletalová, Vlastimil Procházka

Tato přehledová práce shrnuje zkušenosti autorů s intenzivním selfmonitoringem (SMPG) i se systémem kontinuálního monitoringu glykemie (CGMS). Desetibodový glykemický profil a kontinuální monitoring glykemie jsou pružnými ukazateli účinnosti terapie diabetu 1. i 2. typu a pomáhají rozpoznat i fenomén svítání. Osobní glukometr, selfmonitoring a edukace se dnes stávají základními předpoklady pro intenzifikaci inzulinoterapie i pro léčbu inzulinovou pumpou. Je žádoucí, aby tyto moderní metody pronikly do praxe. Na pracovištích autorů byla postupně testována spolehlivost glukometrů One Touch (Johnson&Johnson, USA), Optium (Medisense/Abbott, GB), Card (Medisense/Abbott, GB), Advance (Hypoguard, GB), Linus (Agamatrix, USA), Contourlink (Bayer, BRD) a CALLA (Wellion, Austria). Správnost a přesnost výsledků testovaných glukometrů dovolují jejich využívání v praxi.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.