Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Kortikorezistentní astma – aktuální klasifikace, definice a molekulární mechanizmy glukokortikoidní rezistence na buněčné úrovni

Jan Potěšil, František Kopřiva, Marek Godava, Mariana Svetlíková

2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Olomouc Průduškové astma (astma) je jedním z nejčastějších chronických zánětlivých onemocnění v české populaci. Obecně se řadí mezi onemocnění s nedostatečnou nebo neadekvátně regulovanou systémovou zánětlivou aktivitou, projevující se chronickými zánětlivými změnami v cestách dýchacího systému. V léčbě je užívána komplexní léčebná strategie, stupňovitě vedená, jejímž farmakologickým základem je aplikace imunomodulačních léčiv. Lékem volby, ale i nejčastěji aplikovaným imunomodulačním léčivem, jsou inhalační glukokortikoidy. Spíše ojediněle je u jedinců s astmatem prokázána glukokortikoidní rezistence, která je definována termínem kortikorezistentní astma. Jedinci s kortikorezistentním astmatem nejen že neprofitují z terapie glukokortikoidy, ale jsou navíc zatíženi častějšími nežádoucími účinky z důvodu užívání vyšších dávek glukokortikoidů. Klasifikace astmatu, od které se odvíjí stupňovité vedení komplexní léčebné strategie, není nadále jednotná a prochází neustálým vývojem. V následujícím přehledu bude kortikorezistentní astma definováno a zařazeno do aktuální doporučené české národní klasifikace astmatu. Budou uvedeny prokázané nebo předpokládané molekulární mechanizmy glukokortikoidní rezistence na buněčné úrovni u jedinců s kortikorezistentním astmatem.

První biosimilární monoklonální protilátka – infliximab

Karel Urbánek

Infliximab CT-P13 je vůbec první monoklonální protilátkou, která byla testována v souladu s předpisy Evropské lékové agentury EMA pro biosimilars a byla touto lékovou agenturou i zaregistrována. V článku jsou shrnuty výsledky preklinického a zejména klinického hodnocení této látky a její porovnání s originálním přípravkem.

Quo vadis pharma industry?

Jakub Rak, Vladimír Král

Odkud a kam kráčí farmaceutický průmysl? V posledních letech došlo k dramatickému přehodnocení cílů velkých farmaceutických společností od hledání nových látek k reinkarnaci starých molekul s novým uplatněním. Změny podmínek na trhu nutí průmysl k důslednému řízení životního cyklu léčiv. Trendy dále ukazují odklon od malých molekul k bioléčivům a sofistikované nanomedicíně. Důraz se pomalu přesouvá od pouhého léčení ke kvalitě života, od univerzálnosti k personalizované medicíně. Společnosti, které se nepřizpůsobí těmto trendům, budou čelit nejisté a znepokojivé budoucnosti.

Vybrané články

Antikoagulačná terapia u geriatrických pacientov s fibriláciou predsiení

Veronika Slezáková, Zoltán Varga, Mária Potočárová, Michal Božík, Andrej Dukát, Ján Murín, Miriam Petrová, Martin Wawruch

Cieľ: Cieľom našej práce bolo hodnotiť využitie warfarínu u hospitalizovaných starších pacientov s fibriláciou predsiení (FP). Analyzovali sme preskripciu týchto liečiv vo vzťahu k rizikovým faktorom pre cievnu mozgovú príhodu (CMP). Metódy: Preskripciu wafarínu sme hodnotili u 292 pacientov vo veku ≥ 65 rokov s CHADS2 skóre ≥ 2 a bez kontraindikácií pre antikoagulačnú terapiu. Pacienti boli hospitalizovaní na geriatrických oddeleniach troch nemocníc v období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2009. Porovnali sme výskyt rizikových faktorov pre CMP medzi pacientmi s predpísaným warfarínom a chorými bez antikoagulačnej liečby. Výsledky: Warfarín bol predpísaný u 110 (37,7 %) chorých s FP. Z rizikových faktorov pre CMP boli s vyššou preskripciou warfarínu asociované kongestívne srdcové zlyhávanie (p = 0,039), diabetes mellitus (p < 0,001) a artériové vaskulárne ochorenie (p = 0,008). Ženské pohlavie bolo spojené s významne nižšou preskripciou warfarínu (p = 0,010). Nezistili sme významné rozdiely pri porovnaní hodnôt CHADS2 a CHA2DS2-VASc skóre medzi skupinami pacientov s predpísaným warfarínom a bez jeho preskripcie. Záver: Starší pacienti s FP vyžadujú veľkú pozornosť z hľadiska preskripcie antikoagulačnej liečby, ktorá má u nich potvrdený prínos podobne ako v mladších vekových skupinách.

Biosimilars – šance pro úsporu peněz v evropských zdravotních systémech

 

Perspektivy dalšího snižování cholesterolu pomocí blokády PCSK9

Vladimír Bláha

Proprotein konvertáza subtilisin kexin-9 (PCSK9) je nově objevený protein, který se účastní intracelulární a extracelulární regulace exprese LDL receptoru. Jedná se o proteázu, která je přítomná v řadě tkání (játra, střevo, ledviny, nervový systém), predominantně v játrech, a která má významnou úlohu v metabolizmu cholesterolu. PCSK9 je regulován obsahem cholesterolu v dietě a buňkách nejspíše prostřednictvím SREBP (sterol-responsive element binding protein) transkripčních faktorů. Mutace PCSK9 představují třetí formu ADH (autozomálně dominantní hypercholesterolemie). PCSK9 zcela jednoznačně a zásadně ovlivňuje koncentraci LDLR (LDL-receptoru). Předpokládáme, že hlavní funkcí PCSK9 je degradace LDLR. Proto může inhibice PCSK9 navodit zvýšení koncentrace LDLR, zvýšení vychytávání LDL v játrech a snížení plazmatické koncentrace LDL cholesterolu. Léčba inhibitory PCSK9 působí synergicky s léčbou statiny a vede ke zvýšení počtu LDLR v játrech. Inhibice PCSK9 představuje velice atraktivní nový způsob léčby vysokých koncentrací aterogenních lipoproteinů a posiluje snížení LDL cholesterolu při léčbě statiny. Publikované výsledky z klinických studií fáze II prokázaly účinnost a dobrou snášenlivost během tříměsíční léčby. V současné době probíhá několik dalších dlouhodobých klinických studií fáze III, které přinesou odpovědi na otázky významu, účinnosti a dlouhodobé bezpečnosti léčby inhibitory PCSK9, včetně zhodnocení vlivu na výskyt kardiovaskulárních onemocnění.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.