Aktuality

Z posledního čísla

Možnosti terapie inzulinem v roce 2015

Denisa Janíčková Žďárská, Pavlína Piťhová, Milan Kvapil

Klinická praxe si vynutila vývoj nových typů inzulinových bazálních analog. Vyznačují se menší intraindividuální variabilitou účinku, což znamená lepší predikovatelnost efektu a snížení rizika zejména noční hypoglykémie. Řadíme do této skupiny inzulin degludec, inzulin glargin v koncentraci 300 IU a pegylovaný inzulin lispro, který navíc vykazuje větší afinitu k účinku přímo v jaterní buňce. Všechny tři nové typy bazálních analog zlepší bezpečnost terapie diabetu 1. i 2. typu. Své místo v terapii si stále udržují premixovaná analoga, jejichž výhodou je současná intervence glykémie nalačno i postprandiálně. Jsou určeny zejména pro pacienty se stabilním životním režimem.

Novinky v léčbě suchého oka

Helena Štrofová

Syndrom suchého oka je jedna z nejčastějších očních chorob, která se může objevit v každém věku kromě kojeneckého a batolecího období. Syndrom suchého oka je vždy spojen se symptomy očního diskomfortu. Obtíže bývají velmi rozmanité. Pacienti většinou uvádějí pocit sucha, pocit přítomnosti písku nebo cizího tělesa a pálení v oku. V pokročilých stadiích se pak přidružuje bolest, citlivost na světlo a rozostřené vidění, může se vyskytnout i zarudnutí oka. Při syndromu suchého oka dochází ke snížení produkce slz nebo k nesprávnému složení slzného filmu. Na vzniku tohoto onemocnění se podílí řada faktorů. Diagnóza je založena na anamnéze, klinickém vyšetření a specifických testech hodnotících množství slz nebo stabilitu slzného filmu. Léčba je individuální, dle příčiny. Symptomatická léčba – použití umělých slz. U komplikovaných a těžších forem se podávají lokálně či systémově kortikoidy, autologní sérum, cyklosporin A nebo se zavádějí okluze slzných bodů.

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Milada Zemanová

Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází s metastatickým stadiem IV. Terapie v tomto stadiu spočívá hlavně v paliativní systémové léčbě. V současnosti existují rozdílné léčebné přístupy podle dlaždicové nebo non-squamózní diferenciace a podle molekulárně genetických vlastností. Standardem by mělo být vyšetření molekulárního profilu EGFR aktivačních mutací a ALK translokace u všech pacientů s non-squamózní histologií ještě před zahájením léčby. V případě citlivých mutací vede cílená léčba TK inhibitorem (erlotinib, gefitinib, afatinib) nebo crizotinibem a v druhé linii nyní ceritinibem k dosažení přibližně 60 % léčebných odpovědí a významně prodlužuje přežití. Dvojkombinace cytostatik založené na platinovém derivátu jsou obvyklé pro ostatní pacienty. U non-squamózních nádorů je vhodné přidat k chemoterapii bevacizumab, pokud nejsou kontraindikace této léčby. Pro nemocné léčené v první linii platinovou kombinací je možné podávat udržovací léčbu založenou na pemetrexedu, erlotinibu, gemcitabinu nebo eventuálně docetaxelu, výběr záleží na klinickém stavu, histologii, druhu úvodní léčby a odpovědi na léčbu první linie. Ve druhé linii léčby byl prokázán účinek ve smyslu prodloužení přežití u docetaxelu, pemetrexedu a erlotinibu. Nejnověji byly v kombinaci s docetaxelem v druhé linii registrovány inhibitory angiogeneze nintedanib a ramucirumab. Přiblížilo se zavedení cílené imunoterapie (antiMUC-1, antiPDL-1) do klinické praxe.

Vybrané články

Analýza problematiky vakcinácie v pediatrii

Ivona Malovecká, Ľubica Lehocká, Daniela Mináriková, Viliam Foltán

Problematika očkovania detí patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy populácie, pričom neustále narastá počet odporcov očkovania. Snahou predloženej práce bolo zmapovať postoj, informovanosť a znalosti rodičov o očkovaní detí prostredníctvom dotazníkovej metódy, vzhľadom k ich pohlaviu, veku, vzdelaniu a súvislosti profesie so zdravotníctvom. Súčasťou hodnotenia bolo aj zistenie aktuálneho stavu povinného a doporučeného zaočkovania detí, ako aj výskyt nežiaducich účinkov po očkovaní.

Slovo úvodem

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Otrava rtutí jako vyústění neobvyklé symptomatologie

Jan Voříšek, David Suchý

Článek je věnován hojně užívanému, avšak i nebezpečnému prvku – rtuti. Se rtutí se setkáváme v každodenním životě, i když již ne v takové v míře, jako dříve. Článek popisuje příznaky akutní i chronické otravy tímto prvkem. Kazuistika pak podává na příkladu 35letého muže obraz takové otravy, diagnostiky a následné léčby. Zároveň však poukazuje na individuální reakci organizmu na zvýšenou hladinu rtuti – ta může být vnímána u pacientů velmi subjektivně.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.