Aktuality

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Akutní uzávěr abdominální aorty jako manifestace heparinem indukované trombocytopenie

Jiří Holý, Michal Sýkora, Petr Pták, Pavel Havránek

Akutní uzávěr abdominální aorty představuje život ohrožující příhodu, která může navzdory urgentnímu chirurgickému řešení končit fatálně. Heparinem indukovaná trombocytopenie se objevuje u 1–3 % nemocných léčených heparinem i nízkomolekulárním, závažnější je její II. typ (dále HIT). HIT se může kromě trombocytopenie projevit také trombózou v žilním nebo tepenném řečišti. Základem léčby je ukončení léčby heparinem a změna antikoagulační léčby. HIT nezpůsobují antikoagulancia argatroban, bivalirudin a danaparoid, pravděpodobnost vzniku HIT je nízká při terapii fondaparinem. Autoři dokumentují případ 67letého muže přijatého k hospitalizaci na interní oddělení pro ileofemorální flebotrombózu pravé dolní končetiny. Nemocný před 2 lety prodělal resekci rekta pro karcinom, 15 dnů před přijetím prodělal hemihepatektomii pro metastázu karcinomu, perioperačně byl nemocnému preventivně podáván enoxaparin. Nemocný byl vzhledem k flebotrombóze léčen ode dne přijetí terapeutickou dávkou nadroparinu. Šestý den hospitalizace se u nemocného rychle rozvinula paraparéza dolních končetin, echografický nález svědčil pro akutní uzávěr abdominální aorty a pravděpodobně i pánevních tepen oboustranně, ileofemorální flebotrombóza byla nalezena i v levé dolní končetině. Stav byl urgentně řešen trombektomií Fogartyho katétrem z obou femorálních tepen. Vzhledem k trombotickým příhodám a poklesu počtu trombocytů až na 59 × 109/l byla vyslovena suspekce na heparinem indukovanou trombocytopenii, nemocný byl proto převeden na fondaparinux. Při této léčbě se hodnota trombocytů v krevním obraze normalizovala. Diagnóza HIT byla potvrzena laboratorním vyšetřením (průkaz specifických protilátek, pozitivita funkčního testu). Tato raritní kazuistika dokládá možnost i akutně život ohrožující trombózy abdominální aorty v důsledku HIT.

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. – 75letý

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Reakce na článek „Vliv infuzního systému na kvalitu parenterální léčby“ autora Karla Urbánka a spolupracovníků publikovaný v časopisu Klinická farmakologie a farmacie 2014; 28(1): 26–30

 

Vybrané články

Terapeutické monitorovanie hladín ako súčasť optimalizácie dávkovacích režimov gentamicínu u pacientov so zmenenou farmakokinetikou

Mária Göböová, Viera Kissová, Magdaléna Kuželová

Cieľ: Zhodnotiť a analyzovať význam terapeutického monitorovania hladín gentamicínu v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Súbor pacientov a metódy: Do prospektívneho sledovania sme zaradili 144 pacientov, ktorým sme stanovili sérové hladiny gentamicínu v čase minimálnych a maximálnych koncentrácií pred aj po prípadnej úprave dávky v rokoch 2010–2012. Všetky koncentrácie gentamicínu sme stanovovali vo farmakokinetickom laboratóriu FN Nitra metódou FPIA na analyzátore AxSYM firmy ABBOTT. Výsledky terapeutického monitorovania hladín (TDM) sme analyzovali hlavne u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Výsledky: Vysokú reziduálnu hladinu malo pri prvom stanovení 17 (11,8 %) pacientov. Nízku vrcholovú hladinu malo 108 pacientov (75 %). Po prvom stanovení malo optimálne obe hladiny len 19 pacientov (13,2 %). Nízka vrcholová hladina sa vyskytla častejšie (79 %) v skupine pacientov s nadváhou a u obéznych pacientov. Počet nameraných hladín mimo terapeutického rozpätia sa po interpretácii výsledku a úprave dávky značne zúžil. Záver: Výsledky hodnotenia a analýzy terapeutického monitorovania hladín liečiv ukázali jeho význam v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov, hlavne u pacientov so zmenenou farmakokinetikou, ako sú pacienti s nadváhou, obézni pacienti a pacienti so zvýšeným renálnym klírensom.

Farmakogenetika metotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy

Tomáš Veleta, Tomáš Soukup, Petr Pávek, Jana Nekvindová, Jiří Vlček, Petr Bradna

Metotrexát patří k základním lékům používaným při léčbě revmatoidní artritidy (RA). Efektivita léčby revmatoidní artritidy metotrexátem (MTX) se pohybuje mezi 46 % a 65 % (hodnoceno podle kritéria ACR 20). Při léčbě metotrexátem se může vyskytnout celá řada nežádoucích účinků. Alespoň jeden z nich se objeví až u 72,9 % pacientů, závažné projevy toxicity se zjišťují až u 30 % pacientů. Farmakogenetika je nový moderní směr klinické farmakoterapie umožňující personalizaci terapie na základě zjištění genetické predispozice pacienta pro odpověď na danou léčbu. Výzkum farmakogenetiky MTX u revmatoidní artritidy se soustředí na souvislost mezi terapeutickým účinkem či toxicitou MTX a mutacemi genů metabolických drah, transportérů MTX, genů podílejících se na účinku adenosinu, genů HLA-G antigenů a enzymů metabolizmu bází nukleových kyselin. Mezi nejvíce studované patří gen kódující enzym 5,10-methylentetrahydrofolát reduktázu, jehož mutace má patrně souvislost s vystupňovanými nežádoucími gastrointestinálními účinky MTX. Nadějné výsledky přinesly studie zkoumající polymorfizmy související s metabolizmem adenosinu. Byla nalezena statisticky významná souvislost mezi některými těmito polymorfizmy a klinickým účinkem MTX dle DAS28 skóre nebo s výskytem nežádoucích účinků MTX. Wessels a spol. nalezli souvislost mezi polymorfizmy souvisejícími s metabolizmem adenosinu a dobrou odpovědí na MTX u pacientů s RA a navrhli prediktivní diagnostický model pro terapii RA metotrexátem na základě genotypizace. Souhrnně lze říci, že výsledky studií naznačují možnou diagnostickou hodnotu genotypizace pacientů s RA pro predikci úspěšnosti terapie MTX, schopnost tolerovat vyšší dávky MTX v terapii či naopak možnost určit pacienty primárně rezistentní na terapii a s dispozicí k závažným nežádoucím účinkům. V budoucnosti je nutné upřesnění dostupných výsledků ve studiích s větším počtem pacientů a delší dobou sledování.

Současné postavení fibrátů v léčbě dyslipidemie u nemocných s kardiometabolickým syndromem

Michal Vrablík

Fibráty se používají v léčbě dyslipidemie dlouhou dobu a díky tomu máme k dispozici řadu údajů z různých typů klinických studií o jejich působení. Kromě komplexního vlivu na lipidogram provází jejich použití změny dalších parametrů s významem v aterogenezi (parametry zánětu, inzulinové senzitivity, endoteliální funkce). Jak ukázaly randomizované klinické studie provedené u diabetiků 2. typu, terapie fibrátem snižuje kardiovaskulární riziko selektivně u nemocných se zvýšením triglyceridů a nižší hladinou HDL-cholesterolu. Hlavní místo použití fibrátů v současnosti představuje kombinační léčba se statinem, která umožňuje bezpečně snížit reziduální vaskulární riziko zejména u osob s inzulinovou rezistencí a metabolickým syndromem. Tolerance léčby je dobrá a závažné nežádoucí účinky se vyskytují podobně vzácně jako u terapie statiny.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.