Aktuality

reklama

PF 2015

Děkujeme všem autorům i recenzentům, kteří přispěli k odborné kvalitě našich časopisů a publikací a také těm, kteří se v letošním roce aktivně podíleli na přípravách a realizaci námi pořádaných odborných kongresů a konferencí, našim obchodním partnerům a věrným čtenářům.
Všem přejeme radostné a šťastné svátky vánoční a v novém roce hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i profesních úspěchů a v nadcházejícím roce se těší na další spolupráci kolektiv pracovníků SOLEN.
Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Praktické aspekty hormonální léčby karcinomu prsu

Šárka Lukešová, Otakar Kopecký

Hormonální léčba je nejstarší a nejbezpečnější klinicky ověřená léčebná metoda používaná ve všech stadiích karcinomu prsu. Je to léčba cílená, individualizovaná. Do klinické praxe byly postupně zařazeny léčebné modality založené na čtyřech principech, a to metoda ablativní, kompetiční, inhibiční a aditivní. Jde o preferovanou léčbu u hormonálně dependentních karcinomů prsu včetně viscerálního postižení pokud není vysoké riziko nebo důkaz hormonální rezistence nebo je nutné rychle dosáhnout léčebnou odpověď. V článku je uvedena současná doporučovaná kaskáda hormonální léčby se základními studiemi, z nichž doporučení vychází, nežádoucí účinky a možnosti překonání hormonální rezistence díky novým lékům, přicházejícím do klinické praxe.

Zásadní role vitaminu D v léčbě osteoporózy

Petr Hrdý, Pavel Novosad

Vitamin D je jedním z lipofilních vitaminů, který je nezbytný pro správnou stavbu a funkci skeletu. Z hlediska pohledu osteologa je snížená hladina vitaminu D významná zvýšeným rizikem pádu a fraktury u staršího pacienta. Na tomto riziku se podílí jednak osteoporóza, ale i úbytek funkce a množství svalové hmoty, tedy sarkopenie. Adekvátní suplementace vitaminem D je jedním z farmakologických cílů v péči o pacienta s frailty syndromem. Základním rozdílem mezi tímto syndromem a chronologickým věkem je potenciální reverzibilita frailty syndromu. Jedním z důležitých faktorů je vitamin D a jeho dlouhodobě nízká hladina ve vyšším věku. Terapie tohoto deficitu je dostupná a zároveň nezbytná.

Spotreba aspirínu v novom tisícročí

Roman Hudec, Lýdia Božeková, Milan Kriška, Jana Tisoňová, Martin Wawruch, Viera Kristová, Viliam Foltán

Úvod: Aspirín bol patentovaný už v roku 1899 chemikom Felixom Hoffmannom. Skupina salicylátov účinkuje predovšetkým periférnou inhibíciou enzýmu cyklooxygenáza a ovplyvňuje tak najmä zápalovú bolesť. Našim cieľom bolo stanoviť trendy v spotrebe aspirínu v šiestich krajinách (Slovensko, Česká republika, Estónsko, Nórsko, Dánsko, Austrália) počas prvých 12 rokov tretieho tisícročia. Metódy: Hodnotili sme spotrebu aspirínu v ATC skupine N02B (Iné analgetiká a antipyretiká). Hodnoty spotreby sme získali z internetových stránok národných liekových agentúr. Použili sme hodnotenie pomocou denných definovaných dávok na 1 000 obyvateľov a 1 deň. Výsledky: Klesajúci trend spotreby vo všetkých sledovaných krajinách je evidentný (najvýraznejší v Českej republike). Najvýraznejšiu spotrebu sme zaznamenali tiež v Českej republike, zatiaľ čo v Dánsku a Austrálii sa aspirín postupne vytratil spomedzi najčastejšie používaných liekov. Záver: Klesajúci trend spotreby aspirínu a jeho nahrádzanie bezpečnejšími liekmi je možné vnímať pozitívne aj vzhľadom na jeho bezpečnostný profil.

Vybrané články

Perspektivy dalšího snižování cholesterolu pomocí blokády PCSK9

Vladimír Bláha

Proprotein konvertáza subtilisin kexin-9 (PCSK9) je nově objevený protein, který se účastní intracelulární a extracelulární regulace exprese LDL receptoru. Jedná se o proteázu, která je přítomná v řadě tkání (játra, střevo, ledviny, nervový systém), predominantně v játrech, a která má významnou úlohu v metabolizmu cholesterolu. PCSK9 je regulován obsahem cholesterolu v dietě a buňkách nejspíše prostřednictvím SREBP (sterol-responsive element binding protein) transkripčních faktorů. Mutace PCSK9 představují třetí formu ADH (autozomálně dominantní hypercholesterolemie). PCSK9 zcela jednoznačně a zásadně ovlivňuje koncentraci LDLR (LDL-receptoru). Předpokládáme, že hlavní funkcí PCSK9 je degradace LDLR. Proto může inhibice PCSK9 navodit zvýšení koncentrace LDLR, zvýšení vychytávání LDL v játrech a snížení plazmatické koncentrace LDL cholesterolu. Léčba inhibitory PCSK9 působí synergicky s léčbou statiny a vede ke zvýšení počtu LDLR v játrech. Inhibice PCSK9 představuje velice atraktivní nový způsob léčby vysokých koncentrací aterogenních lipoproteinů a posiluje snížení LDL cholesterolu při léčbě statiny. Publikované výsledky z klinických studií fáze II prokázaly účinnost a dobrou snášenlivost během tříměsíční léčby. V současné době probíhá několik dalších dlouhodobých klinických studií fáze III, které přinesou odpovědi na otázky významu, účinnosti a dlouhodobé bezpečnosti léčby inhibitory PCSK9, včetně zhodnocení vlivu na výskyt kardiovaskulárních onemocnění.

Biosimilars – specifika schvalovacího procesu v EU

Jan Strojil

S blížícím se vypršením patentů řady významných biologických léčiv se do popředí zájmu dostává problematika podobných biologických léků také označovaných jako biosimilars. Tento text přináší přehled aktuální regulace schvalování těchto přípravků v Evropské unii, především ve srovnání se zavedenou metodikou schvalování generických kopií. Na příkladu biosimilar infliximabu jsou popsána specifika vývoje a charakterizace biologických léčivých látek, současný pohled na nomenklaturu a informace pro lékaře a pacienty, možnosti automatické záměny.

Etravirin v klinické praxi

David Jilich, Hanuš Rozsypal, Alena Zjevíková, Dalibor Sedláček, Svatava Snopková, Ladislav Machala

Od druhé poloviny devadesátých let minulého století je hlavní léčebnou strategií HIV infekce tzv. kombinovaná antiretrovirová terapie. Jednou z tradičně používaných lékových skupin jsou inhibitory reverzní transkriptázy. Etravirin je zástupcem druhé generace nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI). Vzhledem k nutnosti kombinovat léky z různých terapeutických skupin, je každý nový léčebný přípravek možnou alternativou v případě nesnášenlivosti nebo neúčinnosti předchozí terapie. Etravirin je obecně charakterizován dobrou účinností, menším rizikem vzniku nežádoucích účinků a vyšší odolností proti vzniku rezistence v porovnání se zástupci první generace NNRTI.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.