Aktuality

reklama

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Současné možnosti léčby postmenopauzální osteoporózy

Pavel Horák, Martina Skácelová

Postmenopauzální osteoporóza je stav spojený s významným nárůstem rizika fraktur. Ty jsou spojeny s velkou zdravotní zátěží postižené osoby, zhoršují její funkční schopnosti a mají také ekonomický dopad. Hlavním účelem léčby osteoporózy je primární a sekundární prevence zlomenin. Farmakoterapie hraje v léčbě postmenopauzální osteoporózy významnou roli. Přehledový článek se zabývá současnými možnostmi farmakoterapie postmenopauzální osteoporózy.

Spotreba aspirínu v novom tisícročí

Roman Hudec, Lýdia Božeková, Milan Kriška, Jana Tisoňová, Martin Wawruch, Viera Kristová, Viliam Foltán

Úvod: Aspirín bol patentovaný už v roku 1899 chemikom Felixom Hoffmannom. Skupina salicylátov účinkuje predovšetkým periférnou inhibíciou enzýmu cyklooxygenáza a ovplyvňuje tak najmä zápalovú bolesť. Našim cieľom bolo stanoviť trendy v spotrebe aspirínu v šiestich krajinách (Slovensko, Česká republika, Estónsko, Nórsko, Dánsko, Austrália) počas prvých 12 rokov tretieho tisícročia. Metódy: Hodnotili sme spotrebu aspirínu v ATC skupine N02B (Iné analgetiká a antipyretiká). Hodnoty spotreby sme získali z internetových stránok národných liekových agentúr. Použili sme hodnotenie pomocou denných definovaných dávok na 1 000 obyvateľov a 1 deň. Výsledky: Klesajúci trend spotreby vo všetkých sledovaných krajinách je evidentný (najvýraznejší v Českej republike). Najvýraznejšiu spotrebu sme zaznamenali tiež v Českej republike, zatiaľ čo v Dánsku a Austrálii sa aspirín postupne vytratil spomedzi najčastejšie používaných liekov. Záver: Klesajúci trend spotreby aspirínu a jeho nahrádzanie bezpečnejšími liekmi je možné vnímať pozitívne aj vzhľadom na jeho bezpečnostný profil.

Analýza problematiky vakcinácie v pediatrii

Ivona Malovecká, Ľubica Lehocká, Daniela Mináriková, Viliam Foltán

Problematika očkovania detí patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy populácie, pričom neustále narastá počet odporcov očkovania. Snahou predloženej práce bolo zmapovať postoj, informovanosť a znalosti rodičov o očkovaní detí prostredníctvom dotazníkovej metódy, vzhľadom k ich pohlaviu, veku, vzdelaniu a súvislosti profesie so zdravotníctvom. Súčasťou hodnotenia bolo aj zistenie aktuálneho stavu povinného a doporučeného zaočkovania detí, ako aj výskyt nežiaducich účinkov po očkovaní.

Vybrané články

Zásadní role vitaminu D v léčbě osteoporózy

Petr Hrdý, Pavel Novosad

Vitamin D je jedním z lipofilních vitaminů, který je nezbytný pro správnou stavbu a funkci skeletu. Z hlediska pohledu osteologa je snížená hladina vitaminu D významná zvýšeným rizikem pádu a fraktury u staršího pacienta. Na tomto riziku se podílí jednak osteoporóza, ale i úbytek funkce a množství svalové hmoty, tedy sarkopenie. Adekvátní suplementace vitaminem D je jedním z farmakologických cílů v péči o pacienta s frailty syndromem. Základním rozdílem mezi tímto syndromem a chronologickým věkem je potenciální reverzibilita frailty syndromu. Jedním z důležitých faktorů je vitamin D a jeho dlouhodobě nízká hladina ve vyšším věku. Terapie tohoto deficitu je dostupná a zároveň nezbytná.

Farmakogenetika metotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy

Tomáš Veleta, Tomáš Soukup, Petr Pávek, Jana Nekvindová, Jiří Vlček, Petr Bradna

Metotrexát patří k základním lékům používaným při léčbě revmatoidní artritidy (RA). Efektivita léčby revmatoidní artritidy metotrexátem (MTX) se pohybuje mezi 46 % a 65 % (hodnoceno podle kritéria ACR 20). Při léčbě metotrexátem se může vyskytnout celá řada nežádoucích účinků. Alespoň jeden z nich se objeví až u 72,9 % pacientů, závažné projevy toxicity se zjišťují až u 30 % pacientů. Farmakogenetika je nový moderní směr klinické farmakoterapie umožňující personalizaci terapie na základě zjištění genetické predispozice pacienta pro odpověď na danou léčbu. Výzkum farmakogenetiky MTX u revmatoidní artritidy se soustředí na souvislost mezi terapeutickým účinkem či toxicitou MTX a mutacemi genů metabolických drah, transportérů MTX, genů podílejících se na účinku adenosinu, genů HLA-G antigenů a enzymů metabolizmu bází nukleových kyselin. Mezi nejvíce studované patří gen kódující enzym 5,10-methylentetrahydrofolát reduktázu, jehož mutace má patrně souvislost s vystupňovanými nežádoucími gastrointestinálními účinky MTX. Nadějné výsledky přinesly studie zkoumající polymorfizmy související s metabolizmem adenosinu. Byla nalezena statisticky významná souvislost mezi některými těmito polymorfizmy a klinickým účinkem MTX dle DAS28 skóre nebo s výskytem nežádoucích účinků MTX. Wessels a spol. nalezli souvislost mezi polymorfizmy souvisejícími s metabolizmem adenosinu a dobrou odpovědí na MTX u pacientů s RA a navrhli prediktivní diagnostický model pro terapii RA metotrexátem na základě genotypizace. Souhrnně lze říci, že výsledky studií naznačují možnou diagnostickou hodnotu genotypizace pacientů s RA pro predikci úspěšnosti terapie MTX, schopnost tolerovat vyšší dávky MTX v terapii či naopak možnost určit pacienty primárně rezistentní na terapii a s dispozicí k závažným nežádoucím účinkům. V budoucnosti je nutné upřesnění dostupných výsledků ve studiích s větším počtem pacientů a delší dobou sledování.

Současné postavení fibrátů v léčbě dyslipidemie u nemocných s kardiometabolickým syndromem

Michal Vrablík

Fibráty se používají v léčbě dyslipidemie dlouhou dobu a díky tomu máme k dispozici řadu údajů z různých typů klinických studií o jejich působení. Kromě komplexního vlivu na lipidogram provází jejich použití změny dalších parametrů s významem v aterogenezi (parametry zánětu, inzulinové senzitivity, endoteliální funkce). Jak ukázaly randomizované klinické studie provedené u diabetiků 2. typu, terapie fibrátem snižuje kardiovaskulární riziko selektivně u nemocných se zvýšením triglyceridů a nižší hladinou HDL-cholesterolu. Hlavní místo použití fibrátů v současnosti představuje kombinační léčba se statinem, která umožňuje bezpečně snížit reziduální vaskulární riziko zejména u osob s inzulinovou rezistencí a metabolickým syndromem. Tolerance léčby je dobrá a závažné nežádoucí účinky se vyskytují podobně vzácně jako u terapie statiny.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.