Aktuality

Z posledního čísla

Možnosti terapie inzulinem v roce 2015

Denisa Janíčková Žďárská, Pavlína Piťhová, Milan Kvapil

Klinická praxe si vynutila vývoj nových typů inzulinových bazálních analog. Vyznačují se menší intraindividuální variabilitou účinku, což znamená lepší predikovatelnost efektu a snížení rizika zejména noční hypoglykémie. Řadíme do této skupiny inzulin degludec, inzulin glargin v koncentraci 300 IU a pegylovaný inzulin lispro, který navíc vykazuje větší afinitu k účinku přímo v jaterní buňce. Všechny tři nové typy bazálních analog zlepší bezpečnost terapie diabetu 1. i 2. typu. Své místo v terapii si stále udržují premixovaná analoga, jejichž výhodou je současná intervence glykémie nalačno i postprandiálně. Jsou určeny zejména pro pacienty se stabilním životním režimem.

Slovo úvodem

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Možnosti farmakoterapie v léčbě pacientů se syndromem diabetické nohy

Pavlína Piťhová

Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin diabetiků distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Hlavní faktory, které vedou ke vzniku diabetické nohy, jsou diabetická neuropatie (senzomotorická a viscerální), ischemie končetiny (angiopatie), snížení kloubní pohyblivosti a působení tlaku na plosku nohy. Na vzniku a obtížném hojení ulcerací se často podílí infekce. Z přítomnosti těchto faktorů potom vyplývá i léčebná strategie, v níž se významně uplatňuje i použití farmakoterapie. Jedná se zejména o antibiotickou, antiagregační/antikoagulační léčbu a ovlivnění mikrocirkulace. V textu rozebíráme jednotlivé možnosti farmakoterapie.

Vybrané články

Cytochromy P450: Role v metabolizmu cholesterolu

Zuzana Matušková, Martin Poruba, Pavel Anzenbacher

Cytochromy P450 (CYPs) jsou enzymy, které se podílí nejen na metabolizmu léčiv, ale také na přeměně řady endogenních látek, mj. cholesterolu, který hraje v lidském organizmu významnou roli. V případě dysfunkce těchto enzymů mohou nastat závažná onemocnění, případně komplikace při léčbě. Tento článek se zabývá nejen samotným cholesterolem, ale především přehledem poruch enzymů metabolizujících cholesterol, a rovněž terapií následků enzymových insuficiencí. Léčba onemocnění tohoto typu spočívá především v substituční terapii, nicméně, i bez včasného vyšetření jednotlivých markerů nemusí být samotná léčba dostatečná.

Karcinom prsu v těhotenství a v období kojení

Petra Kubánková, Jitka Abrahámová

Karcinom prsu v těhotenství je vzácné onemocnění s incidencí 0,7 na 1 000 těhotných žen. Jedná se o druhé nejčastější maligní onemocnění v těhotenství. Informace o diagnostice a léčbě karcinomu prsu v těhotenství získáváme z retrospektivních hodnocení souborů pacientek a jednotlivých kazuistik. Všechny ženy s nově zjištěným karcinomem prsu v těhotenství by měly být léčeny v onkologických centrech se zkušenostmi s léčbou těchto pacientek a s fungujícím multidisciplinárním týmem odborníků včetně gynekologa a perinatologa. Karcinom prsu vzniklý v souvislosti s těhotenstvím dělíme na karcinom prsu diagnostikovaný a léčený v těhotenství a karcinom prsu vzniklý do jednoho roku po porodu. Ženy s karcinomem prsu zjištěným po porodu léčíme jako netěhotné ženy, pokud žena kojí, je nutné laktaci zastavit před zahájením terapie. U žen s karcinomem prsu diagnostikovaným v těhotenství se řídíme gestačním stářím plodu a dle toho volíme léčebné modality. Chirurgický výkon můžeme provést kdykoliv během těhotenství, chemoterapii je možné podávat až od 2. trimestru. Hormonoterapie, cílená léčba a radioterapie jsou v těhotenství kontraindikovány.

Otrava rtutí jako vyústění neobvyklé symptomatologie

Jan Voříšek, David Suchý

Článek je věnován hojně užívanému, avšak i nebezpečnému prvku – rtuti. Se rtutí se setkáváme v každodenním životě, i když již ne v takové v míře, jako dříve. Článek popisuje příznaky akutní i chronické otravy tímto prvkem. Kazuistika pak podává na příkladu 35letého muže obraz takové otravy, diagnostiky a následné léčby. Zároveň však poukazuje na individuální reakci organizmu na zvýšenou hladinu rtuti – ta může být vnímána u pacientů velmi subjektivně.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.