Aktuality

reklama

Proč a jak psát správně kazuistiku?

Nevíte, jak správně napsat zajímavou kazuistiku? Malou nápovědou vám možná bude komentář prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc., z Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc shrnující všechny podstatné náležitosti, které by kvalitní kazuistice určitě neměly chybět. Pokud byste rádi kazuistiku prezentovali v odborném časopise nebo na lékařském kongrese, jsou následující řádky určeny právě vám...Z posledního čísla

Quo vadis pharma industry?

Jakub Rak, Vladimír Král

Odkud a kam kráčí farmaceutický průmysl? V posledních letech došlo k dramatickému přehodnocení cílů velkých farmaceutických společností od hledání nových látek k reinkarnaci starých molekul s novým uplatněním. Změny podmínek na trhu nutí průmysl k důslednému řízení životního cyklu léčiv. Trendy dále ukazují odklon od malých molekul k bioléčivům a sofistikované nanomedicíně. Důraz se pomalu přesouvá od pouhého léčení ke kvalitě života, od univerzálnosti k personalizované medicíně. Společnosti, které se nepřizpůsobí těmto trendům, budou čelit nejisté a znepokojivé budoucnosti.

Účinnost a bezpečnost přípravku Zarzio® potvrzují výsledky klinických studií i praktické zkušenosti lékařů

Petra Tesařová

První biosimilární monoklonální protilátka – infliximab

Karel Urbánek

Infliximab CT-P13 je vůbec první monoklonální protilátkou, která byla testována v souladu s předpisy Evropské lékové agentury EMA pro biosimilars a byla touto lékovou agenturou i zaregistrována. V článku jsou shrnuty výsledky preklinického a zejména klinického hodnocení této látky a její porovnání s originálním přípravkem.

Vybrané články

Expertní konsenzus ČR 2012 v oblasti léčiv

Vhodnost volby léčiv a dávkovacích schémat u geriatrických pacientů (Oddíl I.)

a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří Daniela Fialová1, 3, Eva Topinková1, Anna Ballóková1, Hana Matějovská-Kubešová2 11. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Geriatrická klinika 2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 3Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, Katedra sociální a klinické farmacie Koordinátoři: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. Expertní panel: prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc., MUDr. Ivo Bureš, doc. MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., MUDr. Ivana Doleželová, MBA, MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., prof. MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc., doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MUDr. Martina Nováková, MUDr. Jaroslava Laňková, prof. MUDr. František Perlík, DrSc., doc. MUDr. Bohumil Seifert, CSc., MUDr. Josef Štolfa, prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. Explicitní kritéria léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří patří k základním nástrojům racionální geriatrické preskripce a bývají široce užívána v preskripčních programech, edukačních metodách a epidemiologických studiích. V posledních desetiletích byla publikována řada explicitních kritérií, zejména v oblasti racionální volby léčiva, geriatrického dávkování léčiv, základních interakcí lék-nemoc a v oblasti lékových postupů, které mají významný klinický přínos u starších nemocných, ale bývají často podužívány. Publikovaná zahraniční explicitní kritéria jsou vždy specifická pro farmaceutický trh dané země a nereflektují lékovou politiku v České republice (ČR). Zahrnují řadu v ČR neregistrovaných léčiv a některé lékové postupy, které jsou v našich podmínkách užívány, nejsou uvedeny. Cílem výzkumných prací bylo vytvořit explicitní kritéria léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří pro využití v podmínkách ČR (v lékové politice, klinické praxi a epidemiologických studiích). Kritéria byla vytvořena standardní 3kolovou Delfi metodou (nejčastěji užívanou k tvorbě explicitních kritérií) v rámci 3letých prací výzkumného týmu Geriatrické kliniky 1. LF UK Praha (2008–2011) ve spolupráci s multidisciplinární expertní komisí 15 expertů z oborů geriatrie, interní medicíny, všeobecného praktického lékařství, klinické farmacie a klinické farmakologie. Kritéria k hodnocení expertním týmem byla získána literární rešerší explicitních kritérií publikovaných v impaktovaných a recenzovaných zahraničních časopisech mezi lety 1997–2011. Na základě konsenzu expertní skupiny bylo do českých explicitních kritérií zařazeno 121 kritérií – 74 kritérií z oblasti léčiv/lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří (Oddíl I.) a 46 kritérií z oblasti základních interakcí lék-nemoc u geriatrických nemocných (Oddíl II.). Článek předkládá ve zkrácené formě tabulky Expertních kritérií ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří – Oddíly I. a II. Současně uvádí komentáře k Oddílu I. z updatovaných Beersových kritérií publikovaných v roce 2012 Americkou geriatrickou společností (AGS) a diskutuje základní epidemiologické údaje týkající se hodnocení racionality lékové preskripce ve stáří s využitím Beersových a STOPP/START kritérií v podmínkách České republiky.

Vážené dámy a pánové, kolegové a kolegyně,

MUDr. Milan Odehnal, MBA

Perspektivy dalšího snižování cholesterolu pomocí blokády PCSK9

Vladimír Bláha

Proprotein konvertáza subtilisin kexin-9 (PCSK9) je nově objevený protein, který se účastní intracelulární a extracelulární regulace exprese LDL receptoru. Jedná se o proteázu, která je přítomná v řadě tkání (játra, střevo, ledviny, nervový systém), predominantně v játrech, a která má významnou úlohu v metabolizmu cholesterolu. PCSK9 je regulován obsahem cholesterolu v dietě a buňkách nejspíše prostřednictvím SREBP (sterol-responsive element binding protein) transkripčních faktorů. Mutace PCSK9 představují třetí formu ADH (autozomálně dominantní hypercholesterolemie). PCSK9 zcela jednoznačně a zásadně ovlivňuje koncentraci LDLR (LDL-receptoru). Předpokládáme, že hlavní funkcí PCSK9 je degradace LDLR. Proto může inhibice PCSK9 navodit zvýšení koncentrace LDLR, zvýšení vychytávání LDL v játrech a snížení plazmatické koncentrace LDL cholesterolu. Léčba inhibitory PCSK9 působí synergicky s léčbou statiny a vede ke zvýšení počtu LDLR v játrech. Inhibice PCSK9 představuje velice atraktivní nový způsob léčby vysokých koncentrací aterogenních lipoproteinů a posiluje snížení LDL cholesterolu při léčbě statiny. Publikované výsledky z klinických studií fáze II prokázaly účinnost a dobrou snášenlivost během tříměsíční léčby. V současné době probíhá několik dalších dlouhodobých klinických studií fáze III, které přinesou odpovědi na otázky významu, účinnosti a dlouhodobé bezpečnosti léčby inhibitory PCSK9, včetně zhodnocení vlivu na výskyt kardiovaskulárních onemocnění.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.