Aktuality

Z posledního čísla

Slovo úvodem

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Přehled biologické léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Tomáš Büchler, Jana Čejková

Rozpoznání významu receptoru HER2/neu pro lidský epidermální růstový faktor bylo velkým pokrokem v individualizaci léčby pacientek s karcinomem prsu. HER 2 je klíčovým regulátorem apoptózy nádorových buněk. Nadměrná exprese HER2 umožňuje trvalou aktivaci signálních cest a působí jako faktor podněcující nádorový růst u karcinomu prsu. Biologickou léčbou, která blokuje receptor HER2 je dosaženo zlepšení výsledků léčby. Mezi dostupné látky blokující HER2 receptor se řadí trastuzumub, trastuzumab emtansin, lapatinib a pertuzumab.

Možnosti farmakoterapie v léčbě pacientů se syndromem diabetické nohy

Pavlína Piťhová

Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin diabetiků distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Hlavní faktory, které vedou ke vzniku diabetické nohy, jsou diabetická neuropatie (senzomotorická a viscerální), ischemie končetiny (angiopatie), snížení kloubní pohyblivosti a působení tlaku na plosku nohy. Na vzniku a obtížném hojení ulcerací se často podílí infekce. Z přítomnosti těchto faktorů potom vyplývá i léčebná strategie, v níž se významně uplatňuje i použití farmakoterapie. Jedná se zejména o antibiotickou, antiagregační/antikoagulační léčbu a ovlivnění mikrocirkulace. V textu rozebíráme jednotlivé možnosti farmakoterapie.

Vybrané články

Možnosti terapie inzulinem v roce 2015

Denisa Janíčková Žďárská, Pavlína Piťhová, Milan Kvapil

Klinická praxe si vynutila vývoj nových typů inzulinových bazálních analog. Vyznačují se menší intraindividuální variabilitou účinku, což znamená lepší predikovatelnost efektu a snížení rizika zejména noční hypoglykémie. Řadíme do této skupiny inzulin degludec, inzulin glargin v koncentraci 300 IU a pegylovaný inzulin lispro, který navíc vykazuje větší afinitu k účinku přímo v jaterní buňce. Všechny tři nové typy bazálních analog zlepší bezpečnost terapie diabetu 1. i 2. typu. Své místo v terapii si stále udržují premixovaná analoga, jejichž výhodou je současná intervence glykémie nalačno i postprandiálně. Jsou určeny zejména pro pacienty se stabilním životním režimem.

Analýza problematiky vakcinácie v pediatrii

Ivona Malovecká, Ľubica Lehocká, Daniela Mináriková, Viliam Foltán

Problematika očkovania detí patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy populácie, pričom neustále narastá počet odporcov očkovania. Snahou predloženej práce bolo zmapovať postoj, informovanosť a znalosti rodičov o očkovaní detí prostredníctvom dotazníkovej metódy, vzhľadom k ich pohlaviu, veku, vzdelaniu a súvislosti profesie so zdravotníctvom. Súčasťou hodnotenia bolo aj zistenie aktuálneho stavu povinného a doporučeného zaočkovania detí, ako aj výskyt nežiaducich účinkov po očkovaní.

Anestezie u operací v těhotenství

Martina Kirchnerová, Hana Suchánková, Zdeněk Mrozek

V těhotenství se někdy nevyhneme nutnosti provést operační výkon z neporodnické indikace, ať už z důvodu terapeutického, či diagnostického. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda benefit daného výkonu převažuje nad jeho riziky a riziky spojenými s anestezií, a to jak pro matku, tak pro plod. V těhotenství dochází k četným fyziologickým změnám v těle těhotné, které musí brát anesteziolog v úvahu. Pro každé období těhotenství jsou navíc tyto změny specifické. Tento článek přináší přehled jak fyziologických změn v těhotenství, které ovlivňují postup anesteziologa, tak přehled nejčastěji používaných farmak v anestezii a intenzivní medicíně s posouzením jejich možného vlivu na matku a plod.Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.