Klinická farmakologie a farmacie, 2012 (roč. 26), číslo 1

Úvodník

Česká neuropsychofarmakologická společnost slaví 55. výročí

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 3

Originální práce

Voľba antihypertenznej liečby u hospitalizovaných geriatrických pacientov

The choice of antihypertensive treatment in hospitalised geriatric patients

Agáta Argalášová, Veronika Drobná, Lenka Kostková, Andrej Dukát, Ján Murín, Martin Wawruch

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 5-10

Cieľ: Cieľom predkladanej práce bola analýza používania antihypertenzív v súbore starších hospitalizovaných pacientov pri prepustení z nemocnice s ohľadom na vek a prítomnosť pridružených ochorení. Metódy: Súbor predkladanej štúdie tvorilo 515 pacientov vo veku ≥ 65 rokov, ktorí mali dokumentovanú artériovú hypertenziu pri prepustení z nemocnice. Súbor sme rozdelili podľa veku na štyri skupiny (65–69; 70–74; 75–79; ≥ 80 rokov). Medzi týmito skupinami sme porovnali používanie antihypertenzív a výskyt pridružených ochorení, ktoré ovplyvňujú voľbu antihypertenznej liečby. Výsledky: Z hľadiska počtu súčasne užívaných...

Porovnanie trendov v spotrebe opioidov SR a ČR

Comparison of trends in opioid consumption in Slovakia and Czech Republic

Roman Hudec, Milan Kriška, Lýdia Božeková, Viliam Foltán, Viera Kristová

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 11-13

Účel štúdie: Cieľom bolo stanoviť trendy v spotrebe silných a slabých opioidných analgetík v priebehu prvej dekády 21.storočia. Metódy: Údaje sme získali z databázy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR. Hodnotenie spotreby sme realizovali pomocou kritéria denných definovaných dávok na tisíc obyvateľov a jeden deň. Získané výsledky sme porovnali s údajmi z českého Státního ústavu na kontrolu léčiv a na porovnanie so zahraničím sme použili údaje z nórskych štatistík. Výsledky: Slovensko má násobne vyššiu spotrebu silných opioidov v porovnaní s Českou republikou. Pri hodnotení spotreby najmä silných opioidných analgetík je vidno výraznú dominanciu...

Hlavní téma

Psychofarmakologie je už šedesátiletá

Psychopharmacology is now sixty

Oldřich Vinař

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 14-17

Zavedení moderních psychofarmak v polovině minulého století do léčby duševně nemocných vedlo k revolučním změnám v psychiatrické péči. Psychofarmaka umožnila větší uplatnění psychoterapie u nemocných, kteří následkem svých symptomů byli nesnadno přístupní otevřené verbální komunikaci. Výzkum mechanizmu účinku psychofarmak otevřel cestu k hlubšímu poznání funkcí mozku a přispěl k rozvoji neurověd. V poslední době se zpomalil vývoj kvalitativně nových psychofarmak. Perspektivní oblastí jsou biologické metody léčby drogových závislostí a kombinace farmakoterapie s nově zaváděnými fyzikálními metodami typu repetitivní transkraniální magnetické...

Aktualizované klinické a teoretické aspekty podávání antipsychotik

Clinical and theoretical aspects of antipsychotic drugs

Miloslav Kopeček

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 18-29

Antipsychotika jsou léčiva, která se užívají především v léčbě schizofrenie, psychóz, agresivity a neklidu. Některá antipsychotika druhé generace potvrdila svoji účinnost v udržovací i akutní léčbě manické a depresivní fáze bipolární afektivní poruchy, v monoterapii unipolární deprese či jako augmentační strategie k léčbě antidepresivy u pacientů s úzkostnými a depresivními poruchami. Při použití antipsychotik u seniorů musíme zvažovat efektivitu a rizika léčby antipsychotiky.

Antidepresiva - od teorie ke klinické praxi

Antidepressants - from theory to clinical use

Michaela Fujáková, Miloslav Kopeček

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 29-37

Antidepresiva byla uvedena na trh před 60 lety. Léčebné indikace zpočátku zahrnovaly pouze depresivní poruchu, jejich potenciál je však mnohem širší. Díky rozvoji biochemických a molekulárních metod se v poslední době daří rozpoznat nové mechanizmy účinku, stejně jako se přiblížit k etiologii psychopatologických procesů. Kromě teoretických poznatků se článek věnuje klinickému použití antidepresiv, možným nežádoucím účinkům, interakcím, jakož i podáváním antidepresiv u specifických populací.

Přehledové články

Inkretinová léčba a riziko akutní pankreatitidy

Incretin-based therapy and the risk of acute pancreatitis

Ondřej Krystyník, Jaromíra Gajdová

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 39-42

Inkretinová léčba pomáhá k dosažení léčebných cílů u pacientů s diabetem mellitem 2. typu. Gliptiny a agonisté GLP-1 receptorů představují dva odlišné koncepty, jejichž účinek je založen na účinku inkretinových hormonů, především GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Obě lékové skupiny snižují hodnoty glykovaného hemoglobinu, lačné i postprandiální glykémie. Gliptiny mají neutrální vliv na tělesnou hmotnost, agonisté GLP-1 receptorů dokonce hmotnost snižují. Oběma skupinám je společné nízké riziko hypoglykemických epizod v průběhu léčby. V současné se diskutuje o možném riziku vzniku akutního nebo chronického zánětu slinivky břišní v průběhu inkretinové...

Aktuální léčba perorálními antidiabetiky

Current oral antidiabetic therapy

Zuzana Vlasáková, Terezie Pelikánová

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 43-48

K zasáhnutí různých patologických defektů, vyskytujících se u DM2, vzniká potřeba kombinované léčby perorálními antidiabetiky. Vývoj nových léků, které ovlivňují inzulinovou sekreci, progresivní selhávání funkce beta buněk, dysfunkci alfa buněk i nadprodukci glukózy játry, je proto dalším cílem v léčbě diabetu. Jen včasná a adekvátní kombinovaná léčba může u DM2 dlouhodobě zajistit dobrou kompenzaci a pokles diabetických i kardiovaskulárních komplikací.

Varia

Studie MOTUDI - ovlivnění hmotnosti inzulinovou léčbou u nemocných s DM2 v ČR Jindřiška Perušičová a studijní skupina

The MOTUDI study - influencing weight with insulin therapy in type 2 diabetes patients in the Czech Republic

Jindřiška Perušičová a studijní skupina

Klin Farmakol Farm 2012: 26(1): 50-54

Inzulin je stále považován za nejefektivnější léčbu nemocných s DM2, ale také přetrvává obava ze zvyšování hmotnosti v souvislosti s inzulinovou léčbou. V našem retrospektivním sledování 189 nemocných (105 žen a 84 mužů) s DM2, kterým byla zahájena inzulinová léčba pro neuspokojivou kompenzaci diabetu, jsme sledovaly vývoj jejich hmotnosti a glykovaného hemoglobinu v prvních letech po změně léčby na inzulin. Průměrný věk při odhalení diabetu byl v našem souboru 50,7 roku a průměrná doba mezi manifestací cukrovky a zahájením inzulinové léčby byla 9,7 let. Nemocní zvýšili svoji hmotnost z 85,53 kg při zahájení inzulinové léčby na 88,90 po 4 letech,...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.