Klinická farmakologie a farmacie, 2017 (roč. 31), číslo 1


Originální práce

Lipegfilgrastim, efektívna možnosť ako sa vyhnúť chemoterapiou indukovanej neutropénii

Lipegfilgrastim, effective option how to avoid chemotherapy-induced neutropenia

Jana Ďurková

Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 3-10

Východiská: Toxicita je neoddeliteľnou súčasťou onkologickej liečby. Závažným nežiaducim účinkom systémovej liečby, ktorý
limituje jej podanie, je neutropénia. Riziko vzniku neutropénie je spojené najmä s použitým chemoterapeutickým režimom, ale
do veľkej miery ho ovplyvňuje aj rizikový profil pacienta. Komplikácie vzniknuté v dôsledku neutropénie sú spojené s nárastom
morbidity, mortality a finančných nákladov na podpornú liečbu. Pri kurativnom zámere, alebo pri nedodržaní dávkovej intenzity
(RDI) môžu nepriaznivo ovplyvniť celkový výsledok liečby.
Súbor, metódy: Práca referuje o vlastných skúsenostiach s použitím dlhodobo...

Hlavní téma

Nová léčba hepatitidy C

New hepatitis C therapy

Petr Husa, Petr Husa ml., Matúš Mihalčin

Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 11-14

Léčba chronické hepatitidy C kombinací přímo působících perorálních virostatik (Directly Acting Antivirals – DAA) má vysokou
účinnost (až 100 %), minimum kontraindikací a mimořádně příznivý bezpečnostní profil. Současné možnosti bezinterferonové
léčby představují kombinace sofosbuviru s jinými DAA (ledipasvir, daclatasvir) nebo s ribavirinem a kombinace paritaprevir potencovaný
ritonavirem + ombitasvir ± dasabuvir. V řadě zemí světa je již dostupná i fixní kombinace elbasviru s grazoprevirem
a sofosbuviru s velpatasvirem. Velmi pravděpodobně budou v roce 2017 schváleny i fixní kombinace sofosbuviru s velpatasvirem

Aktuální pohled na epidemiologii a přístupy
k léčbě virových hepatitid A a E

Current opinion in epidemiology and approaches to the treatment of viral hepatitis A and E.

Matúš Mihalčin; 1, 2, Lenka Fašaneková; 1, 2, Petr Husa ml.; 1, 2, Petr Husa; 1, 2

Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 15-18

Virové hepatitidy A a E sdílejí některé epidemiologické a klinické charakteristiky, proto jsou často vnímány jako příbuzné
nemoci. Nové objevy v posledním desetiletí, zejména u hepatitidy E, pohled na tyto nemoci ale mění. V přehledu uvádíme
specifika každé z nich a aktuální možnosti farmakologického ovlivnění klinického průběhu onemocnění virem hepatitidy
A (HAV) a virem hepatitidy E (HEV).

Alveolární echinokokóza – život ohrožující
onemocnění

Alveolar echinococcosis – life-threatening disease

Petr Husa ml.; 1, 2, Matúš Mihalčin; 1, 2, Petr Husa1, 2

Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 19-21

Alveolární echinokokóza (AE) je závažné parazitární onemocnění, které se svými projevy podobá maligním nádorům. Původcem
je Echinococcus multilocularis (EM), drobná tasemnice žijící v trávicím traktu masožravých šelem. Včasná diagnostika a radikální
resekce v kombinaci s dlouhodobým užíváním antiparazitik má potenciál onemocnění plně vyléčit. Neléčené onemocnění
vede k úmrtí více než 90 % nakažených v horizontu 10–15 let.
V České republice se jedná o raritní onemocnění. Ročně se lze setkat pouze s jednotkami případů. Vzhledem ke stoupající
prevalenci EM v evropské populaci lišek můžeme očekávat nárůst incidence AE u lidí.

Přehledové články

Protizápalová liečba stabilnej CHOCHP – aktuálne trendy a odporúčania pre klinickú prax
Expertné stanovisko

Anti-inflammatory treatment of stable COPD – current trends and recommendations for clinical practice
Experts statement

Štefan Laššán; 1, Marta Hájková; 1, Monika Laššánová; 2

Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 22-30

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické, komplexné a heterogénne ochorenie pľúc s celosvetovo zvyšujúcou
sa morbiditou a mortalitou. Inhalačné bronchodilatanciá ako dlhodobo pôsobiaci antagonisti muskarínových receptorov
(LAMA) a dlhodobo pôsobiaci agonisti β2-adrenergných receptorov (LABA) predstavujú najčastejšie a najdôležitejšie liekové
skupiny používané na liečbu CHOCHP. U pacientov s perzistujúcimi symptómami alebo častými exacerbáciami sú používané
tiež protizápalové lieky (inhalačné kortikoidy, selektívne inhibítory fosfodiesterázy 4, niektoré antibiotiká a mukokinetiká/
mukoregulátory s antioxidačným...

Secukinumab v terapii psoriatické artritidy

Secukinumab in treating psoriatic arthritis

Hana Ciferská, Jiří Štolfa

Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 31-36

Psoriatická artritida (PsA) je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění s projevy postižení muskuloskeletálního aparátu
a kůže. Projevy PsA často výrazně negativně ovlivňují kvalitu života nemocných od běžné sebeobsluhy až po psychologicko-
-sociální rovinu. Zavedení biologické terapie přineslo podstatné zlepšení prognózy nemocných nereagujících na konvenční
léčbu. Na úspěch ovlivnění tumor nekrotizujícího faktoru α terapeutickými monoklonálními protilátkami navázal rozsáhlý
výzkum dalších potenciálně vhodných molekul. Secukinumab se stal první monoklonální protilátkou proti interleukinu-17A
zavedenou do klinické praxe...

Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin

Cilostazol in treating lower limb ischaemia

Dalibor Musil

Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 37-39

Cilostazol je vazodilatans s protidestičkovými, vazodilatačními a metabolickými účinky. Spolu s pohybovou aktivitou se uplatňuje
v léčbě intermitentních klaudikací, klasických klinických projevů chronické končetinové ischemie. V doporučeních odborných
společností je uváděný na prvním místě jako lék volby. Zatímco vliv cilostazolu na klaudikace hodnotí řada studií, jeho možnosti
při ovlivnění individuálního kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního rizika jsou stále ještě nedoceněné.

Kazuistiky

Zkušenost z praxe s biologickou léčbou „jeden a půlté“ linie u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou

Experience from the practice with “first-and-a-half” line biological therapy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis

Petr Pšenica

Klin Farmakol Farm 2017: 31(1): 40-42

Změna úhradové vyhlášky přinesla možnost časné eskalace na léky takzvané jeden a půlté linie – fingolimod a dimethylfumarát
u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy po jedné středně těžké či těžké atace. Sledujeme případ pacientky,
která byla po splnění nových úhradových kritérií časně eskalována.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.