Klinická farmakologie a farmacie, 2017 (roč. 31), číslo 2

reklama

Originální práce

Neodolpasse v časném pooperačním období neovlivňuje tvorbu krevního koagula – prospektivní kohortové sledování

Purpose of the study – The aim of our study was to evaluace the impact of Neodoplpasse infusion postoperatively on the clot forming process

Tomáš Vymazal, Jan Beroušek

Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 3-6

Účel studie: Cílem práce bylo prokázat, že Neodolpasse 250 ml neovlivňuje vznik a kvalitu krevního koagula v časném pooperačním
období.
Použité metody: Od října 2014 do června 2015 jsme prospektivně sledovali 207 pacientů, kteří byli přijati na naše oddělení
z důvodu bezprostřední pooperační péče. Pacienti podstoupili operace totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu,
skoliózy a resekční výkony na tenkém a tlustém střevě z laparotomie. Pacientům byl po příjezdu na pooperační oddělení podán
Neodolpasse 250 ml intravenózně v průběhu 90 minut. Před podáním a 2 a 4 hodiny po dokapání byly pacientům měřeny
viskoelastické...

Přehledové články

Lékové interakce makrolidů v roce 2017

Macrolides Drug Interactions in 2017

Michal Prokeš, Ondřej Suchopár, Josef Suchopár

Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 7-13

Makrolidy patří k oblíbeným antibiotikům, ale působí četné lékové interakce. Klarithromycin a roxithromycin jsou inhibitory
CYP3A4. To může poškodit pacienty užívající simvastatin, atorvastatin, verapamil, diltiazem a další substráty CYP3A4. Klarithromycin
také inhibuje P-glykoprotein, což zvyšuje plazmatické koncentrace digoxinu, trazodonu, sildenafilu, omeprazolu a glibenklamidu.
Klarithromycin a azithromycin prodlužují interval QT a mohou způsobit arytmii torsade de pointes, což může být
potencováno jinými léky s podobným působením, jako například amiodaron, sotalol, haloperidol a další. Aby bylo u pacientů
riziko lékových...

Špecifiká percepcie rizika liekov u žien

Abstract

Monika Laššánová

Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 14-17

Medzi mužským a ženským pohlavím existujú určité rozdiely vo farmakodynamike a farmakokinetike liečiv, ktoré majú potenciál
ovplyvniť celkový účinok, ako aj bezpečnosť liekov a môžu prispieť k rôznej percepcii rizika farmakoterapie. Vzhľadom k existujúcim
rozdielom vo farmakokinetike je možné povedať, že u žien sa nachádzajú vo všeobecnosti vyššie plazmatické hladiny
liekov. Tieto rozdiely vznikajú predovšetkým v dôsledku rozdielneho distribučného objemu, rozdielneho obsahu celkovej
telesnej vody, celkového obsahu tuku v organizme, ako aj v dôsledku rozdielneho renálneho krvného prietoku a metabolickej
aktivity. Farmakodynamické...

Zhodnocení účinnosti a rizik v léčbě roztroušené sklerózy

Summary

Pavel Štourač

Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 18-22

V současnosti máme k dispozici v léčbě relabující-remitující roztroušené sklerózy následující léky s různými mechanizmy
účinku, stupni klinické účinnosti a bezpečnostními profily. Algoritmus léčby vyžaduje komplexní posouzení stavu nemocného
a volbu co nejlepšího přípravku z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Uvedené léky jsou následující; interferon beta-1a (IFNβ-1a),
interferon beta-1b (IFNβ-1b), glatiramer acetát (GA), teriflunomid, dimethylfumarát, fingolimod, natalizumab a alemtuzumab.

Apixaban již více než dva roky dostupný v léčbě žilní trombembolické nemoci

Apixaban has been available for the treatment of venous thromboembolic disease for more than two years

Debora Karetová, Jan Bultas

Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 23-26

Apixaban – přímý orální a selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa – je již od roku 2014 schválen pro léčbu akutní žilní
trombózy a plicní embolie (kromě registrace pro prevenci systémové embolizace u nevalvulární fibrilace síní a prevenci žilního
trombembolismu v ortopedii). Jde o efektivní a velmi bezpečnou možnost orální monoterapie od stanovení diagnózy
trombembolické nemoci, a to v ambulantním i nemocničním režimu.

Herpesviry a rezistence k antivirotické terapii

Herpesviruses and resistance to antiherpetics

Miroslav Fajfr, Vlasta Štěpánová

Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 27-30

Herpetické viry patří mezi významné patogeny v imunosuprimované populaci, což vede ke stoupající spotřebě antiherpetik
a také ke stoupajícímu problému se vznikem rezistence k těmto lékům. Článek stručně pojednává o nejvýznamnějších zástupcích
z antiherpetik, o základních mechanismech vzniku rezistence a u vybraných herpetických virů také o současných znalostech
o prevalenci rezistentních kmenů a genetických změnách spojených se vznikem rezistence.

Kazuistiky

Nežádoucí účinky metoklopramidu (Degan) – z pohledu pacienta

Abstract

Ľubica Cibičková, Miroslava Jelínková

Klin Farmakol Farm 2017: 31(2): 31-33

Metoklopramid je v praxi hojně používaný a také účinný lék, který má u řady stavů své místo, avšak podávat bychom jej měli
vždy s vědomím možných nežádoucích účinků. Kazuistika popisuje rozvoj únavy, ospalosti a akatizie, a postupně vznik parkinsonského
syndromu následovaného úzkostně-depresivním stavem. Léčba závažných nežádoucích účinků si vyžádala podání
amantadinu, clonazepamu a později také antidepresiv.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.