Z posledního čísla

Suplementace hořčíku – farmakologické
mechanismy, metody podání a pasti

Zdeněk Zadák, Alena Tichá, Radomír Hyšpler

Hořčík je významným faktorem v celé řadě metabolických reakcí, zejména při tvorbě energie, ve funkci mitochondrií, je součástí kofaktorů
enzymů a moduluje funkci transportních pump a kanálů buněčné membrány. Deficit hořčíku je v populaci industriálně rozvinutých zemí
velmi častý a pohybuje se kolem 33 % ve všech věkových skupinách mužů i žen. Diagnostika deplece hořčíku v organismu je složitá,
vzhledem k tomu, že se tento iont vyskytuje v biologických systémech v několika frakcích, dále proto, že jeho maximum je obsaženo
intracelulárně. Klinická symptomatologie hořčíkové deplece je velmi široká od minimálních obtíží až po život ohrožující arytmie. Správná
suplementace hořčíku se řídí striktními pravidly, zejména pokud jde o cestu podání (perorální nebo parenterální).
Výskyt hypomagnezemie, zejména v industriálně rozvinutých zemích, je stále významný fenomén, který vyvolává značné
medicínské problémy a je podceňován z klinického i preventivního hlediska.

Possible interaction between mycophenolate
mofetil and tacrolimus in kidney transplant patients

Jan Strojil; 1, Jiří Orság; 2, Tomáš Fürst; 3, Karel Urbánek; 1, Pavel Anzenbacher; 1, Karel Krejčí; 2

Aims: Tacrolimus is the mainstay of transplant immunosuppression in kidney graft recipients. It is most commonly used in combination
with mycophenolate mofetil. Literature data on the existence and significance of drug-drug interaction of these two
drugs is contradictory and inconclusive for kidney transplant patients. The aim of the study was to confirm and quantify the
interaction in kidney transplant patients.
Methods: A total of 4,220 tacrolimus level measurements spanning 5 years in 181 renal graft recipients in a single transplant center
were analyzed. Change in dose needed to achieve a unit concentration was used as a surrogate for drug clearance variability. A regression
multivariate model was constructed to identify significant predictors of tacrolimus dose required to reach a unit concentration.
Results: The model identified significant predictors of tacrolimus dose, including hematocrit, liver function, body weight, prednisone
dose, and age. The coefficient for mycophenolate mofetil dose was -8.76e-04 (standard error 1.35e-04, p < 0.001), i.e. each 1000 mg increase
of mycophenolate dose lead on average to a 15.1 % reduction in the dose of tacrolimus required to reach the same concentration.
Conclusions: Based on our analysis, the interaction between mycophenolate mofetil and tacrolimus reported previously in liver
transplant patients is present in kidney transplant patients as well. After prospective validation, a pharmacokinetic model could
be used to predict tacrolimus level changes following adjustment of mycophenolate mofetil doses.

Intratekální podání léčiv u onkologického
pacienta s refrakterní bolestí

Jana Gregorová; 1, 2, 3, Petra Holečková; 4, 5

U onkologického 69letého pacienta s diagnózou karcinomu rektosigmatu po úspěšné konzervativní léčbě spondylitidy byla
řešena progrese bolestí, které ho významně limitovaly nejen v běžných denních činnostech, ale také mu znemožňovaly ulehnutí
do postele a spánek vleže. Účinek systémové aplikace vysokých dávek opioidů, doplněných nesteroidními antiflogistiky
a adjuvantní medikací nebyl dostatečný.

Vybrané články

Nežádoucí účinky metoklopramidu (Degan) – z pohledu pacienta

Ľubica Cibičková, Miroslava Jelínková

Metoklopramid je v praxi hojně používaný a také účinný lék, který má u řady stavů své místo, avšak podávat bychom jej měli
vždy s vědomím možných nežádoucích účinků. Kazuistika popisuje rozvoj únavy, ospalosti a akatizie, a postupně vznik parkinsonského
syndromu následovaného úzkostně-depresivním stavem. Léčba závažných nežádoucích účinků si vyžádala podání
amantadinu, clonazepamu a později také antidepresiv.

Hypolipidemiká a ich vplyv na funkciu endotelu: prehľad výsledkov klinických štúdií

Lukáš Dobiaš, Monika Laššánová, Viera Kristová

Endotelová dysfunkcia spojená s funkčnou poruchou dilatácie ciev je jedno z prvých štádií aterosklerózy detekovateľných ešte pred vývinom morfologických cievnych zmien a predstavuje závažnú komplikáciu u pacientov s dyslipidémiou. Význam jej diagnostiky spočíva najmä v tom, že je dobrým prediktorom kardiovaskulárnych udalostí nezávisle na prítomnosti klasických kardiovaskulárnych rizikových faktorov napriek tomu, že do klinickej praxe nebola doteraz zavedená. Endotelová dysfunkcia je prítomná u pacientov s rôznymi druhmi dyslipidémií, pričom existujú viaceré dôkazy o možnosti jej ovplyvnenia prostredníctvom farmakoterapie. Mnohé hypolipidemiká majú endotelovo-protektívne vlastnosti, ktoré pravdepodobne nie sú len výsledkom ich hypolipidemického účinku, ale zároveň perspektívnymi prostriedkami pre zníženie kardiovaskulárneho rizika u dyslipidemických pacientov. Predkladaný článok sa venuje endotelovej dysfunkcii a možnostiam jej farmakologického ovplyvnenia. Cieľom je vytvoriť stručný prehľad hypolipidemík s potenciálom zmierniť alebo zvrátiť endotelovú dysfunkciu a diskutovať potenciálne mechanizmy ich endotelovo-protektívneho účinku na základe výsledkov doteraz publikovaných experimentálnych a klinických štúdií.

Slovo úvodem

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.