Z posledního čísla

Vybrané články

Protizápalová liečba stabilnej CHOCHP – aktuálne trendy a odporúčania pre klinickú prax
Expertné stanovisko

Štefan Laššán; 1, Marta Hájková; 1, Monika Laššánová; 2

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické, komplexné a heterogénne ochorenie pľúc s celosvetovo zvyšujúcou
sa morbiditou a mortalitou. Inhalačné bronchodilatanciá ako dlhodobo pôsobiaci antagonisti muskarínových receptorov
(LAMA) a dlhodobo pôsobiaci agonisti β2-adrenergných receptorov (LABA) predstavujú najčastejšie a najdôležitejšie liekové
skupiny používané na liečbu CHOCHP. U pacientov s perzistujúcimi symptómami alebo častými exacerbáciami sú používané
tiež protizápalové lieky (inhalačné kortikoidy, selektívne inhibítory fosfodiesterázy 4, niektoré antibiotiká a mukokinetiká/
mukoregulátory s antioxidačným účinkom. Miesto liekov s protizápalovým účinkom je v oblasti personalizovanej liečby užšie
definovaných skupín pacientov (špecifikované feno- a endo-typy ochorenia), kde sa potvrdila ich účinnosť a bezpečnosť. Najdôležitejším
prospechom, ktorý môžu pacienti s CHOCHP vďaka protizápalovej liečbe získať, je zníženie frekvencie a závažnosti
akútnych exacerbácií.
Cieľom našej práce je zaujať stanovisko k aktuálnym trendom v protizápalovej farmakologickej liečbe CHOCHP. Okrem súhrnu
aktuálnych poznatkov sme sa snažili uviesť rozhodovacie kritériá a klinické algoritmy pre indikáciu základných liekových skupín
v oblasti protizápalovej liečby CHOCHP s poukázaním na potenciálne riziká. V rámci dlhodobej liečby sa pri tom uplatňujú
ako postupy v zmysle „krok nahor“ v snahe o zlepšenie klinickej kontroly ochorenia, tak aj „krok nadol“ pri absencii účinnosti
alebo výskyte nežiaducich účinkov.

Herpesviry a rezistence k antivirotické terapii

Miroslav Fajfr, Vlasta Štěpánová

Herpetické viry patří mezi významné patogeny v imunosuprimované populaci, což vede ke stoupající spotřebě antiherpetik
a také ke stoupajícímu problému se vznikem rezistence k těmto lékům. Článek stručně pojednává o nejvýznamnějších zástupcích
z antiherpetik, o základních mechanismech vzniku rezistence a u vybraných herpetických virů také o současných znalostech
o prevalenci rezistentních kmenů a genetických změnách spojených se vznikem rezistence.

Špecifiká percepcie rizika liekov u žien

Monika Laššánová

Medzi mužským a ženským pohlavím existujú určité rozdiely vo farmakodynamike a farmakokinetike liečiv, ktoré majú potenciál
ovplyvniť celkový účinok, ako aj bezpečnosť liekov a môžu prispieť k rôznej percepcii rizika farmakoterapie. Vzhľadom k existujúcim
rozdielom vo farmakokinetike je možné povedať, že u žien sa nachádzajú vo všeobecnosti vyššie plazmatické hladiny
liekov. Tieto rozdiely vznikajú predovšetkým v dôsledku rozdielneho distribučného objemu, rozdielneho obsahu celkovej
telesnej vody, celkového obsahu tuku v organizme, ako aj v dôsledku rozdielneho renálneho krvného prietoku a metabolickej
aktivity. Farmakodynamické rozdiely medzi pohlaviami sú menej preskúmané, ale vo všeobecnosti platí, že nežiaduce účinky
liekov sa vyskytujú častejšie u žien a bývajú aj závažnejšie ako u mužov, pričom nezanedbateľný je fakt, že dávky liekov používané
u žien sú vo všeobecnosti vyššie než u mužov v prepočítaní na telesnú hmotnosť.

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.