reklama

Z posledního čísla

Vybrané články

Symptomatická léčba dnavé artritidy

Hana Ciferská, Lenka Petrů, Jan Vachek

Dnavá artritida náleží do skupiny krystaly indukovaných artropatií a patří k jednomu z nejčastějších zánětlivých kloubních onemocnění, které je často spojené s celou řadou metabolických onemocnění. Včasná diagnostika a zahájení adekvátní terapie zkracuje délku dnavé ataky. Mezi zlatý standard patří kloubní punkce, pokud je to technicky proveditelné, s analýzou kloubního punktátu s průkazem krystalů natrium urátu. Jestliže toto nelze provést, lze využít k diagnostice klasifikační kritéria dle ACR (Americká revmatologická společnost), která jsou kombinací klinických příznaků a paraklinických vyšetření. Terapie chronické dny je spojená jednak s prevencí akutních vzplanutí, jednak s ovlivněním hladin kyseliny močové a snahou o zabránění, či redukci tvorby tofů a rozvoji ledvinného postižení.

Léčba neuropatické bolesti se zaměřením na opioidy

Marek Hakl, Olga Haklová

Neuropatická bolest patří mezi obtížně léčitelné bolestivé stavy. Její výskyt se v populaci s prodlužujícím se věkem zvyšuje. Mezi základní léky při léčbě této bolesti patří antikonvulziva a antidepresiva. V případě, že nedochází k adekvátní úlevě od bolesti, postupujeme k lékům druhé volby, které jsou tvořeny především opioidy. Mezi nimi jsou některé, které mají k neuropatické bolesti vyšší afinitu. Především se jedná o oxycodon a tapentadol, některé práce uvádějí i buprenorphin. Terapii začínáme vždy nejnižšími dávkami, které titrujeme až do dávky účinné. V současné době však hovoříme i o stropovém klinickém efektu opiodů, který je dán akvianalgeticky 160 mg morfinu denně. Tato dávka by neměla být překračována.

Dabigatran - klinické důkazy pro léčbu pacientů s TEN

doc.MUDr.Tomáš Kvasnička, CSc

Tromboembolická nemoc (TEN) je díky své incidenci, morbiditě a mortalitě významným celosvětovým socioekonomickým problémem. Antitrombotická prevence a léčba představují jednu z nejrozšířenějších oblastí v současné medicíně. TEN patří stále k nejčastějším příčinám mortality i morbidity. V současnosti jsou v této oblasti využívány hepariny, pentasacharidy a warfarin. Ten je i přes svůj nepochybný efekt lékem problematickým, zejména pro svojí interindividuální variabilitu účinku, riziko lékových i potravinových interakcí a úzké terapeutické okno. Vývoj nových, perorálně účinných antikoagulancií (NOAC) se zaměřil zejména na přímé inhibitory trombinu a přímé inhibitory faktoru Xa. Z prvé skupiny je pro klinické užití, v několika indikacích, schválen v České republice (ČR) dabigatran etexilát (Pradaxa).

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.