Z posledního čísla

Neodolpasse v časném pooperačním období neovlivňuje tvorbu krevního koagula – prospektivní kohortové sledování

Tomáš Vymazal, Jan Beroušek

Účel studie: Cílem práce bylo prokázat, že Neodolpasse 250 ml neovlivňuje vznik a kvalitu krevního koagula v časném pooperačním
období.
Použité metody: Od října 2014 do června 2015 jsme prospektivně sledovali 207 pacientů, kteří byli přijati na naše oddělení
z důvodu bezprostřední pooperační péče. Pacienti podstoupili operace totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu,
skoliózy a resekční výkony na tenkém a tlustém střevě z laparotomie. Pacientům byl po příjezdu na pooperační oddělení podán
Neodolpasse 250 ml intravenózně v průběhu 90 minut. Před podáním a 2 a 4 hodiny po dokapání byly pacientům měřeny
viskoelastické vlastnosti plné krve metodou rotační tromboelastometrie.
Výsledky: I přes heterogenitu ve věku, typu výkonu a jeho délce jsme nezaznamenali po podání 250 ml Neodolpasse statisticky
významné odchylky od času tvorby koagula, rychlosti jeho tvorby ani maximální síly. Všichni pacienti měli nekomplikovaný
průběh hospitalizace na našem oddělení.
Závěr: Podle našich pozorování Neodolpasse podaný v bezprostředním pooperačním období nezpůsobuje poruchy vzniku
ani tvorby krevního koagula. Limitem naší práce je relativně malý soubor pacientů.

Zhodnocení účinnosti a rizik v léčbě roztroušené sklerózy

Pavel Štourač

V současnosti máme k dispozici v léčbě relabující-remitující roztroušené sklerózy následující léky s různými mechanizmy
účinku, stupni klinické účinnosti a bezpečnostními profily. Algoritmus léčby vyžaduje komplexní posouzení stavu nemocného
a volbu co nejlepšího přípravku z hlediska účinnosti a bezpečnosti. Uvedené léky jsou následující; interferon beta-1a (IFNβ-1a),
interferon beta-1b (IFNβ-1b), glatiramer acetát (GA), teriflunomid, dimethylfumarát, fingolimod, natalizumab a alemtuzumab.

Špecifiká percepcie rizika liekov u žien

Monika Laššánová

Medzi mužským a ženským pohlavím existujú určité rozdiely vo farmakodynamike a farmakokinetike liečiv, ktoré majú potenciál
ovplyvniť celkový účinok, ako aj bezpečnosť liekov a môžu prispieť k rôznej percepcii rizika farmakoterapie. Vzhľadom k existujúcim
rozdielom vo farmakokinetike je možné povedať, že u žien sa nachádzajú vo všeobecnosti vyššie plazmatické hladiny
liekov. Tieto rozdiely vznikajú predovšetkým v dôsledku rozdielneho distribučného objemu, rozdielneho obsahu celkovej
telesnej vody, celkového obsahu tuku v organizme, ako aj v dôsledku rozdielneho renálneho krvného prietoku a metabolickej
aktivity. Farmakodynamické rozdiely medzi pohlaviami sú menej preskúmané, ale vo všeobecnosti platí, že nežiaduce účinky
liekov sa vyskytujú častejšie u žien a bývajú aj závažnejšie ako u mužov, pričom nezanedbateľný je fakt, že dávky liekov používané
u žien sú vo všeobecnosti vyššie než u mužov v prepočítaní na telesnú hmotnosť.

Vybrané články

Clinical Pharmacology and how to use successful drugs even better!

Teun van Gelder

Koloidní stříbro a jeho biologická aktivita

Renata Večeřová

Práce ve své obecné části stručně shrnuje antimikrobiální potenciál stříbra, včetně historicky známých faktů, a charakterizuje jeho využití ve formě nanočástic v rámci koloidních systémů nebo jako součást nanokompozitů. Dále jsou shrnuty výsledky testů týkající se biologické aktivity koloidního stříbra provedené n a Přírodovědecké fakultě a Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně se jedná o antibakteriální a antifungální aktivitu nanočástic stříbra, testy cytotoxicity, synergický efekt nanočástic stříbra v kombinaci s vybranými antibiotiky, vývoj a testování nanokompozitů pro možné medicínské aplikace.

Slovo úvodem

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.