Klinická farmakologie a farmacie, 2016 (roč. 30), číslo 3


Originální práce

Monitoring of the serum biomarkers during the therapy period of the patients with rheumatoid arthritis. Pilot Study

Monitoring of the serum biomarkers during the therapy period of the patients with rheumatoid arthritis. Pilot Study

David Suchý, Ondřej Topolčan, Jindra Windrichová, Radka Fuchsová, Hana Brabcová, Soňa Loudová

Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 3-7

Monitorování sérových biomarkerů během léčby pacientů s revmatoidní atritidou. Pilotní studie Cíl: Proveřit možnost monitorace efektu anti TNFα terapie u pacientů léčených pro revmatoidní artritidu pomocí multiplexového stanovení sérových hladin vybraných biomarkerů odrážejících základní patofyziologické mechanizmy a aktivitu onemocnění. Metody: Byla hodnocena skupina 23 pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, z toho 20 žen, 3 muži, průměrný věk 48,6 ± 10,3 let, průměrná hmotnost 68,5 ± 13 kg před léčbou a po 14–16 týdnech léčby s inhibitorem TNFα adalimumabem 40 mg subkutánně podávaným jednou za dva týdny (N = 21) nebo...

Přehledové články

Ibrutinib v hematoonkologii

Ibrutinib in hematoonkology

Jana Fečková Mihályová, Juraj Ďuraš, Jana Zuchnická, Michal Kaščák, Roman Hájek

Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 8-14

Poznání funkce B-buněčného receptoru a jeho signalizační kaskády umožnilo vývoj molekul, které inhibují jednotlivé enzymy této dráhy. Ibrutinib je inhibitor Brutonovy tyrozinkinázy, která má klíčové postavení v přenosu signálu tohoto receptoru. V současné době je preparát registrovaný pro léčbu relabující a refrakterní B-chronické lymfocytární leukemie, primoterapii B-chronické lymfocytární leukemie s průkazem delece krátkého raménka chromozomu 17 nebo mutace genu TP53, léčbu relapsu lymfomu z plášťových buněk a dále pro léčbu nově léčené a relabující Waldenströmovy makroglobulinemie. V práci je blíže popsán mechanizmus účinku a výsledky klinických...

Dabigatran - klinické důkazy pro léčbu pacientů s TEN

Dabigatran - clinical evidence for treatment in patients with thromboembolism

Tomáš Kvasnička

Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 15-17

Tromboembolická nemoc (TEN) je díky své incidenci, morbiditě a mortalitě významným celosvětovým socioekonomickým problémem. Antitrombotická prevence a léčba představují jednu z nejrozšířenějších oblastí v současné medicíně. TEN patří stále k nejčastějším příčinám mortality i morbidity. V současnosti jsou v této oblasti využívány hepariny, pentasacharidy a warfarin. Ten je i přes svůj nepochybný efekt lékem problematickým, zejména pro svojí interindividuální variabilitu účinku, riziko lékových i potravinových interakcí a úzké terapeutické okno. Vývoj nových, perorálně účinných antikoagulancií (NOAC) se zaměřil zejména na přímé inhibitory trombinu a...

Koloidní stříbro a jeho biologická aktivita

Colloid silver and its biological activity

Renata Večeřová

Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 18-20

Práce ve své obecné části stručně shrnuje antimikrobiální potenciál stříbra, včetně historicky známých faktů, a charakterizuje jeho využití ve formě nanočástic v rámci koloidních systémů nebo jako součást nanokompozitů. Dále jsou shrnuty výsledky testů týkající se biologické aktivity koloidního stříbra provedené n a Přírodovědecké fakultě a Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně se jedná o antibakteriální a antifungální aktivitu nanočástic stříbra, testy cytotoxicity, synergický efekt nanočástic stříbra v kombinaci s vybranými antibiotiky, vývoj a testování nanokompozitů pro možné medicínské aplikace.

Léčba neuropatické bolesti se zaměřením na opioidy

Treatment of neuropathic pain with a focus on opioids

Marek Hakl, Olga Haklová

Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 21-22

Neuropatická bolest patří mezi obtížně léčitelné bolestivé stavy. Její výskyt se v populaci s prodlužujícím se věkem zvyšuje. Mezi základní léky při léčbě této bolesti patří antikonvulziva a antidepresiva. V případě, že nedochází k adekvátní úlevě od bolesti, postupujeme k lékům druhé volby, které jsou tvořeny především opioidy. Mezi nimi jsou některé, které mají k neuropatické bolesti vyšší afinitu. Především se jedná o oxycodon a tapentadol, některé práce uvádějí i buprenorphin. Terapii začínáme vždy nejnižšími dávkami, které titrujeme až do dávky účinné. V současné době však hovoříme i o stropovém klinickém efektu opiodů, který je dán akvianalgeticky...

Nová antibiotika v klinické praxi a výzkumu

New antibiotics in the clinical practise and in the clinical trials

Lenka Součková, Adriana Ruzsíková

Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 23-28

K rozšiřování rezistence dosud citlivých kmenů bakterií vůči antibiotikům, spojené se stále rostoucí spotřebou antibiotik jak v humánní, tak veterinární medicíně, dochází rychleji, než k udělování registrací a zavádění nových molekul antibiotik do klinické praxe. Vývoj nových molekul antibiotik je obtížný, finančně a časově velmi náročný. I přesto za posledních 15 let bylo registrováno 30 nových molekul antibiotik a více jak 10 molekul je v procesu klinického hodnocení fáze III. V nejbližších letech lze očekávat další nové registrace na poli antimikrobiálních léčiv. Článek přehledně popisuje jednotlivá nová antibiotika schválená od roku 2000. Tento...

Sepse z pohledu klinické mikrobiologie

Sepsis from the clinical microbiology point of view

Milan Kolář

Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 29-32

V předloženém sdělení jsou definovány základní přístupy k pacientům se sepsí nebo možným rozvojem sepse z pohledu klinické mikrobiologie. Jsou charakterizovány principy odběru biologického materiálu, jeho transportu a případného uchovávání. Současně jsou uvedena základní schémata iniciální antibiotické léčby.

Kazuistiky

Amiodaron: dobrý sluha, zlý pán. Kazuistika amiodaronem indukované tyreotoxikózy s fatálním koncem

Amiodaron: a good servant, but a bad master. Case report of amiodarone induced thyrotoxicosis with fatal outcome

Viktor Talafa, Ondřej Zela, Dalibor Pastucha, Petra Šrubařová

Klin Farmakol Farm 2016: 30(3): 33-36

V naší kazuistice poukazujeme na komplikaci léčby amiodaronem – indukovanou tyreotoxikózu 2. typu (AIT), která skončila fatálně. Konkrétně pojednáváme o 79letém pacientovi, který byl léčen amiodaronem pro paroxyzmální fibrilaci. AIT se u něho projevila velmi netypicky, a to změnou psychického stavu a kvalitativní poruchou vědomí s projevy srdečního selhání ústícího do zástavy oběhu. Byla provedena úspěšná kardiopulmonální resuscitace (KPCR) s napojením na umělou plicní ventilaci (UPV). Od začátku jsme podávali agresivní kombinovanou tyreostatickou terapii spolu s kortikoidy. I přes adekvátně vedenou terapii nedošlo ke klinické ani laboratorní...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.