Klinická farmakologie a farmacie, 2016 (roč. 30), číslo 1


Editorial

Clinical Pharmacology and how to use successful drugs even better!

Teun van Gelder

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 3-4

Originální práce

Užívání přípravků ze zlatobýlu obecného (Solidago virgaurea) neovlivňuje metabolizmus současně podávaných léčiv

The use of goldenrod general (Solidago virgaurea) preparations does not influence the metabolism of concomitantly administered drugs

Veronika Tománková, Adéla Vlčková, Pavel Anzenbacher, Petr Bachleda, Eva Anzenbacherová

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 5-10

Účel studie: Solidago virgaurea „zlatobýl“ je léčivá rostlina zajímavá z pohledu biologických účinků, známých již ve starověku (1, 2). Obsahovými látkami rodu Solidago jsou flavonoidy, fenolové kyseliny a jejich glykosidy, polysacharidy a další sloučeniny (3). Je známo, že Solidago virgaurea vykazuje diuretické, protizánětlivé a nově popsané protinádorové, antimikrobiální, sedativní a hypotenzní účinky (1, 2). Zejména flavonoidy a fenolický diglukosid – leiokarposid patří mezi látky, u kterých byla studována řada pozitivních účinků na organizmus; u leiokarposidu je znám mimo jiné jeho vliv na diurézu (3). Cílem této studie...

Užívanie, postoje a znalosti laickej verejnosti na Slovensku o výživových doplnkoch

Use, attitudes and public knowledge towards dietary supplements in Slovakia

Tatiana Kimáková, Lenka Hrnková, Zuzana Koblišková

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 10-15

Účel štúdie: Cieľom štúdie bolo hodnotiť užívanie výživových doplnkov laickou verejnosťou na Slovensku, identifikovať ich postoje a znalosti o týchto produktoch. Použité metódy: Dotazníkový prieskum na vzorke 256 respondentov prebiehal v období október až december 2014 elektronickým zberom. Hodnotilo sa užívanie výživových doplnkov a vedomostné znalosti respondentov o výživových doplnkoch formou vyjadreného súhlasu so stanovenými tvrdeniami všeobecného charakteru a tvrdeniami vyjadrujúcimi bezpečnosť a účinnosť výživových doplnkov. Výsledky sa spracovali deskriptívne pomocou Microsoft Excel. Výsledky: Až 64,5 % respondentov užíva výživové...

Hlavní téma

Klinicky relevantné otázky a aktuálne trendy vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc Časť 1: Od maximalizácie k optimalizácii pri liečbe inhalačnými bronchodilatanciami

Abstract

Monika Laššánová, Štefan Laššán, Jana Tisoňová, Peter Krištúfek

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 16-21

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické, komplexné a heterogénne pľúcne ochorenie so vzrastajúcou chorobnosťou a úmrtnosťou nielen svetovej, ale aj európskej populácie. Napriek publikáciám indikujúcim celosvetovo vzostup úmrtnosti na CHOCHP sa v ostatných rokoch objavili práce, v ktorých je dokumentovaný priaznivý trend klesajúcej mortality v dôsledku CHOCHP v rôznych krajinách sveta. Jedným z hlavných dôvodov znižovania mortality pri CHOCHP je efektívna farmakoterapia, ktorá má predovšetkým efekt, ak je zahájená v skorých štádiách ochorenia. Základ súčasného farmakologického prístupu v manažmente CHOCHP predstavujú inhalačné...

Klinicky relevantné otázky a aktuálne trendy vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc Časť 2: Duálna, kombinačná alebo trojitá liečba?

Summary

Štefan Laššán, Monika Laššánová, Jana Tisoňová, Peter Krištúfek

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 22-29

2Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava 3Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava 4Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava Aktuálne odporúčania pre liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) sa v otázke farmakologickej liečby začínajú orientovať cestou personalizovaného prístupu. Tento prístup sa týka predovšetkým protizápalových liekov, v rámci ktorých sú najrozšírenejšou...

Aktuální farmakoterapie idiopatické plicní fibrózy

Current pharmacotherapy of idiopathic pulmonary fibrosis

Martina Vašáková

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 30-34

Idiopatická plicní fibróza (IPF) patří mezi nejobtížněji léčitelné a zároveň prognosticky nejzávažnější plicní nemoci. Je charakterizována progredující námahovou dušností s fyzikálním nálezem krepitu nad bazemi plicními a paličkovitých prstů. Radiologicky a histopatologicky je IPF definována obrazem obvyklé intersticiální pneumonie. Střední přežití nemocných s IPF je 2–3 roky. Donedávna neexistovala žádná účinná léčba IPF. Přelomem se stal rok 2011, kdy ve většině zemí Evropy začal být dostupný první antifibroticky působící lék pirfenidon. V roce 2015 byl registrován druhý lék pro léčbu IPF, nintedanib. Spolu s rozvojem léčebných možností...

Akutní bronchitis a pneumonie v klinické praxi

Acute bronchitis and pneumonia in clinical practice

Petr Zůna, Ladislav Lacina, Norbert Pauk

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 35-37

Ve 21. století, v souvislosti s nezdravým životním stylem, rostoucím průměrným věkem populace a s prodlužující se délkou života, přirozeně roste i počet jedinců sužovaných civilizačními onemocněními a s nimi spojenými manifestními či subklinickými imunodeficity. Právě tito jedinci jsou pak náchylnější k infekcím dolních cest dýchacích, jako je například akutní bronchitida či pneumonie. Incidence obou těchto klinických jednotek je na vzestupu a zároveň roste i počet závažných průběhů onemocnění. V tomto přehledovém článku se zaměříme na definici obou onemocnění, možnosti diagnostiky, terapie a v neposlední řadě na zkušenosti z klinické praxe.

Přehledové články

Stribild a jeho současná pozice v léčbě HIV infekce

Stribild and its current position in HIV therapy

David Jilich

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 38-41

Důsledkem širokého používání antiretrovirové terapie v léčbě HIV infekce byl významný pokles morbidity i mortality infikovaných osob. Tato léčba v posledních dvou desetiletích zásadním způsobem zvýšila svou účinnost i bezpečnost. Za hlavní limity antiretrovirové terapie je i nadále považována toxicita a riziko vzniku virové rezistence. Klíčový faktor ovlivňující vznik virové rezistence je léková adherence. Vysoká míra lékové adherence klade poměrně vysoké nároky na nasazení a sebekázeň ze strany pacienta. Vzhledem k nutnosti užívat antiretrovirotika trvale je chronická medikace jedním z hlavních prvků snižující kvalitu života pacientů s HIV...

Kazuistiky

Antifosfolipidový syndrom a trombóza

Antiphospholipid syndrome and thrombosis

Petr Dulíček

Klin Farmakol Farm 2016: 30(1): 42-43

V článku je popsán případ muže s náhodným záchytem protilátky typu lupus antikoagulans a postoperační trombózou. Krátce po vysazení farmakologické profylaxe došlo k rozvoji hluboké žilní trombózy. Terapie warfarinem byla obtížně nastavitelná, navíc komplikovaná řídnutím vlasů a progresí trombózy. Proto byla zahájena terapie rivaroxabanem, při které došlo k plné rekanalizaci postižené žíly. U nemocného byla indikována dlouhodobá antikoagulační terapie.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.