Klinická farmakologie a farmacie, 2015 (roč. 29), číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2015: 29(4):

Originální práce

Užívanie, postoje a znalosti laickej verejnosti na Slovensku o výživových doplnkoch

Use, attitudes and public knowledge toward dietary supplements in Slovakia

Tatiana Kimáková, Lenka Hrnková, Zuzana Koblišková

Klin Farmakol Farm 2015: 29(4): 156-161

Účel štúdie: Cieľom štúdie bolo hodnotiť užívanie výživových doplnkov laickou verejnosťou na Slovensku, identifikovať ich postoje a znalosti o týchto produktoch. Použité metódy: Dotazníkový prieskum na vzorke 256 respondentov prebiehal v období október až december 2014 elektronickým zberom. Hodnotilo sa užívanie výživových doplnkov a vedomostné znalosti respondentov o výživových doplnkoch formou vyjadreného súhlasu so stanovenými tvrdeniami všeobecného charakteru a tvrdeniami vyjadrujúcimi bezpečnosť a účinnosť výživových doplnkov. Výsledky sa spracovali deskriptívne pomocou Microsoft Excel. Výsledky: Až 64,5 % respondentov užíva výživové...

Hlavní téma

Přímá perorální antikoagulancia

Direct oral anticoagulants

Karolína Burdová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(4): 138-143

Padesát let ovládal oblast perorální antikoagulační léčby warfarin. Lék, který významně zlepšil prognózu pacientů s fibrilací síní, žilními trombózami a náhradami srdečních chlopní. Pro léčbu pacientů s náhradou chlopně zůstává nadále jedinou dostupnou variantou, v ostatních indikacích přibyly warfarinu v posledních letech alternativy. Nová perorální antikoagulancia (NOAK) – dabigatran, rivaroxaban a apixaban – mají proti warfarinu praktické výhody: jednoduchost podávání, jednotnost dávkování, vysokou bezpečnost a absenci potřeby pravidelné monitorace účinku. NOAK však mají i svá specifika, kterými se od warfarinu i parenterálních...

„Přímá perorální antikoagulancia“ v léčbě žilní trombembolické nemoci

Direct oral anticoagulants in the therapy of venous thromboembolism

Petr Dulíček

Klin Farmakol Farm 2015: 29(4): 144-147

Po mnoho let byla antikoagulační terapie venózního tromboembolizmu možná jen heparinem s převodem na antagonisty vitaminu K. V posledních letech můžeme v terapii využít i přímá antikoagulans, která terapii činí komfortnější nejen pro pacienta, ale také pro lékaře. V článku se zabýváme léčbou žilní trombózy všemi třemi novým antitrombotiky.

Přehledové články

Mala by sa duálna bronchodilatačná liečba stať prvou voľbou vo farmakoterapii chronickej obštrukčnej choroby pľúc?

Should dual bronchodilation be the first choice in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease?

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(4): 148-152

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je komplexné, heterogénne ochorenie so vzrastajúcou morbiditou a mortalitou, ktoré nevyhnutne vyžaduje personalizovaný prístup k liečbe pacientov s týmito ochorením. Inhalačné bronchodilatanciá predstavujú najdôležitejšiu liekovú skupinu v liečbe CHOCHP, kam patria predovšetkým dlhodobo pôsobiace inhalačné anticholínergiká (LAMA) a dlhodobo pôsobiace β2-sympatomimetiká (LABA). Rôzny mechanizmus pôsobenia LAMA a LABA má za dôsledok synergické zvýšenie ich bronchodilatačného účinku. Predkladaná práca diskutuje potrebu maximálnej bronchodilatácie, zabezpečenej duálnou bronchodilatáciou, hneď od...

Odhadovaná glomerulární filtrace dospělých pacientů

Estimated glomerular filtration rate in adult patients

Tomáš Šálek

Klin Farmakol Farm 2015: 29(4): 153-155

Glomerulární filtrace je nejdůležitější ukazatel renálních funkcí. Znalost glomerulární filtrace je klíčová pro dávkování léků, které jsou vylučovány ledvinami. To může být obzvláště důležité při terapeutickém monitorování léčiv. Referenční metodou pro stanovení glomerulární filtrace je clearance inulinu. Tato metoda ovšem není dostupná v rutinní klinické praxi. Sérový kreatinin a cystatin C jsou k dispozici pro každodenní používání. Jsou používány odhadované glomerulární filtrace z těchto markerů. V současné době jsou doporučeny u dospělých pacientů odhady podle rovnic mezinárodní pracovní skupiny The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.