Klinická farmakologie a farmacie, 2015 (roč. 29), číslo 2

Originální práce

Vývoj rezistence invazivních bakterií v souvislosti se spotřebou antibiotik

Development of resistance of invasive bacteria related to antibiotic consumption

Milan Kolář, Pavlína Štrbová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 49-52

Zvyšující se odolnost bakteriálních patogenů k antibiotické léčbě představuje důležitý zdravotnický problém. Je zřejmé, že nedílnou součástí výchozích zdrojů racionální antibiotické léčby je surveillance bakteriální rezistence. Cílem předložené práce byla analýza rezistence invazivních bakteriálních patogenů izolovaných z hemokultur ve vztahu ke spotřebě antimikrobních přípravků. Ze získaných výsledků vyplývá znepokojivá situace v rezistenci některých invazivních bakterií k antimikrobním léčivům. Přes pokles spotřeby cefalosporinů III. generace a fluorochinolonů dochází ke zvyšování rezistence Klebsiella pneumoniae k těmto antibiotikům. Přímý...

Vliv cyklosporinu A a jeho primárních metabolitů na cirkadiální kolísání krevního tlaku

Effect of cyclosporine A and its primary metabolites on circadian blood pressure variation

Petra Halvová, Ivana Kacířová, Hana Brozmanová, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 53-56

Úvod: Cyklosporin A je účinné imunosupresivum používané při transplantacích včetně transplantace ledvin. Jedním z jeho nežádoucích účinků je ovlivnění denní variability krevního tlaku, a to jeho signifikantním zvýšením v nočních hodinách. Klíčovým faktorem u pacientů po transplantaci ledvin je dobrá kompenzace krevního tlaku, přičemž k ověření může být užitečným nástrojem jeho 24hodinové ambulantní monitorování (ABPM). Cílem studie bylo porovnat vztah mezi koncentrací CsA a jeho metabolitů v krvi a lymfocytech a poklesem krevního tlaku v noci (tzv. „dipping“). Metoda: Soubor zahrnoval 31 pacientů (16 mužů, 15 žen) s průměrným...

Hlavní téma

Nová léčba symptomatického metastazujícícho bazocelulárního karcinomu či lokálně pokročilého, který není vhodný k chirurgické léčbě nebo radioterapii

Novel treatment of symptomatic metastatic or locally advanced basal cell carcinoma unsuitable

Lucie Růžičková Jarešová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 57-61

L DermaMedEst, s. r. o., Praha Bazocelulární karcinom (bazaliom, BCC) představuje nejčastější nemelanomový kožní nádor, s vysokou incidencí, ale nízkou mortalitou. Je lokálně agresivní, pokročilé nádory dokáží výrazně destruovat okolní tkáně, ale metastazování je velmi vzácné. Terapie BCC záleží na typu a velikosti nádoru. Nejčastěji je volena léčba chirurgická. Další možností je aplikace tekutého dusíku (kryodestrukce tkáně) nebo aplikace imiquimodu (Aldara krém). U rozsáhlých a destruktivních ložisek je v dnešní době dostupná biologická léčba Erivedge. Je registrovaná evropskou agenturou EMA, s účinnou látkou vismodegib. Je prvním inhibitorem...

Léčba nejčastějších herpetických infekcí a možnost prevence herpes zoster

Treatment of the most common herpetic infections and options for herpes zoster prevention

Lucie Růžičková Jarešová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 62-64

Herpetické infekce vyvolávají herpetické viry, které patří k velmi častým onemocněním kůže. Onemocnění způsobují DNA viry, které jsou antigenně homogenní. Jediným zdrojem a hostitelem virů je člověk. Promořenost populace je velmi vysoká, až 90 %. Nejčastějším kožním onemocněním je herpes simplex a varicella. Viry způsobující tato onemocnění perzistují v gangliích nervového systému a při poklesu obranyschopnosti organizmu dochází k jejich reaktivaci. Herpes simplex virus (HSV) způsobuje herpes labialis (nejčastějším vyvolavatelem je HSV1) a herpes genitalis (nejčastějším vyvolavatelem je HSV2). Varicella zoster virus (VZV) způsobuje dvě odlišná onemocnění...

Maligní melanom s BRAF mutací a možnosti jeho léčby

Malignant melanoma with BRAF mutation and its treatment options

Eva Harapátová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 65-68

Maligní melanom je nádor s trvale narůstající incidencí. Na 100 000 obyvatel již připadá víc jak 20 nově hlášených melanomů ročně. V České republice stoupla incidence melanomu za posledních 30 let 4násobně. Tvoří asi 5 % všech zhoubných nádorů kůže a je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Může se vyskytovat na kůži (v 90 %), na sliznicích (1 %, u asijské populace 5–8 %) nebo v oku (3–5 %). Základní léčebnou možností je chirurgická léčba, dřívější aktinoterapie a systémová chemoterapie (u metastatického onemocnění) je v dnešní době nahrazována biologickou léčbou.

Etiopatogeneze a terapie acne vulgaris

Aetiopathogenesis and treatment of acne vulgaris

Iva Obstová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 69-72

Článek se zabývá patogenezí, klinickým obrazem a možnostmi lokální a systémové terapie acne vulgaris. Zmíněny jsou i metody korektivní dermatologie.

Přehledové články

Léčba astmatu 2015

Asthma treatment 2015

Václav Špičák

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 73-76

Astma je chronickým zánětem dýchacích cest. Představuje vážné sociální a ekonomické břemeno, pro které vznikla pod záštitou WHO Globální iniciativa pro astma. Výsledkem byla v r. 1995 první globální strategie diagnostiky, léčby a prevence průduškového astmatu. V roce 1996 jsme se přihlásili k této iniciativě založením České iniciativy pro astma. Zavedením nové strategie se snížila u nás hospitalizace pro astma a zlepšila se kvalita života astmatiků. Současná léčba astmatu se opírá o poslední verzi Globální iniciativy 2014 a naše odborné společnosti alergologů a pneumologů připravily společný doporučený postup diagnostiky a léčby astmatu.

Inzulinová analoga - základ moderní léčby diabetu 1. i 2. typu

Insulin analogs - an up-to date perspective for type 1 and type 2 diabetes

Rudolf Chlup

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 77-79

Tato přehledová práce shrnuje základní data o léčbě inzulinem od přípravy prvních preparátů zvířecích inzulinů v roce 1921/22 až po rychlá a depotní inzulinová analoga v současnosti. Z rozboru řady amerických i evropských studií i z našich vlastních pozorování lze uzavřít, že inzulinová analoga by měla patřit mezi preparáty první volby při léčbě diabetu 1. i 2. typu.

Výhody transdermálních forem HRT z pohledu gynekologa

Advantages of transdermal forms of hormone replacement therapy from the perspective of a gynaecologist

Peter Koliba

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 80-83

Přehledový článek o problematice menopauzální hormonální léčby, se zaměřením na transdermální formy této léčby. V období klimakteria dochází v organizmu k řadě metabolických a psychických změn, které jsou součástí procesu stárnutí a mohou negativně ovlivnit kvalitu života ženy. Základem léčby akutního klimatkerického syndromu je hormonální substituční terapie (HST), nověji menopauzální hormonální terapie (MHT). V České republice je na trhu k dispozici řada léčivých přípravků pro HRT v různých lékových formách. Tento článek popisuje výhody transdermálních lékových forem v léčbě klimakterického syndromu. Autoři po úvodu do problematiky zdůrazňují...

Současné uplatnění rituximabu ve farmakoterapii

Current application of rituximab in pharmacotherapy

Dana Syrová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(2): 84-86

Rituximab je monoklonální protilátka, která byla jako první registrována k léčbě hematologických malignit. Váže se na povrch B-lymfocytů, které mají na povrchu antigen CD20. V roce 1997 byl schválen FDA (Food and Drug Administration) k použití v léčbě pro relabovaný nebo refrakterní folikulární lymfom. Výsledky dalšího zkoumání vedly později k rozšíření indikace na oblast revmatologie a nefrologie. Zavedení do praxe přineslo obrat v léčbě a změnilo osud nemocných, zejména minimalizací toxicity a vyšší specifitou účinku. Cílená léčba monoklonálními protilátkami se dnes stala (standardní) součástí léčebných postupů u řady onemocnění.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.