Klinická farmakologie a farmacie, 2015 (roč. 29), číslo 1

Úvodník

Slovo úvodem

Tomáš Büchler

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1):

Originální práce

Spotřeba antibiotik a antimykotik u těžce popálených pacientů vyžadujících intenzivní péči

Consumption of antibiotics and antifungals in patients with severe burns requiring intensive care

Břetislav Lipový, Hana Řihová, Jiří Jarkovský, Tomáš Kempný, Pavel Brychta

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 5-7

Infekční komplikace dnes představují závažný medicínský a ekonomický problém nejen u těžce popálených pacientů, ale i u pacientů v intenzivní péči obecně. V posledním desetiletí dochází k dramatickému nárůstu počtu rezistentních mikroorganizmů. Z tohoto pohledu představuje optimální zvládnutí antimikrobiální politiky jeden z nejpalčivějších problémů současné intenzivní péče o těžce a kriticky popálené pacienty. V následujícím článku prezentujeme výsledky evropské studie zaměřené na spotřebu jednotlivých antimikrobiálních preparátů, které mohou být zároveň ukazatelem rezistence jednotlivých mikrooganizmů.

Hlavní téma

Přehled biologické léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu

Overview of biological therapy for HER2-positive metastatic breast cancer

Tomáš Büchler, Jana Čejková

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 8-12

Rozpoznání významu receptoru HER2/neu pro lidský epidermální růstový faktor bylo velkým pokrokem v individualizaci léčby pacientek s karcinomem prsu. HER 2 je klíčovým regulátorem apoptózy nádorových buněk. Nadměrná exprese HER2 umožňuje trvalou aktivaci signálních cest a působí jako faktor podněcující nádorový růst u karcinomu prsu. Biologickou léčbou, která blokuje receptor HER2 je dosaženo zlepšení výsledků léčby. Mezi dostupné látky blokující HER2 receptor se řadí trastuzumub, trastuzumab emtansin, lapatinib a pertuzumab.

Farmakoterapie pokročilého či metastazujícího nádoru močového měchýře

Pharmacotherapy of advanced or metastatic bladder cancer

Jana Katolická

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 13-15

Karcinom močového měchýře je v pořadí všech nádorových onemocnění devátou nejčastěji diagnostikovanou malignitou na celém světě. Chemoterapie v léčbě pokročilého a metastatického karcinomu močového měchýře představuje standardní léčebnou metodu. Režimy založené na cisplatině dosahují vysokého procenta odpovědí. Gemcitabin s cisplatinou je standardním chemoterapeutickým režimem pro 1. linii léčby metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře. Vinflunin má doporučení pro podání v 2. linii u nemocných s metastatickým uroteliálním karcinomem močového měchýře po selhání předchozí léčby platinovým derivátem.

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Management of advanced non-small cell lung cancer

Milada Zemanová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 16-21

Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází s metastatickým stadiem IV. Terapie v tomto stadiu spočívá hlavně v paliativní systémové léčbě. V současnosti existují rozdílné léčebné přístupy podle dlaždicové nebo non-squamózní diferenciace a podle molekulárně genetických vlastností. Standardem by mělo být vyšetření molekulárního profilu EGFR aktivačních mutací a ALK translokace u všech pacientů s non-squamózní histologií ještě před zahájením léčby. V případě citlivých mutací vede cílená léčba TK inhibitorem (erlotinib, gefitinib, afatinib) nebo crizotinibem a v druhé linii nyní ceritinibem k dosažení přibližně...

Jak změní nová farmaka léčbu diabetu?

How will diabetes treatment change with new pharmaceuticals?

Milan Kvapil

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 22-24

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění, stávajícími prostředky se nedaří u všech pacientů dosáhnout cílových hodnot kompenzace. Jsou proto hledány a objevovány zcela nové možnosti pro terapii hyperglykémie (inhibitory SGLT 2, gliptiny, agonisté receptoru pro GLP 1). Tato nová farmaka jsou nejméně stejně tak účinná, jako starší typy antidiabetik, jistě jsou však bezpečnější. Klíčovou vlastností je minimální riziko hypoglykémie. Postupně rozšiřují možnosti farmakoterapie diabetu 2. typu a umožňují individuální výběr a nastavení léčby.

Možnosti farmakoterapie v léčbě pacientů se syndromem diabetické nohy

Pharmacotherapy options in treating patients with diabetic foot syndrome

Pavlína Piťhová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 25-28

Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin diabetiků distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Hlavní faktory, které vedou ke vzniku diabetické nohy, jsou diabetická neuropatie (senzomotorická a viscerální), ischemie končetiny (angiopatie), snížení kloubní pohyblivosti a působení tlaku na plosku nohy. Na vzniku a obtížném hojení ulcerací se často podílí infekce. Z přítomnosti těchto faktorů potom vyplývá i léčebná strategie, v níž se významně uplatňuje i použití farmakoterapie. Jedná se zejména o antibiotickou, antiagregační/antikoagulační...

Možnosti terapie inzulinem v roce 2015

Insulin treatment options in 2015

Denisa Janíčková Žďárská, Pavlína Piťhová, Milan Kvapil

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 30-34

Klinická praxe si vynutila vývoj nových typů inzulinových bazálních analog. Vyznačují se menší intraindividuální variabilitou účinku, což znamená lepší predikovatelnost efektu a snížení rizika zejména noční hypoglykémie. Řadíme do této skupiny inzulin degludec, inzulin glargin v koncentraci 300 IU a pegylovaný inzulin lispro, který navíc vykazuje větší afinitu k účinku přímo v jaterní buňce. Všechny tři nové typy bazálních analog zlepší bezpečnost terapie diabetu 1. i 2. typu. Své místo v terapii si stále udržují premixovaná analoga, jejichž výhodou je současná intervence glykémie nalačno i postprandiálně. Jsou určeny zejména pro pacienty...

Přehledové články

Novinky v léčbě suchého oka

What's new in dry eye treatment

Helena Štrofová

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 35-38

Syndrom suchého oka je jedna z nejčastějších očních chorob, která se může objevit v každém věku kromě kojeneckého a batolecího období. Syndrom suchého oka je vždy spojen se symptomy očního diskomfortu. Obtíže bývají velmi rozmanité. Pacienti většinou uvádějí pocit sucha, pocit přítomnosti písku nebo cizího tělesa a pálení v oku. V pokročilých stadiích se pak přidružuje bolest, citlivost na světlo a rozostřené vidění, může se vyskytnout i zarudnutí oka. Při syndromu suchého oka dochází ke snížení produkce slz nebo k nesprávnému složení slzného filmu. Na vzniku tohoto onemocnění se podílí řada faktorů. Diagnóza je založena na anamnéze, klinickém...

Fixní kombinace Cyclo 3 Fort v léčbě CVI

A fixed combination Cyclo 3 Fort in the treatment of CVI

Jiří Slíva

Klin Farmakol Farm 2015: 29(1): 39-42

Venofarmaka jsou oblíbenou skupinou látek využívanou dominantně u chronické žilní nedostatečnosti, a to společně s dalšími opatřeními, především kompresivní léčbou. Článek se zaměřuje na shrnutí dostupných informací o přípravku Cyclo 3 Fort, a to jak z hlediska preklinického (tj. především dokumentace mechanizmu působení), tak i z hlediska klinického.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.