Klinická farmakologie a farmacie, 2014 (roč. 28), číslo 4

Úvodník

Vzdělávání lékařů - včera - dnes - zítra?

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Klin Farmakol Farm 2014: 28(4):

Originální práce

Výuka farmakologie ve vysokoškolském kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester v České republice

Pharmacology Curriculum in the Undergraduate General Nursing Programs in the Czech Republic

Pavlína Štrbová, Zdeňka Mikšová, Lenka Mazalová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(4): 137-141

Tato práce hodnotila výuky předmětu farmakologie v bakalářském studijním programu oboru všeobecná sestra na vysokých školách v České republice. Průměrný rozsah výuky farmakologie na českých vysokých školách je 22,38 hodin, avšak na 4 školách je pod 20 hodin. Na 71 % vysokých škol je výuka zakončena zápočtem a zkouškou. Z hlediska obsahového jsou ve výuce nejčastěji zastoupena témata obecné farmakologie a nejméně z farmakologie klinické. Nejčastěji používaná česká učebnice dosahuje dobré didaktické efektivity 61 %. Neobsahuje však praktické informace z oblasti klinické farmakologie ani specifika práce sester při zajištění účelné farmakoterapie...

Přehledové články

Cytochromy P450: Role v metabolizmu cholesterolu

Cytochromes P450 in the main role in a metabolism of cholesterol

Zuzana Matušková, Martin Poruba, Pavel Anzenbacher

Klin Farmakol Farm 2014: 28(4): 142-146

Cytochromy P450 (CYPs) jsou enzymy, které se podílí nejen na metabolizmu léčiv, ale také na přeměně řady endogenních látek, mj. cholesterolu, který hraje v lidském organizmu významnou roli. V případě dysfunkce těchto enzymů mohou nastat závažná onemocnění, případně komplikace při léčbě. Tento článek se zabývá nejen samotným cholesterolem, ale především přehledem poruch enzymů metabolizujících cholesterol, a rovněž terapií následků enzymových insuficiencí. Léčba onemocnění tohoto typu spočívá především v substituční terapii, nicméně, i bez včasného vyšetření jednotlivých markerů nemusí být samotná léčba dostatečná.

Vakcinácia a prevencia pneumokokovej komunitnej pneumónie

Vaccination and prevention of pneumococcal community acquired pneumonia

Štefan Laššán, Monika Laššánová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(4): 147-151

Pľúcne infekcie, predovšetkým invazívne pneumokokové ochorenia (IPO) sú považované za jednu z hlavných príčin mortality (> 80 %) u pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami, hlavne u pacientov nad > 70–75 rokov. Najčastejšou formou IPO je komunitná pneumónia (CAP). Ako ukazujú klinické výsledky, najlepšiu metódu prevencie a redukcie mortality IPO a CAP predstavuje pneumokoková vakcinácia. V súčasnosti môžu byť rizikoví pacienti v Slovenskej republike vakcinovaní 10-valentonu konjugovanou vakcínou, 13-valentnou konjugovanou vakcínou alebo 23-valentnou polysacharidovou vakcínou. V Českej republike je dostupná aj 7-valentná konjugovaná...

Hot-line

Efekt revizí farmakoterapie na mortalitu a hospitalizace u klientů domů s pečovatelskou službou: výsledky metaanalýzy

Effect of medication reviews on mortality and hospitalization rates in nursing home residents: results of a meta-analysis

Petra Matalová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(4): 158-159

Revize farmakoterapie třetí osobou bývá prezentována jako metoda, která může zlepšit kvalitu farmakoterapie. Systematický přehled a metaanalýza Wallerstedtové a kol. hodnotí, zda tato intervence vede ke snížení mortality a četnosti hospitalizací u klientů domů s pečovatelskou službou. Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií odhalila poměr rizik (RR) pro mortalitu 1,03 (5 studií; CI 95 % 0,85–1,23). Odpovídající poměr rizik pro hospitalizaci byl 1,07 (2 studie; CI 95 % 0,61–1,87). Výsledky prokazují, že revize farmakoterapie u klientů domů s pečovatelskou službou neovlivňuje jejich mortalitu ani potřebu hospitalizace.

Kazuistiky

DRESS syndrom vzniklý při léčbě alopurinolem

DRESS syndrome induced by allopurinol treatment

David Karásek, Jiří Vymětal, Lubica Cibíčková, Pavel Horák, Světlana Brychtová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(4): 152-157

Autoři popisují případ pacientky s DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) syndromem, který vznikl v souvislosti s léčbou alopurinolem. Kromě kožního postižení a typických hematologických projevů měla pacientka akutní selhání ledvin, které si vyžádalo hemodialyzační léčbu. K dalším orgánovým projevům patřilo i postižení jater a pankreatu. Vynechání alopurinolu a komplexní intenzivní léčba včetně lokálního a systémového podávání kortikoidů vedlo k regresi kožních změn, obnovení diurézy a zlepšení renálních funkcí. Došlo také k reparaci ostatních postižených orgánů.

Varia

Kokryštál ako nová forma ochrany duševného vlastníctva

Cocrystals - a new form of protection of mentalproperty

Richard Didič, Patrik Christian Cmorej

Klin Farmakol Farm 2014: 28(4): 160-161

Po expirácii patentu originálneho lieku prichádza na trh generikum. Výrobcovia originálnych liekov vytvárajú dcérske firmy na výrobu generických verzií vlastných originálnych liekov, snažia sa o presun liekov na predpis do kategórie OTC, snažia sa o rozdelenie trhu medzi výrobcu generík a pôvodného výrobcu originálu. Možnosťou predĺženia životného cyklu patentu active farmaceutical ingredients je aj vynájdenie novej tuhej formy lieku. Príkladom môžu byť kokryštály, ktoré ponúkajú pevnú formu lieku, ktorá disponuje výhodnými farmokokinetickými vlastnosťami a v konečnom dôsledku lepšou účinnosťou lieku. Vývoj nových tuhých foriem liekov ako...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.