Klinická farmakologie a farmacie, 2014 (roč. 28), číslo 3

Úvodník

Slovo úvodem

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 91

Originální práce

Analýza problematiky vakcinácie v pediatrii

Analyzing the issues of pediatric vaccination

Ivona Malovecká, Ľubica Lehocká, Daniela Mináriková, Viliam Foltán

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 92-96

Problematika očkovania detí patrí v súčasnosti medzi najdiskutovanejšie témy populácie, pričom neustále narastá počet odporcov očkovania. Snahou predloženej práce bolo zmapovať postoj, informovanosť a znalosti rodičov o očkovaní detí prostredníctvom dotazníkovej metódy, vzhľadom k ich pohlaviu, veku, vzdelaniu a súvislosti profesie so zdravotníctvom. Súčasťou hodnotenia bolo aj zistenie aktuálneho stavu povinného a doporučeného zaočkovania detí, ako aj výskyt nežiaducich účinkov po očkovaní.

Spotreba aspirínu v novom tisícročí

Aspirin consumption in new millennium

Roman Hudec, Lýdia Božeková, Milan Kriška, Jana Tisoňová, Martin Wawruch, Viera Kristová, Viliam Foltán

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 97-98

Úvod: Aspirín bol patentovaný už v roku 1899 chemikom Felixom Hoffmannom. Skupina salicylátov účinkuje predovšetkým periférnou inhibíciou enzýmu cyklooxygenáza a ovplyvňuje tak najmä zápalovú bolesť. Našim cieľom bolo stanoviť trendy v spotrebe aspirínu v šiestich krajinách (Slovensko, Česká republika, Estónsko, Nórsko, Dánsko, Austrália) počas prvých 12 rokov tretieho tisícročia. Metódy: Hodnotili sme spotrebu aspirínu v ATC skupine N02B (Iné analgetiká a antipyretiká). Hodnoty spotreby sme získali z internetových stránok národných liekových agentúr. Použili sme hodnotenie pomocou denných definovaných dávok na 1 000 obyvateľov a 1 deň. Výsledky:...

Hlavní téma

Současné možnosti léčby postmenopauzální osteoporózy

Current treatment options for postmenopausal osteoporosis

Pavel Horák, Martina Skácelová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 99-104

Postmenopauzální osteoporóza je stav spojený s významným nárůstem rizika fraktur. Ty jsou spojeny s velkou zdravotní zátěží postižené osoby, zhoršují její funkční schopnosti a mají také ekonomický dopad. Hlavním účelem léčby osteoporózy je primární a sekundární prevence zlomenin. Farmakoterapie hraje v léčbě postmenopauzální osteoporózy významnou roli. Přehledový článek se zabývá současnými možnostmi farmakoterapie postmenopauzální osteoporózy.

Zásadní role vitaminu D v léčbě osteoporózy

Essential role of vitamin D in treating osteoporosis

Petr Hrdý, Pavel Novosad

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 105-107

Vitamin D je jedním z lipofilních vitaminů, který je nezbytný pro správnou stavbu a funkci skeletu. Z hlediska pohledu osteologa je snížená hladina vitaminu D významná zvýšeným rizikem pádu a fraktury u staršího pacienta. Na tomto riziku se podílí jednak osteoporóza, ale i úbytek funkce a množství svalové hmoty, tedy sarkopenie. Adekvátní suplementace vitaminem D je jedním z farmakologických cílů v péči o pacienta s frailty syndromem. Základním rozdílem mezi tímto syndromem a chronologickým věkem je potenciální reverzibilita frailty syndromu. Jedním z důležitých faktorů je vitamin D a jeho dlouhodobě nízká hladina ve vyšším věku. Terapie tohoto...

Vývoj nových léčiv v terapii osteoporózy

Developing novel drugs to treat osteoporosis

Jan Štěpán

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 108-111

Cílem léčení pacientů s vysokou pravděpodobností zlomeniny je snížit riziko první nebo následné fraktury. Prevenci obratlových a neobratlových zlomenin (včetně zlomenin proximálního femuru) umožňují v současné době aminobisfosfonáty, denosumab a teriparatid. Jsou to účinné a dostatečně bezpečné způsoby léčby postmenopauzální osteoporózy a některých dalších typů osteoporózy. Indikace a adherence k léčbě však stále nedostačují. Proto pokračuje vývoj dalších přípravků s novými mechanizmy účinků, od nichž se očekává bezpečnost pro kost i jiné tkáně, účinnost na riziko všech typů zlomenin, dostupnost pro veřejné zdravotnictví a lepší compliance...

Přehledové články

Léčivy indukované periferní neuropatie

Drug-induced peripheral neuropathies

Štefan Alušík, Zoltán Paluch

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 112-116

Článek podává souhrnný přehled léčiv, která jsou nejčastěji spojována s poškozením periferních nervů. Popisuje klinické aspekty poškození u jednotlivých skupin léčiv, diskutována je problematika mechanizmu vzniku, predisponující faktory, vztah k dávce terapeutické i kumulativní, význam včasného rozpoznání nervového poškození i jeho reverzibilita. Autoři se domnívají, že neuropatie indukované léčivy jsou častější než se dosud traduje.

Novinky v protidestičkové léčbě akutních koronárních syndromů

News in contemporary management of acute coronary syndromes

Milan Hromádka, Richard Rokyta, David Suchý

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 117-119

Inhibice destičkového receptoru P2Y12 je zásadním krokem léčby nemocných s akutním koronárním syndromem (AKS). Dosud široce využívaný clopidogrel je v dnešní době postupně nahrazován novými léčivy prasugrelem a ticagrelorem, které mají rychlejší nástup účinku a jsou vysoce účinné z hlediska antiagregační aktivity. Dle doporučení Evropské i České kardiologické společnosti pro léčbu nemocných s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi (STEMI) a bez STE elevací (non-STEMI) mají tyto léky vyšší stupeň doporučení než clopidogrel a měly by být preferenčně podávány. Výsledky klinických studií s prasugrelem a ticagrelorem jednoznačně prokázaly významné...

Praktické aspekty hormonální léčby karcinomu prsu

Practical aspects of hormonal therapy for breast cancer

Šárka Lukešová, Otakar Kopecký

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 120-123

Hormonální léčba je nejstarší a nejbezpečnější klinicky ověřená léčebná metoda používaná ve všech stadiích karcinomu prsu. Je to léčba cílená, individualizovaná. Do klinické praxe byly postupně zařazeny léčebné modality založené na čtyřech principech, a to metoda ablativní, kompetiční, inhibiční a aditivní. Jde o preferovanou léčbu u hormonálně dependentních karcinomů prsu včetně viscerálního postižení pokud není vysoké riziko nebo důkaz hormonální rezistence nebo je nutné rychle dosáhnout léčebnou odpověď. V článku je uvedena současná doporučovaná kaskáda hormonální léčby se základními studiemi, z nichž doporučení vychází, nežádoucí účinky...

Kazuistiky

Akutní uzávěr abdominální aorty jako manifestace heparinem indukované trombocytopenie

Acute abdominal aortic occlusion as a manifestation of heparin-induced thrombocytopenia

Jiří Holý, Michal Sýkora, Petr Pták, Pavel Havránek

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 124-126

Akutní uzávěr abdominální aorty představuje život ohrožující příhodu, která může navzdory urgentnímu chirurgickému řešení končit fatálně. Heparinem indukovaná trombocytopenie se objevuje u 1–3 % nemocných léčených heparinem i nízkomolekulárním, závažnější je její II. typ (dále HIT). HIT se může kromě trombocytopenie projevit také trombózou v žilním nebo tepenném řečišti. Základem léčby je ukončení léčby heparinem a změna antikoagulační léčby. HIT nezpůsobují antikoagulancia argatroban, bivalirudin a danaparoid, pravděpodobnost vzniku HIT je nízká při terapii fondaparinem. Autoři dokumentují případ 67letého muže přijatého k hospitalizaci...

Komentář

Reakce na článek „Vliv infuzního systému na kvalitu parenterální léčby“ autora Karla Urbánka a spolupracovníků publikovaný v časopisu Klinická farmakologie a farmacie 2014; 28(1): 26-30

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 127

Informace

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc. - 75letý

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2014: 28(3): 129-130


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.