Klinická farmakologie a farmacie, 2014 (roč. 28), číslo 2

Úvodník

Slovo úvodem

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 43

Originální práce

Pentoxifylin v léčbě symptomatické ischemické choroby tepen dolních končetin

Pentoxifylline in treating symptomatic peripheral arterial disease

David Suchý, Milan Hromádka

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 45-48

Klinickým příznakem ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) jsou intermitentní klaudikace, které při progresi onemocnění vedou k výraznému ovlivnění kvality života a v koincidenci s dalšími aterosklerotickými projevy i ke zvýšení mortality nemocných. V naší práci jsme posuzovali efekt pentoxifylinu na ovlivnění klaudikačního intervalu a laboratorních parametrů u pacientů se symptomatickou ICHDK. Vazodilatační infuzní léčba pentoxifylinem v dávce 400 mg/den vedla v souboru 50 nemocných se zhoršením symptomů ICHDK ke statisticky významnému prodloužení klaudikačního intervalu (p < 0,01) a zvýšení kotníkového tlaku (p < 0,001). Jednorázové...

CAM Attitudes, Self-reported Use and Client Recommendations of Czech Pharmacists and Pharmacy Technicians: Implications for Training Running head: What Czech Pharmacists and Technicians believe and recommend about CAM therapies

Postoje českých lékárníků a farmaceutických asistentů ke komplementární a alternativní medicíně (KAM) Running head: Jaké KAM terapie čeští lékárníci a farmaceutičtí asistenti sami používají a jaké doporučují svým klientům?

Jitka Pokladnikova, Lie Desiree

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 49-54

Background: No data exists regarding the attitude of practicing Czech pharmacists toward CAM and their interaction with patients about CAM therapies. Objectives: Describe attitudes of Czech pharmacists and pharmacy technicians toward complementary and alternative medicine (CAM), their self-reported CAM use and client recommendation behaviors. Methods: Design: A cross-sectional study using a validated self-administered survey (CAM Health Belief Questionnaire (CHBQ) and other questions). Setting: Community and hospital pharmacies. Subjects: Convenience sample of pharmacists and pharmacy technicians. Outcome measures: CHBQ score, self-reported...

Terapeutické monitorovanie hladín ako súčasť optimalizácie dávkovacích režimov gentamicínu u pacientov so zmenenou farmakokinetikou

Therapeutic drug monitoring as part of optimizing dosage regimens of gentamicin

Mária Göböová, Viera Kissová, Magdaléna Kuželová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 55-58

Cieľ: Zhodnotiť a analyzovať význam terapeutického monitorovania hladín gentamicínu v optimalizácii a individualizácii dávkovacích režimov u pacientov so zmenenou farmakokinetikou. Súbor pacientov a metódy: Do prospektívneho sledovania sme zaradili 144 pacientov, ktorým sme stanovili sérové hladiny gentamicínu v čase minimálnych a maximálnych koncentrácií pred aj po prípadnej úprave dávky v rokoch 2010–2012. Všetky koncentrácie gentamicínu sme stanovovali vo farmakokinetickom laboratóriu FN Nitra metódou FPIA na analyzátore AxSYM firmy ABBOTT. Výsledky terapeutického monitorovania hladín (TDM) sme analyzovali hlavne u pacientov so zmenenou...

Hlavní téma

Karcinom prsu v těhotenství a v období kojení

Breast cancer diagnosed during pregnancy or lactation

Petra Kubánková, Jitka Abrahámová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 59-61

Karcinom prsu v těhotenství je vzácné onemocnění s incidencí 0,7 na 1 000 těhotných žen. Jedná se o druhé nejčastější maligní onemocnění v těhotenství. Informace o diagnostice a léčbě karcinomu prsu v těhotenství získáváme z retrospektivních hodnocení souborů pacientek a jednotlivých kazuistik. Všechny ženy s nově zjištěným karcinomem prsu v těhotenství by měly být léčeny v onkologických centrech se zkušenostmi s léčbou těchto pacientek a s fungujícím multidisciplinárním týmem odborníků včetně gynekologa a perinatologa. Karcinom prsu vzniklý v souvislosti s těhotenstvím dělíme na karcinom prsu diagnostikovaný a léčený v těhotenství a karcinom...

Anestezie u operací v těhotenství

Anaesthesia in nonobstetric surgery

Martina Kirchnerová, Hana Suchánková, Zdeněk Mrozek

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 62-64

V těhotenství se někdy nevyhneme nutnosti provést operační výkon z neporodnické indikace, ať už z důvodu terapeutického, či diagnostického. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda benefit daného výkonu převažuje nad jeho riziky a riziky spojenými s anestezií, a to jak pro matku, tak pro plod. V těhotenství dochází k četným fyziologickým změnám v těle těhotné, které musí brát anesteziolog v úvahu. Pro každé období těhotenství jsou navíc tyto změny specifické. Tento článek přináší přehled jak fyziologických změn v těhotenství, které ovlivňují postup anesteziologa, tak přehled nejčastěji používaných farmak v anestezii a intenzivní medicíně s posouzením...

Přehledové články

Postavení leflunomidu v léčbě aktivní revmatoidní artritidy

The place of leflunomide in the treatment of active rheumatoid arthritis

David Suchý, Jan Voříšek

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 65-67

V přehledném referátu jsou shrnuty biologické, farmakologické a terapeutické vlastnosti leflunomidu. Leflunomid představuje v monoterapii nebo v rámci kombinační léčby účinné imunosupresivum vyvinuté k léčbě revmatoidní artritidy. Lze jej použít v první linii léčby revmatoidní artritidy (RA) u pacientů, kteří netolerují methotrexát, nebo u kterých je kontraindikován. Přidání leflunomidu k terapii u pacientů s nedostatečnou odpovědí na terapii methotrexátem může zlepšit kontrolu aktivity onemocnění. Leflunomid lze kombinovat i s anti-TNF či dalšími biologickými léky, přičemž účinnost i bezpečnost je srovnatelná s kombinací anti-TNF nebo jiného...

Etravirin v klinické praxi

Etravirine in clinical practice

David Jilich, Hanuš Rozsypal, Alena Zjevíková, Dalibor Sedláček, Svatava Snopková, Ladislav Machala

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 68-71

Od druhé poloviny devadesátých let minulého století je hlavní léčebnou strategií HIV infekce tzv. kombinovaná antiretrovirová terapie. Jednou z tradičně používaných lékových skupin jsou inhibitory reverzní transkriptázy. Etravirin je zástupcem druhé generace nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI). Vzhledem k nutnosti kombinovat léky z různých terapeutických skupin, je každý nový léčebný přípravek možnou alternativou v případě nesnášenlivosti nebo neúčinnosti předchozí terapie. Etravirin je obecně charakterizován dobrou účinností, menším rizikem vzniku nežádoucích účinků a vyšší odolností proti vzniku rezistence v porovnání...

Kazuistiky

Otrava rtutí jako vyústění neobvyklé symptomatologie

Poisoning with mercury as a result of uncommon symptomatology

Jan Voříšek, David Suchý

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 81-82

Článek je věnován hojně užívanému, avšak i nebezpečnému prvku – rtuti. Se rtutí se setkáváme v každodenním životě, i když již ne v takové v míře, jako dříve. Článek popisuje příznaky akutní i chronické otravy tímto prvkem. Kazuistika pak podává na příkladu 35letého muže obraz takové otravy, diagnostiky a následné léčby. Zároveň však poukazuje na individuální reakci organizmu na zvýšenou hladinu rtuti – ta může být vnímána u pacientů velmi subjektivně.

Varia

Moderní technologie a způsob jejich využívání pro optimalizaci léčby diabetu 1. i 2. typu v praxi

Carelink, Diabass 5.

Rudolf Chlup, Ondřej Krystyník, Michaela Nádvorníková, Hana Zálešáková, Emilia Ďurajková, Iveta Poljaková, Pavla Kudlová, Josef Bartek, Jana Zapletalová, Vlastimil Procházka

Klin Farmakol Farm 2014: 28(2): 72-79

Tato přehledová práce shrnuje zkušenosti autorů s intenzivním selfmonitoringem (SMPG) i se systémem kontinuálního monitoringu glykemie (CGMS). Desetibodový glykemický profil a kontinuální monitoring glykemie jsou pružnými ukazateli účinnosti terapie diabetu 1. i 2. typu a pomáhají rozpoznat i fenomén svítání. Osobní glukometr, selfmonitoring a edukace se dnes stávají základními předpoklady pro intenzifikaci inzulinoterapie i pro léčbu inzulinovou pumpou. Je žádoucí, aby tyto moderní metody pronikly do praxe. Na pracovištích autorů byla postupně testována spolehlivost glukometrů One Touch (Johnson&Johnson, USA), Optium (Medisense/Abbott, GB),...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.