Klinická farmakologie a farmacie, 2014 (roč. 28), číslo 1

Editorial

Quo vadis pharma industry?

Quo vadis pharma industry?

Jakub Rak, Vladimír Král

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 5-7

Odkud a kam kráčí farmaceutický průmysl? V posledních letech došlo k dramatickému přehodnocení cílů velkých farmaceutických společností od hledání nových látek k reinkarnaci starých molekul s novým uplatněním. Změny podmínek na trhu nutí průmysl k důslednému řízení životního cyklu léčiv. Trendy dále ukazují odklon od malých molekul k bioléčivům a sofistikované nanomedicíně. Důraz se pomalu přesouvá od pouhého léčení ke kvalitě života, od univerzálnosti k personalizované medicíně. Společnosti, které se nepřizpůsobí těmto trendům, budou čelit nejisté a znepokojivé budoucnosti.

Úvodník

Slovo úvodem

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 3

Originální práce

Vliv intervence VZP ČR na preskripci potenciálních lékových interakcí lékaři Královéhradeckého a Středočeského kraje

The impact of VZP CR interventions on drug interaction prescrbing physicians in Kralovehradecky and Stredocesky regions

Michal Prokeš, Pavel Pechánek, Taťána Soharová, Lubomír Dvořáček, Josef Suchopár

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 8-13

Úvod: Lékové interakce jsou jednou z příčin vzniku nežádoucích lékových reakcí. VZP ČR, největší zdravotní pojišťovna v ČR, ve dvou krajích ČR v roce 2010 zjistila četnost potenciálních lékových interakcí (PLI) warfarinu, kardiovaskulárních léků a NSA. Lékařům, v jejichž preskripci byla PLI identifikována, byl zaslán informační dopis a zároveň pozvánka na edukační seminář, kde byly předepsané PLI diskutovány. Cílem této studie bylo zjistit účinek edukační intervence na předepisování léků v Královéhradeckém (HK) a Středočeském (SC) kraji. Metodika: Byl proveden sběr preskripčních dat z databáze VZP ode všech lékařů HK a SC kraje, a to za období...

Hlavní téma

Biosimilars - specifika schvalovacího procesu v EU

Biosimilars - specific features of the approval process in the European Union

Jan Strojil

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 14-18

S blížícím se vypršením patentů řady významných biologických léčiv se do popředí zájmu dostává problematika podobných biologických léků také označovaných jako biosimilars. Tento text přináší přehled aktuální regulace schvalování těchto přípravků v Evropské unii, především ve srovnání se zavedenou metodikou schvalování generických kopií. Na příkladu biosimilar infliximabu jsou popsána specifika vývoje a charakterizace biologických léčivých látek, současný pohled na nomenklaturu a informace pro lékaře a pacienty, možnosti automatické záměny.

První biosimilární monoklonální protilátka - infliximab

First biosimilar monoclonal antibody introduced to clinical praxis: infliximab

Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 19-22

Infliximab CT-P13 je vůbec první monoklonální protilátkou, která byla testována v souladu s předpisy Evropské lékové agentury EMA pro biosimilars a byla touto lékovou agenturou i zaregistrována. V článku jsou shrnuty výsledky preklinického a zejména klinického hodnocení této látky a její porovnání s originálním přípravkem.

Farmakoekonomika biologické léčby ve světle „biosimilars“

Pharmaco-economics of biological treatment; focus on biosimilars

Jana Skoupá

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 23-25

Článek v přehledné podobě popisuje historii „biopodobných“ léčivých přípravků (tzv. biosimilars) a současný stav. Jedná se o léčiva, která doložila srovnatelnou účinnost a bezpečnost v porovnání s referenčním produktem, byť je nelze nazývat generiky. Farmakoekonomické analýzy a hodnocení biosimilars obvykle využívají analýzu minimalizace nákladů, která striktně vyžaduje identickou účinnost a bezpečnost hodnocené látky oproti referenčnímu produktu. Dostupné zdroje prokazují, že biosimilars jsou náklady šetřící intervencí, odhadovaný potenciál úspor se pohybuje mezi 15–30 %.

Přehledové články

Vliv infuzního systému na kvalitu parenterální léčby

Effect of the infusion system on the quality of parenteral treatment

Karel Urbánek, Martin Poruba, Pavlína Štrbová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 26-30

Pro infuzní roztoky jsou v současnosti používány především flexibilní PVC obaly, non-PVC obaly a semirigidní plastové obaly. Velkou výhodou flexibilních obalů je skutečnost, že ke svému optimálnímu vyprázdnění nepotřebují zavzdušnění a mohou být použity v uzavřených infuzních systémech. To minimalizuje rizika kontaminace patogeny ze zevního prostředí a snižuje riziko závažných nozokomiálních infekcí. Navíc při jejich použití zůstává v obalu nejmenší dosažitelný reziduální objem, což znamená, že dávkování rozpuštěných léčiv je velmi přesné.

Kortikorezistentní astma - aktuální klasifikace, definice a molekulární mechanizmy glukokortikoidní rezistence na buněčné úrovni

Steroid resistant asthma: classification, definition and molecular mechanisms

Jan Potěšil, František Kopřiva, Marek Godava, Mariana Svetlíková

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 31-36

2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, Olomouc Průduškové astma (astma) je jedním z nejčastějších chronických zánětlivých onemocnění v české populaci. Obecně se řadí mezi onemocnění s nedostatečnou nebo neadekvátně regulovanou systémovou zánětlivou aktivitou, projevující se chronickými zánětlivými změnami v cestách dýchacího systému. V léčbě je užívána komplexní léčebná strategie, stupňovitě vedená, jejímž farmakologickým základem je aplikace imunomodulačních léčiv. Lékem volby, ale i nejčastěji aplikovaným imunomodulačním léčivem, jsou inhalační glukokortikoidy. Spíše ojediněle je u jedinců s astmatem prokázána glukokortikoidní rezistence,...

Informace

Biosimilars - šance pro úsporu peněz v evropských zdravotních systémech

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 36

Účinnost a bezpečnost přípravku Zarzio® potvrzují výsledky klinických studií i praktické zkušenosti lékařů

Petra Tesařová

Klin Farmakol Farm 2014: 28(1): 37-38


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.