Klinická farmakologie a farmacie, 2013 (roč. 27), číslo 3-4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 99

Originální práce

Vliv rezistence Pseudomonas aeruginosa na antibioterapii

Effect of Pseudomonas aeruginosa resistance on antibiotic therapy

Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková, Markéta Šenkyříková, Vojtěch Hanulík, Pavel Honig

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 101-105

K velmi důležitým bakteriálním patogenům, především v případě nozokomiálních infekcí, patří kmeny Pseudomonas aeruginosa. Frekvence tohoto species jako původce infekcí, včetně život ohrožujících, se zvyšuje a současně stoupá jeho odolnost k účinku antibiotické léčby. Cílem předložené práce bylo stanovení rezistence Pseudomonas aeruginosa k antibiotikům a analýza souboru meropenem-rezistentních izolátů. V období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2013 bylo izolováno celkem 11 342 kmenů Pseudomonas aeruginosa z klinického materiálu pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Olomouc a 1 341 kmenů v případě pacientů Vojenské nemocnice Olomouc. Rezistence...

Compliance pacientů léčených interferony pro sclerosis multiplex

Compliance of patients using interferon for the treatment of multiple sclerosis

Pavlína Štrbová, Eleonora Dostálová, Zdeňka Mikšová

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 106-109

Cíl: Cílem studie bylo zjistit informovanost, compliance a percepci rizik léčby u pacientů užívajících interferony pro léčbu sclerosis multiplex. Metodika: Dotazníkové šetření bylo provedeno u pacientů specializované neurologické ambulance FN Olomouc, léčených interferony pro sclerosis multiplex. Pro studii byl použit ad hoc sestavený dotazník obsahující 20 otázek. Studie probíhala po dobu 3 měsíců. Výsledky: Studie se zúčastnilo 65 respondentů, 71 % žen a 29 % mužů. Rozložení počtu respondentů v užívání jednotlivých přípravků bylo rovnoměrné – Avonex 35 %, Rebif 34 %, Betaferon 31 % respondentů. Většina respondentů byla edukována zejména...

Hlavní téma

Hypolipidemika a jejich indikace u nemocných s chronickým onemocněním ledvin

Lipid-lowering drugs and their indication in patients with chronic kidney disease

Václav Monhart

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 110-113

Dyslipidemie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin přispívá k nárůstu kardiovaskulárního rizika a progresi renálního postižení. Pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární komplikace je vyšší než na důsledky terminálního selhání ledvin. Kardioprotektivní a nefroprotektivní efekt statinů a fibrátů se přisuzuje nejen hypolipidemickému účinku, ale také i dalšímu s ovlivněním lipidů nesouvisejícímu působení. Statiny snižují kardiovaskulární riziko ve všech stadiích chronického onemocnění ledvin, zpomalují pokles renální funkce, ale jejich vliv na snížení albuminurie/proteinurie není jednoznačný. Fibráty, které ovlivněním albuminurie vedou ke...

Perspektivy dalšího snižování cholesterolu pomocí blokády PCSK9

Perspectives of further reduction in cholesterol by means of PCSK9 blockade

Vladimír Bláha

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 114-118

Proprotein konvertáza subtilisin kexin-9 (PCSK9) je nově objevený protein, který se účastní intracelulární a extracelulární regulace exprese LDL receptoru. Jedná se o proteázu, která je přítomná v řadě tkání (játra, střevo, ledviny, nervový systém), predominantně v játrech, a která má významnou úlohu v metabolizmu cholesterolu. PCSK9 je regulován obsahem cholesterolu v dietě a buňkách nejspíše prostřednictvím SREBP (sterol-responsive element binding protein) transkripčních faktorů. Mutace PCSK9 představují třetí formu ADH (autozomálně dominantní hypercholesterolemie). PCSK9 zcela jednoznačně a zásadně ovlivňuje koncentraci LDLR (LDL-receptoru)....

Současné postavení fibrátů v léčbě dyslipidemie u nemocných s kardiometabolickým syndromem

Current role of fibrates in treating dyslipidemia in patients with cardiometabolic syndrome

Michal Vrablík

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 119-121

Fibráty se používají v léčbě dyslipidemie dlouhou dobu a díky tomu máme k dispozici řadu údajů z různých typů klinických studií o jejich působení. Kromě komplexního vlivu na lipidogram provází jejich použití změny dalších parametrů s významem v aterogenezi (parametry zánětu, inzulinové senzitivity, endoteliální funkce). Jak ukázaly randomizované klinické studie provedené u diabetiků 2. typu, terapie fibrátem snižuje kardiovaskulární riziko selektivně u nemocných se zvýšením triglyceridů a nižší hladinou HDL-cholesterolu. Hlavní místo použití fibrátů v současnosti představuje kombinační léčba se statinem, která umožňuje bezpečně snížit reziduální...

Přehledové články

Vybrané atribúty v liečbe pooperačnej bolesti u detí

Selected features in the treatment of postoperative pain in children

Iveta Ondriová, Anna Sinaiová

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 122-125

Bolesť dieťaťa je nepríjemný emocionálny zážitok, ktorý môže dieťa ovplyvniť na celý jeho život. Napriek tomu, že bolesť je varovným signálom ochorenia, môže sa za určitých okolností stať zbytočným utrpením a výrazne znižovať kvalitu života dieťaťa. V medicíne aj ošetrovateľstve sa ako hlavná filozofia uplatňuje holizmus, celostný prístup k človeku. To je dôvod, prečo je treba zahrnúť do starostlivosti nielen telo, ale aj dušu. Ak trpí dieťa bolesťou, sú postihnuté obe tieto časti osobnosti. Medicína pozná v dnešnej dobe mnoho spôsobov, ako bolesť tlmiť pomocou farmakologických i nefarmakologických metód. Aby sa však mohlo pristúpiť k samotnému...

Nové poznatky o úloze calcium-sensing receptoru při léčbě poruch kostní a minerálové homeostázy

New findings on the role of calcium-sensing receptor in the treatment of bone and mineral homeostasis disorders

Ludmila Kameníková, Nikolina Kutinová Canová, Hassan Farghali

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 126-129

K léčbě nemocí s poruchou kostní a minerálové homeostázy se využívá řada léčiv. Kromě vitaminu D (a jeho analog), bisfosfonátů, hormonů, minerálů (vápník, fosfor, stroncium) přicházejí v úvahu i další látky. Tento článek je zaměřen především na léčiva ovlivňující tzv. „calcium-sensing“ receptor (CaSR), jehož stimulace vede ke snížení sekrece parathormonu a k poklesu koncentrace Ca2+ v krevním séru. Jelikož allosterické modulátory CaSR (např. kalcimimetika) mají potenciál klinického využití při léčbě řady kostních chorob, je v článku také diskutována důležitost experimentálních studií, které mohou vést k objasnění signálních drah...

Farmakogenetika metotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy

Pharmacogenetics of methotrexate in treatment of rheumatoid arthritis

Tomáš Veleta, Tomáš Soukup, Petr Pávek, Jana Nekvindová, Jiří Vlček, Petr Bradna

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 131-135

Metotrexát patří k základním lékům používaným při léčbě revmatoidní artritidy (RA). Efektivita léčby revmatoidní artritidy metotrexátem (MTX) se pohybuje mezi 46 % a 65 % (hodnoceno podle kritéria ACR 20). Při léčbě metotrexátem se může vyskytnout celá řada nežádoucích účinků. Alespoň jeden z nich se objeví až u 72,9 % pacientů, závažné projevy toxicity se zjišťují až u 30 % pacientů. Farmakogenetika je nový moderní směr klinické farmakoterapie umožňující personalizaci terapie na základě zjištění genetické predispozice pacienta pro odpověď na danou léčbu. Výzkum farmakogenetiky MTX u revmatoidní artritidy se soustředí na souvislost mezi terapeutickým...

Komentář

Použití ertapenemu v terapii gynekologických a urologických infekcí

Using ertapenem in treating gynaecological and urological infections

Renáta Čermáková

Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 136-138

Autor dokumentuje čtyři případy pacientů, u kterých byla diagnostikováná infekce způsobena bakteriálními kmeny s produkcí širokospektré beta-laktamázy (ESBL). U všech uvedených pacientů proběhla úspěšná terapie ertapenemem, antibiotikem ze skupiny karbapenemů. Jedná se o rezervní širokospektré antibiotikum vyznačující se stabilitou vůči působení většiny beta-laktamáz. Mechanizmus jeho účinku spočívá v inhibici syntézy bakteriální buněčné stěny vazbou na penicillin binding proteiny (PBPs) a následným zabráněním transpeptidace peptidoglykanu, je baktericidní (5, 7).


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.