Klinická farmakologie a farmacie, 2013 (roč. 27), číslo 2

Úvodník

Vážené dámy a pánové, kolegové a kolegyně,

MUDr. Milan Odehnal, MBA

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 55

Originální práce

Ako je to s vnímaním možného rizika lieku u pacientov užívajúcich nesteroidové antiflogistiká-analgetiká?

Issues of possible risk perception of medications in patients taking nonsterodial anti-inflammatory drugs/analgesics

Ján Gajdošík, Darina Brukkerová, Milan Kriška, Marián Zelina

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 57-60

Cieľom prieskumu bolo zistenie percepcie rizika nesteroidových antireumatík (NSA) pacientmi. Použili sme metódu dotazníkového zisťovania v súbore 400 náhodne vybraných pacientov, vyhodnotenie metódami deskriptívnej štatistiky. Predložené výsledky preukazujú pestrú paletu názorov, potvrdzujú vysoký záujem respondentov o daný problém, stávajú sa dobrým východiskom pre rozšírenie zisťovania na ďalšie oblasti percepcie rizika užívania liekov. Dostatok informácií o riziku užívania lieku zo strany pacientov a identifikácia krízových momentov percepcie rizika lieku sú nevyhnutným predpokladom skvalitnenia zdravotnej starostlivosti a vzostupu spokojnosti...

Hlavní téma

Problematika suchého oka

Dry eye syndrome

Milan Odehnal, Jiří Malec

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 61-67

Dry eye is one of the most common eye diseases. Its etiopathogenesis is multifactorial, being closely linked to local and systemic diseases. The main cause of dry eye is pathological changes leading to instability of the tear film. Secondarily, these processes are reflected in changes in the surface of the eye. Genetic predisposition, age, gender, environmental impact as well as other factors, such as wearing contact lenses, eye pathologies, systemic diseases, hormonal influences, psychosomatic aspects, or the effects of some drugs, play a role in the development of dry eye. A patient with dry eye suffers from burning and cutting and transient...

Věkem podmíněná makulární degenerace

Age-related macular degeneration

Helena Štrofová, Karel Sedláček, Alena Jarošová, Zora Dubská

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 68-74

Věkem podmíněná makulární degener ace je onemocnění oka, při kterém je postižena c entrální část sítnice. To má za následek snížení zrakové ostrosti. Již z názvu onemocnění je jasné, že riziko vzniku věkem podmíněné makulární degenerace s věkem stoupá. Věkem podmíněná makulární degenerace obvykle vede k pomalé, bezbolestné ztrátě vidění. Ve vzácných případech však může ztráta zraku být náhlá. Vyskytuje se ve dvou formách: suché a vlhké formě. V tomto článku uvádíme formy věkem podmíněné makulární degenerace, etiopatogenezi, diagnostiku a terapii.

Optická neuritida a roztroušená skleróza

Optic neuritis and multiple sclerosis

Milana Ampapová, Radek Ampapa

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 75-79

2Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické autoimunitní onemocnění, kterým trpí v České republice tisíce pacientů, jedná se především o mladé pacienty ve věku 20 až 40 let. Oftalmolog se nejčastěji setkává s roztroušenou sklerózou u pacientů s probíhající optickou neuritidou. Správný algoritmus včasné diagnostiky a léčby optické neuritidy je nezbytný pro minimalizaci trvalých následků pacienta a pro optimální nastavení dlouhodobé léčby roztroušené sklerózy. Časné zahájení imunomodulační léčby je jediná možnost, jak zabránit progresi zánětu a druhotně i neurodegeneraci, což v důsledku může znamenat...

Přehledové články

Stratégie hodnotenia rizika biologických liekov s aspektom na reumatoidnú artritídu

Strategies of risk assessment of biological agents with aspect to rheumatoid arthritis

Milan Kriška, Jozef Rovenský

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 80-83

2Národný ústav reumatických chorôb Piešťany Práca hodnotí formou stručného prehľadu riziko biologických liekov v reumatológii s aspektom na reumatoidnú artritídu. Pokračujúci prílev nových biologík je náročný na zodpovednú selekciu najvhodnejších prípravkov aj vzhľadom na ich vysokú nákladovosť a relatívne riziko pri dlhodobej liečbe.

Farmakologie golimumabu a jeho využití v léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Pharmacology of golimumab and its use in treating patients with rheumatoid arthritis

David Suchý

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 85-88

Léčba inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α) znamenala významný pokrok v léčbě revmatoidní artritidy (RA) a dalších chronických zánětlivých revmatických onemocnění. Golimumab patří mezi nové anti-TNF-α monoklonální protilátky s prokázanou účinností v léčbě revmatoidní artritidy, ankylozující spondylitidy (AS) a psoriatické artritidy (PsA) při subkutánním podávání 1x měsíčně. Tento přehled sumarizuje vývoj golimumabu, jeho farmakokinetické vlastnosti a důkazy o jeho účinnosti vycházející z klinických studií provedených v indikaci revmatoidní artritidy.

Indocyaninová zeleň - vlastnosti, současné možnosti a trendy využití v klinických aplikacích

Indocyanine green: properties, current use and tTrends in clinical practice

Roman Kufa

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 89-91

Indocyaninová zeleň patří mezi fluorescenční barviva (fluorofory, fluorochromy). Jedná se o chemické sloučeniny obsahující ve své molekule reaktivní skupinu, která je schopna reagovat s nukleofilními skupinami. Podstatou fluorescence je vyzáření energie ve velmi krátkém čase, nejčastěji vyvolané účinkem jiného dopadajícího záření. Každá látka je charakterizována dvěma typy spekter – excitačním a emisním spektrem. ICG má excitační i emisní spekrum v tzv. blízké infračervené oblasti, hovoříme o NIR (near infrared) flouroforu. ICG je dosud jediným NIR barvivem, které má FDA (US Food and Drug Administration) atest pro použití v biomedicíně...

Kazuistiky

Papulopustulózní exantém jako nežádoucí účinek cetuximabu

Papulopustular exanthema as an adverse effect of cetuximab

Kateřina Kučerová, Jaroslav Urbánek

Klin Farmakol Farm 2013: 27(2): 92-94

Cetuximab je monoklonální protilátka proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR), která se účinně využívá při léčbě různých typů onkologických onemocnění. Užití této protinádorové terapie je velmi často spojeno s projevy kožní toxicity, která je způsobená vazbou cetuximabu na EGFR v kůži. Tento nežádoucí účinek ve většině případů zhoršuje kvalitu života onkologických pacientů a v případech těžkých toxických reakcí vyžaduje snížení dávky nebo výjimečně i přerušení léčby inhibitory EGFR. Autoři popisují případ 50leté ženy léčené pro pokročilý karcinom orofaryngu s šířením do hypofaryngu provázený akneiformní erupcí, která je nejčastějším...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.