Klinická farmakologie a farmacie, 2013 (roč. 27), číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2013: 27(1): 3

Originální práce

Hodnotenie životného štýlu laickej verejnosti vo vzťahu ku kardiometabolickému riziku pri metabolickom syndróme - pilotný projekt

Evaluation of lifestyle of the general public in relation to cardiometabolic risk in metabolic syndrome - a pilot project

Daniela Mináriková, Hana Grešnerová, Peter Minárik, Ivona Malovecká, Viliam Foltán

Klin Farmakol Farm 2013: 27(1): 6-10

2Lekáreň pri Radnici, Bratislava-Devínska Nová Ves 3Onkologický ústav svätej Alžbety, Gastroenterologické oddelenie, Bratislava Účel štúdie: Cieľom predloženej práce bolo zhodnotiť akceptáciu bežne odporúčaných zásad zdravého životného štýlu medzi laickou verejnosťou, a to ako súčasť prevencie kardiometabolického rizika pri metabolickom syndróme. Použité metódy: Dotazníkový prieskum na vzorke 100 respondentov prebiehal v období január až marec 2011. Všetky údaje pochádzali od respondentov a boli spracované pomocou Microsoft Excel 2010. Výsledky: Až 90 % respondentov vedome myslí na prevenciu a 66 % z nich sa snaží o zdravý životný štýl,...

Hlavní téma

Antikoagulačná terapia u geriatrických pacientov s fibriláciou predsiení

Anticoagulant therapy in geriatric patients with atrial fibrillation

Veronika Slezáková, Zoltán Varga, Mária Potočárová, Michal Božík, Andrej Dukát, Ján Murín, Miriam Petrová, Martin Wawruch

Klin Farmakol Farm 2013: 27(1): 13-17

Cieľ: Cieľom našej práce bolo hodnotiť využitie warfarínu u hospitalizovaných starších pacientov s fibriláciou predsiení (FP). Analyzovali sme preskripciu týchto liečiv vo vzťahu k rizikovým faktorom pre cievnu mozgovú príhodu (CMP). Metódy: Preskripciu wafarínu sme hodnotili u 292 pacientov vo veku ≥ 65 rokov s CHADS2 skóre ≥ 2 a bez kontraindikácií pre antikoagulačnú terapiu. Pacienti boli hospitalizovaní na geriatrických oddeleniach troch nemocníc v období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2009. Porovnali sme výskyt rizikových faktorov pre CMP medzi pacientmi s predpísaným warfarínom a chorými bez antikoagulačnej liečby. Výsledky: Warfarín...

Expertní konsenzus ČR 2012 v oblasti léčiv

Appropriate choice of drugs and drug dosing in geriatric patients (Section I.), drug-disease interactions in the old age (Section II.)

Vhodnost volby léčiv a dávkovacích schémat u geriatrických pacientů (Oddíl I.);

Klin Farmakol Farm 2013: 27(1): 18-28

a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří Daniela Fialová1, 3, Eva Topinková1, Anna Ballóková1, Hana Matějovská-Kubešová2 11. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Geriatrická klinika 2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství 3Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, Katedra sociální a klinické farmacie Koordinátoři: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. Expertní panel: prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc., MUDr. Ivo Bureš, doc. MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., MUDr. Ivana Doleželová, MBA, MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.,...

Přehledové články

Roflumilast a CHOPN

Roflumilast and COPD

Pavel Turčáni

Klin Farmakol Farm 2013: 27(1): 29-36

Podstatou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je neinfekční zánět. Protože se jedná o zánět systémový, neprojevují se jeho účinky pouze v dýchacích cestách a v plicním parenchymu, ale postupně se mění i vzhled a chování nemocného. Léčba CHOPN pomocí selektivního inhibitoru fosfodiesterázy 4 (PDE4) roflumilastu je příkladem fenotypově specifické terapie a znamená pro indikovanou skupinu pacientů významný pokrok. Roflumilast ovlivňuje pro CHOPN typické mechanizmy zánětu, zlepšuje plicní funkce a snižuje počet prognosticky významných exacerbací. Zároveň jeho používání vede ke konkrétním úvahám nad fenotypy CHOPN a využití fenotypově specifické...

Lékové chyby v ošetřovatelství

Medication errors in nursing practice

Pavlína Štrbová

Klin Farmakol Farm 2013: 27(1): 37-41

Léková chyba je událost, která může vést k nevhodnému užívání léčiv nebo je jeho příčinou. Zahrnuje nesprávné nakládání s léčivy ze strany zdravotníků i nesprávné užívání léčiv pacienty. Lékové chyby jsou klasifikovány na základě příčin, závažnosti a časové charakteristiky výskytu. Ačkoliv jen asi 10 % lékových chyb vyústí v nežádoucí lékové události, tyto chyby mají často dalekosáhlé následky. Významnou roli v prevenci i detekci lékových chyb mají zdravotní sestry. Sestry se zpravidla dopouští pochybení ve fázi přípravy a aplikace léčiv. V prevenci je pro sestru velice důležitá orientace v problematice vhodných lékových forem, aplikačních...

Toxicita barviv používaných v léčivých přípravcích

Dyes used in medicinal products

Jana Kučerová, 2, Hana Kotolová3

Klin Farmakol Farm 2013: 27(1): 41-47

2Masarykova univerzita, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Brno 3Veterinární a farmaceutická univerzita, Farmaceutická fakulta, Humánní farmakologie a toxikologie, Brno V současnosti je každý léčivý přípravek složitým systémem léčiv a pomocných látek. Barviva jsou pomocné látky, které slouží nejen k úpravě estetického vzhledu léku, ale pomáhají také identifikovat produkt ve výrobní a distribuční fázi, slouží jako signální nástroj při případném chybném výdeji a umožňují pacientovi lépe se orientovat ve své medikaci. Povolení používání barviv ve farmaceutickém průmyslu podléhá komplexnímu hodnocení toxicity a přísným legislativním...

Kazuistiky

Úspěšné zhojení akrálního defektu prstu při léčbě bosentanem u nemocné se smíšeným onemocněním pojiva

Successful bosentan treatment of fingertip ulcer in a patient with mixed connective tissue disease

Tomáš Soukup, Jiří Vlček, Jan Tomš, Marian Tošovský, Petr Bradna

Klin Farmakol Farm 2013: 27(1): 48-50

Vaskulopatie je častým nálezem u systémové sklerodermie (SSc) a překryvných (overlap) syndromů s SSc včetně smíšené nemoci pojiva (MCTD). Manifestuje se zejména plicní arteriální hypertenzí (PAH) a výskytem digitálních ulcerací (DU). Léčba obou projevů je svízelná a dlouhodobá. Popisujeme případ 31leté nemocné s MCTD doprovázenou PAH a DU. Nemoc byla charakterizována Raynaudovým fenoménem, pleuritidou, perikarditidou, Coombs pozitivní hemolytickou anémií, intersticiálním postižením plic a pozitivitou autoprotilátek proti jadernému antigenu U1-RNP. Byla naplněna diagnostická kritéria MCTD podle Sharpa a spol. 1987. Terčovým orgánem nemoci byly...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.