Klinická farmakologie a farmacie, 2012 (roč. 26), číslo 4

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 159

Originální práce

Výskyt off-label a unlicensed preskripce u dětí

Unlicensed and off-label drug use in children

Petra Langerová, Jiří Vrtal, Jana Fürstová

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 161-165

Řada běžných léčiv není registrována pro použití u dětí nebo je jejich předpis pro děti omezen určitým věkem. Proto jsou někdy předepisována tzv. unlicensed (vůbec neregistrované pro děti) nebo off-label způsobem (mladším dětem, než pro které je lék registrován). V naší práci byl vyhodnocován výskyt tohoto typu preskripce u hromadně vyráběných léčivých přípravků předepsaných na Dětské klinice FN Olomouc v období 3 měsíců. Celkem bylo vyhodnoceno 4 174 předpisů pro 2 100 dětí. Předpis léčiv unlicensed nebo off-label způsobem byl zjištěn v 8,62 % z celkového počtu předpisů. Recepty na léky neregistrované pro pediatrickou populaci se vyskytovaly...

Hlavní téma

Poliekové poškodenie obličiek s aspektom na nesteroidové antiflogistiká

Drug-induced renal injury with regard to non-steroidal anti-inflammatory drugs

Zoltán Varga, Milan Kriška, Veronika Slezáková

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 166-170

Poliekové poškodenie obličiek predstavuje často diskutovaný, napriek tomu v každodennej medicínskej praxi v mnohých prípadoch podceňovaný problém. S nežiaducimi účinkami liečiv postihujúcich obličky sa stretávajú lekári viacerých špecializácií. Dôležitosť problému podčiarkuje veľký počet liečiv s nefrotoxickým potenciálom. Nesteroidové antiflogistiká patria medzi najčastejšie predpisované liekové skupiny, veľa prípravkov je dostupných bez lekárskeho predpisu. Liečivá patriace do tejto skupiny sa vyznačujú nezanedbateľným potenciálom spôsobiť poliekové poškodenie obličiek. Riziko je akcentované v prípade súčasného užívania iných liečiv schopných...

Bardoxolon - lze glomerulární filtraci dlouhodobě bezpečně zvýšit i u pacientů s pokročilou renální insuficiencí?

Bardoxolone - can glomerular filtration rate be increased safely in the long term even in patients with advanced

Vladimír Tesař

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 171-174

Chronická onemocnění ledvin mají při dosažení určitého stupně poklesu glomerulární filtrace obvykle progresivní charakter. Inhibice systému renin-angiotenzin sice progresi chronické renální insuficience zpomaluje, ale nezastavuje. Kromě hemodynamických faktorů (glomerulární hypertenze) hrají zřejmě s progresí renální insuficience stále důležitější roli mikrozánět a oxidační stres. Bardoxolon aktivuje systém Keap1/Nrf2 a má antioxidační a protizánětlivé účinky. Roční léčba pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí bardoxolonem zvýšila jejich glomerulární filtraci o cca 50 %. Studie BEACON, která měla potvrdit dlouhodobu účinnost...

Přehledové články

Respirační syncytiální virus - možnosti prevence a léčby

Respiratory syncytial virus - preventive and therapeutic options

František Kopřiva, Vladimír Mihál

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 175-180

Respirační syncytiální virus (RSV) je nejčastější patogen vyvolávající celosvětově infekce dýchacích cest u kojenců a batolat. V tomto přehledu autor uvádí přehled historie, mikrobiologie, epidemiologie, patofyziologie a klinického obrazu této infekce. Léčba je většinou pouze podpůrná. Řešení v současné době nabízí imunoprofylaxe palivizumabem.

Personalizovaná medicína a biomarkery v onkologii

Personalized medicine and biomarkers in oncology

Vladimíra Koudeláková*, Magdalena Kneblová*, Marián Hajdúch

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 181-185

Článek popisuje možnosti současné personalizované medicíny v onkologii, a to konkrétně prediktivní význam biomarkerů pro účinnost cílené terapie. Autoři se věnují rutinně používaným biomarkerům stejně jako testovaným biomarkerům, jejichž verifikace a následné zavedení do klinické praxe je v současné době předmětem intenzivního výzkumu.

Farmakogenetika a polékové reakce z přecitlivělosti

Pharmacogenetics and drug-induced hypersensitivity reactions

Jan Strojil, Hana Suchánková

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 186-189

Polékové reakce z přecitlivělosti představují navzdory své relativně nízké incidenci závažný problém pro pacienty, lékaře i zdravotnický systém a farmaceutický průmysl. Polékové poškození jater je jedním z nejčastějších důvodů stažení již registrovaného léku z trhu. Reakce z přecitlivělosti je obtížné předvídat a často jsou detekovány až po uvedení léku na trh. V poslední dekádě byla zjištěna řada genetických markerů, především v oblasti hlavního histokompatibilního komplexu (MHC), které mohou pomoci identifikovat pacienty se zvýšeným rizikem vzniku těchto imunologicky zprostředkovaných nežádoucích účinků. Tato práce přináší přehled léků, u...

Kazuistiky

Použití bosentanu v léčbě vaskulárních komplikací systémové sklerodermie

Bosentan in treating vascular complications of systemic sclerosis

David Suchý, Pavel Jeremiáš, Milan Hromádka

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 190-193

Systémová sklerodermie (SSc) je autoimunitní onemocnění nejasné etiologie charakterizované vaskulopatií a fibrózou. Jedním z projevů vaskulopatie spojené se SSc je Raynaudův fenomén (RF) nebo digitální ulcerace (DU). Digitální ulcerace jsou častou komplikací spojenou se signifikantní morbiditou. Tato práce stručně sumarizuje současný přístup v léčbě DU a navíc prezentuje kazuistiku mladé pacientky se sekundárním RF a DU, léčené bosentanem.

Společenská rubrika

Gratulujeme…

Za kolektiv I. interní kliniky Zoltán Paluch

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 198

Varia

Pantoprazol pro parenterální podání

Pantoprazole for parenteral use

Ivona Šimková, Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2012: 26(4): 194-197

Pantoprazol je jeden z inhibitorů protonové pumpy, který je dostupný i v parenterální lékové formě. Od ostatních látek této skupiny se liší především absencí klinicky významných lékových interakcí. Je určen k použití ve všech indikacích PPI v případě, že je výhodnější parenterální podání.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.