Klinická farmakologie a farmacie, 2012 (roč. 26), číslo 3

Slovo úvodem

Personalizovaná medicína, farmakogenetika - naděje nebo bublina?

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 111

Originální práce

Postoje a adherence diabetiků 2. typu k farmakologické léčbě - pilotní projekt

Attitudes and adherence to pharmacologic therapy in patients with type 2 diabetes - a pilot project

Petra Matoulková, Jana Pavlatová, Iva Selke Krulichová

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 113-116

Účel studie: Cílem studie je na souboru diabetiků 2. typu léčených farmakologicky (ATC skupina A10B) zmapovat jejich postoje k vlastní léčbě a odhadnout prevalenci non-adherence k antidiabetické medikaci. Použité metody: Průřezová studie probíhala v průběhu října až prosince 2011 ve 2 lékárnách. Baterie otázek zahrnovala české verze dvou standardizovaných dotazníků, a to specifickou škálu dotazníků Beliefs about medicines questionnaire (BMQ-CZ) a Medication Adherence Report Scale (MARS-CZ) a dále doplňující otázky zjišťující sociodemografické charakteristiky nemocných a přítomnost dalších komorbidit. Všechna data byla zjišťována pouze od...

Analýza role farmaceuta při poskytování konzultací pacientům s rizikem nadváhy nebo obezity v lékárně

Analysis of the role of pharmacist in providing consultations in care

Katarína Dobrucká, Josef Malý, Jiří Vlček

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 117-120

Cíl: Cílem předkládaného sdělení bylo analyzovat roli farmaceuta u pacientů s nadváhou a obezitou. Metodika: Retrospektivní analýza dat z individuálních konzultací v Ústavní lékárně IKEM v období od června 2006 do prosince 2009. Data byla vyhodnocena pomocí frekvenční analýzy a chí-kvadrát testu (p < 0,05). Výsledky: Konzultací se zúčastnilo 41 pacientů (32 žen, medián 54 let, 32 pacientů s BMI ≥ 28), z toho 12 opakovaně. Identifikováno bylo 44 potenciálních lékových problémů, nejčastěji se jednalo o případy non-adherence, problémy s dávkováním nebo lékové interakce. V terapii 56 % pacientů bylo nalezeno celkem 44 léčiv potenciálně...

Hlavní téma

Personalizovaná medicína

Personalized medicine

Ondřej Topolčan, Judita Kinkorová

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 121-122

V práci je charakterizován vznik a vývoj personalizované medicíny. Je diskutován její současný stav ve světě, v ČR a její perspektivy.

Perzonalizovaná medicína - současná praxe a přísliby do budoucna

Personalized medicine - anticipation of possibilities

Pavel Anzenbacher, Jana Nekvindová

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 123-125

V poslední době probíhá na poli biomedicínského výzkumu a jeho aplikací stále bouřlivější vývoj. Perzonalizovaná medicína znamená efektivnější vývoj účinnějších léčiv, přesnější diagnostiku, včasnější léčebné zásahy a lepší terapeutické výsledky, to vše ruku v ruce s efektivním a ekonomickým využíváním materiálních prostředků, jejichž zdroje jsou stále více limitované. Příkladem je využívání diagnostiky mutací genů EGFR dráhy pro predikci odpovědi na léčbu u kolorektálního karcinomu, nemalobuněčného karcinomu plic nebo maligního melanomu či vyhledávání pacientů s mutacemi genů predisponujících nosiče k nádorovým onemocněním (např. geny BRCA1...

Farmakogenomika - současnost, budoucnost, perspektiva

Pharmacogenomics - present, future, and perspective

Ondřej Slanař

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 126-130

Farmakogenomika je podobor spadající do oblasti personalizované medicíny, jehož cílem je nalezení souvislosti mezi variabilitou lékové odpovědi a variabilitou celého genomu, respektive přepisu informace kódované v genech. V optimálním případě je farmakogenetické vyšetření indikováno před zahájením terapie vybranými léčivy s cílem zvýšit účinnost nebo omezit rizika vzniku toxicity u predisponovaných pacientů. K individualizaci farmakoterapie se v klinické praxi prozatím uplatňuje stanovování jen několika vybraných polymorfizmů spadajících do oblasti farmakogenetiky. V tomto sdělení jsou uvedeny příklady, kdy se farmakogenetických testů prospektivně...

Obecné zásady terapeutického monitorování hladin psychofarmak

General principles of therapeutic monitoring of psychoactive drugs

Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Romana Uřinovská

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 131-134

Psychická onemocnění významně přispívají k celosvětové morbiditě a mortalitě. Přestože v případě deprese a schizofrenie je efektivní farmakoterapie dostupná, 30–50 % pacientů na léčbu ve standardních dávkách neodpovídá dostatečně a u části pacientů jsou naopak pozorovány závažné vedlejší účinky, což je velkým problémem poškozujícím zdraví jedince a zvyšujícím náklady na léčbu. Hlavním důvodem je značná inter individuální variabilita farmakokinetických parametrů u jednotlivých pacientů, kdy při stejné dávce psychofarmak může dojít k více než 20násobným interindividuálním rozdílům v dosažené ustálené koncentraci, a to v důsledku odlišné...

Přehledové články

Farmakokinetika rivaroxabanu

Rivaroxaban

Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 135-138

Rivaroxaban je perorálně podávaný selektivní přímý inhibitor faktoru Xa. Vyznačuje se dobře predikovatelnou farmakodynamikou i farmakokinetikou. Je po perorálním podání velmi dobře vstřebáván, biologická dostupnost se pohybuje mezi 80 a 100 %. Váže se z 92–95 % na plazmatické proteiny, distribuční objem je průměrně 50 litrů. Hlavními degradujícími systémy jsou cytochromy P450 3A4 a 2J2. Vylučován je převážně ledvinami, asi 1/3 podaného množství se vylučuje nezměněna převážně tubulární sekrecí. Zbylé dvě třetiny se vylučují ve formě inaktivních metabolitů zhruba stejným podílem do moči a do žluče. Střední terminální poločas eliminace při...

Inkretiny, inhibitory DPP4 a inhibitory SGLT2 Nedávné novinky a současné perspektivy etiopatogenetické a patogenetické léčby diabetu 2. typu

Incretins, inhibitors of DPP4 and inhibitors of SGLT2

Rudolf Chlup

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 139-142

Toto přehledové sdělení poskytuje informace o současných možnostech a blízké perspektivě etiopatogenetické a patogenetické léčby diabetu 2. typu. Jsou uvedeny základní údaje o registrovaných preparátech inkretinových mimetik (exenatid, liraglutid), o registrovaných inhibitorech dipeptidyl peptidázy 4 (linagliptin, saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin) a o inhibitoru SGLT2 (dapagliflozin), jehož registrace v ČR se očekává. Účinky inkretinových mimetik na snížování HbA1c a na redukci tělesné hmotnosti jsou výraznější než účinky inhibitorů DPP4. Obě tyto podskupiny nových sekretagog působí (na rozdíl od derivátů sulfonylmočoviny) na další vývoj...

Sdělení z praxe

Redukce tělesné hmotnosti u obézní ženy s prediabetem při dvouleté léčbě liraglutidem a metforminem Kazuistika úspěšné „off-label“ indikace liraglutidu

Body weight reduction in an obese woman with prediabetes in a two-year treatment with liraglutide and metformin

Rudolf Chlup, Emília Ďurajková

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 144-146

3Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun Kazuistika ukazuje příznivé účinky dvouleté „off-label“ léčby liraglutidem a metforminem u obézní ženy s léčenou hypertenzí a prediabetem. Po několikaletém marném úsilí snížit nadměrnou tělesnou hmotnost (82 kg, BMI 36,4 kg/m2) se při roční léčbě hmotnost snížila o 14 kg a v následujícím roce stagnuje okolo 70 kg. HbA1c před léčbou i při léčbě byl opakovaně v mezích normy.

Varia

Barviva a jejich vliv na lidský organizmus

Dyes and their influence on human organism

PharmDr.Barbora Růžková

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 148-152

Barvení a použití barviv je součástí většiny technologických postupů výroby léčivých přípravků i doplňků stravy. Přírodní barviva, pigmenty a syntetická barviva jsou součástí každodenní stravy. Cílem článku bylo demonstrovat rozdíly mezi barvivy přírodními a syntetickými, jejich pozitivní a negativní vliv na lidský organizmus zejména v oblasti lékárenství. Dalším záměrem bylo zdůraznit rozdíl chování organického barviva a anorganického pigmentu v lidském těle a na konkrétních příkladech uvést pozitivní působení barviv na lidské zdraví.

Informace

Druhý ročník mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů - KVĚTINŮV DEN

doc. MUDr. Pavel Suchý, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2012: 26(3): 154


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.