Klinická farmakologie a farmacie, 2011 (roč. 25), číslo 3

Editorial

Pharmacovigilance in a changing world

Ronald H.B.Meyboom

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 102-111

University of Utrecht, The Netherlands Pharmacovigilance is concerned with the set of activities and actions that take place after the approval of a medicine and aims at expanding knowledge and encouraging safe and rational pharmacotherapy. Halfway through the last century, in an attempt to monitor the safety of medicines and in the absence of other options, practising physicians were called on to report to the health authorities their experiences with suspected adverse drug reactions. Today, 50 years later, this ‘spontaneous monitoring’ system, be it in a changed and regulated way, still plays a central role in pharmacovigilance....

Úvodník

Nežádoucí účinky léků v časopise Klinická farmakologie a farmacie

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 99

Originální práce

Snášenlivost cyklosporinu A u nemocných s revmatoidní artritidou a dalšími revmatologickými chorobami

Tolerability of cyclosporine A treatment in patients with rheumatoid arthritis (RA), systemic lupus erythematosus,

David Suchý, Milan Grundmann, Václav Vyskočil, Soňa Loudová, Otto Mayer

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 112-115

Cíl: Zjistit vliv 3měsíční terapie cyklosporinem A na hodnoty dusíkatých metabolitů a kalia. Zhodnocení krátkodobé léčby nízkou dávkou CSA na hodnoty TK a vybrané biomarkery u normotenzních pacientů nebo kompenzovaných hypertoniků. Metody: Ve skupině 29 pacientů s revmatoidní artritidou (RA), systémovým lupus erytematodes, psoriatickou artritidou a ostatními diagnózami jsme zjišťovali vliv terapie CSA na hodnoty dusíkatých metabolitů (urea, kreatinin) a na hladiny plazmatického kalia během prvních tří měsíců léčby CSA A v průměrné dávce 2 mg/kg (±0,7). Monitorování krevního tlaku bylo provedeno pomocí ABPM (ambulantní monitorování krevního...

Dávkování vankomycinu při kontinuální náhradě funkce ledvin

Dosage of vancomycin during continuous renal replacement therapy

Jana Zahálková, Jan Strojil, Naděžda Petejová, Karel Urbánek, Milan Grundmann, Ivana Kacířová

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 116-121

Cíl studie: Posoudit vliv kontinuální venovenózní hemofiltrace na účinnost dávkování vankomycinu u kriticky nemocných v sepsi. Za použití farmakokinetického modelu jsme se pokusili najít individuální dávkovací režimy pro první den léčby a dosáhnout přitom požadované AUC/MIC90. Metoda: Vyšetřili jsme 15 septických pacientů s akutním poškozením ledvin, u nichž probíhala CVVH a kteří byli léčeni vankomycinem v dávce 1,0 g každých 12 hodin (stadium I – poškození ledvin, n = 9) nebo 1,0 g jedenkrát za 24 hodin (stadium F – selhání ledvin, n = 9). Při CVVH jsme použili vysoce propustnou polysulfonovou membránu, rychlost filtrace 45 ml/kg...

Hlavní téma

Hodnotenie rizika liekov - vývoj terminológie

Drug risk assessment: development of terminology

Milan Kriška

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 122-125

V rámci hlavního tématu čísla tohoto časopisu má praca informovať čitateľov o základnej terminológii poliekového poškodenia a monitorovania rizika farmakoterapie pre potreby každodennej klinickej praxi.

Anticholínergické účinky liečiv u starších pacientov

Anticholinergic effects of drugs in elderly patients

Agáta Mačugová, Magdaléna Kuželová, Lenka Kostková, Veronika Drobná, Ján Luha, Andrej Dukát, Ján Murín, Kamil Stratený, Martin Wawruch

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 126-130

Starší pacienti predstavujú rizikovú skupinu z hľadiska výskytu nežiaducich účinkov liečiv. Vzhľadom na polymorbiditu a necharakteristické prejavy ostávajú nežiaduce účinky u starších ľudí často nerozpoznané. Pri manifestácii nežiaducich účinkov sa niekedy dokonca pristúpi k pridaniu ďalšieho farmaka namiesto úpravy dávky lieku alebo ukončenia jeho podávania. K typickým príkladom takýchto veľakrát prehliadnutých nežiaducich reakcií patria anticholínergické účinky liečiv. Z periférnych nežiaducich účinkov možno spomenúť napr. suchosť v ústach, obstipáciu, retenciu moču, tachykardiu, mydriázu, poruchy akomodácie do blízka, zvýšenie vnútroočného...

Kardiovaskulárne riziko nesteroidových antiflogistík - klinický dopad a možné mechanizmy

Cardiovascular risk of non-steroidal anti-inflammatory drugs - clinical impact and possible mechanisms

Zoltán Varga, Viera Kristová, Milan Kriška

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 131-137

Nesteroidové antiflogistiká sú liečivá s analgetickými, antiflogistickými a antipyretickými účinkami. Ich efekt je docielený znížením syntézy prostanoidov. Inhibícia tvorby prostanoidov prináša so sebou reálne riziko poliekového poškodenia. Riziko nežiaducich účinkov postihujúcich gastrointestinálny trakt a obličky je dlho známe. Nebezpečenstvo zvýšenia krvného tlaku a vývoja/zhoršenia zlyhania srdca je tiež v povedomí už desaťročia. Zvýšená incidencia akútneho infarktu myokardu v klinických štúdiách s rofekoxibom upriamila pozornosť na možnú kardiotoxicitu selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, následne sa objavili pochybnosti aj o kardiovaskulárnej...

Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk

Adverse drug reactions specific to childhood

Petra Langerová, Jiřina Zapletalová, Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 137-141

Dobrá znalost nežádoucích účinků léčiv (NÚL) je klíčová pro jejich bezpečné používání. NÚL jsou častým klinickým problémem jak u dospělých, tak u pediatrických pacientů. Vyskytují se u více než 9 % hospitalizovaných dětí a jsou důvodem přijetí až ve 4 % případů. Toxicita léčiv může mít v dětství specifický charakter. Zejména novorozenci jsou k jejím projevům náchylnější než jiné věkové kategorie pacientů. Až 70 % léků v pediatrické populaci je předepisováno způsobem, který není schválen regulačními autoritami. Riziko výskytu nežádoucích účinků při tomto podávání je 3,6x vyšší za hospitalizace a 2х vyšší v ambulantní péči. Většina NÚL...

Přehledové články

Probiotika v léčbě jaterních chorob

Probiotics in treating liver disease

Jan Lata, Jana Juránková

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 142-143

Probiotika jsou definována jako „živé mikroorganizmy, které, pokud jsou podány v adekvátním množství, mají příznivý vliv na zdraví hostitele“. V článku jsou uvedeny základní informace terapeutického využití probiotik u nemocných s jaterními chorobami – léčba jaterní encefalopatie, nealkoholické steatohepatitidy, ovlivnění infekčních komplikací a pooperačního průběhu po jaterní transplantaci.

Ertapenem a jeho postavení mezi ostatními karbapenemy

Ertapenem and his position among other carbapenems

Jiří Beneš

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 144-149

Ertapenem je antibiotikum, které patří mezi karbapenemy. Od ostatních karbapenemů registrovaných v České republice (imipenem, meropenem, doripenem) se odlišuje dvěma důležitými vlastnostmi: (a) velmi nízkou účinností vůči Pseudomonas aeruginosa a Acinetobacter spp., což ho předurčuje spíše pro léčbu komunitních než nozokomiálních infekcí, (b) dlouhým biologickým poločasem, který umožňuje podávání v jediné denní dávce. Ertapenem je tedy vhodný pro léčbu smíšených komunitních infekcí a/nebo infekcí vyvolaných E. coli, Klebsiella spp. a jinými bakteriemi, které tvoří širokospektrou beta-laktamázu (ESBL, AmpC). Vzhledem k dlouhému poločasu se použití...

Kazuistiky

Porucha příjmu potravy u mladého hypertonika a kompenzace hypertenze

Eating disorder in young man with hypertension and compensation of hypertension a case report

Ivana Kacířová, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 150-152

Úvod: Kazuistika ukazuje případ mladého obézního hypertonika, u kterého se z diety na snížení hmotnosti zřejmě vyvinula porucha příjmu potravy s možností postupného vysazení veškeré antihypertenzivní terapie a s úpravou krevních lipidů. Metoda: Během postupného výrazného snižování hmotnosti byl pacientovi při pravidelných ambulantních kontrolách opakovaně měřen krevní tlak a pulz, kontrolován lipidogram a provedena biochemická, interní a gastroenterologická vyšetření včetně hormonů štítné žlázy a nádorových markerů k objasnění příčiny poklesu hmotnosti. Výsledky: Během 26 měsíců došlo ke snížení pacientovy hmotnosti o 51 kg, zmenšení objemu...

Informace

Zpráva z konference

Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 153

Klinická farmakologie na Maltě se představuje

Petr Petr, Janet Mifsud

Klin Farmakol Farm 2011: 25(3): 154


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.