Klinická farmakologie a farmacie, 2011 (roč. 25), číslo 2

Úvodník

Slovo úvodem

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 51

Originální práce

Předpis antimikrobiálních přípravků pacientům na chronické imunosupresivní léčbě

Prescription of antiinfectives in patients treated by immunosuppressive therapy

Jan Strojil, Vladimíra Vojtová, Pavel Anzenbacher

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 53-58

Úvod a cíl: Pacienti na imunosupresivní léčbě mají zvýšené riziko infekcí, a tedy i spotřebu antimikrobiálních přípravků. Cílem bylo popsat rozdíly předpisu u těchto pacientů a jednotlivých látek. Metoda: Analyzovali jsme recepty vystavené ve FN Olomouc v letech 2005–2010, celkem 191 313 pacientů (prům. věk 42 let, 51 % žen), z nich 2 229 (1,2 %) pacientů splňovalo kritérium alespoň 180 dnů trvajícího předpisu imunosuprese. Výsledky: Imunosuprimovaným pacientům bylo předepsáno 10 % všech DDD a dokonce 30 % z celkových nákladů na antimikrobiální přípravky. Struktura léčiv je významně odlišná, s větším podílem kotrimoxazolu (29 vs. 7...

Bezpečnosť antiepileptík a jej vzťah ku kvalite života detských pacientov s epilepsiou

Safety of antiepileptic drugs and it´s relation to the quality of life in paediatric patients with epilepsy

Ľubomír Virág, Miroslav Murgaš, Magdaléna Kuželová

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 59-63

Cieľ: Získať údaje o bezpečnosti antiepileptickej terapie a o jej vplyve na kvalitu života detských pacientov dispenzarizovaných s diagnózou epilepsie. Súbor pacientov a metódy: Hodnotenie sa realizovalo v ambulancii detského neurológa v Nitre, Slovenská republika. Dispenzarizovaných bolo 293 pacientov s diagnózou epilepsie (148 dievčat a 145 chlapcov; priemerný vek 10,9 roka). Údaje o farmakoterapii a nežiaducich účinkoch sa získali z retrospektívneho hodnotenia ich lekárskej dokumentácie. Pravdepodobnosť a závažnosť nežiaducich účinkov antiepileptík (AE) sme hodnotili použitím algoritmu Naranjo, resp. podľa metodiky vypracovanej WHO. Kvalitu...

Hlavní téma

Současný přehled možností v antiresorpční léčbě

Overview of current treatment options in antiresorptive

Václav Vyskočil

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 64-70

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Trauma centrum Plzeň V současné době máme čtyři skupiny léků s čistě antiresorpčním účinkem: 1. historicky nejstarší a nejdéle prozkoumaný lék, kterým je bezesporu kalcitonin 2. skupina selektivních blokátorů estrogenních receptorů, zastoupenou raloxifenem 3. skupinu bisfosfonátů (BF) II. a III. generace v perorální i intravenózní formě 4. biologickou léčbu, jejímž jediným představitelem je denosumab Autor rozebírá studie, ve kterých byly tyto léky sledovány včetně výsledků na redukci zlomenin.

Vitamin D

Vitamin D

Václav Vyskočil

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 72-75

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – Trauma centrum Plzeň Autor článku popisuje metabolizmus vitaminu D a mechanizmus jeho účinku v organizmu, přičemž si všímá nejen skeletálních, ale také neskeletálních účinků vitaminu D, tzn. vlivu na imunitní systém a ovlivnění autoimunních i nádorových chorob. Podobným způsobem rozebírá aktivní metabolit kalcitriol, který na rozdíl od klasického vitaminu D má efekt nejen při nedostatku této látky v organizmu, ale i při jejích normálních hladinách, především z hlediska svalové síly, koordinace a ovlivnění rychlosti neurosvalového přenosu.

Certolizumab a léčba revmatoidní artritidy

Certolizumab and treatment of rheumatoid arthritis

Jan Zeman

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 76-78

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé autoimunitní kloubní onemocnění s častými systémovými projevy. Zavedení biologické léčby RA znamená velký pokrok, tato léčba zasahuje již cíleněji do patogeneze onemocnění. Certolizumab pegol je nová humanizovaná monoklonální protilátka proti prozánětlivému cytokinu TNF-alfa. Na rozdíl od ostatních preparátů neobsahuje Fc část imunoglobulinu – obsahuje pouze Fab na který jsou navázány 2 molekuly polyetylenglykolu. V klinických studiích prokázal účinnost jak v monoterapii, tak i v kombinaci s metotrexátem. Certolizumab je dalším přínosem pro pacienty s RA, jeho struktura odlišná od ostatních...

Tocilizumab - přínos blokády interleukinu 6

Tocilizumab - the contribution of interleukin-6 blockade

Pavel Jeremiáš

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 80-85

Tocilizumab je novým biologickým lékem blokujícím účinky interleukinu 6, důležitého pleitropního cytokinu hrajícího významnou roli v etiopatogenezi revmatoidní artritidy i dalších zánětlivých onemocnění. V léčbě revmatoidní artrtitidy je podáván zpravidla v dávce 8 mg/ kg i. v. každé 4 týdny. Klinické studie potvrdily účinnost tocilizumabu u revmatoidní artritidy u různých skupin pacientů (s nedostatečnou odpovědí na metotrexát, na ostatní tradiční chodbu modifikující léky, se selháním léčby blokátory tumor nekrotizujícího faktoru). Jde o první biologický lék, u něhož byla prokázána vyšší klinická účinnost v monoterapii ve srovnání s metotrexátem....

Přehledové články

Léčba periferní neuropatické bolesti

Treatment of peripheral neuropathic pain

Jan Lejčko

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 85-86

Neuropatická bolest (NPB) je prakticky vždy dlouhodobá a řadí se mezi obtížně ovlivnitelné formy chronické bolesti. Klinický obraz je velmi pestrý a individuálně specifický. Výběr antineuropatického agens s potenciálem ovlivnit patofyziologickou podstatu konkrétní NPB je krédem současné farmakoterapie. Pro většinu typů NPB jsou dnes nejvýhodnější první volbou gabapentinoidy. V poslední době se objevilo několik nových možností účinné lokální terapie periferní NPB. Tato léčebná varianta představuje zejména pro polymorbidní pacienty s rozsáhlou celkovou farmakoterapií optimální řešení.

Poznámky k inovacím v cytostatické terapii 5-fluorouracilem

Comments on 5-fluorouracil - based anticancer chemotherapy innovations

Jiřina Martínková, Miloš Hroch, Jiří Grim

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 87-91

Cytostatická léčba 5-fluorouracilem (5-FU) má využití jako adjuvantní (pooperační) nebo neoadjuvantní (předoperační) chemoterapie. Dávka se stanovuje podle povrchu těla (mg/m2), ačkoliv se dosud nepodařilo prokázat, že existuje lineární vztah mezi takto určenou dávkou a celkovou clearance cytostatika. Pokrokem je kineticky řízená chemoterapie navržená pro adjuvantní léčbu, která je založená na monitorování farmakokinetiky 5-FU s cílem dávkovat cytostatikum individuálně. Tato strategie léčby byla prokázána jako efektivnější v zajištění léčebných cyklů s nižší toxicitou a poněkud vyšším účinkem. Byla definována pro léčbu 5-FU dlouhodobou i. v....

Kazuistiky

Krvácení do trávicího traktu v důsledku lékové interakce warfarinu s ciprofloxacinem

Gastrointestinal bleeding due to warfarin drug interactions with ciprofloxacin

Jiří Holý, Pavel Havránek

Klin Farmakol Farm 2011: 25(2): 92-94

Autoři dokumentují případ 81letého nemocného s chronickou bronchitidou, diabetes mellitus 2. typu a s chronickou ischemickou chorobou srdeční, který kvůli chronické fibrilaci síní užíval warfarin. Během hospitalizace nemocný dostával celkem 3 antibiotika, posledním antibiotikem byl ciprofloxacin. 4. den užívání ciprofloxacinu došlo u nemocného k extrémnímu zvýšení INR s krvácením do trávicího traktu. Krvácení bylo zvládnuto konzervativně, perorální antikoagulační léčba byla ukončena. Po vyloučení jiných možných příčin autoři vysvětlují vzniklý stav lékovou interakcí warfarinu s ciprofloxacinem. Během hospitalizace nemocný užíval řadu léků s...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.