Klinická farmakologie a farmacie, 2011 (roč. 25), číslo 1

Editorial

Endokrinologie, obor zabývající se zásadními aspekty humorálních regulací v organizmu

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 3

 

Slovo úvodem

Klinická farmakologie a farmacie - 25. ročník

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 6

 

Originální práce

Klinický efekt cyklosporinu u nemocných s revmatoidní artritidou a dalšími revmatologickými chorobami

The clinical effect of cyclosporine in patients with rheumatoid arthritis and other rheumatic diseases

David Suchý, Milan Grundmann, Václav Vyskočil, Soňa Loudová, Otto Mayer

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 7-10

Cíl: Cílem tohoto sledování bylo 1) zhodnotit vliv léčby CSA u pacientů s revmatoidní artritidou za použití indexů aktivity onemocnění: DAS 28 (CRP a CDAI), 2) posoudit vztah dostupných farmakokinetických údajů od těchto pacientů (AUC0–12, Cmax) a aktivity onemocnění u pacientů s RA. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 19 pacientů s revmatoidní artritidou a ostatními revmatickými chorobami, kteří byli léčeni po dobu tří měsíců CSA. Autoři hodnotili vliv léčby CSA (1,34 ± 0,32 mg/kg/den) na základě předem definované základní sady proměnných u pacientů s RA. Aktivita RA hodnocena pomocí dvou aktuálně používaných indexů aktivity onemocnění....

Porovnání originálních a generických přípravků karbapenemových antibiotik

Comparison of branded and generic lots of carbapenem antibiotics

Karel Urbánek, Michal Šiller, Rostislav Večeřa, Alice Zachařová, Zuzana Matušková

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 11-17

Východiska: Karbapenemová antibiotika jsou používána u závažných nozokomiálních infekcí, proto je kladen velký důraz na kvalitu jednotlivých používaných přípravků. Cíl práce: Porovnání kvality generických kopií imipenem/cilastatinu a meropenemu výrobce Fresenius Kabi s originálními přípravky. Metodika: Byly testovány vzorky komerčně dostupných 3 šarží generických přípravků (Imipenem/cilastatin Kabi® a Meropenem Kabi®) a 1 šarže originálního přípravku (Tienam® a Meronem®). Koncentrace účinných látek byly stanoveny HPLC analýzou se spektrofotometrickou detekcí. Hodnocena byla přítomnost příměsí či degradačních produktů,...

Hlavní téma

Léčba růstovým hormonem v pediatrii. Historie a současnost

Growth hormone therapy in pediatrics. Past and Present

Jan Lebl, Jiřina Zapletalová

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 18-23

Růstový hormon byl poprvé použit k léčbě v roce 1957. Do poloviny 80. let se vyráběl výhradně extrakcí z kadaverózních lidských hypofýz, od roku 1985 jsou k dispozici rekombinantní přípravky. Vedle klasické substituční terapie u dětí s deficitem růstového hormonu je v současné době růstový hormon registrován k použití také u deficitu růstového hormonu v dospělosti, u dívek s Turnerovým syndromem, u dětí s chronickou renální insuficiencí, se syndromem Prader-Willi, s růstovým selháním navazujícím na nitroděložní růstové opoždění (SGA/IUGR) a u dětí s deficitem SHOX. U všech uvedených indikací proběhly studie účinnosti a bezpečnosti. Otázka dlouhodobé...

Subklinické tyreopatie

Subclinical thyroid disease

Karolína Drbalová, Miroslav Vodák, Václav Zamrazil

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 24-26

Subklinické tyreopatie jsou patologické stavy štítné žlázy často náhodně zjištěné laboratorním vyšetřením nebo zobrazovacími metodami, a to bez odpovídajících klinických projevů. Jedná se o diagnostickou skupinu vzniklou na základě zdokonalených možností laboratorní diagnostiky a zvýšeného zájmu o preklinická stadia manifestních chorob. V širším pohledu mezi ně řadíme subklinickou hypotyreózu a hypertyreózu, sonograficky náhodně zjištěné zvětšení objemu či struktury štítné žlázy, iniciální stadia malignit (náhodný záchyt mikrokarcinomu) a subklinické formy zánětů štítné žlázy. Diskuze se týkají samotné definice, epidemiologie, nutnosti terapie,...

Uzel štítné žlázy

Nodule of thyroid gland

Jan Čáp

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 28-32

Uzel lze ve štítné žláze zjistit ultrazvukovým vyšetřením u více než poloviny žen středního a vyššího věku. Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření má stěžejní význam v diagnostice vyšetření ultrazvukem, doplnění cílenou aspirační cytologií. Scintigrafie se uplatňuje v případě prokázané hyperfunkce. Z laboratorních vyšetření je důležité posouzení funkce (hladina TSH) a stanovení protilátek. Hladina kalcitoninu jako tumorózního markeru medulárního karcinomu je vyhrazena podle nejnovějších guidlines jen pro vybrané případy. Blokádní léčba tyroxinem dokáže zmenšit uzel asi u každého šestého nemocného za cenu suprese TSH pod normální hladinu. Je...

Přehledové články

Nový lék v symptomatické terapii roztroušené sklerózy mozkomíšní: 4-aminopyridin (FAMPRIDINE - SR)

New drug in the symptomatic treatment of multiple sclerosis: 4-aminopyridin (FAMPRIDINE - SR)

Pavel Štourač

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 33-34

FAMPRIDINE – SR (4-aminopyridin) je farmakologicky postupně uvolňovaný blokátor draslíkových kanálů v centrálním nervovém systému působící na internodální membráně demyelinizovaných axonů, čímž zlepšuje vedení elektrického impulzu. FAMPRIDINE – SR (4-aminopyridin) je podáván dvakrát denně perorálně v jednotlivé dávce 10 mg. Zlepšuje rychlost chůze u některých pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Zlepšení je statisticky významné a má klinicky významný terapeutický efekt.

Perorálne antidiabetiká a ich vplyv na endotelovú dysfunkciu

Influence of oral antidiabetic agents on endothelial dysfunction

Veronika Drobná, Stanislava Jankyová, Jana Tisoňová, Andrej Dukát, Viera Kristová, Agáta Mačugová, Lenka Kostková, Martin Wawruch

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 35-40

Poškodenie ciev predstavuje najčastejšiu komplikáciu diabetes mellitus (DM). Terapia DM sa preto orientuje nielen na úpravu hodnôt glykémie, ale aj na prevenciu a liečbu cievneho poškodenia. Niektoré skupiny v súčasnosti používaných antidiabetík majú endotelovoprotektívne vlastnosti, ktoré nie sú iba dôsledkom ich účinku na hladinu glykémie. Sú perspektívnymi nástrojmi pre znižovanie kardiovaskulárnej morbidity a mortality u diabetikov. Predložená práca sa zaoberá jednotlivými skupinami antidiabetík z hľadiska ich vplyvu na endotelovú dysfunkciu u pacientov s DM 2. typu.

Léčba migrény během gravidity

Treatment of migraine during pregnancy

Jolana Marková, Alena Linhartová

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 41-44

Primární bolesti hlavy, zvláště migréna a tenzní bolesti hlavy jsou u žen v produktivním věku velmi časté. Článek se zabývá specifickou situací žen – migreniček v období gravidity, kdy je vznik a rozvoj různých typů bolestí hlavy ovlivněn hormonální situací organizmu. Většina studií i klinická praxe potvrzují, že asi u 70 % migreniček v graviditě se migréna zlepší, zvláště během druhého a třetího trimestru. Toto konstatování se týká migrény bez aury. Ženy s migrénou s aurou mají častěji záchvaty i v graviditě. Pokud se první záchvat migrény objeví až během gravidity, jedná se většinou o migrénu s aurou. V tomto případě je nutné vyloučit...

Informace

Laudatio prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 45

Sedmdesátiny doc. MUDr. Otto Mayera, CSc.

doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

Klin Farmakol Farm 2011: 25(1): 46


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.