Klinická farmakologie a farmacie, 2010 (roč. 24), číslo 4

Úvodník

Slovo úvodem

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 171

Originální práce

Současný pohled na spotřebu a používání emoliencií

Contemporarly view on emollients utilization

Renata Blechová, Božena Macešková

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 174-177

Emoliencia jsou léčivé přípravky ze skupiny dermatologik, která jsou lokálně aplikovaná u stavů spojených se suchostí kůže, xerodermií a s poruchami rohovění. Cílem studie bylo zhodnotit používání emoliencií, a to na základě jejich výdeje v lékárnách, ale i analýzou dotazníků, zaslaných do 75 domovů pro seniory (DPS) z různých míst v České republice. Sledování bylo provedeno v období leden 2009 – červen 2010. Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že v lékárnách byl nejvíce vydávaným přípravkem Excipial U lipolotio. Byl nejčastěji preskribován, byl i nejvíce vydávaným přípravkem v kategorii emoliencií bez receptu. Byl rovněž...

Kožní nádory a transplantace ledviny - výsledky statistické analýzy transplantačního centra Fakultní nemocnice Olomouc

Skin Cancer and Renal Transplantation - University Hospital Olomouc Transplant Center Statistical Analysis Outcomes

Lucie Kalinová, Ondřej Májek, Daniel Stehlík, Karel Krejčí, Petr Bachleda

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 178-180

Cíl práce: Provést zhodnocení výskytu nádorových onemocnění kůže a identifikovat faktory spojené se zvýšeným výskytem těchto diagnóz u pacientů po transplantaci ledviny sledovaných v transplantačním centru Fakultní nemocnice Olomouc. Metodika: Byla provedena retrospektivní analýza údajů zdravotnické dokumentace všech pacientů, kteří v období 1984–2009 podstoupili transplantaci ledviny a byli sledováni v transplantačním centru Fakultní nemocnice Olomouc (n = 603). U pacientů, u nichž byl zjištěn vznik nádorového onemocnění, bylo zaznamenáno datum a typ diagnózy. Zjištěné údaje byly konfrontovány s daty Národního onkologického registru....

Hlavní téma

Vliv antibiotické léčby na vývoj bakteriální rezistence

Influence of antibacterial treatment on the development of bacterial resistence

Milan Kolář, Karel Urbánek, Vojtěch Hanulík, Vladimíra Vojtová

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 181-183

V přehledném sdělení je diskutována otázka odolnosti bakterií k účinku antibiotik z pohledu antimikrobní léčby. Jsou uvedeny nejdůležitější fenotypy bakteriální rezistence, včetně reálných příkladů vývoje četnosti vybraných rezistentních bakteriálních kmenů ve Fakultní nemocnici Olomouc. Na základě uvedených údajů jsou formulovány zásady antibiotické léčby.

Možnosti fluorochinolonů v současné klinické praxi

Options fluorochinolones in current clinical practice

Vojtěch Hanulík, Miroslava Htoutou Sedláková, Jana Petrželová, Milan Kolář

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 184-186

Fluorochinolony jsou čistě syntetické přípravky s antibakteriálním účinkem, které si svými výbornými vlastnostmi a širokým spektrem účinku získaly pevné postavení v léčbě mnoha bakteriálních onemocnění. Běžně se používají v humánní i veterinární medicíně, avšak jejich použití je spojeno s možností vzniku a šíření bakteriální rezistence a tím znehodnocení účinku těchto výborných přípravků.

Daptomycin - nové antibiotikum pro léčbu závažných infekcí způsobených některými grampozitivními bakteriemi

Daptomycin - a new antibiotic for the treatment of serious infections caused by certain gram-positive bacteria

Vilma Marešová, Pavla Urbášková

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 187-189

Daptomycin je cyklický polypeptid, nové antibiotikum s baktericidní aktivitou in vitro proti řadě grampozitivních bakterií. Toto dobře tolerované antibiotikum je určeno k nitrožilní léčbě závažných infekcí způsobených stafylokoky a streptokoky nebo jejich kmeny, rezistentními a multirezistentními k jiným antibiotikům. Indikace pro daptomycin zahrnují závažné infekce kůže a měkkých tkání včetně bakteremických forem a pravostrannou endokarditidu způsobenou Staphylococcus aureus.

Přehledové články

Spolehlivost počítačových programů poskytujících elektronickou podporou preskripce v oblasti lékových interakcí

Reliability of computer programs providing support for electronic prescribing of drug interactions

Michal Prokeš, Josef Suchopár

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 190-196

Počítačové programy poskytující elektronickou podporu preskripce (EPP) jsou ve vyspělých zemích světa značně rozšířené, ale nebývají používány optimálním způsobem. Tento článek zpracovaný na základě zahraničních studií ukazuje, nakolik programy s EPP v oblasti potenciálních lékových interakcí (PLI) mění preskripční návyky lékařů a jak lékaři takové programy vnímají. Lékaři označují takové programy jako užitečné, mají však obavy z nízké spolehlivosti informací podávaných programy a považují některá varování poskytovaná programy za irelevantní a obtěžující. V druhé části tohoto článku je popsána metodika měření senzitivity a specifity počítačových...

Biologická terapie v revmatologii

Biological therapies in rheumatology

Hana Ciferská, Pavel Horák, Jan Strojil, Martina Skácelová

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 197-206

Článek si klade za úkol seznámit čtenáře s postavením a využitím biologické léčby u vybraných revmatických onemocnění. Prudký rozvoj biologické terapie v posledních dvou dekádách a její zavedení do klinické praxe výrazně zlepšilo prognózu nemocných s velmi aktivní revmatoidní, či psoriatickou artritidou a ankylozující spondylitidou, u kterých došlo k selhání podávané konvenční terapie. Autoři se zabývají vybranými skupinami biologických léků, jejich indikacemi, monitorací účinnosti, nežádoucími účinky a některými úskalími využití těchto léků.

Systémy řízení rizik léčiv a programy omezeného přístupu k léčivům v USA

Risk management systems and restricted drug distribution systems in the U. S. A.

Jozef Kolář

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 208-213

Přehledný článek se věnuje problematice systémů řízení rizik léčiv – akčním plánům minimalizování rizika (RiskMAPs), strategii hodnocení a snižování rizika (REMS), plánům řízení rizika (RMP) a programům omezeného přístupu k léčivům (RDDSs). V příspěvku je dále uvedena charakteristika několika příkladů nejznámějších programů, jakými jsou: APPRISE (darbepoetin alfa, Aranesp®, epoetin alfa, Epogen®, Procrit ®), ATAP (alglukosidasa alfa), E.A.S.E ™ (alvimopan, Entereg®), FOCUS (fentanyl, Onsolis™), LEAP (ambrisentan, Letairis®), Lumizyme ACE (alglukosidasa alfa, Lumizyme™), MTAP Plenaxis™),...

Prevence a léčba sekundární hyperparatyreózy při chronickém onemocnění ledvin

Prevention and treatment of secondary hyperparathyroidism in chronic kidney disease

František Švára

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 214-219

Současný pohled na sekundární hyperparatyreózu (SHPT) při chronickém onemocnění ledvin je mnohem širší než v minulosti. Tuto poruchu nyní považujeme za součást mutlisystémového onemocnění, které v sobě zahrnuje nejen odchylky v laboratorním ukazatelích kostního metabolizmu, ale také tvorbu mimokostních (převážně cévních) kalcifikací a abnormality v kostním objemu, mineralizaci a obratu. Tento komplexní pohled na tuto problematiku byl tak důvodem, proč byl ustanoven nový, souhrnný termín, a to „kostní a minerálová porucha při chronickém onemocnění ledvin (CKD-BMD, Chronic Kidney Disease – Bone and Mineral Disorder). Na základě velkých...

Kazuistiky

Léková interakce mezi lamotriginem a kyselinou valproovou užívanými při porodu a během kojení

Drug interaction between lamotrigine and valproic acid used at delivery and during lactation - a case report

Ivana Kacířová, Milan Grundmann, Hana Brozmanová

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 222-225

Cíl: Na případu matky – epileptičky užívající lamotrigin a kyselinu valproovou, dokumentujeme transport obou léčiv přes placentu a do mléka, velikost expozici kojeného dítěte a mateřskou clearance. Metoda: Pacientka byla léčena kombinací lamotriginu a kyseliny valproové a byly odebrány vzorky mléka a krve matky i kojeného dítěte při porodu a v průběhu 1. postnatálního měsíce. Mateřské koncentrace obou látek sloužily pro výpočet clearance. Spárované koncentrace mléko – matka, dítě – matka a dítě – mléko byly použity pro stanovení příslušných poměrů. Výsledky: Při porodu byla v pupečníku naměřena srovnatelná koncentrace...

Varia

Komentář ke článku Expanded studies of piperacillin/tazobactam formulations: variations among branded product lots and assessment of 46 generic lots

Vladimíra Vojtová

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 220

Informace

Kongres ovládly nové poznatky z farmakologie

Petr Petr

Klin Farmakol Farm 2010: 24(4): 226


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.