Klinická farmakologie a farmacie, 2010 (roč. 24), číslo 1

Editorial

Seven “Pillars of Wisdom” for Maximally Precise Therapeutic Drug Management

Roger Jelliffe, Michael Neely

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 7-10

-

Originální práce

Ekonomický pohľad v rámci diagnostiky a terapie kolorektálneho karcinómu

Diagnosis and treatment of colorectal cancer in terms of economics

Veronika Dubajová, Milan Dubaj2, Viliam Foltan

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 11-14

Slovenská republika 2Chirurgická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Slovenská republika Účel štúdie: Kolorektálny karcinóm je celosvetovým zdravotníckym, sociálnym a ekonomickým problémom. Naším cieľom bolo stanovenie nákladov na onkologickú liečbu kolorektálneho karcinómu u 50 pacientov liečených v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Metodika: Použitá analýza nákladov na kolorektálny karcinóm študuje ochorenie z pohľadu priamych medicínskych nákladov, ktoré zahŕňajú náklady na lieky, vyšetrenia a náklady na ďalšie výkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci adjuvantnej fluorouracilovej terapie. Výsledky: Na...

Hlavní téma

Pneumokokové vakcíny

Pneumococcal vaccines

Daniel Dražan

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 15-18

Pneumokokové infekce způsobují každoročně v celosvětovém měřítku asi 1,6 milionu úmrtí, z nichž k většině dochází u kojenců a starých lidí. Nejčastější příčinou úmrtí na pneumokokovou infekci je komunitně získaná pneumonie. Nejvyšší smrtnost ale vykazují tzv. invazivní pneumokokové infekce (IPD = invasive pneumoccocal disease), ke kterým patří především meningitida a bakteriemie s ložiskem či bez ložiska. Neinvazivní pneumokokové infekce jako akutní otitis media, akutní sinusitida a také nebakteriemické pneumonie jsou sice mnohem méně závažné, ale svou vysokou incidencí značně zatěžují zdravotnické systémy. Významným nástrojem v prevenci pneumokokových...

Současnost registrovaných HPV vakcín

Current registered HPV vaccines

Roman Chlíbek, Jan Smetana, Vanda Boštíková

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 20-24

V současné době jsou k dispozici dvě vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV). Bivalentní vakcína Cervarix a kvadrivalentní vakcína Silgard. Obě vakcíny přes to, že jsou vyrobeny stejnou rekombinantní technologií se v řadě ukazatelů liší. Liší se v počtu a množství anti genů, v produkčním systému použitým na přípravu antigenů, v adjuvantním systému a v indikačním rozsahu. Přesto jedinečnost obou vakcín spočívá v tom, že jsou to první, skutečně protinádorové vakcíny, které tak rozšířili možnosti prevence očkováním. Další unikátnost HPV vakcín spočívá ve výrazně vyšší imunitní odpovědi na vakcinaci než na přirozenou HPV infekci. Vzhledem k tomu,...

Chřipka - očkování je základem prevence

Influenza - vaccination is basis of prevention

Jiří Beran

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 25-28

Chřipka je infekční virové onemocnění, které postihne každým rokem značnou část světové populace a je příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Přestože očkování představuje efektivní možnost prevence, je v České republice proočkovanost populace stále nízká. Očkování proti chřipce je sice indikováno především pro rizikové skupiny obyvatel, ale mohou být očkovány další skupiny obyvatel, které mohou mít z očkování prospěch. V současné době se intenzivně očkuje proti prasečí chřipce aplikací jedné nebo dvou dávek (imunosuprimovaní pacienti) vakcíny.

Rotavirové gastroenteritidy, vakcinace

Rotavirus gastroenteritis, vaccination

Petr Pazdiora, Jana Táborská

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 29-33

Práce uvádí přehled současných znalostí o etiologii průjmových infekčních onemocnění v dětském věku se zaměřením na rotaviry, jako nejčastějšího původce. Zabývá se epidemiologií a patogenezí rotavirových gastroenteritid. Zdůrazňuje nezbytnost včasného rozpoznání závažné dehydratace a popisuje současné léčebné postupy. Upozorňuje na nebezpečí rotavirových nozokomiálních nákaz a uvádí i preventivní opatření proti jejich výskytu. Shrnuje diagnostická a léčebná doporučení, poznatky o využití vakcinace.

Proč je vhodné očkování proti klíšťové meningoencefalitidě?

Why is vaccination against tick-borne meningoencephalitis suitable?

Jiří Havlík

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 34-37

Klíšťová encefalitida byla do čtyřicátých let minulého století neznámou nemocí. Z přírodních ohnisek ve střední Evropě se však rozšířila téměř do všech zemí kontinentu a každý rok je hlášeno kolem 10 000 těchto onemocnění. Tři subtypy viru jsou sice imunologicky téměř shodné, ale klinicky probíhá nákaza šířená klíštětem Ixodes ricinus mnohem benigněji než infekce šířené na Sibiři a Dálném východě klíštětem Ixodes scapularis. Rozhodující prevencí před nákazou je očkování inaktivovanou vakcínou, které je bezpečné a účinné. Proočkovanost obyvatel České republiky je však velmi nízká, proto jsou zde každý rok stovky onemocnění, zatím co v sousedním...

Přehledové články

Metastazující karcinom ledviny - současné možnosti léčby

Metastasizing of kidney carcinoma - current treatment possibilities

Petr Beneš

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 38-46

Maligní onemocnění ledvin tvoří asi 2–3 % ze všech maligních onemocnění a jejich incidence je v České republice nejvyšší v celosvětovém měřítku. Léčba karcinomů ledviny závisí na klinickém stadiu a celkovém stavu nemocného. Stále zůstává jako základ léčby pacientů s metastatickým karcinomem ledviny chirurgická léčba – nefrektomie. Současné možnosti systémové léčby nemocných s metastatickým onemocněním spočívají v aplikaci molekulární biologické léčby. Používají se tyrozinkinázové inhibitory VEGF receptoru (sorafenib, sunitinib), jako slibné se jeví monoklonální protilátky VEGF (bevacizumab) či inhibitory mTOR kinázy (temsirolimus,...

Možnosti ovlivnění imunitního systému nutraceutiky

Possibilities of affecting the immune system with nutraceutics

Pavel Kohout

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 47-50

Nutraceutika jsou funkční potraviny či doplňky stravy, které jsou svými účinky na lidský organizmus blízké lékům, i když většinou bývá prokázána účinnost v prevenci onemocnění. Nutraceutika jsou rozdílná svým chemickým složením a působí na různé orgány lidského těla. Účinky některých skupin nutraceutik na imunitní systém jsou potvrzeny klinickými studiemi, například účinek probiotik, prebiotik, esenciálních mastných kyselin.

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv II

Pharmacokinetics and clinical applications of selected immunosuppressants II

Petra Halvová, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 51-56

Dostupná imunosupresiva jsou užívaná u transplantací orgánů, u autoimunitních onemocnění, astma bronchiale, revmatoidní artritidy a v mnoha dalších indikacích. Zástupci skupiny imunosupresiv mají relativně úzké terapeutické rozmezí a významnou toxicitu závislou na podané dávce. Tento přehledový článek je věnován farmakodynamice, biotransformaci, lékovým interakcím a nežádoucím účinkům kalcineurinových inhibitorů, mTOR inhibitorů, mykofenolátu, cyklofosfamidu a metotrexátu.

Informace

Odešel prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.

Ivan Tilšer

Klin Farmakol Farm 2010: 24(1): 58

-


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.