Klinická farmakologie a farmacie, 2009 (roč. 23), číslo 4

Editorial

Bolest nelze v medicínské oblasti podceňovat

Marek Hakl

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 161

-

Slovo úvodem

Profesor MUDr. Jiří Lenfeld a jeho význam pro výuku klinické farmakologie

prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 159

-

Originální práce

Neuropsychiatrické projevy u intoxikace digoxinem

Neuropsychiatric manifestations in digoxin intoxication

Štefan Alušík, Zoltán Paluch, Magdalena Lejsková, Věra Jedličková, Tomáš Adámek

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 162-165

Cíl práce: cílem práce bylo vyhodnotit výskyt neuropsychiatrických změn v souboru hospitalizovaných pacientů s patologickými koncentracemi digoxinu v plazmě a jejich korelaci s ostatními projevy digitalisové intoxikace. Použitá metoda: provedli jsme analýzu klinických a laboratorních údajů včetně farmakoterapie z dokumentace pacientů hospitalizovaných za posledních 36 měsíců. Výsledky: u 171 pacientů jsme zaznamenali plazmatické koncentrace nad 2 ng/ml, klinické projevy intoxikace jsme zjistili u 106 pacientů a byly vyjádřeny u všech s plazmatickou koncentrací nad 3 ng/ml. Neuropsychiatrické projevy jsme zaznamenali u 15 % pacientů s patologickými...

Systémová enzymoterapie po operacích výhřezu bederní meziobratlové ploténky

Systemic oral enzyme therapy after lumbar disc herniation surgery

Lubomír Pekař, Jiří Steindler

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 166-170

Cílem otevřeného pilotního projektu bylo ověřit, zda dlouhodobé podávání přípravku pro systémovou enzymoterapii (SE) po operacích prostého výhřezu bederní meziobratlové ploténky může ovlivnit subjektivně vnímanou bolest, vzniklá pooperační omezení a vývoj pozdních pooperačních komplikací. Pacienti operovaní pro prostý výhřez bederní meziobratlové ploténky (n = 100; prům. věk 41,99 roku, SD ±9,06) byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Všichni v pooperačním období dostávali obvyklá analgetika (NSAID a opioidy) a absolvovali rehabilitaci. Skupina SE (n = 50, prům. věk = 41,24 roku, SD ±9,86) navíc užívala enzymový přípravek Phlogenzym®...

Hlavní téma

Farmakoterapie bolesti

Pharmacotherapy of pain

Marek Hakl, Pavel Ševčík

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 171-173

Bolest je subjektivní nepříjemný pocit. Ve formě akutní bolesti plní svojí základní ochrannou funkci, upozorňuje na možné poškození organizmu. Chronická bolest však tuto svoji funkci ztrácí a sama se stává nemocí. Farmakoterapie patří mezi jedny z nejúčinnějších možností její léčby. Základní strategie léčby bolesti vychází z třístupňového žebříčku WHO nebo nově využívá systému „výtah“. Velmi důležitou roli v léčbě intenzivní bolesti hrají silné opioidy. Jejich nasazování, vedení léčby a vysazování se řídí přísnými pravidly. Jedině tak lze dosáhnout maximálního terapeutického efektu a minimalizovat riziko vzniku nežádoucích účinků...

Farmakoterapie akutní bolesti u hospitalizovaných pacientů - přehled

Inpatients farmacotherapy of acute pain, overview

Boris Leštianský, Lenka Vocilková, Marek Hakl

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 174-178

Akutní bolest je způsobená náhle vzniklým poškozením tkání různé etiologie, zánětlivým procesem, mechanickým traumatem a operačním výkonem. Pro pacienta má značné emoční, kognitivní a senzorické důsledky. Mezi hlavní atributy akutní bolesti patří její intenzita a krátkodobost trvání, přesto však může mít významný a škodlivý vliv na kvalitu života pacienta, jeho pooperační komfort a v konečném důsledku při nedostatečně razantní léčbě i přechod do chronicity se všemi důsledky pro pacienta. Cílem článku je poskytnout přehled o aktuálně dostupných a nejčastěji používaných preparátech pro léčbu akutní bolesti.

Novinky v léčbě chronické bolesti

Advances in treating chronic pain

Marek Hakl, Pavel Ševčík

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 179-180

Novinky v oblasti farmakoterapie akutní a chronické bolesti zahrnují jak nové aplikační formy látek již dlouhodobě známých a vyzkoušených či jejich kombinace s adjuvantními látkami k odstranění nežádoucích účinků, tak i zcela nové účinné molekuly. Cílem těchto inovací je přinést pacientovi lepší úlevu od bolesti při nižším výskytu nežádoucích účinků a dobrém komfortu užívání. Novinky se objevily ve všech skupinách analgetik.

Farmakoterapie neuropatické bolesti

Pharmacotherapy of neuropathic pain

Dana Vondráčková

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 181-186

Neuropatická bolest (NPB) je z pohledu patofyziogie jeden z typů bolesti. Vyskytuje se samostatně i spolu s nocicepční bolestí, jako bolest smíšená u nádorových onemocnění i z nenádorových příčin. Je způsobena dysfunkcí nebo poškozením nervových tkání v různých lokalitách, od periferie po centrální struktury. Neuropatická bolest se projevuje typickým klinickým obrazem, který je velmi pestrý. Nemá vždy jasný anatomický podklad. Jeden neuropatický syndrom se může projevovat odlišnými příznaky. Léčení NPB je obtížné a ne vždy úspěšné. Farmakoterapie je základním prostředkem léčby, kterou je možné dosáhnout přijatelné intenzity bolesti. První volbou...

Přehledové články

Cyklosporin A: farmakokinetika, monitorování a jeho použití v revmatologii

Cyclosporin A: pharmacokinetics, monitoring and use of rheumatology

David Suchý, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 187-193

Cyklosporin A je cyklický polypeptid s imunosupresivním účinkem. Podstatné je jeho využití v imunosupresivní terapii při orgánových transplantacích, ale také v léčbě reakce štěpu proti hostiteli, při transplantacích kostní dřeně a v terapii autoimunitních chorob, jako revmatoidní artritidy, systémového lupusu, psoriázy. Cyklosporin je specifickým inhibitorem T lymfocytů, zejména podtypu T helper. Inhibuje produkci interleukinu 2 (IL-2) a dalších cytokinů aktivovanými T lymfocyty. Rozpustnost cyklosporinu ve vodním prostření je nízká a jeho absorpce je ovlivněna řadou činitelů. S cílem zmírnit variabilitu absorpční fáze CSA byla vyvinuta mikroemulzní...

Medicamenta nova

Sitagliptin

Sitagliptin

Ondřej Krystyník

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 194-197

Sitagliptin je perorální antidiabetikum, využívající účinky inkretinových hormonů. Jedná se o specifický inhibitor enzymu DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4), který ovlivňuje degradaci a aktivitu inkretinových hormonů, GLP-1 (glucagon-like peptide – 1) a GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide). Sitagliptin je charakterizován velmi malým rizikem hypoglykemií v průběhu léčby, redukuje HbA1C, neovlivňuje tělesnou hmotnost a je velmi dobře snášen. Nejvíce je využíván v kombinační léčbě s metforminem a glitazony. V experimentálních studiích inhibuje apoptózu a stimuluje proliferaci β-buněk pankreatu, což vede k nárůstu jejich množství.

Informace

Zpráva ze sympozia klinické farmakologie

Ivana Kacířová

Klin Farmakol Farm 2009: 23(4): 198

-


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.