Vstup do systému:

Přihlášení

Klinická farmakologie a farmacie

Editorial

doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Farmakoterapie v oftalmologii

Úvodník

doc. MUDr. Petr Petr PhD
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., septuagesimo anno

Originální práce

doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc, Pavel Anzenbacher, Alena Tunková, Milan Adamus
Možné interakce rokuronia s jaterními mikrosomálními cytochromy P450

On the possibility of interactions of rocuronium with liver microsomal cytochromes P450

Hlavní téma

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc, Marek Fichtl, Jindřiška Betková, doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Současná farmakoterapie glaukomu

Contemporary pharmacotherapy of glaucoma

doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D, Eva Říhová, Jarmila Heissigerová, Michaela Brichová, Dagmar Jeníčková, doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc
Farmakoterapie uveitid

Therapy of uveitis

MUDr. Michalis Palos
Léčba chronické blefaritidy

Treatment of the chronic blepharitis

MUDr. Zora Dubská, CSc
Problematika věkem podmíněné makulární degenerace a současné možnosti její léčby se zaměřením na biologickou terapii

Questions of age-related macular degeneration and current possibilities of medication with the focus on biological therapy

Přehledové články

Mgr. Petra Maršálková
Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv I.

Pharmacokinetics and clinical applications of selected immunosuppressants I.

prof. MUDr. Vladimír Palička CSc
Nové pohledy na léčbu osteoporózy

New Looks at Osteoporosis Therapy

Medicamenta nova

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D, MUDr. Jiří Gallo
Rivaroxaban v prevenci tromboembolizmu po velkých ortopedických operacích

Rivaroxaban
« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.