Klinická farmakologie a farmacie, 2009 (roč. 23), číslo 3

Editorial

Farmakoterapie v oftalmologii

doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 107

Úvodník

doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., septuagesimo anno

doc. MUDr. Petr Petr PhD

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 103

Originální práce

Možné interakce rokuronia s jaterními mikrosomálními cytochromy P450

On the possibility of interactions of rocuronium with liver microsomal cytochromes P450

doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc, Pavel Anzenbacher, Alena Tunková, Milan Adamus

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 108-110

Účel studie: Cílem in vitro studie bylo získat informace o možnosti interakce rokuronia s lidským jaterním mikrosomálním systémem cytochromů P450, zejména s formou cytochromu P450 3A4. Metody: Interakce rokuronia s mikrosomálními cytochromy P450 byla sledována spektrofotometricky pomocí diferenční absorpční spektroskopie. Interakce s cytochromem P450, formou CYP3A4, byla sledována pomocí inhibice specifické aktivity CYP3A4 (testosteron 6β-hydroxylace). Výsledky: Rokuronium interaguje in vitro s lidskými jaterními mikrosomálními cytochromy P450 a inhibuje účinně aktivitu formy CYP3A4. Závěr: Vzhledem k tomu, že tato forma metabolizuje látky...

Hlavní téma

Současná farmakoterapie glaukomu

Contemporary pharmacotherapy of glaucoma

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc, Marek Fichtl, Jindřiška Betková, doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 111-114

Glaukomy – jeden z nejzávažnějších problémů oftalmologie – patří na čelní místo mezi příčinami slepoty, na které se podílí v celosvětovém měřítku 13 %. Přibližně 3,0–3,5 % populace nad 40 let věku má glaukomové poškození zrakového nervu spojené se ztrátou vidění a zorného pole. Je celá řada typů glaukomů, které postihují i mladší generaci, a tak se glaukom stává celospolečenským problémem. Filozofie konzervativní léčby glaukomu byla v minulosti pojímána jako snaha snížit nitrooční tlak, který byl považován za hlavní etio patogenetickou příčinu glaukomu. V posledních letech se tento náhled na glaukomové onemocnění podstatně změnil....

Farmakoterapie uveitid

Therapy of uveitis

doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D, Eva Říhová, Jarmila Heissigerová, Michaela Brichová, Dagmar Jeníčková, doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 115-119

Uveitida je nespecifický název pro zánět duhovky, řasnatého tělesa a cévnatky. Nitrooční zánět může následně postihnout okolní tkáně (rohovku, skléru, sítnici, papilu zrakového nervu), a tak ohrozit centrální zrakovou ostrost. Onemocnění může být způsobeno infekcí, autoimunitními mechanizmy nebo úrazem. Asi v 50 % zůstává příčina zánětu neznámá. Rozpoznat etiologii onemocnění je základním předpokladem pro určení léčebného postupu. Rozhodnutí, kdy a jakým způsobem léčit uveitidu, je dáno tíží zánětu, četností komplikací a ohrožením vízu v důsledku zánětu. Léčba mírné, náhodně vzniklé uveitidy je rozdílná od chronické nebo recidivující uveitidy,...

Léčba chronické blefaritidy

Treatment of the chronic blepharitis

MUDr. Michalis Palos

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 120-124

Chronická blefaritida je časté zánětlivé onemocnění postihující okraje víček. Projevuje se jako přední nebo zadní blefaritida. Nerozpoznaná chronická blefaritida může způsobit vážné komplikace. Léčba je dlouhodobou záležitostí. Zásadní roli hraje hygiena víček.

Problematika věkem podmíněné makulární degenerace a současné možnosti její léčby se zaměřením na biologickou terapii

Questions of age-related macular degeneration and current possibilities of medication with the focus on biological therapy

MUDr. Zora Dubská, CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 125-137

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou závažné poruchy centrální zrakové ostrosti jednoho nebo obou očí u lidí nad 50 let. Riziko vzniku VPMD stoupá s věkem. VPMD se vyskytuje ve dvou formách: atrofické, suché, která tvoří asi 90 %, a exsudativní, vlhké, vyskytující se u 10 % pacientů s VPMD. Závažný pokles zraku nastává u jedinců s novotvořenými cévami a geografickou atrofií retinálního pigmentového epitelu (RPE). Rizikovými faktory pro VPMD je pozitivní rodinná anamnéza, kouření cigaret, hypermetropie, světlá barva duhovky, hypertenze, hypercholesterolemie, ženské pohlaví a kardiovaskulární onemocnění. Hlavním rysem...

Přehledové články

Farmakokinetika a klinické aplikace vybraných imunosupresiv I.

Pharmacokinetics and clinical applications of selected immunosuppressants I.

Mgr. Petra Maršálková

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 138-141

Dostupná imunosupresiva jsou užívaná v transplantaci orgánů, u autoimunitních onemocnění, astma bronchiale, revmatoidní artritidy a v mnoha dalších indikacích. Zástupci skupiny imunosupresiv mají relativně úzké terapeutické rozmezí a významnou toxicitu závislou na podané dávce. Tento přehledový článek je věnován farmakodynamice, biotransformaci, lékovým interakcím a nežádoucím účinkům kortikoidů, inhibitorů a analogů DNA bází, monoklonálních a polyklonálních protilátek.

Nové pohledy na léčbu osteoporózy

New Looks at Osteoporosis Therapy

prof. MUDr. Vladimír Palička CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 143-146

Počet nemocných osteoporózou je natolik vysoký, že vyžaduje nejen aktivní prevenci, ale i účelnou a opodstatněnou stratifikaci individuálního rizika vzniku osteoporotické zlomeniny a adekvátního léčebného přístupu. Doposud používané kritérium tzv. T-skóre, vycházejícího pouze ze změřené hustoty kostního minerálu ve vybraných oblastech osového skeletu, v tomto smyslu nedostačuje. S podporou WHO vyvinutá metoda FRAX, která umožňuje podle základních antropometrických dat a přítomnosti či nepřítomnosti významných rizikových faktorů vypočítat odhad rizika vzniku osteoporotické fraktury v příštích deseti letech u konkrétní osoby, by mohla být v tomto...

Medicamenta nova

Rivaroxaban v prevenci tromboembolizmu po velkých ortopedických operacích

Rivaroxaban

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D, MUDr. Jiří Gallo

Klin Farmakol Farm 2009: 23(3): 148-150

Rivaroxaban je perorálně podávaný selektivní přímý inhibitor faktoru Xa. Vyznačuje se dobře predikovatelnou farmakodynamikou i farmakokinetikou a je dobře tolerován. Rivaroxaban je indikován u pacientů po elektivní náhradě kolenního a kyčelního kloubu k prevenci hluboké žilní trombózy v dávce 10 mg po dobu trvání rizika tromboembolické nemoci (což po elektivní náhradě kyčle činí 5 týdnů). V klinických studiích rivaroxaban prokázal významnou redukci incidence žilních tromboembolií ve srovnání s enoxaparinem.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.