Klinická farmakologie a farmacie, 2009 (roč. 23), číslo 2

Úvodník

Farmakoterapie v kardiologii

doc. MUDr. Petr Heinc Ph.D

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 51

Originální práce

Rizikové kombinácie kardiovaskulárnych liečiv u starších pacientov a faktory zvyšujúce pravdepodobnosť ich výskytu

Risky combinations of cardiovascular drugs in elderly patients and factors increasing the probability of their occurrence

Martin Wawruch

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 53-57

Cieľ: Cieľom predkladanej práce bola analýza prevalencie rizikových kombinácií kardiovaskulárnych liečiv. Zároveň sme hodnotili faktory pacienta, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť výskytu takýchto kombinácií. Metódy: Do štúdie sme zaradili 600 pacientov vo veku ≥ 65 rokov hospitalizovaných na Internom oddelení Nemocnice s Poliklinikou v Považskej Bystrici. Na identifikovanie rizikových kombinácií kardiovaskulárnych farmák sme použili štúdiu autorov Vlahović-Palčevski a Bergman. Najvýznamnějšie charakteristiky pacienta asociované s výskytom rizikových kombinácií kardiovaskulárnych liečiv sme určili pomocou modelu binárnej logistickej regresie...

Hlavní téma

Léčba akutního srdečního selhání

Treatment of acute heart failure

MUDr. Martin Hutyra Ph.D

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 59-63

Akutní srdeční selhání je závažným celosvětovým socioekonomickým problémem. Tento syndrom je charakterizován heterogenitou v klinickém obraze, patofyziologii a prognóze. Hlavními skupinami léků používaných v léčbě pacientů s akutním srdečním selháním patří diuretika, vazodilatační a pozitivně inotropní látky. Jako potenciálně prospěšné, i z hlediska možné redukce mortality, se jeví použití neinvazivní ventilace u pacientů s kardiálním plicním edémem. Určitá část pacientů s akutním srdečním selháním vyžaduje kardiochirurgickou terapii a eventuálně indikaci k mechanické srdeční podpoře.

Současný pohled na antiarytmika

Contemporary view on antiarrhythmic drugs

doc. MUDr. Petr Heinc Ph.D

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 64-70

V současné době používaná i zkoumaná antiarytmika mají dobrý antiarytmický efekt, ale nemají signifikantní vliv na snížení mortality a všechna mají určitý proarytmický efekt. U supraventrikulárních tachykardií s reentry mechanizmem a u komorových tachykardií v nepřítomnosti strukturálního srdečního onemocnění se v posledních letech staly léčebnou metodou 1. volby katetrizační ablace a antiarytmická farmakoterapie je v těchto případech až metodou 2. volby. U komplexních forem supraventrikulárních i komorových tachyarytmií zůstává antiarytmická farmakoterapie metodou 1. volby a nezastupitelné místo bude mít při hybridní léčbě v kombinaci s katetrizačními...

Farmakologická léčba ischemické choroby dolních končetin

Pharmacological’s medication of the peripheral vascular disease

MUDr. Jarmila Indráková, Lucie Kalinová

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 71-75

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK), kterou trpí odhadem 20 % nemocných starších 70 let, je ve svých méně pokročilých fázích (stadium I. a II. dle Fontainovy klasifikace) především prediktorem zvýšené kardiovaskulární mortality pro vysokou pravděpodobnost současné ischemické choroby srdce a mozku. Pokročilejší stadia choroby limitují prognosticky nemocného a zásadně ohrožují kvalitu života nejen možnou amputací končetiny. Ateroskleróza je onemocnění generalizované, proto je základem terapie ICHDK agresivní intervence jejích rizikových faktorů a ovlivnění možných komplikací. Farmakologicky ve všech stadiích choroby podáváme protidestičkové...

Přehledové články

Farmakologické možnosti embryoprotektivní terapie infertilních žen

Current pharmacological options of embryoprotective therapy in infertile women

Robert Hudeček, Renáta Krajčovičová, Pavel Ventruba

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 76-82

Práce podává ucelený přehled etiologie, diferenciální diagnostiky a terapie habituálního potrácení. Adekvátní diferenciální diagnostika usnadňuje stanovení etiologického faktoru infertility a následnou cílenou kauzální terapii. V souladu s nárůstem našich poznatků o mechanizmech podmiňujících fyziologický průběh gravidity dochází k přehodnocování jednotlivých etiologických faktorů ve vztahu k habituálnímu potrácení. Dominantní role anatomických a infekčních příčin ustupuje narůstající incidenci imunologicky, geneticky a hematologicky podmíněných habituálních potratů. Diagnostika příčin habituálního potrácení vyžaduje komplexní diagnostický algoritmus...

Může konzumace kávy ovlivnit riziko rozvoje diabetu 2. typu?

Can coffee consumption affect the risk of developing type 2 diabetes?

Ing. Martina Maxová

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 83-85

Kávu lze celosvětově považovat za nejčastěji konzumovaný nápoj s farmakologickým účinkem a kofein, který je v ní obsažený, za nejběžněji konzumovanou psychoaktivní substanci. Výsledky experimentálních i epidemiologických studií, které se zabývají vlivem kávy resp. kofeinu na metabolické poruchy spojené s inzulinovou rezistencí, svědčí o jejím pozitivním účinku, avšak je třeba vždy brát v úvahu množství konzumovaného kofeinového nápoje, způsob jeho přípravy i případná onemocnění u pacienta, jemuž chce lékař dát svá dietní doporučení. Mechanizmy, jimiž káva uplatňuje svůj pozitivní efekt, nejsou dosud zcela přesně objasněny. Z našich experimentálních výsledků...

Azolová antimykotika: mechanizmy lékových interakcí

Azole antimycotics: Mechanisms of drug-drug interactions

Lucie Krausová, Jiří Grim, Petr Pávek

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 86-89

Léčba fungálních onemocnění prošla dlouhodobým vývojem a vzhledem k narůstající četnosti systémových mykóz s vysokou mortalitou je hledání optimálních léčiv i farmakoterapeutických postupů stále aktuální. Ve srovnání s minulostí máme v současné době k dispozici léky výrazně účinnější s menším rizikem nežádoucích účinků. Významný vývoj ve smyslu omezení nežádoucích účinků a zvýšení selektivity k patogenu zaznamenala také skupina azolových antimykotik. Přesto farmakoterapii systémových mykóz nadále komplikuje řada lékových interakcí, které se mohou vyskytnout až u 95 % hospitalizovaných pacientů léčených kombinací azolových antimykotik s dalšími...

Varia

Vliv finančních limitů na preskripci léčiv v České republice v roce 2006

Effect of drug budgets on drug prescription in Czech Republic in 2006

Michal Prokeš, Josef Suchopár

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 90-96

Administrativními zásahy Ministerstva zdravotnictví v roce 2006 byli lékaři v ČR nuceni šetřit s penězi na předepisování léků více než v jiných letech. Zatímco v letech 2001 až 2005 činily meziroční nárůsty nákladů na léky v ČR o +9 % a nárůsty spotřeb (počty denních definovaných dávek na tisích obyvatel a den) o +5 %, v roce 2006 byla tato čísla -8,7 %, respektive -7,4 % a v roce 2007 +13,9 %, respektive +22,9 %. Analýzou spotřeb čtyř terapeuticky významných a čtyř méně významných skupin léků bylo zjištěno, že až na výjimky došlo u všech k poklesu spotřeb v roce 2006 a k jejich opětovnému nárůstu v roce 2007. Z toho autoři usuzují, že při rozhodování...

Komentář

Komentář k článku Rizikové kombinácie kardiovaskulárnych liečiv

Michal Prokeš

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 58

Informace

Zpráva z konference

Ivana Kacířová

Klin Farmakol Farm 2009: 23(2): 97-98


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.