Klinická farmakologie a farmacie, 2009 (roč. 23), číslo 1

Editorial

Clinical Pharmacology - current importance and future perspectives

MD. Folke Sjöqvist, PhD

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 5

Originální práce

Terapeutické monitorování gentamicinu u novorozenců v kritickém stavu během prvního týdne postnatálního života

Therapeutic monitoring of gentamicin in critically ill newborns during the first postnatal week of life

Jiřina Martínková, Pavla Pokorná, Jiří Záhora, Ing. Jaroslav Chládek Ph.D, Jiřina Cihládková, Václav Vobruba

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 6-14

Prospektivní studie porovnává standardní dávkování gentamicinu (GE) s individuálním, kineticky řízeným u 60 septických novorozenců v kritickém stavu během prvního týdne života. Jak baktericidní účinek GE, tak toxicita jsou determinovány více plazmatickými koncentracemi (Cpl), nežli dávkou. Plazmatické vrcholové koncentrace (Cpeak) požadované pro rychlý baktericidní účinek se pohybují v rozmezí 6–10 mg/l a údolní koncentrace (Ctrough) < 2 mg/l jako prevence toxicity. Na základě čtyř plazmatických koncentrací GE (fluoroimunochemická detekce TDx Abbott) po první standardní dávce 4 mg/kg byly vypočteny individuální kinetické parametry (PK) GE...

Hlavní téma

Nežádoucí účinky léků na kůži

Skin-related adverse drug reactions

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 15-18

Článek uvádí přehled etiopatogenetických faktorů, klinického obrazu, diagnostiky a léčby nežádoucích účinků léků na kůži (lékových exantémů), které mohou vzniknout po vnitřní i zevní aplikaci léků.

Léčba akné

Acne treatment

MUDr. Martina Bienová Ph.D, MUDr. Renata Kučerová Ph.D

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 19-23

Akné je jedním z nejčastějších kožních onemocnění zejména dospívajících a s rozdílnou četností výskytu postihuje všechny rasy. Prevalence v dospívání je téměř 100 %, rozdíly jsou v závažnosti postižení. Akné významně mění kvalitu života a představuje vážný socioekonomický problém, přestože nejde o život ohrožující onemocnění, které by bylo v popředí klinického a laboratorního výzkumu. Nejméně 15–30 % pacientů s akné vyžaduje léčbu vzhledem k tíži kožního nálezu, 2–7 % z nich je postiženo jizvami po akné. Volba terapie je dána závažností klinického obrazu, tedy počtem a charakterem kožních eflorescencí, rozsahem postižení kůže, délkou onemocnění...

Nejčastější sexuálně přenosné infekce a možnosti jejich léčby

The most frequent sexually transmitted diseases

MUDr. Klaudia Dvořáková

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 24-29

Počet pacientů s kožními a slizničními projevy na genitálu v ambulancích dermatovenerologů roste a to jak z důvodu snižující se věkové hranice začátku sexuální aktivity (před 16. rokem věku), tak z obav před hrozbou nákazy HIV, ale i možností vzniku premaligních či maligních lézí souvisejících se sexuálně přenosnými infekcemi. Do skupiny sexuálně přenosných infekcí řadíme celou řadu onemocnění způsobené bakteriemi, viry, houbami a parazity. Diferenciální diagnostika onemocnění je rozsáhlá, vzhledem k tomu, že řada kožních onemocnění je lokalizována právě na genitálu (predilekčně, či v rámci progrese a diseminace onemocnění, ale i náhodně). Na základě klinického...

Přehledové články

Virová hepatitida C

Viral hepatitis C

prof. MUDr. Petr Husa CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 30-34

Standardem léčby chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) je od začátku 21. století kombinace pegylovaného interferonu alfa a ribavirinu. Hledají se však cesty, jak využít co nejefektivněji terapeutický potenciál těchto léků. Na podkladě analýzy vstupních parametrů, týkajících se viru i pacienta, a monitorování virové kinetiky v počátcích antivirové léčby je potřebná délka léčby upravována danému pacientovi přesně na míru. Opakovaná léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem vede u části nemocných, již v minulosti těmito léky neúspěšně léčených, k dosažení setrvalé virologické odpovědi. V rámci klinických studií různých fází je prověřována...

Funkční dyspepsie

Functional dyspepsia

prof. MUDr. Jiří Ehrmann CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 35-41

Mnoho lékařů, ale i pacientů si různě vysvětlují termín dyspepsie. Termíny s ní související jsou často užívány synonymně nebo zcela odlišně. To bývá příčinou zmatku nejen v diagnostice ale i léčbě. Dnes definujeme dyspepsii jako komplex nepříjemných a/nebo bolestivých vjemů a/nebo jejich proměnlivé kombinace, lokalizovaný do oblasti trávicího traktu a spojených s trávením. Pokud jsou vyloučeny organické, systémové a metabolické změny a pokud potíže trvají delší dobu, mluvíme o funkční dyspepsii. Její klasifikace prošla v posledních 20 letech řadou změn. V roce 2006 byla zveřejněna poslední klasifikace funkčních poruch trávicího traktu vytvořená Roma...

Ovlivnění metabolizmu cholesterolu aminobisfosfonáty

Influence of cholesterol metabolizm by nitrogen - containing bisphosphonates

MUDr. Ľubica Cibičková

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 42-43

Tento přehledový článek shrnuje poznatky o poměrně málo prostudovaném tématu – účinku aminobisfosfonátů na metabolizmus cholesterolu. Mezi aminobisfosfonáty (tzv. nitrogen – containing bisphosphonates, N-BPs) řadíme ibandronát, pamidronát, zolendronát, risedronát a alendronát. Jejich mechanismem účinku je zásah do syntézy cholesterolu inhibicí enzymu farnesylpyrofosfát syntetázy (neboli isopentenyl transferázy). Díky této schopnosti jsou na základě většiny klinických studií schopny pozitivně ovlivnit lipidogram – dochází k poklesu sérového cholesterolu a také LDL-cholesterolu a k vzestupu HDL-cholesterolu. Zatím nemáme dostatek...

Kazuistiky

Akutní perikarditida jako nežádoucí účinek mesalazinu

Acute pericarditis as an adverse effect of mesalazine

MUDr. Dominika Hajdu, František Šincl, MUDr. Ján Ürge, doc. MUDr. Vlastimil Procházka Ph.D

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 44-45

Perikarditida se u pacientů s idiopatickými střevními záněty může vyskytnout jako extraintestinální projev základního onemocnění nebo jako nežádoucí účinek léčby. Tato kazuistika popisuje případ akutní perikarditidy, indukované mesalazinem u pacienta s ulcerózní kolitidou. 37letý muž byl hospitalizován pro bolesti na hrudi a febrilie do 38 stupňů. Zhodnocením výsledků echokardiografie, EKG a laboratorních vyšetření byl stav uzavřen jako akutní perikarditida. Tři týdny před začátkem potíží byla pro manifestaci ulcerózní kolitidy zahájena terapie mesalazinem. Bylo vysloveno podezření na nežádoucí účinek mesalazinu, proto byl vysazen a byla zintenzivněna...

Informace a komentáře

Zpráva z 58. farmakologických dnů

doc. MUDr. Dagmar Lincová CSc

Klin Farmakol Farm 2009: 23(1): 46


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.