Klinická farmakologie a farmacie, 2008 (roč. 22), číslo 4

Slovo úvodem

30 let klinické farmakologie ve zdravotnických zařízeních České republiky

Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 127-129

V letošním roce uplynulo 30 let od vzniku prvního oficiálního pracoviště klinické farmakologie v krajské nemocnici v Ostravě, kde bylo zřízeno při interním oddělení. Jeho založení bylo umožněno koncepcí vnitřního lékařství z roku 1976, kde tehdejší hlavní odborník pro vnitřní lékařství a současně primář interního oddělení krajské nemocnice v Ostravě doc. Lambert Klabusay, CSc. ve spolupráci s dr. deňkem Modrem, CSc. rozšířil obor vnitřního lékařství o další nástavbovou specializaci – klinickou farmakologii (1, 2). Neoficiální pracoviště klinické farmakologie však vznikaly již dříve zejména ve výzkumných zařízeních jako například v IKEM Praha....

Originální práce

Informovanost, percepce rizik a compliance pacientů léčených systémovými glukokortikoidy: dotazníková studie

Knowledge, perception of risks and compliance of patients using systemically administered glucocorticoids: a questionnaire study

Karel Urbánek, et. al

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 132-135

Systémově aplikované glukokortikoidy jsou stále velmi účinné léky v terapii autoimunitních onemocnění i akutních stavů. Dobrá informovanost, compliance a dodržování režimových opatření může u pacientů, užívajících tyto léky dlouhodobě, zvýšit efektivitu a snížit výskyt nebo závažnost nežádoucích účinků. Cílem této studie bylo vyhodnotit u pacientů, léčených systémově podávanými glukokortikoidy jejich informovanost, compliance a percepci rizik léčby. Dotazníkové šetření bylo provedeno mezi ambulantními pacienty léčenými pro revmatologické, gastroenterologické nebo hematologické onemocnění. Vyhodnoceno bylo 64 dotazníků; průměrný věk v respondentů byl...

Hlavní téma

Editorial

Zdeněk Hájek

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 136

Rozvoj farmakoterapie v posledních letech, zavedení nových účinných skupin léků do praxe, může podstatným způsobem ovlivnit biologické děje v organizmu těhotné ženy. Nová účinnější léčiva a jejich zvyšující se spotřeba umožnily značné zdokonalení léčebných možností a zvýšení zdravotnické péče.Na druhé straně vedle těchto pozitivních jevů se objevil i negativní rys lékové terapie – nežádoucí účinky. Tyto se staly téměř nezbytným jevem, se kterým musíme při každém podání farmaka počítat. Je třeba připomenout následky thalidomidové terapie v šedesátých letech, které na druhé straně daly podnět k výzkumu vlivu léků na reprodukci. Největší pozornost...

Antibiotická léčba a profylaxe některých infekcí v těhotenství

Antibiotic treatment and prophylaxis of some infections in pregnancy

Jaromír Mašata, et. al

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 137-141

Článek podává přehled o negativním vlivu některých infekci na těhotenství a plod. Zabývá se vlivem subklinických nitroděložních infekcí na rozvoji předčasného porodu a předčasném odtoku plodové vody (PPROM) a předkládá doporučený postup při PPROM. Dále popisuje vztah bakteriální vaginózy a aerobní vaginitis k předčasnému porodu. Další důležitou součástí současného porodnictví je i prepartální profylaxe neonatálních infekcí vyvolaných streptokoky skupiny B.

Farmakoterapie předčasného porodu - tokolytika, kortikosteroidy

TREATMENT OF PRETERM LABOR - TOCOLYTICS AND CORTICOSTEROIDS

Zdeněk Hájek

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 142-144

Terapie tokolytiky a kortikosteroidy jsou základním postupem v léčbě předčasného porodu. Úspěšná tokolýza umožňuje oddálit předčasný porod alespoň o 48 hodin, tj. období nutné k indukci plicní zralosti plodu kortikosteroidy a převozu těhotné do perinatologického centra. Tato léčba představuje zásadní přelom v péči o předčasně narozené novorozence a přispívá významně ke snížení jejich mortality a morbidity.

Farmakologická prevence krvácení u císařského řezu

Pharmacological prevention of bleeding at caesarean section

Antonín Pařízek

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 145-148

Krevní ztrátu < 1000 ml lze považovat u porodů vedených císařským řezem za přiměřenou. Výskyt závažných forem nadměrného poporodního krvácení, tedy takových, které jsou provázeny zvýšenou mateřskou mortalitou či závažnou morbiditou (krevní ztráta v případě císařského řezu více > 1500 ml), je udávána v rozvinutých zemích 1/1000 a v rozvojových zemích 3,5–5/1 000 živě narozených dětí. V rozvojových zemích na tuto porodnickou komplikaci zemře ročně více než 100 000 žen. Zavedení preventivního podání uterotonik ve III. době porodní vede i v případě císařského řezu k redukci krevní ztráty o více než 40% a významně snižuje potřebu krevních náhrad...

Kontraceptiva v gynekologické praxi

Contraindications in gynecological practice

Michael Fanta

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 149-152

Článek podává souhrnný přehled o metodách a přípravcích hormonální antikoncepce dostupných v současnosti na našem trhu, jejich vlastnostech, kontraindikacích, spolehlivosti a příznivých účincích.

Očkování proti HPV

Vaccination against HPV

Jiří Sláma

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 153-155

Karcinom děložního hrdla je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u žen. Příčinou rozvoje karcinomu děložního hrdla je perzistentní infekce onkogenními genotypy HPV. Profylaktické vakcíny jsou zaměřeny proti infekci nejčastějšími HPV – 16 a 18, které jsou zodpovědné asi za 70 % případů. Dokončení očkovacího schématu vede ve 100 % případů k rozvoji sérokonverze, která není závislá na věku ani na přítomnosti HPV DNA před očkováním. Doba perzistence vysokých hladin sérových protilátek je ovlivněna ve vakcíně obsaženým adjuvans. Obě vakcíny jsou 100% účinné v prevenci prekanceróz způsobených HPV 16 a 18. Kvadrivalentní vakcína...

Současný názor na problematiku hormonální substituční terapie

Hormone replacement therapy update

Tomáš Fait

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 157-160

Hormonální substituční terapie je při časném startu, minimalizaci dávek a individualizaci terapie lékem volby pro příznaky akutního klimakterického syndromu. Při dodržení kontraindikací je bezpečná z hlediska kardiovaskulárního i z hlediska rizika karcinomu prsu. Časný start terapie je spojen se snížením kardiovaskulárního rizika na rozdíl od pozdního zahájení hormonální terapie. Pro svoji účinnost musí hormonální terapie zůstat spolu s vitamínem D a vápníkem pilířem prevence osteoporózy. Při léčbě urogenitální atrofie dáváme přednost nízkodávkované lokální estrogenní terapii. Každoroční zvažování poměru přínos/riziko je základem racionální a bezpečné...

Přehledové články

Farmaceutická starostlivosť a jej aplikácia v klinickej praxi

Pharmaceutical care and its applications in clinical praxis

Lívia Magulová, et. al

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 161-164

Bezpečnosť terapie závisí od rozpoznania rizika liekov a rizikových faktorov pacienta a uskutočňovania efektívnej prevencie poliekového poškodenia v praxi. Farmaceuti môžu zohrávať významnú úlohu v zabezpečovaní optimálnej farmakoterapie pacientov, v predvídaní jej rizík, vrátane liekových interakcií a z toho vyplývajúcich možných nežiaducich reakcií. Adekvátnou informáciou o lieku môžu prispievať aj k zvýšeniu compliance pacientov ku farmakoterapii, ktorá je aj v našich podmienkach často nedostačujúca. V rámci zabezpečovania komplexnejšej farmaceutickej starostlivosti je nevyhnutnosťou dobrá komunikácia medzi farmaceutom a pacientom ako aj farmaceutom...

Informace a komentáře

Komentář ke článku „Očkování proti HPV“

Marek Petráš

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 156

Článek velmi výstižně popisuje smysl HPV očkování. Při srovnání obou komerčně dostupných HPV vakcín na našem trhu se autor článku dopustil dvou nepřesností: srovnání hladin protilátek vyvolaných oběma vakcínami a zkřížené protektivity vůči jiným než vakcinačním sérotypům HPV.

Zpráva z X. sympozia klinické farmacie René Macha „Vinobraní“ zkušeností

Petra Matoulková, et. al

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 172-173

Už tradičně se na konci listopadu (28.–29. 11. 2008) v Mikulově konalo Sympozium klinické farmacie René Macha. Hlavními tématy byly racionální terapie u vybraných GIT chorob a klinická farmacie v teorii a praxi. O organizaci akce se podělily Sekce Klinické farmacie ČFS JEP a Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové.

Varia

Dosavadní zkušenosti z kontrol historické preskripce léků na recept

Present experience from previous check prescription

Lubomír Dvořáček

Klin Farmakol Farm 2008: 22(4): 165-168

V ČR v současné době neexistují žádné studie vyhodnocující kvalitu farmakoterapie zejména s ohledem na lékové interakce, na preskripci příbuzných ATC skupin či na výskyt dalších anomálií v preskripci. Stejně tak u nás neexistuje ani žádná statistika hospitalizací pro nežádoucí účinky léků, proto můžeme v současné době skutečnou situaci v kvalitě preskripce léků jen odhadovat nebo odvodit ze zahraničních zkušeností (Pirmohamed M: BMJ 2004; 329: 15–19). Citovaná studie týmu profesora klinické farmakologie Univerzity Liverpool Munira Pirmohameda vyhodnocuje situaci ve dvou velkých všeobecných nemocnicích v Merseyside (Velká Británie), se spádovou...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.