Klinická farmakologie a farmacie, 2008 (roč. 22), číslo 3

Slovo úvodem

Farmakoterapie v gastroenterologii

Jan Lata

Klin Farmakol Farm 2008: 22(3): 91

Hlavním tématem tohoto čísla je farmakoterapie v gastroenterologii a všechny tři články jsou z oblastí, které jsou velmi aktuální, první dva se navíc se týkají velkého počtu nemocných...

Originální práce

Percepcia rizika liečby a adherencia lekárov k sekundárnej farmakoterapii po infarkte myokardu

Risk therapy perception and adhesion to secondary pharmacotherapy after myocardial infarction

Monika Laššánová, et. al

Klin Farmakol Farm 2008: 22(3): 94-98

V predkladanej práci sme sa zamerali na analýzu hlásených nežiaducich účinkov liekov (NÚL) a počtu liekov pri prijatí a prepustení u pacientov po infarkte myokardu (IM). Hodnotili sme adherenciu lekárov k národným odporúčaniam (guidelines) k sekundárnej prevencii po IM, ako aj užívanie EBM liekových skupín (antitrombotík, ACE-inhibítorov, beta-blokátorov a hypolipidemík) a ich kombinácií u pacientov po IM. Metodika: V práci sme analyzovali súbor 103 pacientov s IM, hospitalizovaných na I. Internej kliniky LF UK v Bratislave za rok 1999 s následným sledovaním ich ďalších hospitalizácií do septembra 2005. Výsledky: U pacientov súboru sa vyskytlo 7 hlásených...

Hlavní téma

Současné možnosti  terapie dráždivého tračníku

Therapy of irritable bowel syndrome - actual possibilities

Jiří Ehrmann

Klin Farmakol Farm 2008: 22(3): 99-102

Dráždivý tračník (IBS) je jedním z nejčastějších funkčních onemocnění, kterým podle některých údajů trpí 10 až 20 % světové populace. Diagnostika je v současné době postavena na Římských kriteriích II nebo III. Klíčovým pro úspěšnou léčbu je vztah nemocný – lékař. Asi 70 % IBS probíhá pod obrazem lehké formy. V takovém případě většinou vystačíme s nefarmakologickým přístupem, tj. úpravou životního stylu, dietou, psychologickou pomocí nebo intermitentním podáváním spazmoanalgetik. U středně těžkých a těžkých forem IBS je nutná farmakologická léčba tj. spazmoanalgetika, léčba průjmu nebo zácpy, psychofarmaka event. léčba ve speciálních poradnách....

Pokroky v terapii chronických virových hepatitid B a C

Advances in the treatment of chronic viral hepatitis B and C

Petr Urbánek

Klin Farmakol Farm 2008: 22(3): 105-109

Ve vyspělých státech světa představují chronické virové hepatitidy nemalý zdravotní a finanční problém, protože dlouhodobé důsledky virových onemocnění jater (jaterní cirhóza a primární rakovina jater) zasahují populaci bez ohledu na socioekonomické postavení a terapie těchto onemocnění je finančně velmi náročná. Cestou vedoucí ke snížení nákladů na péči o nemocné s pokročilými fázemi onemocnění je na jedné straně prevence (především vakcinace a časná diagnostika) a na straně druhé včasná a správně vedená specifická protivirová terapie, která může zabránit rozvoji jaterní cirhózy a snížit riziko vzniku hepatocelulární karcinomu (HCC). V posledních...

Polékové akutní pankreatitidy u idiopatických střevních zánětů

Drug-induced acute pancreatitis in inflammatory bowel diseases

Ilona Vinklerová

Klin Farmakol Farm 2008: 22(3): 110-112

Poléková akutní pankreatitida je poměrně vzácný nežádoucí účinek léčiv na gastrointestinální trakt. U nemocných s idiopatickými střevními záněty je výskyt akutní pankreatitidy vyšší než v ostatní populaci a léky indukované poškození pankreatu má významný podíl na příčinách této komplikace. Z hlediska nemocných se zdá být nejrizikovější skupina žen středního věku, trpících Crohnovou nemocí, zatímco z hlediska léčiv jsou rizikové především azathioprin a mesalazin. U jiných léků je riziko indukce AP podstatně nižší.

Přehledové články

Glycylcykliny - nová skupina antibiotik

Glycylcyclines - a new class of antibiotics

Vladimíra Vojtová

Klin Farmakol Farm 2008: 22(3): 113-115

Glycylcykliny jsou novou skupinou antibiotik odvozených od minocyklinu. Tato tetracyklinová analoga jsou specificky syntezována tak, aby překonala mechanizmy tetracyklinové rezistence, zejména eflux a změnu ribozomu. V současné době je jediným glycylcyklinovým antibiotikem zavedeným v klinické praxi tigecyklin. Tigecyklin je širokospektré bakteriostatické parenterálně aplikované antibiotikum účinné proti grampozitivním, gramnegativním a an­aerobním patogenům včetně multirezistentních kmenů. Není účinný proti pseudomonádám a proteům. Podává se pomalou intravenózní infuzí v nasycovací dávce 100 mg, následované 50 mg každých 12 hodin. Nejčastějšími nežádoucími...

Hodnocení kvality preskripce

Evaluation of prescribing‘s quality

Michal Prokeš

Klin Farmakol Farm 2008: 22(3): 118-122

Lékaři nepředepisují léčivé přípravky vždy optimálním způsobem, proto je vhodné poskytovat jim zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení jejich preskripčních návyků. Toto hodnocení je založeno na statistickém zpracování preskripčních dat, které je schopno u jednotlivých lékařů identifikovat určité farmakoterapeutické problémy, jako např. suboptimální volba antibiotik, klinicky významné lékové interakce, léky potenciálně nevhodné ve stáří apod. Tento článek přehledným způsobem informuje o historii i současnosti farmakoterapeutických komisí v Nizozemí a o obecných zásadách rozborů preskripce a podpory racionální farmakoterapie, které vychází ze zkušeností...

Informace a komentáře

Komentář ke článku Glycylcykliny - nová skupina antibiotik

Jiří Beneš

Klin Farmakol Farm 2008: 22(3): 116-117

Článek předkládá čtenářům většinu dostupných dat o glycylcyklinech, respektive o prvním a dosud jediném zástupci této skupiny antibiotik, který byl uveden na světový trh a je nyní registrován i v ČR. Popis vlastností nového antibiotika, včetně schválených indikací, však ještě nemusí být dostatečným návodem pro praktické používání. Dovoluji si proto připojit několik doplňujících úvah o tomto přípravku...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.