Klinická farmakologie a farmacie, 2008 (roč. 22), číslo 2

Slovo úvodem

Biologická liečba a racionálna farmakoterapia

Jozef Glasa

Klin Farmakol Farm 2008: 22(2): 51-52

Pokrok biomedicínskych vied a technológií umožňuje v posledných desaťročiach čoraz detailnejšie, presnejšie poznanie molekulových mechanizmov, ktoré sa zúčastňujú na vzniku a progresii štruktúrnych a funkčných poškodení súčastí ľudského organizmu. Zároveň však prináša aj nové, reálne možnosti, ako do týchto mechanizmov zasahovať s cieľom účinnej a bezpečnej liečby alebo (sekundárnej, či terciárnej) prevencie danej choroby alebo poškodenia. Popri rastúcich možnostiach medicíny čoraz presnejšie diagnostikovať (a predpovedať) vznik a priebeh závažných poškodení a chorôb u konkrétneho človeka, zvyšujú sa aj možnosti v oblasti racionálnej farmakoterapie,...

Originální práce

Rezistence komunitních kmenů Streptococcus agalactiae k makrolidovým antibiotikům

RESISTANCE OF COMMUNITY-ACQUIRED STREPTOCOCCUS AGALACTIAE STRAINS TO MACROLIDE ANTIBIOTICS

Luboslava Čekanová, MUDr. Vladimír Zbořil CSc

Klin Farmakol Farm 2008: 22(2): 55-57

V měsících leden – prosinec roku 2006 bylo izolováno 612 kmenů Streptococcus agalactiae z vaginálních výtěrů, 156 z výtěrů horních cest dýchacích a 97 ze vzorků močí od pacientů z komunitního prostředí za účelem zjištění stavu rezistence Streptococcus agalactiae k vybraným antibiotikům. Identifikace izolovaných bakteriálních kmenů byla provedena standardními mikrobiologickými metodami. Citlivost k antibiotikům byla určována difuzní diskovou metodou, fenotyp rezistence k makrolidovým antibiotikům byl určen D-testem. Průměrná hodnota rezistence k erytromycinu byla 25,8 %, ke klindamycinu 24,1 % a k tetracyklinu 82,9 %. Konstitutivní fenotyp...

Hlavní téma

Biologická terapie v gastroenterologii

Biological therapy In gastroenterology

Vladimír Zbořil

Klin Farmakol Farm 2008: 22(2): 58-63

Biologická terapie představuje v gastroenterologii významnou součást standardní terapie idiopatických střevních zánětů, kolorektálního karcinomu a uplatňuje se také v léčbě po transplantaci jater. U idiopatických střevních zánětů v současné době lze použít v léčbě Crohnovy nemoci infliximab či adalimumab, při onemocnění ulcerózní kolitidou pouze infliximab. Terapie je soustředěna do center biologické léčby, která garantují správnost indikace a realizaci léčby. Současné indikace umožňují použití biologické terapie u idiopatických střevních zánětů po vyčerpání možností konvenční léčby kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy. V terapii kolorektálního karcinomu...

Cielená liečba v onkológii

Targeted therapy in oncology

Jozef Mardiak

Klin Farmakol Farm 2008: 22(2): 64-67

Mechanizmus účinku cielenej liečby sa líši od účinku tradičnej chemoterapie. Tradičné cytostatiká zasahujú všetky rýchlo deliace sa bunky, nádorové i nenádorové. Cielená liečba, na rozdiel od nich, inhibuje proliferáciu nádorových buniek ovplyvnením špecifických molekúl potrebných pre rast a proliferáciu molekúl. Najčastejšie molekulárne ciele využívané v klinike sú povrchové antigény, vasoendoteliálny rastový faktor, receptor pre epidermoidný rastový faktor a niektoré geneticky presne definované molekulárne abnormality. Cielená liečba, ktorá pozostáva z monoklonálnych protilátok a malých molekúl, zásadne ovplyvnila liečebné výsledky niektorých malignít....

Biologická léčba v dermatologii

Biological treatment in dermathology

Martin Tichý, Dagmar Ditrichová

Klin Farmakol Farm 2008: 22(2): 68-71

Biologika jsou biotechnologicky vyráběné léky určené pro systémovou aplikaci, které lze z pohledu mechanizmu účinku zařadit do skupiny selektivních imunosupresiv. Velmi příznivý účinek těchto preparátů je prokázaný u řady imunitně podmíněných onemocnění. V dermatologii jsou doposud jedinou indikací pro užití biologik těžké formy psoriázy. V České republice jsou pro léčbu tohoto onemocnění registrovány čtyři preparáty – efalizumab, etanercept, infliximab a adalimumab.

Přehledové články

Současné možnosti léčby kožních a slizničních mykóz

Current therapy of skin and mucosal mycoses

Vladimír Buchta, et. al

Klin Farmakol Farm 2008: 22(2): 72-80

Infekce kůže a slizničních povrchů vyvolané parazitickými houbami patří k nejčastěji se vyskytujícím onemocněním, zvláště pokud jde o dermatofytózy, onychomykózy a vulvovaginální kandidózu. Terapie těchto mykotických infekcí vychází z etiologického agens, rozsahu postižení a celkové dispozice pacienta. V případě lokálních infekcí je k dispozici široká škála antifungálních preparátů, zejména ze skupiny azolových antimykotik, které zaručují vysoké procento úspěšnosti léčby. Pokud mykóza zasahuje rozsáhlejší plochy nebo hrozí průnik do okolních tkání nebo krevního řečiště, doporučuje se podávání systémových antifungálních preparátů. Postavení griseofulvinu...

Varia

Používanie potenciálne nevhodných liečiv pre starších pacientov v regióne bývalého Československa

Use of potentially inappropriate medication in elderly patients in the region of the former Czechoslovakia

Martin Wawruch, et. al

Klin Farmakol Farm 2008: 22(2): 81-85

Starší ľudia predstavujú vysoko vulnerabilnú skupinu populácie z hľadiska rizika farmakologickej liečby. Vyšší výskyt nežiaducich účinkov u starších pacientov v súvislosti s podávaním niektorých liečiv viedol v USA k tvorbe koncepcie potenciálne nevhodných farmák pre chorých vo veku ≥ 65 rokov. Boli vypracované viaceré zoznamy potenciálne nevhodných liečiv, z ktorých sú najviac rešpektované americké Beersove zoznamy. Zoznamy zohľadňujú regionálne preskripčné zvyklosti ako aj dostupnosť registrovaných farmák. V pod­mienkach štátov strednej a východnej Európy, včítane Českej a Slovenskej republiky, zatiaľ neboli vypracované podobné zoznamy. Preto...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.