Klinická farmakologie a farmacie, 2008 (roč. 22), číslo 1

Úvodník

Antitrombotika patria k najdiskutovanejším liekom

Milan Kriška

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 3

Najčastejšou príčinou úmrtí v civilizovaných krajinách sú kardiovaskulárne ochorenia, predovšetkým akútne následky aterosklerózy na podklade aterotrombózy, čo dokladujú štatistiky WHO so stálou aktualizáciou. Racionálna terapia smerujúca predovšetkým k zmene životného štýlu má už pozitívne výsledky vo väčšine krajín s vyspelým zdravotníctvom, kde sa pripája racionálne využívanie liekov v prevencii a terapii najzávažnejších kardiovaskulárnych ochorení. Na terapeutických úspechoch sa závažnou mierou podielajú antitrombotiká. Tieto schematicky rozdelené do troch základných skupín odpovedajú aj skladbe článkov tohto čísla...

Originální práce

Informovanost, Percepce rizik a compliance pacientů užívajících warfarin

Knowledge, perception of risks and compliance of patients using warfarin

Karel Urbánek, Ilona Kohlová, Jana Marečková

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 6-10

Warfarin je jedním z nejúčinnějších léčiv používaných v kardiologii, avšak zároveň vykazuje mnoho závažných lékových interakcí a jeho podávání je spojeno s významnými riziky. Compliance pacientů a jejich znalosti interakcí s potravou a volně prodejnými léky mohou výrazně ovlivnit bezpečnost léčby. Cílem naší studie bylo vyhodnotit percepci rizik warfarinu, znalost ovlivnění jeho účinku potravou a compliance mezi pacienty 16 ordinací praktických lékařů v okresech Olomouc a Brno-město, užívajícími warfarin. Byl použit dotazník o 23 položkách, kterým byly hodnoceny demografické charakteristiky, znalost nežádoucích účinků a interakcí s potravinami a volně...

Přehledové články

Současná léčba relaps-remitentní roztroušené sklerózy a perspektivy do budoucna

CONTEMPORARY TREATMENT OF RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS AND FUTURE PERSPECTIVES

Eva Krasulová, Eva Havrdová

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 23-29

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) představuje chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) s prevalencí v České Republice 1:1 000. Jedná se o nejčastější neurologickou příčinu invalidity mladých osob (20-40 let) s autoimunitní etiologií, a tím o velmi důležitou oblast oboru neuroimunologie. U zhruba 85 % pacientů začíná onemocnění náhle vzniklou neurologickou symptomatikou, u níž je vyloučena jiná etiologie obtíží, a demyelinizaci podporuje nález na magnetické rezonanci a v mozkomíšním moku. Jedná se o tzv. klinicky izolovaný syndrom (CIS), který z pohledu dnešních poznatků o RS zároveň představuje...

Léky a kojení

Drugs and breast feeding

Ivana Kacířová, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 30-33

Téměř všechny kojící ženy užívají krátce po porodu a během kojení nějaký lék. Téměř všechny léky přestupují do mateřského mléka. Předepsání medikace kojící ženě vyžaduje vždy pečlivé zvážení rizika a prospěchu, na druhé straně bychom se však měli vyvarovat přerušit kojení z důvodu užívání léků vždy, kdy je to možné.

Sepse v dětském věku

Sepsis in children

Olga Černá, Pavla Pokorná, Martin Sádlo

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 34-39

Sepse je systémová zánětlivá reakce organizmu na přítomnost infekčního agens v organizmu. Problematika definice sepse u dospělých je nadále diskutována a v současné době neexistuje klinický či laboratorní parametr, který by jednoznačně diagnostikoval sepsi. Definice sepse i systémové zánětlivé odpovědi (SIRS - systemic inflammatory response syndrom) v dětském věku jsou odlišné od dospělých, jiná je etiologie těchto závažných stavů. Léčba sepse musí být komplexní, musí respektovat celou řadu nepříznivých faktorů, které provází multiorgánové selhání. V práci jsou diskutovány základní odlišnosti sepse mezi dospělými a dětmi.

Systémová antimykotika

Systemic Antifungal Drugs

Hanuš Rozsypal

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 40-44

Systémová antimykotika jsou určena pro léčbu systémových mykóz. Zahrnují polyeny, antimetabolity, azoly, echinokandiny i jiné skupiny. Hlavním představitelem polyenů je amfotericin B. Pro snížení jeho toxicity byly vyvinuty preparáty, v nichž je molekula amfotericinu B vázána na tukový nosič, a to lipozomy (lipozomální amfotericin B), cholesterolový nosič, s nímž tvoří lipidový komplex (ABLC), a tuky ve formě koloidní disperze (ABCD). Důležitou skupinou jsou azoly: starší azoly (imidazoly) zahrnují ketokonazol a mikonazol, nové azoly (triazoly) představují flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol a ravukonazol. Hlavním zástupcem nové skupiny -...

Informace a komentáře

Zpráva z 3. česko-slovenské konference klinické farmacie

Ivana Kacířová

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 45

Ve dnech 18.– 20. 10. 2007 se konala v Rožnově pod Radhoštěm 3. česko-slovenská konference klinické farmakologie, která byla současně 14. českou konferencí terapeutického monitorování a 9. českou konferencí klinické farmakologie. Organizátorem této akce byl již po jedenácté Ústav klinické farmakologie FN Ostrava a ZSF OU pod vedením doc. MUDr. Milana Grundmanna, CSc. V čestném předsednictvu zasedli PhDr. Jaroslava Wenigerová (vicehejtmanka Moravskoslezského kraje pro školství), MUDr. Josef Srovnal (náměstek ředitele FN Ostrava pro léčebnou péči), doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum ZSF OU) a senátor prof. ing. Václav...

Deset let kurzu Sepse a MODS v Ostravě

Václav Chýlek

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 46

Ve dnech 22. – 25. 1. 2008 proběhl v Ostravě již 10. ročník kurzu Sepse a MODS. Původně nenápadná akce, která začala jen jako pokus konfrontovat názory ostravského pracoviště Kliniky Anesteziologie a resuscitace FNO s ostatními pracovišti na léčbu sepse v intenzivní medicíně, přerostla v akci mezinárodního významu...

Hlavní téma: Antitrombotická léčba

Percepcia rizika pri antiagregačnej preventívnej terapii

Risk perceptions in the antiaggregation preventive therapy

Milan Kriška, Ján Rajec, Ján Kriška, Ewald Ambrózy, Ján Gajdošík, Andrej Dukát

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 11-14

Množstvo dôkazov dokladuje význam preventívnej farmakoterapie antitrombotikami pri prevencii náhlych tromboembolických príhod a na druhej strane existuje nezanedbateľné riziko pre pacienta. Krvácanie a ďalšie nežiaduce účinky často limitujú podávanie antitrombocytárnych liekov základnej línie. Známy je gastrointestinálny dyskomfort a provokácia astmatických záchvatov pri aspiríne. Lepšiu toleranciu má klopidogrel. Neadekvátna percepcia rizika môže negatívne ovplyvniť preskripčné rozhodovanie lekárov a adherenciu k liečbe u pacientov. V prehľadnom článku doplnenom príkladmi z cielených štúdií autori poukazujú na limity bezpečnosti vybraných liečiv.

Hodnotenie compliance u pacientov v rámci aspirínovej prevencie

The evaluation of compliance in patients on aspirin prevention

Ján Rajec, Milan Kriška, Adriana Bublová

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 15-17

Preventívna antitrombotická terapia zohráva dôležitú úlohu v prevencii akútnych komplikácií kardiovaskulárnych (KV) ochorení. Aspirín (kyselina acetylsalicylová) v nízkej dávke je stále kľúčovým antitrombocytárnym liečivom používaným v primárnej i sekundárnej KV prevencii. Jeho účinnosť je podložená dôkazmi na úrovni EBM (medicína založená na dôkazoch). Liečba aspirínom však nie vždy poskytuje očakávanú protekciu. V praxi sa pomerne často stretávame so zlyhaním aspirínovej prevencie. Objavil sa termín aspirínová rezistencia, ktorá má svoju klinickú a biochemickú definíciu. Jej skutočná prevalencia ako i klinický význam sú však stále nejasné. Diskutuje...

Alfimepráza - nové fibrinolytikum

ALFIMEPRASE - A NOVEL, DIRECT-ACTING FIBRINOLYTIC AGENT

Jozef Kolář

Klin Farmakol Farm 2008: 22(1): 18-22

Příspěvek se zabývá popisem vývoje alfimeprázy - nové, fibrinolyticky účinné látky, nového potenciálního léčiva k terapii akutní ischemické mrtvice, okluze katétru a akutní periferní arteriální okluze. Alfimepráza rozpouští krevní sraženinu rychleji než v současnosti používaná léčiva díky specifickému mechanizmu účinku, přímo degraduje fibrin.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.