Klinická farmakologie a farmacie, 2007 (roč. 21), číslo 2

Úvodník

Úvodní slovo

Milan Kolář

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 51

Originální práce

Retrospektívna analýza nežiaducich účinkov antiepileptickej terapie u detí a adolescentov s epilepsiou

Adverse effects of antiepileptic therapy in children and adolescents with epilepsy - retrospective analysis

Ĺubomír Virág, Magdaléna Kuželová, Lívia Magulová, Miroslav Murgaš

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 54-58

Antiepileptiká sú liečivá určené na dlhodobú terapiu, a preto ich možné nežiaduce účinky vyžadujú zvýšenú pozornosť. Terapeutické riziko týchto liečiv je obzvlášť zvýraznené pri liečbe detských pacientov, a to najmä v súvislosti s užívaním klasických antiepileptík. Cieľom práce bolo získať údaje o bezpečnosti antiepileptickej terapie detských pacientov dispenzarizovaných vo vybranej detskej neurologickej ambulancii. Metodika: V práci sme analyzovali nežiaduce účinky antiepileptík u detských pacientov dispenzarizovaných v detskej neurologickej ambulancii v Nitre za obdobie 10 rokov (1994–2004). V uvedenom období sa dispenzarizovalo 219 pacientov...

Přehledové články

Terapeutické monitorování léků pomocí elektromigračních metod

Therapeutic drug monitoring by means of electrophoresis methods

Lucie Pavlíková, Hana Brozmanová, František Kvasnička, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 79-83

V práci jsou popsané elektromigrační metody, které se dají využít v terapeutickém monitorování léků (TDM). Protože se stanovení léků provádí v biologickém materiálu, jsou rovněž uvedeny metody, které se používají na přípravu vzorků, jako je extrakce na pevné fázi nebo extrakce z kapaliny do kapaliny. U některých stanovení lze využít i přímý nástřik vzorku, což je jedna z výhod elektromigračních metod oproti některým analytickým separačním metodám např. chromatografickým. Tento přehled uvádí princip kapilární elektroforézy a jejich jednotlivých módů a příklady stanovení léčiv v biologickém materiálu.

Možnosti léčby cystické fibrózy - 2. část

Current and future treatment of cystic fibrosis

Věra Vávrová, Jana Bartošová, MUDr. Libor Fila, Libor Fila

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 84-86

Úkolem nových léčebných postupů, zasahujících podstatu cystické fibrózy, je doplnit, nikoli nahradit, klasickou léčbu této nemoci. Nové léky se zaměřují na ovlivnění iontového transportu a tím vlastností hlenu, potlačení infekce i zánětu. Součástí komplexního léčebného postupu je vyhledávání a léčení komplikací. Obecně se věří, že moderní centralizovaná intenzivní léčba zlepší nejen prognózu ale i kvalitu života nemocných cystickou fibrózou.

Varia

Hodnocení klinického a ekonomického prospěchu léčby nadváhy sibutraminem (Meridií) ve všeobecné lékařské praxi

Petr Petr

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 87-89

V říjnu 2006 publikovali Alan Brennan a Robert Ara z Velké Británie, spolu s Raimundem Sterzem, Berndtem Matibou a Rito Bergman­nem z Německa, souhrnnou práci metaanalytického charakteru, ve které shrnují současný stav znalostí o klinickém a ekonomickém prospěchu, který přináší léčba obezity/nadváhy sibutraminem (Meridia, Reductil).

Hlavní téma: Farmakoterapie terminální péče

Mírnění bolesti u umírajících nemocných

Pain management in dying patients

Ondřej Sláma

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 59-61

V terminální fázi onkologického onemocnění hrají v celkovém prožitku bolesti kromě somatických aspektů velmi významnou roli také faktory psychosociální, existenciální a duchovní. Zmírnit utrpení umírajícího je možné pouze komplexním individuálním přístupem. Důležitou součástí mírnění bolesti je léčba deliria, které nacházíme u většiny umírajících pacientů. Krajním řešením v mírnění diskomfortu je paliativní farmakologická analgosedace.

Nutriční podpora v terminální péči

Nutritional support in terminal care

Dana Hrnčiariková, Michal Hrnčiarik, Božena Jurašková, Zdeněk Zadák

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 62-66

Cílovou skupinou terminální péče jsou pacienti v konečném stadiu onkologických i neonkologických onemocnění (chronické kardiální selhání, chronická obstrukční choroba plicní, neurodegenerativní onemocnění aj.). V následujícím článku se zaměřujeme především na terminální onkologická onemocnění. Příčiny nádorové kachexie nejsou zcela objasněné. Na vzniku nádorové kachexie se podílí anorexie, lokální růst tumoru a patologické zvýšení metabolických procesů v organizmu. Indikace a kontraindikace nutriční podpory v terminální péči není jednoduchá a je provázena řadou etických aspektů. Vždy musíme volit individuální přístup ve spolupráci s pacientem. Nutriční...

Hlavní téma: Antibiotika

Horečka neznámého původu u granulocytopenických nemocných (tzv. febrilní neutropenie)

Fever of Unknown Origin in Patients with Neutropenia (so-called Febrile Neutropenia)

Petr Cetkovský

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 67-73

V posledních 30 letech došlo k významnému snížení morbidity i mortality nemocných s febrilní neutropenií (fever of unknown origin – FUO). Do praxe se zavedly moderní antiinfekční preparáty, nové diagnostické metody či prognostické modely umožňující stratifikaci nemocných dle rizika. Pro zahájení a vedení antiinfekční terapie byly vyvinuty postupy, umožňující rychlé zahájení terapie. Vzhledem k tomu, že FUO je jednou z nejčastějších a nejvýznamnějších naléhavých situací v hematoonkologii, zůstává promptní zahájení empirické antiinfekční terapie již po mnoho let základním kamenem léčby tohoto stavu. Nejvýznamnější změnou ve složení empiricky podávaných...

Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse

Antibiotics in the treatment of severe sepsis - contemporary trends

Roman Kula, Peter Sklienka, Václav Chýlek, Pavel Szturz

Klin Farmakol Farm 2007: 21(2): 74-78

Těžká sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče. I přes pokroky v diagnostice a léčbě zůstává mortalita na těžkou sepsi nepřijatelně vysoká (28–50 %). Základem úspěšné terapie jsou antibiotická léčba a kontrola zdroje infekce. Neadekvátní antibiotická terapie je důležitým faktorem ovlivňujícím mortalitu na těžkou sepsi a septický šok. Optimalizace antibiotické léčby zahrnuje včasné zahájení, správnou volbu antibiotika, adekvátní dávku a dobu aplikace farmaka.


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.