Klinická farmakologie a farmacie, 2007 (roč. 21), číslo 1

Úvodník

„Orphan“ lieky

Magdaléna Kuželová, Kateřina Kubáčková

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 3

Originální práce

Individuální rozdíly farmakokinetiky Taxolu u pacientek s rakovinou prsu

INDIVIDUAL DIFFERENCES OF TAXOL PHARMACOKINETICS IN BREAST CANCER PATIENTS

Eugen Kubala, Kateřina Kubáčková, Stanislav Horský, Radka Václavíková, Pavel Souček, Marcela Mrhalová, Roman Kodet, Zdeněk Roth, Ladislav Tomášek, Ivan Gut

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 7-11

Metodika: Koncentrace paklitaxelu v plazmě byly měřeny u 8 pacientek s rakovinou prsu před infuzí, během 60minutové infuze a dále 10 až 1 380 min po infuzi pomocí HPLC s UV detekcí. Výsledky: Individuální farmakokinetické parametry paklitaxelu v plazmě pacientek se během tří infuzí podaných jednou týdně nezměnily, ale pacientky se vzájemně významně lišily. Tyto rozdíly přetrvávaly u všech sledovaných parametrů: t0,5α, t0,5β a t0,5γ a odpovídající rychlosti vylučování, AUC0-t, AUC0-∞, střední residenční čas, objem při ustáleném stavu Vss, Cmax a clearance byly signifikantně odlišné mezi pacientkami podle parametrické analýzy...

Přehledové články klinické farmakologie

Přehled lokálních kortikosteroidů v dermatologii 2. - rozdělení lokálních kortikosteroidů registrovaných v ČR podle terapeutické účinnosti

REVIEW OF TOPICAL CORTICOSTEROIDS IN DERMATOLOGY 2. CLASSIFICATION OF TOPICAL CORTICOSTEROIDS REGISTERED IN THE CZECH REPUBLIC ACCORDING TO THERAPEUTIC EFFECT

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 36-41

Článek uvádí přehled v současnosti registrovaných lokálních kortikosteroidních přípravků v České republice spolu s jejich dělením podle intenzity účinku, indikací, kontraindikací a obecných zásad léčby.

Kazuistiky

Polypragmázie u 67letého diabetika

POLYPHARMACY IN A 67-YEAR-OLD DIABETIC

Jan Strojil, František Horák, MUDr. Ján Ürge

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 43-45

Polypragmázie, nadužívání léků, je problémem současné medicíny, jehož význam bude dále narůstat. Nese s sebou řadu nežádoucích dopadů jak pro pacienta, tak pro zdravotní systém. Nejrizikovější skupinou jsou polymorbidní senioři, kteří jsou ohroženi lékovými interakcemi a častějším vznikem nežádoucích účinků. Prezentován je polymorbidní pacient s dvěma desítkami léků, popsán je postup redukce medikace a její výsledek. Závěrem jsou uvedeny možné metody a postupy k redukci polypragmázie.

Hlavní téma: Farmakoterapie v urologii

Farmakologická léčba hyperaktivního močového měchýře a urgentní inkontinence

PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF OVERACTIVE BLADDER (OAB) AND URGE URINARY INCONTINENCE

MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Radovan Vrtal, doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 12-14

Hyperaktivní močový měchýř (OAB) je stresující chronický stav charakterizovaný urgencí, s/nebo urgentní inkontinencí, obvykle provázený častým močení a nykturií. Postihuje miliony lidí na celém světě, nezávisle na věku, pohlaví a rase. Prevalence vzrůstá s věkem a je relativně větší u žen než u mužů. Léčba OAB je zaměřena na snížení vyčerpávajících symptomů a zlepšení celkové kvality života pacientů. Ve sdělení je podán přehled o známé farmakologické léčbě OAB a UI se zaměřením na anticholinergika (léky 1. linie).

Současné možnosti farmakologické léčby erektilní dysfunkce

CURRENT PHARMACOLOGICAL TREATMENT OPTIONS FOR ERECTILE DYSFUNCTION

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Martin Hrabec, MUDr. Igor Hartmann, MUDr. Aleš Vidlář

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 15-21

U mužů ve věku 40 až 70 let se erektilní dysfunkce (ED) vyskytuje až v 52 %. Patologické změny tepen při dopplerovském vyšetření mohou být nalezeny až v 90 %, ED lze dokonce považovat jako ukazatel rizika ICHS, příčinou ED bývá trauma nebo iatrogenní poškození RRP, TURP. Až 90 % mužů s ED nevyhledá léčbu. Zásadní změnu do diagnostiky a terapie ED vnesla moderní perorální terapie. Rozlišujeme preparáty s centrálním (yohimbin, apomorfin) a periferním působením – PDE-5 inhibitory (sildenafil, tadalafil, vardenafil). Perorální farmakoterapie je léčbou první volby. PDE-5 inhibitory jsou léky poměrně velmi účinné a bezpečné.

Hlavní téma: Orphan drugs

Možnosti léčby cystické fibrózy - 1. část

CURRENT TREATMENT OF CYSTIC FIBROSIS

Věra Vávrová, Jana Bartošová, MUDr. Libor Fila

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 22-26

Cystická fibróza je závažné chronické onemocnění, které bylo jako samostatná jednotka popsáno před necelými 70 lety. Od té doby došlo k velkému pokroku v chápání podstaty nemoci. Vyhlídky nemocných se zlepšovaly již v 50. letech rozšířenou nabídkou antibiotik. Avšak až objev anomálie v transportu chloridů na buněčných membránách a v roce 1989 objev genu (CFTR – cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) umožnily pochopit podstatu nemoci a nabídly možnost hledat nové léčebné postupy. Klasická léčba, spočívající v prevenci a potlačení infekce, v péči o průchodnost dýchacích cest a o dobrý stav výživy, byla obohacena o nové metody. Ty...

Fabryho choroba a možnosti jej liečby enzýmovou substitučnou terapiou

FABRY DISEASE AND POSSIBILITIES OF ITS TREATMENT WITH ENZYME REPLACEMENT THERAPY

Vlasta Kákošová

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 27-30

Fabryho choroba je na X-chromozóm viazané dedičné metabolické ochorenie, charakterizované defektom odbúravania glykosfingolipidov. Tieto sa v dôsledku ochorenia hromadia v rôznych tkanivách vo forme hustých depozitov. Základnou príčinou ochorenia je mutácia génu lokalizovaného na dlhom ramienku X-chromozómu, kódujúceho lyzozomálny enzým alfa-galaktozidáza A. Fabryho choroba (FCH) je tiež známa ako Andersonova-Fabryho choroba alebo angiokeratoma corporis diffusum. Patrí medzi zriedkavo sa vyskytujúce ochorenia, označované aj ako „orphan diseases“. FCH je progresívne ochorenie a jej prognóza bez liečby je zlá. Pokroky vo farmaceutickom priemysle...

Nové terapeutické možnosti pľúcnej artériovej hypertenzie

NOVEL THERAPEUTIC MODALITIES FOR PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION

Iveta Šimková, MUDr. Pavel Jansa

Klin Farmakol Farm 2007: 21(1): 32-35

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) pokrýva pomerne rôznorodú skupinu chorôb, pre ktoré je charakteristický progresívny priebeh, významne zhoršená kvalita života a veľmi nepriaznivá prognóza quod vitam. Nebývalý rozmach vedomostí v oblasti patogenézy a diagnostiky PAH v poslednom období otvára nové horizonty terapeutického ovplyvnenia. Tzv. špecifická liečba PAH (prostanoidy, antagonisty endotelínových receptorov, inhibítory fosfodiesterázy) je farmakoterapia, ktorá vzhľadom na svoje pôsobenie cez patomechamizmy ochorenia zásadne mení liečebnú stratégiu, účinne zlepšuje klinický priebeh a predlžuje život. Z hľadiska farmakoekonomiky sa tieto liečivá...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.