Klinická farmakologie a farmacie, 2006 (roč. 20), číslo 4

Úvodník

Dermatologické zamyšlení

Jarmila Rulcová

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 175

Originální práce

SPOTŘEBA ANTIBAKTERIÁLNÍCH LÁTEK A ANTIMYKOTIK NA CHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ NSP V LETECH 2000-2004

THE CONSUMPTION OF ANTIMICROBIAL DRUGS AND ANTIMYCOTICS AT THE SURGICAL WARD OF THE HOSPITAL AND POLICLINIC DURING 2000-2004

doc. RNDr. Jozef Kolář CSc, Andrea Bartasová, Dana Mazánková

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 178-183

Cíl: Analýza preskripce a spotřeby antimikrobiálních látek (ATB) a antimykotik na chirurgickém oddělení NsP z hlediska jednotlivých skupin ATB a léčiv v rámci těchto skupin a ekonomických ukazatelů, jako je podíl na celkové spotřebě a nákladech na léčivé přípravky, vždy v prvním čtvrtletí let 2000–2004. Metodika: Údaje pro výpočet definovaných denních dávek (DDD) byly získány zpracováním nemocničních žádanek pomocí lékárenského softwaru. Tento údaj byl vztažen na 100 ošetřovacích dnů (OD). Základem pro výpočet ceny jedné DDD jednotlivých skupin ATB byly prodejní ceny lékárny (nákupní cena od distributora + DPH + přirážka lékárny). Výsledky:...

Retrospektivní analýza klinické praxe léčby metastatického postižení skeletu u karcinomu prostaty v České Republice

MANAGEMENT OF METASTATIC BONE DISEASE FROM PROSTATIC CANCER IN TWO ONCOLOGICAL CENTERS IN CZECH REPUBLIC - RETROSPECTIVE ANALYSIS

Veronika Vokatá, Aleš Kuběna, Jiří Vlček

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 184-189

Kostní metastázy spojené s karcinomem prostaty se objevují asi u 85 % mužů, představují vysoké riziko vzniku kostních příhod, především patologických fraktur. V důsledku těchto kostních příhod i metastáz samotných dochází k výraznému zvýšení bolestivosti a snížení kvality života nemocných. Bisfosfonáty jsou látky, které vznik i recidivu kostních příhod oddalují. Cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit terapii pacientů s metastatickým postižením skeletu se zaměřením na podávání bisfosfonátů. Metodika: Retrospektivně jsme sledovali záznamy 120 pacientů, dispenzarizovaných na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové...

Přehledové články

Metodika studia spotřeb léků

Drug utilization study methodologies

Blanka Kořístková, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 219-222

Spotřeba léků vyjadřuje expozici léku ve vztahu k určité populační skupině, v určitém časovém období a v určitém socioekonomickém prostředí. Na celostátní úrovni můžeme sledovat objem distribuovaných léků a léků vydaných na recept, na lokální úrovni objem léků vydaných na žádanky v daném zdravotnickém zařízení. Spotřeba volně prodaných léků je k dispozici v místní lékárně. Lze provádět také rozbor preskripce léků na oddělení podle záznamů v chorobopisech. Spotřeby léků lze vyjadřovat v počtech balení, předepsaných denních dávek, definovaných denních dávek (DDD), pacientů, preskripcí nebo v cenových ukazatelích. Pro možnost vzájemného srovnání je...

Informace a komentáře

Komunikácia pri riziku liekov

Monika Laššánová, Roman Hudec, Martin Wawruch, Jana Tisoňová, Lýdia Božeková, prof. MUDr. Milan Kriška DrSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 226-227

8. konference klinické farmakologie, 13. konference terapeutického monitorování hladin léčiv, 10. konference DURG, Sympozium Nutraceutika 06

Jiří Kopecký

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 228

Zpráva z celosvětového farmakologického kongresu IUPHAR 2006

Zbyněk Svoboda

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 229-230

Varia

NEŽIADUCI ÚČINOK LIEKU A JEHO HODNOTENIE

EVALUATION OF ADVERSE DRUG REACTIONS

Roman Hudec, Lýdia Božeková, prof. MUDr. Milan Kriška DrSc, doc. MUDr. Viera Kořínková CSc, Tatiana Magálová

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 223-225

Dôležitou súčasťou spracovania spontánnych hlásení nežiaducich účinkov liekov (NÚL) v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv je určenie príčinnej súvislosti. Začiatkom osemdesiatych rokov boli formulované najdôležitejšie body v hodnotení kauzality NÚL. Podľa Uppsala Monitoring Centre of the WHO kauzalita rozdeľuje NÚL do šiestich kategórií. Väčšina nežiaducich účinkov je zaraďovaná do kategórie pravdepodobný či možný. Hodnotenie kauzality nežiaducich účinkov je nástrojom farmakovigilancie, ktorý nám pomáha stanoviť závažnosť hlásení. Tento proces je zložitý a treba si uvedomiť, že nemôže eliminovať či kvantifikovať neistotu, ale pomôže zatriediť hlásenie...

Téma čísla: farmakologie v onkologii

Receptory pro epidermální růstové faktory a jejich význam pro maligní transformaci solidních nádorů

THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR FAMILY AND HER IMPLICATION IN MALIGNANT TRANSFORMATION OF SOLID TUMORS

Ivo Überall, Zdeněk Kolář

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 190-196

Receptory pro epidermální růstové faktory (c-erbB/HER) zahrnují receptor pro epidermální růstový faktor (c-erbB-1/EGFR/HER-1) a tři další homologa; c-erbB-2-4/HER-2-4. Tento receptorový systém hraje zásadní roli v regulaci apoptózy, migrace, invazivity a metastázování, proliferace, adhezivity a diferenciace buněk. Změny exprese těchto receptorů jsou spojeny se špatnou prognózou četných nádorů. Z důvodu pochopení jejich významu v nádorové biologii a pro využití těchto receptorů jako míst cíleného terapeutického zásahu probíhá v současné době jejich intenzivní výzkum. V klinické praxi se začíná využívat řada specifických i nespecifických inhibitorů.

Cytotoxická aktivita boheminu in vitro na primárních nádorových buňkách

BOHEMINE IN VITRO CYTOTOXIC ACTIVITY IN PRIMARY TUMOUR CELLS

Libuše Stýskalová, MUDr. Karel Cwiertka, Věra Nosková, Anna Janošťáková, Lenka Radová, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, Marián Hajdúch

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 197-201

Úvod: Komplexy cyklin-dependentních kináz (CDK) s cyklinem spouští různá stadia buněčného cyklu eukaryotické buňky tím, že fosforylují specifické cílové proteiny. Syntetické inhibitory cyklin-dependentních kináz (CDKI) jako je olomoucin (OC), bohemin (BOH), R-roskovitin (ROSC, seliciclib, CYC202) atd., jsou typickými představiteli léčiv, které můžeme využít ke kontrole buněčné proliferace a ke klinické léčbě nádorů. Účel studie: Záměrem studie bylo stanovit cytotoxickou aktivitu syntetického CDKI boheminu na lidských primárních nádorových buňkách a porovnat ji s klasickými protinádorovými léčivy. Metody: Nádorové buňky byly získány gradientovou...

Téma čísla: farmakologie v dermatologii

PŘEHLED LOKÁLNÍCH KORTIKOSTEROIDŮ V DERMATOLOGII 1. Možnosti léčby kožních chorob kortikosteroidními externy

REVIEW OF TOPICAL CORTICOSTEROIDS IN DERMATOLOGY 1. POSSIBILITY OF THE TREATMENT SKIN DISEASES WITH CORTICOSTEROID PREPARATIONS

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 202-210

Článek uvádí přehled mechanizmu účinku lokálních kortikosteroidů, jejich farmakodynamické účinky, farmakokinetické vlastnosti, místní a systémové nežádoucí účinky.

Léčba alopecie

THE TREATMENT OF ALOPECIA

MUDr. Helena Michalíková

Klin Farmakol Farm 2006: 20(4): 211-214

Pro stanovení správné diagnózy a následně léčby nadměrného výpadu vlasů je důležitá podrobná anamnéza a objektivní vyšetření pacienta. Obvykle na základě těchto informací je možno alopecie orientačně rozdělit na difúzní a ložiskové. Po zopakování základních pojmů a fyziologie růstového cyklu vlasu je v článku uveden stručný přehled současných možností léčby jednotlivých, nejčastěji se vyskytujících typů výpadu vlasů. Hlavní pozornost je věnována vůbec nejobvyklejšímu výpadu vlasů, a to androgenní alopecii, kde se léčba u mužů a žen dosti odlišuje. Vzhledem k  typickému nálezu je dále podrobněji zmíněna problematika alopecia areata. Ostatní jednotky...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.