Klinická farmakologie a farmacie, 2006 (roč. 20), číslo 3

Úvodník

Hepatoprotektiva

prof. MUDr. Jiří Ehrmann CSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 119-120

Originální práce

Porovnanie klinického stavu a farmakoterapie u pacientov s hypertenziou a súčasne s diabetom mellitom a pacientov s hypertenziou bez diabetu

CLINICAL CONDITION AND PHARMACOTHERAPY IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND DIABETES IN COMPARED TO PATIENTS WITHOUT DIABETES

Miriam Bittnerová, Andrea Vojčíková, Lívia Magulová, Marta Porubská, MUDr. Jana Sirotiaková PhD

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 123-128

Účel štúdie: Prevalencia hypertenzie je u diabetikov 1,5- až 2-krát vyššia ako v nediabetickej populácii. Súčasný výskyt hypertenzie a dia­betu mellitu zvyšuje riziko vzniku závažných kardiovaskulárnych komplikácií. Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť klinický stav a antihypertenzívnu farmakoterapiu pacientov s esenciálnou hypertenziou (EH) a diabetom mellitom (DM) v porovnaní so skupinou pacientov s hypertenziou bez diabetu. Súčasne porovnať adekvátnu kontrolu krvného tlaku (TK) po roku liečby v oboch skupinách podľa merania klasickým tlakomerom a 24-hodinovým ambulantným monitorovaním TK (ABPM). Metódy: V retrospektívnej štúdii sme analyzovali zdravotné...

Retrospektivní analýza klinické praxe léčby metastatického postižení skeletu u pacientek s karcinomem prsu dispenzarizovaných ve dvou centrech v čr

MANAGEMENT OF METASTATIC BONE DISEASE FROM BREAST CANCER IN TWO ONCOLOGICAL CENTER IN CZECH REPUBLIC - RETROSPEKTIVE ANALYSIS

Veronika Vokatá, doc. MUDr. Karel Odrážka Ph.D, Aleš Kuběna, Jiří Vlček

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 129-134

Kostní metastázy se objevují až u 70 % žen s karcinomem prsu a představují vysoké riziko vzniku kostních příhod, tzv. SRE (Skeletal Related Events). V důsledku SRE jsou pacientky ohroženy snížením kvality života. Bisfosfonáty jsou látky, které oddalují vznik i recidivu těchto kostních příhod. Cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit terapii pacientek s metastatickým postižením skeletu se zaměřením na podávání bisfosfonátů. Metodika: Retrospektivně jsme sledovali záznamy 130 pacientek, které byly léčeny na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně s diagnózou do skeletu metastazujícího...

Hot-line

Novinky v léčbě pokročilých nádorů hlavy a krku

NEWS IN THE TREATMENT OF THE ADVANCED HEAD AND NECK TUMOURS

Jindřich Fínek

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 162-164

Nádory hlavy a krku jsou onemocněním, kde o výsledku léčby rozhoduje získání lokoregionální kontroly nad nádorem. Léčba pokročilého inoperabilního nádoru hlavy a krku radiochemoterapií má dobrou léčebnou odezvu, u 40 % nemocných se však objeví recidiva. Podání cetuximabu se současným ozářením u pokročilých karcinomů této oblasti výrazně prodlužuje čas do progrese onemocnění (z 14,9 měsíce na 24,4 měsíce). Kombinace cetuximabu s chemoterapií u relabujícího onemocnění po primární léčbě prodlužuje přežití nemocných o 2,5 měsíce.

Kazuistiky

Závažné získané chlopňové srdcové chyby po anorektikách - antidepresívach - možné riziká dlhodobej farmakoterapie obezity a depresie

Serious acquired valvular defects following the use of anorectics-antidepressants - possible risks of long-term pharmacotherapy of obesity and depression

doc. MUDr. Juraj Hrnčiar CSc, František Kovář, Pavol Kmeč, Mária Hrnčiarová

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 158-161

Popisuje sa prípad získanej závažnej aortálnej chlopňovej chyby u 51 ročného muža, ktorý nikdy neprekonal reumatickú horúčku ani iné manifestované zápalové ochorenie endomyokardu. Počas dlhodobého sledovania pre WPW syndróm nebola chlopňová chyba s určitosťou prítomná a vznikla v posledných 4 rokoch, keď užíval 2 r. rôzne antidepresíva III. generácie typu SSRI a naposledy anxiolytiká benzodiazepínového typu (Xanax tab.). Podáva sa prehľad problematiky získaných chlopňových chýb po anorektikách-antidepresívach z literatúry. Zdá sa, že získané chlopňové chyby z tkanivového pôsobenia nadbytku serotonínu by mohli vzniknúť nielen po anorektikách typu fenteramínu...

Informace a komentáře

XV. sympózium klinickej farmácie. Nové lieky a nové liekové formy v klinickej praxi

Lívia Magulová

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 168-170

Varia

Nápady pro čtenáře klinických studií

doc. MUDr. Petr Petr PhD, Hana Kalová

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 165-167

Téma čísla: farmakoterapie v geriatrii

Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii

QUALITY INDICATORS OF PHARMACOTHERAPY IN GERIATRICS

Martin Wawruch, Tatiana Foltánová, Martina Žikavská, Magdaléna Kuželová, doc. MUDr. Pavel Weber CSc, Jana Tisoňová, Beáta Mladosievičová, Peter Krutý, Milan Kriška

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 135-139

Zvyšovanie kvality zdravotníckej starostlivosti (ZS) je spoločným cieľom odborníkov na rôznych úrovniach ZS a popredným záujmom širokej verejnosti. Neoddeliteľnou súčasťou ZS je farmakoterapia. Objektívne porovnanie a hodnotenie trendov kvality farmakoterapie vyžaduje kvantitatívnu analýzu pomocou indikátorov kvality. Sú definované ako merateľné parametre, pre ktoré existujú dôkazy alebo konsenzus, že môžu byť použité na hodnotenie kvality preskripcie a jej zmien. Indikátory kvality možno rozdeľovať na základe ich cieľa (indikátory štruktúry, procesu a výsledku) a obsahu (indikátory orientované na liek, chorobu a pacienta). Optimálne sú indikátory...

Hypertenze - léčba ve vyšším věku

HYPERTENSION - TREATMENT IN THE ELDERLY

Ivan Řiháček, Miroslav Souček, MUDr. Petr Fráňa

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 140-143

V posledních letech stoupá počet osob ve věku nad 65 roků. Za 50 let bude každý třetí obyvatel České republiky starší než 65 roků. Hodnota krevního tlaku, zejména systolického, se s rostoucím věkem zvyšuje. Starší lidé s hypertenzí mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Bylo prokázáno, že léčba hypertenze starších osob zlepšuje jejich životní prognózu. Výběr antihypertenziva by se měl odvíjet od přidružených onemocnění a být stanoven individuálně. Léky první volby jsou diuretika, ACE inhibitory, sartany a blokátory kalciových kanálů. Léčba by měla začít nízkými dávkami, které se postupně zvyšují. Starší osoby užívají často další léky....

Dekubitus - jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě?

DECUBITUS - WHERE DO WE GO FROM HERE IN DIAGNOSING, PREVENTION, AND TREATMENT?

Hana Meluzínová, doc. MUDr. Pavel Weber CSc, MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D, prof. MUDr. Hana Kubešová CSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 144-149

Dekubitus patří k významným problémům geriatrické medicíny. Téměř 70 % ze všech vzniklých proleženin se objevuje u osob nad 70 roků. Má těsný vztah k imobilizačnímu syndromu, který vedle instability, inkontinence a intelektových poruch patří mezi tzv. „velké geriatrické syndromy“. Ty se objevují zejména v pozdním séniu (nad 75 roků) jako doplnění syndromologického obrazu celkové multimorbidity. Jejich průvodním jevem je obvykle i dysaptibilita. Diskutována je otázka etiopatogeneze, klinického obrazu, včetně klasifikace a komplikací. Zvláštní důraz je položen na možnou úlohu škál ve včasném odhalení rizikových osob, prevenci a možnosti...

Téma čísla: léky u jaterních onemocnění

Možnosti probiotik v hepatologii

PROBIOTICS IN HEPATOLOGY

Veronika Příbramská, doc. MUDr. Jan Lata CSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 150-153

Probiotika jsou živé mikroorganizmy lidského původu, které, pokud jsou podány v přiměřeném množství, příznivě ovlivňují zdravotní stav člověka. Probiotika jsou používána v terapii řady onemocnění, například nespecifických střevních zánětů, ale spektrum účinku je široké, a tak stoupá zájem jejich použití u jaterních onemocnění, především v terapii jaterní encefalopatie, a zabránění vzniku infekčních komplikací těchto imunokompromitovaných nemocných (např. spontánní bakteriální peritonitidy). V naší práci jsme prokázali příznivý vliv E. coli Nissle u nemocných s jaterní cirhózou na normalizaci střevní mikroflóry. Současně jsme nalezli sestupný trend...

Hepatoprotektiva

HEPATOPROTECTIVES

doc. MUDr. Radan Brůha CSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(3): 154-157

Pojmem hepatoprotektiva označujeme látky, které mohou mít příznivý vliv na regeneraci jaterních buněk či na zpomalení některých patologických procesů při akutních i chronických jaterních chorobách. Existuje mnoho látek, u kterých byly takové účinky prokázány v experimentu, praktické využití je omezeno na několik preparátů. Kyselina ursodeoxycholová má příznivé účinky u pacientů s primární biliární cirhózou i s jinými cholestatickými jaterními chorobami. Je základním lékem těchto chorobných stavů. Podobné účinky může mít S-adenosyl methionin. Velmi populární jsou různé rostlinné přípravky a výtažky. Praktické využití má silymarin, který má antioxidační...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.