Klinická farmakologie a farmacie, 2006 (roč. 20), číslo 2

Úvodník

Editorial

MUDr. Viktor Kašák

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 59

Originální práce

Možnosti využití biotestu s Artemia salina při studování toxikologických účinků inhibitorů cyklin-dependentních kináz

Possible use of artemia salina biotest for study of toxicologic effects of inhibitors

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph.D, doc. MVDr. Petr Dvořák CSc, Katarína Beňová

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 62-65

Cyklin-dependentní kinázy hrají nezbytnou roli v kontrole buněčného cyklu. Inhibitory cyklin-dependentních kináz (CDK) přímo ovlivňují dělení buňky a jeví se jako nadějná cytostatika. V práci je uvedeno porovnání toxicity nově syntetizovaných inhibitorů vůči toxicitě již delší dobou známého „olomoucinu“, jenž byl testován in vitro. Jako screeningová metoda byl použit biotest II. generace na Artemia salina. V pokusech byla použita voda o salinitě 0,9 % a pro každou testovanou látku se použito 50 ks naupliových stadií A. salina. S toxicitou olomoucinu byly porovnávány čtyři nově syntetizované deriváty purinu s inhibičními účinky na CDK. Jelikož...

Analýza vztahů mezi farmakokinetikou, účinkem a nežádoucími účinky metotrexátu v iniciální fázi systémové léčby středně těžké a těžké psoriázy

Relationship between pharmacokinetics and therapeutic and adverse effects of methotrexate during the initial phase of treatment of moderate-severe and severe psoriasis

Ing. Jaroslav Chládek Ph.D, Jiřina Martínková, Jaroslava Vaněčková, Jiří Grim, MUDr. Marie Šimková

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 66-70

Cíl práce: Analýza vztahů mezi farmakokinetikou, účinkem a nežádoucími účinky metotrexátu (MTX) v iniciální fázi systémové léčby středně těžké a těžké psoriázy. Metody: Souhrnná analýza třech prospektivních otevřených randomizovaných studií zahrnula 63 nemocných s psoriázou. Koncentrace MTX v plazmě byly stanoveny HPLC a farmakokinetické parametry byly vypočítány nekompartmentovými postupy v programu Kinetica (verze 4.0) v týdnu 1, 5 a 13. Stav postižení kůže byl hodnocen pomocí PASI skóre (Psoriasis area and severity index). Data byla testována analýzou rozptylu (ANOVA) a korelace byla hodnocena pomocí Spearmanova pořadového koeficientu. Výsledky:...

Současné možnosti léčby infekcí způsobených rezistentními grampozitivními bakteriemi

Current treatment options for infections caused by resistant gram-positive bacteria

doc. MUDr. Milan Kolář PhD, MUDr. Karel Urbánek Ph.D, Pavel Dlouhý

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 71-74

V práci jsou diskutovány možnosti léčby infekcí vyvolaných rezistentními grampozitivními bakteriemi. Je prezentován podíl stafylokoků a enterokoků na nejčastějších infekcích u pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Olomouc a na základě surveillance bakteriální rezistence jsou předloženy možné přístupy k antibioterapii.

Přehledové články

Farmakoterapie a zdravotní rizika obezity

Pharmacotherapy of obesity and health risks

doc. MUDr. Vojtěch Hainer CSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 103-107

Prevalence obezity stoupá v celém světě a nabývá charakteru epidemie jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Nadváha a obezita jsou spojeny se zdravotními riziky, zejména s výskytem metabolických a kardiovaskulárních chorob. Zvýšená tělesná hmotnost zhoršuje též kvalitu života a zkracuje životní prognózu. Farmakoterapie obezity by měla být nedílnou součástí komplexní léčby obezity, která zahrnuje nízkoenergetickou dietu, zvýšenou pohybovou aktivitu a kognitivně behaviorální modifikaci životního stylu. Léky proti obezitě (antiobezitika) ovlivňují cílové tkáně (centrální nervový systém (CNS), gastrointestinální trakt /GIT/, periferní tkáně) a vedou...

Ibandronát - nový účinný aminobisfosfonát v léčbě postmenopauzální osteoporózy

Ibandronate - a new effective amonobhisphosphate in the treatment of postmenopausal osteoporosis

MUDr. Tomáš Hála

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 108-110

Osteoporóza je civilizační choroba a představuje velký problém medicínský, ekonomický a sociální. Následkem osteoporózy dochází ke zlomeninám, z nichž hlavně zlomeniny obratlů a krčku stehenní kosti vedou k nárůstu morbidity a mortality. Hlavním cílem léčby je zabránit zlomeninám, mezi další cíle patří zachování množství a kvality kostní hmoty nebo dosáhnout jejich úpravy, dále též zmírnit klinické důsledky fraktur a deformit skeletu a zachovat tělesnou zdatnost. Ukazuje se, že nízká adherence k léčbě je výrazný problém v péči o pacienty s osteoporózou. Adherence k léčbě orálními bisfosfonáty dramaticky klesá během prvního roku léčby a tento pokles...

Varia

Jak se píše článek do prestižního mezinárodního časopisu?

How to write an article for a prestigious international journal: A sample publication by British authors

Radka Klimešová, doc. MUDr. Petr Petr PhD, Alexandr Popkov

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 111-113

Padáky jsou široce používány k předcházení smrti či vážného poranění při vystavení jedinců působení gravitace. Jejich používání je spojeno s nepříznivými účinky způsobenými selháním metody a s iatrogenním poškozením. Studie (přirozeného průběhu) volného pádu nevykazují 100% mortalitu. Dosud nebyly provedeny žádné randomizované kontrolované studie týkající se používání padáků. Základem pro používání padáků v praxi je pouze empirická, pozorováním nabytá zkušenost a jejich zdánlivá, pozorovateli se jevící účinnost, může být potenciálně vysvětlena existencí „healthy cohort effect“. Jedinci, kteří trvají na tom, že všechny léčebné postupy by...

Téma čísla: farmakoterapie nemocí horních cest dýchacích

Alergická rýma

Allergic rhinitis

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 75-82

Prevalence alergické rýmy se v posledním desetiletí zvyšuje zvláště v dětské populaci. Její současná klasifikace je založena na hodnocení intenzity a trvání obtíží a jejich vlivu na kvalitu života pacienta. Nosní příznaky u alergické rýmy vznikají působením celé škály mediátorů na různé receptory. Svědění a kýchání jsou vyvolány drážděním zakončení senzorických nervů, hypersekrece reflexně aktivací cholinergních vláken parasympatiku. Zduření sliznice je způsobeno zvýšenou permeabilitou cév, a především zvýšenou náplní kapilár a kapacitních cév v nosní sliznici po ovlivnění H1 a méně i H2 receptorů. Antigen/alergen spouští po průniku povrchovými obrannými...

Diagnostika a léčba chronické rhinosinusitis

Diagnostics and therapy of chronic rhinosinusitis

MUDr. Jan Rottenberg

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 83-86

Chronická sinusitida se svojí 15% prevalencí v populaci tvoří jedno z nejběžnějších onemocnění v otorinolaryngologické praxi. Etiologie chronické sinusitidy je endogenní, nejčastěji se tento stav vyskytuje v souvislosti s alergickou a nealergickou hypersenzitivitou imunitního systému. Diagnostika zahrnuje celou řadu nozologických jednotek včetně prognosticky závažných stavů, které v případě jejich nerozpoznání mohou vést k úmrtí či vážnému poškození zdraví. Léčba chronické sinusitidy musí odrážet etiologii stavu – nejčastějším způsobem léčby je funkční endoskopický chirurgický zákrok v kombinaci s následnou konzervativní léčbou topickými kortikosteroid...

Laryngitis acuta - farmakologické aspekty terapie

Acute laryngitis - pharmacological aspects of therapy

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 87-89

Autor se zabývá racionální terapií akutní subglotické laryngitidy a dalších obstrukcí horních dýchacích cest, pokud jde o léky, jejich vhodnost a cenu. Shrnuje jak vlastní zkušenosti, tak postupy opírající se o evidence based medicine (EBM).

Téma čísla: farmakoterapie v pneumologii

Farmakoterapie stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci v České republice

Pharmacotherapy of stable chronic obstructive pulmonary disease

MUDr. Viktor Kašák

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 90-96

V článku je podán přehled současné farmakoterapie stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v České republice.

Antibiotická léčba bakteriálních zánětů plic

Antibiotic therapy of bacterial pneumonias

doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 97-99

V předloženém sdělení jsou formulovány terapeutické přístupy k pacientům s bakteriálními záněty plic v nemocničním i komunitním prostředí.

Farmakologie látek zneužívaných vdechováním

Pharmacology of substances abused by inhaling

Mgr. Alena Trojáčková, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc

Klin Farmakol Farm 2006: 20(2): 100-102

Látky mohou být inhalovány ve formě plynů, aerosolů nebo prachových částic. Absorpce z plic a nástup účinku látek po inhalačním podání je velmi rychlý. Zřejmě nejčastěji jsou zneužívána cestou inhalace solvencia, látky uhlovodíkové povahy vyráběné často z nafty a zemního plynu. Motivace zneužívání těkavých látek je determinována euforizujícími, halucinogenními a anestetickými účinky. Při nižších dávkách látky připomíná akutní intoxikace chování intoxikovaného v lehčím stupni opilosti, se stupňováním toxického účinku drogy dochází k nepravidelnostem srdečního rytmu až s nebezpečím srdečního selhání (syndrom „sudden sniffing death“). Pravidelné...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.