Klinická farmakologie a farmacie, 2005 (roč. 19), číslo 4

Slovo úvodem

Farmakoterapie v gynekologii

Pavel Ventruba

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 199

Od dob působení maďarského lékaře Ignáce Filipa Semmelweise (1818–1865) ve Vídni učinila gynekologie několik mílových skoků: těžko říci, která z léčebných možností, zda invazivní, či farmakoterapeutická, je významnější. Obě se vzácně doplňují a jedna bez druhé snad ani nemůže být. Léčebné postupy se rozšířily o metody genetické, hranice gynekologie se posunuly směrem k dalším oborům, ať už se jedná o onkogynekologii, gynekologickou geriatrii či gynekologii v dětském věku a adolescenci.

Originální práce

Možný prediktivní význam metabolického syndromu inzulinové rezistence u ischemických cévních mozkových příhod

Potential predictive significance of insulin resistance syndrome in ischemic stroke

Ivanka Vlachová, prof. MUDr. Helena Vaverková CSc, doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D, Daniel Novotný, MUDr. Bohdan Křupka Ph.D, doc. MUDr. Věra Krčová CSc, MUDr. Andrea Bártková, Daniel Šaňák, RNDr. Marie Budíková, Karel Urbánek, Petr Kaňovský

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 202-205

Metabolický syndrom inzulinové rezistence (MSIR), jehož výskyt v populaci neustále narůstá, představuje významný rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění (KVN) včetně ischemických cévních mozkových příhod (iCMP). Cílem studie bylo posouzení jeho přítomnosti v akutní fázi iCMP a zhodnocení jeho vlivu na tíži neurologického postižení v této fázi i v časovém odstupu. Metodika: Pro diagnózu MSIR byla použita kritéria podle NCEP-ATP III zahrnující abdominální obezitu (obvod pasu > 102 cm u mužů, > 88 cm u žen), triglyceridy ≥ 1,7 mmol/l, HDL-cholesterol < 1,0 mmol/l u mužů a < 1,3 mmol/l u žen, TK≥130/≥85 mmHg, glykemie nalačno...

Monitorování terapie astmatických pacientů v lékárně

THERAPY MONITORING OF ASTHMA PATIENTS IN THE PHARMACY

Božena Macešková, Daniela Fridrichová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 206-210

Po dobu osmi měsíců byla monitorována terapie 16 astmatických pacientů, kteří navštěvovali sledovanou lékárnu. Během čtyř konzultací byly identifikovány jejich lékové problémy, nedostatky v inhalační technice a projevy a příčiny non-compliance. Metodou semistrukturovaných rozhovorů byly zjišťovány změny v jejich vztahu k nemoci i objektivní změny ve zdravotním stavu. Byly minimalizovány chyby při používání inhalátorů různých typů, proveden nácvik čištění inhalátorů a odečítání zbývajících dávek. Osm pacientů (50,0 %) se na konci monitorování cítilo subjektivně lépe, 12 (75,0 %) považovalo edukaci farmaceutem za prospěšnou. Compliance při užívání medikace...

Přehledové články

Imunomodulace u recidivujících infekcí dýchacích cest

Immunomodulation in recurrent respiratory infections

doc. MUDr. Jaromír Bystroň CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 235-238

Autor předkládá přehled nejčastějších příčin recidivujících infekcí dýchacích cest, uvádí principy léčby těchto stavů a rozebírá možnosti imunomodulační léčby, kterých je možno použít při léčbě těchto stavů.

Nežádoucí účinky a interakce nových antiepileptik

Side effects and interactions of new antiepileptics

doc. MUDr. Vladimír Komárek CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 239-240

Racionální farmakoterapie epilepsie je vedena snahou o dosáhnutí maximální možné účinnosti léčiva při současné minimalizaci nežádoucích účinků. V porovnání se staršími antiepileptiky (AE 1. a 2. generace) jsou úskalí nežádoucích účinků a interakcí nových antiepileptik 3. generace méně známá. Přehled nežádoucích účinků nových AE se opírá o metanalýzu 1 462 článků publikovaných o gabapentinu, lamotriginu, topiramátu, levetiracetamu, oxkarbazepinu, tiagabinu a zonisamidu. Z hlediska interakcí je zdůrazněno riziko zpomaleného metabolizmu lamotriginu v důsledku současného podávání valproátu.

Informace a komentáře

55. Česko-Slovenské farmakologické dny

Mgr. Martin Kuneš, prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina DrSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 242

Pořadatelství půlstoleté tradice Česko-Slovenských farmakologických dnů připadlo letos na Hradec Králové. Konaly se mezi 31. srpnem až 2. zářím v areálu královéhradecké Lékařské fakulty pod záštitou České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS za organizační garance Lékařské fakulty UK, Farmaceutické fakulty UK a Ústavu experimentální biofarmacie...

10. Česko-Slovenská mezioborová toxikologická konference, Olomouc, 14.-16. 9. 2005

Pavel Anzenbacher

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 243

Desátá, jubilejní mezioborová toxikologická konference byla pořádána Toxikologickou sekcí České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti JEP, Toxikologickou sekcí Slovenské farmakologické společnosti Slovenské lékařské společnosti a Českou společností chemickou spolu s Českou společností soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP a Univerzitou Palackého...

Publikace českých autorů v JAMĚ upozornila na časté užití léčiv nevhodných ve stáří

Mgr. Daniela Fialová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 244

Vzhledem k nedostatku randomizovaných kontrolovaných studií a k farmakologickým změnám ve stáří vychází specifická farmakoterapeutická doporučení v geriatrii z poznatků geriatrické farmakologie a z menších farmakoepidemiologických studií. V řadě ohledů se geriatrická preskripce významně liší od postupů medicíny středního věku, tato specifika však nejsou dostatečně respektována...

Správa z II. Slovensko-českej konferencie klinickej farmakológie

Jana Tisoňová, Monika Laššánová, Martin Wawruch, Lívia Magulová, Milan Kriška

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 245

V dňoch 3. až 5. novembra 2005 sa v Nitre, v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, konala II. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Jej súčasťou bola aj XIII. Slovenská konferencia klinickej farmakológie, VII. Česká konferencia klinickej farmakológie, XII. Česká konferencia TDM a IX. Česká pracovná konferencia DURG.

Sto let učebnice FARMAKOLOGIE - Karel Chodounsky, Praha, Bursík a Kohout 1905, stran 466

Peter Višňovský, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 246

To není tisková chyba. Rok vydání této knihy je skutečně 1905. Před sto lety vyšla první česká učebnice farmakologie. Autor, prof. Dr. Karel Chodounský (1843–1931) se tehdy psal s krátkým „y“. I tato malá pravopisná odchylka leccos vysvětluje – tehdejší ovzduší nepřízně německého osazenstva University Karlo-Ferdinandovy, velmi pozdní jmenování mimořádným profesorem (až v 51. roku života), existenční problémy, pro které musel autor po léta provozovat i soukromou praxi a z jejího výnosu financovat svou vědeckou práci...

Farmakoterapie v gynekologii

Aromatáza jako cíl v antihormonální léčbě

AROMATASE - TARGET OF ANTI-HORMONAL THERAPHY

Petr Hodek, Julie Fidlerová, Marie Stiborová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 211-214

Nejvíce frekventovaná nádorová onemocnění, rakovina prsu a prostaty, vznikají ve tkáních, které jsou vystaveny působení estrogenů. Vzhledem k tomu, že estrogeny jsou sloučeninami, které potencují proliferaci buněk, předpokládá se, že pokles jejich koncentrace či účinnosti snižuje riziko vzniku uvedených nádorů a u onkologických pacientů vede k prodloužení života. Z rozboru možností, jak lze účinně interferovat s procesem biosyntézy nebo účinky estrogenů, vychází dvě základní strategie. Prvá spočívá ve snížení aktivity cytochromu P450 (aromatázy), který katalyzuje aromatizaci androgenů za vzniku estrogenů, buď cestou negativní regulace exprese enzymu...

Hormonální léčba časného karcinomu prsu

hormonal treatment OF Early breast cancer

Jindřich Fínek, Luboš Holubec jr, Lucie Elgrová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 216-220

Hormonální léčba představuje účinnou léčbu karcinomu prsu, a to jak neoadjuvantní, adjuvantní, tak léčbu pokročilého onemocnění.

Hormonální kontracepce

HORMONAL CONTRACEPTION

Petr Hrachovec, Marie Belejová, Tomáš Kilián, doc. MUDr. Ivana Oborná Ph.D

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 221-224

Jednou ze základních metod plánovaného rodičovství je hormonální kontracepce. Kromě vlastního kontracepčního působení se však jejích účinků využívá i k léčbě některých onemocnění. Článek podává stručný přehled současných preparátů, jejich složení, vedlejších účinků a kontraindikací použití.

Kombinovaná orální kontraceptiva s pozitivním vlivem na pleť z dermatologického hlediska

Combined oral contraceptive drugs with positive influence on skin complexion and function from dermatological viewpoint

Jarmila Rulcová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 225-228

Acne vulgaris doprovázená seboroe, v některých případech i dalšími projevy hyperandrogenémie, patří mezi nejčastější onemocnění pubertálního věku. I když u žen trpících akné, seboroe i lehčím hirsutizmem se nachází ve většině případů normální hladiny androgenů v séru, léčba hormonálními kombinovanými kontraceptivy přináší velmi dobrý léčebný efekt. Obzvláště kombinované preparáty s obsahem antiandrogenů jsou terapií kauzální, neboť blokují androgenní účinek na receptorové úrovni, oslabují aktivitu enzymu 5 alfa-reduktázy a potlačují hypotalamohypofyzární funkce. Nejvýraznější antiandrogenní aktivitu má cyproteronacetát, následován chlormadinon acetátem,...

Osteoporóza a cíle její léčby

Osteoporosis: goals of treatment

Jan Štěpán

Klin Farmakol Farm 2005: 19(4): 229-234

Osteoporóza může být průvodním jevem stárnutí, ale není jeho neodvratitelným důsledkem. Osteoporóza nemá výraznější charakteristické klinické symptomy, je ale příčinou zlomenin, vznikajících spontánně nebo při nepřiměřeně malém úrazu (po pádu ze stoje). Zlomeniny obratlů a proximálního femoru vedou k předčasnému úmrtí, invalidizaci a k závislosti postižených osob na dopomoci. Osteoporózu lze rozpoznat už v jejích bezpříznakových začátcích, lze jí předcházet a lze ji léčit dříve, než se projeví zlomeninami. Diagnóza onemocnění má být stanovena zásadně před zahájením léčby. Farmakologická léčba osteoporózy má být stratifikovaná s ohledem hlavní faktory...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.