Klinická farmakologie a farmacie, 2005 (roč. 19), číslo 3

Slovo úvodem

O názvosloví léčiv

Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 139

Náš časopis je zaměřen především na problematiku farmakoterapie a klinické farmakologie, proto se prakticky v každém článku vyskytuje několik názvů různých léčiv. Někdy se setkáváme s tím, že čtenářům, ale i autorům, není vždy zcela jasné, které názvy ve skutečnosti existují a jaké je jejich nejvhodnější použití.

Originální práce

Spotřeba hypolipidemik v České republice v letech 1989-2003

Utilization of hypolipidaemics in Czech Republic between 1989 and 2003

Romana Pavelková, Mgr. Lucie Sobolová, Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 142-145

V České republice jsou hypolipidemika používána od druhé poloviny 70. let. V té době byly používány především fibráty. Rok 1989 byl významný registrací lovastatinu – prvního statinu používaného u nás. Cílem této práce je analýza spotřeby hypolipidemik v ČR v letech 1989–2003 a nákladů na ně z celostátního pohledu. Data o spotřebě hypolipidemik v ČR za období 1989–2003 byla získána z databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Spotřeba jednotlivých skupin hypolipidemik byla vyjádřena v definovaných denních dávkách (DDD) podle ATC/DDD systému platného v roce 2004, náklady v korunách (Kč). Údaje o spotřebě jsou vyjádřeny v relativní...

Compliance při léčbě hypolipidemiky

Primary compliance with lipid lowering therapy

Jan Strojil, Karel Urbánek, Mgr. Lucie Sobolová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 146-148

Compliance, míra dodržování lékařem doporučených postupů, především těch týkajících se farmakoterapie, je důležitým a komplexním problémem. Práce podává krátký teoretický přehled publikovaných prací týkajících se compliance při léčbě statiny se zaměřením na primární non-compliance. Vlastní práce spočívala v analýze primární compliance u pacientů léčených statiny ve Fakultní nemocnici Olomouc. Databáze předpisů na statiny vystavených 2 715 pacientům během roku 2003 byla porovnána s databází vyzvednutých předpisů. Z celkového počtu 12 182 předepsaných balení zůstalo 983 (8,1 %) nevyzvednuto 468 pacienty (17,2 %). Rozdíly v compliance u různých...

Přehledové články

Kvalita života u chronických onemocnění ve světle novějších modelů zdraví a nemoci

Health Related Quality of Life on the Background of the Newer Health and Illness Models

Kalová Hana, doc. MUDr. Petr Petr PhD, Alexandra Soukupová, Pavel Vondrouš

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 165-168

Autoři podávají přehled souvislostí mezi novějšími modely zdraví a nemoci, zejména v klinickém hodnocení léků, ošetřovatelství a sociální práci, a konceptem Health Related Quality of Life-HRQOL.

Kombinační léčba hypertenze

Combination therapy for hypertension

Milan Grundmann, Ivana Kacířová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 169-173

Výsledky léčby hypertenze v současnosti jsou stále neuspokojivé, poněvadž pouze jedna čtvrtina pacientů je adekvátně léčena. Většina pacientů s diabetem, cévní mozkovou příhodou ve stáří dosáhnou dobré kompenzace hypertenze pouze za použití kombinační terapie. K nejužívanějším dvojkombinacím patří diuretika + betablokátory, diuretika + ACEI, diuretika + AT1 blokátory a ACEI + blokátory kalciových kanálů. V přehledu je upozorněno ještě na další možnosti dvojkombinační terapie. Důkazy pro používání dvojkombinací podle pravidel evidence based-medicine jsou zatím nedostatečné, v případě použití trojkombinací žádné. Léky pro trojkombinaci jsou vybírány...

Fibrilace síní - terapeutické postupy a cíle

Atrial fibrillation - aims of therapy

prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 175-181

Fibrilace síní je nejčastěji hospitalizovaná setrvalá tachyarytmie, jejíž výskyt zvyšuje nejen morbiditu, ale i mortalitu nemocných. Výskyt fibrilace síní roste nejen s věkem nemocných, ale i absolutně, což zvyšuje náročnost ambulantní i hospitalizační léčby o tyto nemocné. Mnohočetná etiologie této arytmie dosud znemožňovala její kauzální léčbu. Strategie léčby fibrilace síní spočívá v prevenci trombembolických příhod, kontrole srdeční frekvence a stabilizaci sinusového rytmu. V prevenci trombembolií zůstává nejúčinnějším prostředkem antikoagulace. Kontrola srdeční frekvence může být prováděna tzv. uzlovými blokátory nebo ablačními metodami. Kontrola...

Biologická léčba revmatoidní artritidy

BIOLOGICAL TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS

David Suchý, doc. MUDr. Otto Mayer CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 182-185

Látky blokující účinek TNF-alfa jsou indikovány k léčbě aktivní revmatoidní artritidy, nereagující na předchozí podání jiných chorobu modifikujících léků včetně metotrexátu (MTX). Anti TNF-alfa terapie nahrazuje nebo doplňuje stávající léčbu chorobu modifikujícími léky. Látky blokující TNF-alfa se liší molekulární strukturou, detailním mechanizmem působení, farmakokinetikou apod. Infliximab je schválen k léčbě RA pouze v kombinaci s metotrexátem, adalimumab a etanercept lze použít i v monoterapii, ačkoliv data z klinických studií potvrzují lepší efekt kombinované terapie.

Hot-line

Farmakokinetika mykofenolát mofetilu u autoimunitních chorob v dětském věku

Pharmacokinetics of mycophenolate mofetil for autoimmune disease in children

Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 186-187

Klinická studie hodnotila farmakokinetické údaje mykofenolát mofetilu u dětí s autoimunitními chorobami. Obdobná data hodnotící toto poměrně nové imunosupresivum prozatím v pediatrické literatuře chybí. Na základě získaných farmakokinetických údajů je uvedeno dávkování mykofenolát mofetilu, které lze využít v léčbě autoimunitních chorob.

Společenská rubrika

Jaroslav Květina - pětasedmdesátiletý

Helena Rašková

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 192-193

Před deseti lety, tj. půl století po ukončení druhé světové války, jsem napsala o čtyřech jubilantech v naší farmakologii, o doc. V. Trčkovi, prof. J. Elisovi, doc. D. Waitzové a prof. J. Květinovi (Čs. Fyziol. 1996; 45: 67–69). Každý z nich vyryl brázdu na českém i mezinárodním vědeckém poli. Některé brázdy jsou tak hluboké a dále se mezitím prohloubily, že cítím povinnost znovu je připomenout. Jeden z těch jubilujících je stále v experimentální farmakologii aktivní: prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc., narozený 19. 5. 1930...

Prof. MUDr. Jiří Elis, DrSc. pětasedmdesátník

Helena Rašková

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 194

V letošním roce, tedy v roce 2005, oslavujeme všude 60 let od konce II. světové války. Náhoda tomu chce, že se několik mých bývalých spolupracovníků dožívá právě letos krásného jubilea. Dovršují v plné svěžesti 75 let svého života. Dva z nich osvědčili kromě vynikajících vědeckých schopností také neobyčejné schopnosti manažerské. O jednom z nich je právě nyní řeč. Jiří Elis měl již za studií zájem o vědeckou práci a byl pomocná vědecká síla v Biologickém ústavu Všeobecné, nyní 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze...

Varia

Znižovanie medicínskych omylov

Reducing medical mistakes

Alena Ďurišová, Milan Kriška

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 188-190

Medicínske omyly môžu byť príčinou morbidity, mortality a zvyšovania nákladov na liečbu pacientov. K omylom môže dôjsť na každom stupni liečebnej starostlivosti, pôvodcom chyby môže byť ľudský zdroj alebo systém liečebnej starostlivosti. Chyby sa môže dopustiť ošetrujúci personál (lekár, sestra) od preskripcie, výpočtu dávky, prípravy, riedenia až po podanie pacientovi. Rovnako chybu môže zapríčiniť farmaceut, ktorý vydáva liek, ale aj pacient, ak užije nesprávne liečivo, správne liečivo v nesprávnej dávke alebo intervale či, liečivo môže aj vynechať. Už viac ako 10 rokov sú vo svete snahy o monitoring a zverejňovanie týchto chýb a tým zníženie ich...

Statiny

Statiny: od lipidologie ke kardiologii

Statins: from lipidology to cardiology

MUDr. Michal Vrablík Ph.D, doc. MUDr. Richard Češka CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 149-151

Blokátory HMG-CoA reduktázy (statiny) jsou dnes standardní součástní léčby pacientů s dyslipidémií, diabetes mellitus, ischemickou chorobou srdeční nebo jinou manifestací aterosklerózy. Existuje rozsáhlá dokumentace jejich pozitivních účinků v prevenci závažných komplikací aterosklerózy i u osob s relativně nízkými hladinami sérového cholesterolu. V kardiologii statiny nacházejí nové indikace např. u akutního koronárního syndromu, srdečního selhání, chlopenních vad. Na definitivní průkaz účinnosti léčby statiny v těchto nových indikacích je třeba vyčkat výsledků prospektivních studií.

Přínos statinů v geriatrii

The impact of statins in geriatrics

prof. MUDr. Vladimír Bláha CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 152-154

Bezpečnost a klinická efektivita léčby statiny je dostatečně dokumentována řadou rozsáhlých, kontrolovaných randomizovaných studií. Tyto studie nicméně zahrnovaly především pacienty mladší 70 let věku. Indikace a klinické účinky léčby statiny v geriatrii jsou nadále kontroverzní. První klinická studie, která hodnotila reprezentativní soubor starších pacientů – the Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER), významně obohatila naše znalosti týkající se léčby statiny u starší populace. Závěry studie PROSPER, spolu s poznatky získanými v kohortě geriatrických pacientů ve studii Heart Protection Study a menšími podskupinami...

Statiny v onkologii

STATINS IN ONCOLOGY

Marek Svoboda, Jiří Vyskočil, Jana Nováková

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 155-159

Statiny jsou látky blokující biosyntézu cholesterolu inhibicí klíčového enzymu jeho metabolické dráhy, beta-hydroxy-beta-metylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktázy. Řada velkých klinických studií prokázala u statinů dobrou toleranci, relativní bezpečnost a především účinnost, která se projevila snížením kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů s hypercholesterolémií, kde jsou tato hypolipidemika primárně indikována. Preklinický výzkum za posledních 5 let dokázal, že statiny vykazují v buněčných systémech pleiotropní efekt. Ten je důsledkem jejich přímého i nepřímého působení na regulační mechanizmy buněčného cyklu, diferenciace, apoptózy a na řadu...

Môžu byť problémy pri liečbe statínmi?

COULD ANY PROBLEMS ARISE WITH STatin treatment?

Monika Laššánová, Jana Tisoňová, Milan Kriška

Klin Farmakol Farm 2005: 19(3): 160-164

Statíny (inhibítory HMG CoA reduktázy) patria v súčasnosti k najčastejšie používaným liekovým skupinám. Uplatňujú sa predovšetkým ich dobré hypolipidemické účinky, s vysokou účinnosťou pri znižovaní sérovej koncentrácie celkového a LDL cholesterolu, ktoré sú významným prediktorom kardiovaskulárnej mortality a morbidity. Používajú sa nielen v kardiovaskulárnych indikáciách, ale predpoklad ich využitia je aj v iných indikáciách (neurodegeneratívne ochorenia, prevencia vzniku karcinómu čreva a iné). Statíny sa celkovo považujú za lieky s dobrou toleranciou, čo potvrdili aj početné kontrolované štúdie a klinická prax. Frekvencia klinicky závažných nežiaducich...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.