Klinická farmakologie a farmacie, 2005 (roč. 19), číslo 2

Slovo úvodem

Úvaha o učebnicích farmakologie

Max Wenke

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 79-81

Mám radost, že se po létech zase objevila snaha, v knižní a obecně dostupné formě vytvořit kvalitní a originální komplexní český farmakologický text. Taková věc je nutná a moc se sluší: je třeba mít pořádnou vlastní českou knihu o daném vědním oboru. Taky mám radost, že se objevují překlady zahraničních komplexních farmakologických textů; v době, kdy bohužel ještě ne všichni zájemci si dokážou přečíst originál, je to nutné taky, a taky se to sluší: je třeba mít kontakt s představami a přístupy daného vědního oboru jinde ve světě.

Originální práce

Porovnání vybraných perorálních originálních a generických léků používaných v kardiologii na základě disoluční studie

The comparison of selected cardio-active original products with their generics based on dissolution study

PharmDr. et Mgr. David Vetchý Ph.D, doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc, Mgr. Michaela Švarcová, Tomáš Sýkora, PharmDr. Adam Häring

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 84-88

Uvolňování léčiva nejen z tuhých perorálních lékových forem se zkouší in vitro disolučním testem. Podmínky provádění disoluce a limity, které musí jednotlivé lékové formy splnit jsou přesně stanoveny. Srovnatelné uvolňování léčiva z originálního léku a generika předchází zkoušce bioekvivalence, na základě které může být generický lék považován za podobný s originálním produktem. Ve studii se porovnávaly vybrané perorální originální léky používané v kardiologii se svými generiky disoluční zkouškou. Hodnotily se léky bez a s modifikovaným uvolňováním léčiva. Z první skupiny léků se porovnával lék Zorem® se svými generiky obsahující amlodipin, lékem...

Přehledové články

Farmakogenomika a nutrigenomika: komplexní interakce genů s prostředím

Pharmacogenomics and nutrigenomics: complex gene-environment interactions

Ondřej Šeda, Lucie Šedová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 116-120

Farmakogenetika je interdisciplinárním oborem, který se zabývá vztahem mezi genetickou dispozicí jedince a účinkem podávaných léčiv na úrovni jednotlivých genetických polymorfizmů. Od padesátých let minulého století prošla farmakogenetika vývojem od dílčích pozorování a nepřímých indicií k dnešním, vysoce paralelním analýzám genetických polymorfizmů ovlivňujících účinky podávaných léčiv. Teprve v poslední době jsme svědky nástupu farmakogenomických metod, které umožňují sledovat efekt podané látky na globální expresi genetické informace na úrovni transkriptomu, proteomu či metabolomu. Současně vzniká nutrigenetika a nutrigenomika, založená na zjištění,...

Postavenie lamotrigínu v liečbe bipolárnej depresie

The role of lamotrigine in bipolar depression treatment

MUDr. Lívia Vavrušová

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 121-123

Niektoré antiepileptiká (antikonvulzíva) sa stali významnými liekmi v liečbe bipolárnej poruchy ako tymptofylaktiká. Do skupiny antikonvulzív zaraďujeme lieky s rôznymi mechanizmami pôsobenia, účinnosti a vedľajších účinkov. Lamotrigín si našiel pevné miesto v liečbe bipolárnej depresie. Medzinárodná skupina vytvárajúca terapeutické odporúčania pre liečbu bipolárnej depresie potvrdila, že lamotrigín je liekom bipolárnej depresie s úrovňou dôkazov kategórie 1, čiže liekom s najlepším stupňom dôkazov účinnosti pre liečbu danej klinickej jednotky.

Kazuistiky

Malárie

Malaria

MUDr. Hana Roháčová Ph.D

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 132

Je popsán případ 72letého muže s maligní tropickou malárií vyvolanou Plasmodium falciparum s vysokou parazitémií. Několika měsíční hospitalizace byla provázena řadou komplikací při těžkém průběhu základního onemocnění. Pacient byl dlouhodobě uměle ventilován, dialyzován, došlo k těžkému poškození mozku při cerebrální formě malárie. Pacient přežil, avšak zůstal imobilní s omezeným kontaktem s okolím.

Léčba parazitárních infekcí

Malárie a její léčba

Malaria and its treatment

Zdeněk Fendrich

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 89-94

Malárie je nejčastější importovaná protozoární tropická choroba, s kterou se, čím dál častěji u našich turistů a stejně tak u běženců z endemických oblastí, může setkat i praktický lékař. K přenosu a šíření malárie je důležitý prvok Plazmodium a vektor choroby, což je samička komára druhu Anopheles. Pro člověka jsou patogenní čtyři paraziti: P. vivax, P. ovale, P. falciparum a P. malariae. Vývojový cyklus probíhá tedy ve dvou hostitelích. Sexuální vývoj je soustředěn na zažívací trakt komára a asexuální vývoj, během kterého dochází ke klinickým atakům, probíhá v erytrocytech člověka. U malárie je nejdůležitější léčba intraerytrocytárních forem parazita,...

Farmakoterapie malárie v České republice

Pharmacotherapy of malaria in Czech Republic

doc. MUDr. Jiří Vaništa CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 95-99

Malárie je závažným problémem světového zdravotnictví. Ročně postihne 300 milionů lidí a 2 miliony z nich nákaze podlehnou. V nemalarických zemích ročně onemocní více než 30 tisíc osob, které se nakazily v malarických oblastech tropů a subtropů. Smrtnost této importované malárie kolísá kolem 1%, ale při závažném průběhu dosahuje až 20%. Život ohrožujícímu průběhu malárie zabrání včasné rozpoznání nemoci a včasné zahájení účinné chemoterapie. Proto je v infekčním lékařství podezření na tropickou malárii náhlou příhodou vyžadující co nejdříve provést diagnostické a terapeutické zákroky. Onemocnění lze předejít jednak ochranou před napadením infikovaným...

Pokrok v léčbě viscerální leishmaniózy

Visceral leishmaniasis treatment progress

Vladimír Mihál, Dagmar Pospíšilová, Martina Suková, Jan Starý

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 100-105

Leishmanióza, parazitární onemocnění přenášené sáním krve některých druhů hmyzu rodu Phlebotomus, postihuje různé věkové skupiny v závislosti na druhu Leishmania spp., geografické lokalitě, rezervoáru nemoci a imunokompetenci hostitele. Viscerální leishmanióza je nejtěžší forma nemoci, která, není-li léčena, ohrožuje život. Rozsah a projev onemocnění závisí na několika faktorech, mezi které zahrnujeme protilátkovou a na buňky vázanou imunitní odpověď hostitele, virulenci infikujících druhů a velikost parazitární nálože. Intermitentní horečka, splenomegalie, hepatomegalie, zvětšení lymfatických uzlin, trombocytopenie, rychlý úbytek tělesné hmotnosti,...

Pneumocystová pneumonie

Pneumocystis pneumonia

doc. MUDr. Jana Skřičková CSc

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 106-110

„Pneumocystová pneumonie“ se vyskytuje především u imunokompromitovaných nemocných s útlumem T-lymfocytů a nebo méně často u nemocných s těžkou hypogamaglobulinémií. U nemocných bez poruchy imunity se předpokládá, že Pneumocystis jiroveci (P. jiroveci), dříve známá jako Pneumocystis carinii (P. carinii), je ubikvitární patogen, což podporuje nález protipneumocystových protilátek již u čtyřletých dětí. Pomocí srovnávací DNA analýzy bylo zjištěno, že Pneumocystis jiroveci patří mezi houby. Diagnostika pneumocystové pneumonie je založena na identifikaci mikroorganizmu v biologickém materiálu z plic. Jedná se především o sputum, jehož vykašlání...

Současná léčba helmintóz

Current treatment of helminthoses

MUDr. RNDr. František Stejskal Ph.D

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 111-115

Infekce parazitickými červy (helmintózy) patří k nejčastějším lidským onemocněním. Jedná se většinou o chronické infekce, jež se bez specifické chemoterapie mohou rozvíjet řadu let i desetiletí. Nemocný člověk je většinou zdrojem infekce, k níž může dojít perorálně kontaminovanou potravou a vodou, perkutánně, neporušenou kůží (schistozomózy, ankyloztomózy) či po sání specifického přenašeče (filariózy). Trichinelóza, toxokaróza a hydatidóza jsou zoonózy. Předkládaný článek podává přehled léčebných možností u nás rozšířených helmintóz. Z importovaných infekcí jsou zahrnuty ty, s nimiž se v našich podmínkách častěji setkáváme. K terapii střevních nematodóz...

Varia

Molekulární mechanizmy účinku antiandrogenu bicalutamidu

Molecular mechanisms of action of antiandrogen bicalutamide

Jan Bouchal, Karl R. N. Baumforth, Michaela Šváchová, Paul G. Murray, Erwin von Angerer, Zdeněk Kolář

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 124-127

Léčba pokročilých stadií karcinomu prostaty představuje vážný medicínský problém. Vzhledem k vedlejším účinkům kastrace, jako jsou ztráta libida a impotence, se alternativou u některých pacientů s karcinomem prostaty stává monoterapie antiandrogeny. Dobrou snášenlivost, minimum vedlejších účinků a zachování sexuálních funkcí vykazuje především léčba bicalutamidem. Cílem této práce bylo shrnutí poznatků o molekulárních mechanizmech účinku tohoto antiandrogenu a diskutovat naše výsledky se zaměřením na aktivitu telomerázy, dráhu nádorového supresoru p53 a apoptózu. Zejména nový poznatek o aktivaci dráhy p53 a apoptózy vyššími dávkami bicalutamidu může...

Deset let farmakologické inhibice v ATP-vazebném místě proteinkináz - příspěvek české enzymologie

Ten years of efficient ATP site-directed competitive inhibition of proteinkinases

Jaroslav Veselý

Klin Farmakol Farm 2005: 19(2): 129-131

Autor podává krátký přehled nedávné historie vývoje prvních farmakologických inhibitorů působících kompetitivně a selektivně v ATP-vazebných místech proteinkináz. Vzhledem k tomu, že enzymové domény, které obsahují vazebná místa pro ATP, jsou navzájem vysoce homologní, byly nálezy inhibitorů tohoto typu překvapivé. V době, kdy se tyto inhibitory objevily, tj. v první polovině 90. let minulého století, zcela převládalo přesvědčení, že selektivní kompetitivní inhibice v ATP-vazebném místě není pravděpodobná. Tento názor byl překonán zejména odhalením selektivních syntetických inhibitorů kinázy c-Abl, tyrosinkinázy receptoru epidermálního růstového faktoru,...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.