Vstup do systému:

Přihlášení

Klinická farmakologie a farmacie

Slovo úvodem

Max Wenke
Úvaha o učebnicích farmakologie

Originální práce

PharmDr. et Mgr. David Vetchý Ph.D, doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc, Mgr. Michaela Švarcová, Tomáš Sýkora, PharmDr. Adam Häring
Porovnání vybraných perorálních originálních a generických léků používaných v kardiologii na základě disoluční studie

The comparison of selected cardio-active original products with their generics based on dissolution study

Přehledové články

Ondřej Šeda, Lucie Šedová
Farmakogenomika a nutrigenomika: komplexní interakce genů s prostředím

Pharmacogenomics and nutrigenomics: complex gene-environment interactions

MUDr. Lívia Vavrušová
Postavenie lamotrigínu v liečbe bipolárnej depresie

The role of lamotrigine in bipolar depression treatment

Kazuistiky

MUDr. Hana Roháčová Ph.D
Malárie

Malaria

Léčba parazitárních infekcí

Zdeněk Fendrich
Malárie a její léčba

Malaria and its treatment

doc. MUDr. Jiří Vaništa CSc
Farmakoterapie malárie v České republice

Pharmacotherapy of malaria in Czech Republic

Vladimír Mihál, Dagmar Pospíšilová, Martina Suková, Jan Starý
Pokrok v léčbě viscerální leishmaniózy

Visceral leishmaniasis treatment progress

doc. MUDr. Jana Skřičková CSc
Pneumocystová pneumonie

Pneumocystis pneumonia

MUDr. RNDr. František Stejskal Ph.D
Současná léčba helmintóz

Current treatment of helminthoses

Varia

Jan Bouchal, Karl R. N. Baumforth, Michaela Šváchová, Paul G. Murray, Erwin von Angerer, Zdeněk Kolář
Molekulární mechanizmy účinku antiandrogenu bicalutamidu

Molecular mechanisms of action of antiandrogen bicalutamide

Jaroslav Veselý
Deset let farmakologické inhibice v ATP-vazebném místě proteinkináz – příspěvek české enzymologie

Ten years of efficient ATP site-directed competitive inhibition of proteinkinases
« Návrat zpět »

Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.