Klinická farmakologie a farmacie, 2004 (roč. 18), číslo 3

Slovo úvodem

Farmakoterapie v gastroenterologii

Petr Dítě

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3):

Originální práce

Účinek rosiglitazonu je u modelů inzulinové rezistence a dyslipidémie modulován genetickým pozadím

Ondřej Šeda, Drahomíra Křenová, Vladimír Křen, Ludmila Kazdová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 138-141

Problematika rezistence Helicobacter pylori k antimikrobním léčivům

MUDr. Jindra Lochmannová jr, doc. MUDr. Milan Kolář PhD, doc. MUDr. Otto Lochmann CSc

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 142-143

Přehledové články

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii

Karel Cwiertka, Marián Hajdúch, Radek Trojanec, MUDr. Kateřina Špačková

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 165-170

Nežádoucí účinky amiodaronu

Bogna Jiravská Godula, Pavel Vávra, Otakar Jiravský, Marian Branny

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 171-174

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonisté angiotenzinu u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Vladimír Tesař

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 175-180

Hot-line

Nefrotoxicita indometacinu u novorozenců

Zdeněk Doležel, Dan Wechsler, Lia Elstnerová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 181-182

Studie VALUE - valsartan verzus amlodipin v léčbě hypertenze

Jiří Vítovec, doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 183-184

Informace a komentáře

Zpráva z konferencí

Blanka Kořístková ve spolupráci s koordinátory sympozií

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3):

Zpráva z kongresu Pokroky ve farmakoterapii 2004 pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí

Milan Kolář

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3):

Varia

Konzervativní léčba Crohnovy nemoci

Michal Konečný

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 144-145

Téma čísla: farmakoterapie v gastroenterologii

Klinicky významné interakce léčiv gastrointestinálního traktu

Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 146-148

Individualizace farmakoterapie inhibitory tymidylát syntázy u nádorů gastrointestinálního traktu

Miroslav Svoboda, Ondřej Slabý

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 149-152

Současná terapie primárních lymfomů gastrointestinálního traktu

Miroslav Tomíška, Ingrid Vášová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 153-159

Léčba bolesti v gastroenterologii

Milan Lukáš, Martin Bortlík

Klin Farmakol Farm 2004: 18(3): 160-164


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.