Klinická farmakologie a farmacie, 2004 (roč. 18), číslo 2

Slovo úvodem

Farmakoterapie v těhotenství - nový projekt webových stránek

PharmDr. Karel Vašut Ph.D, Tomáš Anděl, doc. RNDr. Jozef Kolář CSc

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 111-113

Originální práce

Možnosti rychlého průkazu ganciclovir rezistentních kmenů lidského cytomegaloviru (HCMV, CMV) u pacientů po transplantaci ledviny. Detekce bodových mutací v UL97 genu HCMV spojených s rezistencí vůči gancicloviru

Jiří Psohlavec, Miroslav Förstl, Jiří Horáček, Lenka Plíšková, Zbyněk Veselský, Petr Fixa

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 70-74

První zkušenosti s podáním anti-D globulinu u dětí s chronickou formou ITP

Dagmar Pospíšilová, Vladimír Mihál, Hana Beislová, Petr Smíšek, Lenka Vepřeková, Bohumír Blažek

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 75-80

Přehledové články

Dávejme Náhodě, do její jest-

Stanislav Komenda

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2):

Neurofarmakologická podstata působení memantinu v léčbě Alzheimerovy demence

Miloš Petrovič, Miloslav Sedláček, Martin Horák, Ladislav Vyklický jr

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 81-89

Základní charakteristiky vybraných imunosupresiv

David Suchý, Ilona Komzáková, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 90-95

Biologické účinky triterpenoidů: protizánětlivé, antimikrobiální, hepatoprotektivní, analgetické a další farmakologické aktivity

Petr Džubák, Marián Hajdúch, David Vydra, Jan Šarek, Karel Cwiertka

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 96-101

Liekové interakcie na úrovni cytochrómov P450. Časť II. Interakcie na úrovni CYP2D6

Jana Baranová, Pavel Anzenbacher, Lucie Kousalová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 102-107

Interakcie nesteroidových antiflogistík a analgetík

Milan Kriška, Ivan Rybár, Jozef Rovenský

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 108-110

Informace a komentáře

Hodnotenie rizika nesteroidových antiflogistík (Komentár k sérii článkov o NSA)

Milan Kriška

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 124-125

prof. MUDr. Jiří Lenfeld, CSc. (18. 4. 1924 - 14. 1. 1994)

Jaroslav Jezdinský

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 127-128

Nedožitá jubilea prof. MUDr. PhMr. Zdeňka Votavy, DrSc. a doc. MUDr. Miroslava Mráze, DrSc.

Helena Rašková

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 129-130

Varia

Co přináší klinický výzkum diabetu ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

doc. MUDr. Rudolf Chlup CSc

Klin Farmakol Farm 2004: 18(2): 114-123


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.