Klinická farmakologie a farmacie, 2004 (roč. 18), číslo 1

Originální práce

Vliv selekčního tlaku vybraných antibiotik na rezistenci nejčastěji se vyskytujících gramnegativních bakteriálních kmenů na jednotkách intenzivní péče ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Petra Matoulková, Věra Klemerová, Jiří Vlček, Pavel Čermák, Vladimír Černý, Miroslav Měšťan, Václav Dostál, Luboš Sobotka, Ladislav Žabka

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 6-10

Zmírňování zadrhávání v řeči u dětí a mladistvých s balbuties po aplikaci beta2 sympatomimetika formoterol

Josef Pešák

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 11-12

Přehledové články

Léky snižující účinnost antihypertenziv

Ivo Oral

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 22-25

Hyperhomocysteinémie a riziko ischemických cévních mozkových příhod

Ivanka Vlachová

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 26-29

Nežádoucí účinky léků používaných v revmatologii a základní principy sledování jejich bezpečnosti - II. Biologické léky, kortikosteroidy, antiporotika

Dana Tegzová, Jiří Vencovský, Jaroslav Hrba, Ctibor Dostál, Tomáš Zitko

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 30-37

Léčba depresivní poruchy v pozdním věku

MUDr. Martin Bareš

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 38-44

Leflunomid v léčbě aktivní revmatoidní artritidy

doc. MUDr. Radim Bečvář CSc

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 45-48

Hot-line

Primární hypertenze v dětském věku - zkušenosti s použitím felodipinu

Zdeněk Doležel, Jiří Štarha, Dana Dostálková

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 49-50

COMET - Carvedilol or Metoprolol European Trial - mortalitní studie srovnávající dva betablokátory u srdečního selhání

Jiří Vítovec, doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 51-52

VALIANT - Valsartan, captopril nebo obojí u infarktu myokardu komplikovaného srdečním selháním a/nebo dysfunkcí levé komory - samostatně ano, společně ne

Jiří Vítovec, doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 53-54

Informace a komentáře

Počítačový program -Profylaxe hluboké žilní trombózy a plicní embolizace-

Jaromír Gumulec, Martin Radina, Miroslav Penka

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 56-57

Informace z 5. Vinobraní klinické farmacie

Marcela Zemková

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 58-60

Syndrom bolestivého ramene

Miroslav Vykydal

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 61

Společenská rubrika

Biologické účinky triterpenoidů: protinádorová aktivita

Marián Hajdúch, Petr Džubák, Jan Šarek

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 14-21

Doc. MUDr. Josef Klapetek, CSc.

Jaroslav Jezdinský

Klin Farmakol Farm 2004: 18(1): 55


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.