Klinická farmakologie a farmacie, 2003 (roč. 17), číslo 3

Originální práce

Circulatory model for glucose - insulin interaction after intravenous administration of glucose to healthy volunteers

Ladislav Dedík, Mária urišová, Adela Penesová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 132-138

In the current study, glucose - insulin interaction was studied on the basis of measured data obtained by the standard intravenous glucose tolerance test in healthy subjects. A circulatory model of glucose - insulin interaction was developed capable of quantifying processes that develop in the body after the glucose load, i. e. the glucose uptake by body cells and cessation of the glucose output from liver. The circulatory model presented is a new alternative to the classic minimal model and its recent variants, which are currently in use for evaluation of measurements from intravenous glucose tolerance tests. Examples are given, showing results of...

Model for evaluation of data from oral glucose tolerance test

Ladislav Dedík, Mária urišová, Adela Penesová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 139-144

In the present study, an Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) was performed in healthy volunteers. Subsequently, on the basis of measured data, a mathematical model was developed, capable to account for the effect of the gastric-emptying process on glycemia in OGTT. The model performance is exemplified by results of model fits to the measured glucose concentration-time profiles in plasma of the volunteers. The modeling results revealed that the volunteers could be divided into three groups: The volunteers of the first group which exhibited high values of the apparent clearance of glucose, i. e. 0.63±0.08 l/min (arithmetic meanstandard deviation),...

Benzodiazepiny v roce 2002 z pohledu výdeje v některých lékárnách a nálezů Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství

Jarmila Tomková, Helena Hniličková, Eva Borůvková, Peter Višňovský

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 145-147

Za rok 2002 byl sledován výdej benzodiazepinů (BDE) v sedmi lékárnách z pěti měst ČR a vyhodnoceny výsledky vyšetření v Ústavu soudního lékařství LFUK v Hradci Králové. Nejčastěji vydáváný byl flunitrazepam (7 lékáren), alprazolam (4 lék.), bromazepam a diazepam (3 lék.), oxazepam (2 lék.), nitrazepam a chlordiazepoxid (1 lék). Více než dvě třetiny BDE (zejména flunitrazepam) byly předepisovány ženám, především nad šedesát let. Z 26 osob pitvaných na LFUK v Hradci Králové se zjištěnou přítomností návykových látek, byla polovina s BDE (nejčastěji flunitrazepam a diazepam). Ze vzorků od žijících (celkem 49) byl nalezen nejčastěji diazepam.

Přehledové články klinické farmakologie

Léčiva a chiralita

Pavel Anzenbacher, Jaroslav Jezdinský

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 148-150

Při interakci léčiv s cílovými strukturami (receptory) v organizmu se uplatňují účinněji ty látky, jejichž struktura odpovídá aktivnímu místu farmakologického receptoru. Vyskytuje-li se léčivo ve dvou (nebo více) prostorových izomerech (enantiomerech), pak se lépe váže na receptor ten izomer, jehož struktura koresponduje dokonaleji struktuře aktivního místa. Druhý stereoizomer může být farmakologicky neúčinný, méně účinný nebo může vykazovat zcela jiný (i nežádoucí) účinek. Tyto skutečnosti jsou dokumentovány na příkladech dexketoprofenu, citalopramu, omeprazolu a dextrometorfanu.

Lékové interakce na úrovni cytochromů P450 - Část I. Interakce na úrovni CYP3A4

Lucie Kousalová, Jana Baranová, Pavel Anzenbacher

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 151-157

Tento souhrnný článek popisuje farmakokinetické lékové interakce na úrovni metabolizmu zprostředkovaného cytochromem P450 (CYP) 3A4. CYP3A4 je nejrozšířenější formou všech cytochromů P450 a podílí se na většině známých přeměn léčiv, které probíhají za účasti cytochromů P450. Mezi léčiva, která jsou považována za typické substráty s velkým potenciálem k interakcím, patří většina makrolidových antibiotik (jako erytromycin), azolová antimykotika (itrakonazol, ketokonazol) a blokátory kalciového kanálu s dihydropyridinovou strukturou (např. nifedipin). Lékové interakce na úrovni CYP3A4 jsou způsobeny jak indukcí tohoto enzymu tak inhibicí CYP3A4. Vzhledem...

Proarytmie - závažné nežiadúce účinky liekov

Gabriela Kaliská

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 158-165

Proarytmie typu torsades de pointes (TdP) sú potencionálne letálnym nežiadúcim účinkom kardiovaskulárnych nekardiovaskulárnych liekov. Mechanizmus ich vzniku je blokáda iónových kanálov IKr, sprievodným znakom je predĺženie repolarizácie, disperzia repolarizácie a predĺženie intervalov Q-T na elektrokardiograme. V článku sa rozoberajú základné elektrofyziologické mechanizmy TdP, riziká ich vzniku, vzťahy ku farmakokinetike liekov. Uvádzajú sa najčastejšie predpisované liekové skupiny s vysokým proarytmickým potenciálom. Rozoberajú sa možnosti prevencie.

Moderní nesteroidní antirevmatika: klady a zápory

David Suchý, Marek Reichl

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 166-169

Selektivní inhibitory cyklooxygenázy byly vyvinuty jako odpověď na gastrointestinální toxicitu konvenčních NSA. Základní a klinická data konstatují menší počet gastrointestinálních nežádoucích účinků, ale potencionální protrombogenní efekt těchto léků vyžaduje jejich další sledování, zejména u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními s vysokým rizikem KV příhod.

Přehledové články farmakoterapie

Možnosti terapie infekcí způsobených vankomycin-rezistentními enterokoky

Iva Vágnerová, Milan Kolář

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 170-173

V předložené práci je shrnuta problematika výskytu vankomycin-rezistentních enterokoků (VRE) u onkohematologických pacientů ve Fakultní nemocnici Olomouc v období 1997-2002, kdy VRE představují většinou jen prostou střevní kolonizaci, ale mohou být také odpovědny za vznik závažných, terapeuticky obtížně zvládnutelných infekcí. Jsou podány přehledy rezistencí VRE k vybraným antimikrobním přípravkům a zhodnocena účinnost nových léků - linezolidu a quinupristinu/dalfopristinu na tyto problémové bakteriální kmeny.

Kombinovaná léčba asthma bronchiale u dětí

František Kopřiva

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 174-176

Podstatou dlouhodobé, preventivní a udržovací léčby asthma bronchiale jsou protizánětlivé léky, z nichž nejúčinnějšími jsou inhalační kortikosteroidy. Doporučovanou léčbou v současných standardech léčby astmatu pro perzistující astma je kombinovaná léčba - inhalační kortikosteroid s beta-2 mimetikem s dlouhodobým účinkem (fluticasoni propionas/salmeteroli xinafoas nebo budesonid/formoteroli fumaras), s výhodou podávaná v jednom inhalátoru.

Štandardná farmakoterapia a liečba komplikácií u pacientov po transplantácii pľúc

Michaela Redlichová, Andrea Šenková, Bronislav Drugda, Petr Krištúfek

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 177-182

Autori v príspevku prezentujú svoje názory a skúsenosti s najmodernejším manažmentom pacientov po tomto radikálnom výkone. V prvej - skôr teoretickej - časti sa venujú časovému harmonogramu pravidelných rutinných kontrol, popisu najčastejších a najobávanejších potransplantačných komplikácií a ich liečbe, druhú časť tvoria dve zaujímavé kazuistiky.

Současné možnosti -starších- antibiotik v terapetické praxi

Jiří Havlík

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 183-185

Starší antibiotika byla poznána do roku 1957 a jde vesměs o přirozené produkty bakterií nebo plísní. I když čas omezil jejich význam a častost předepisování, zůstávají stále účinná u mnoha onemocnění. Aby nedocházelo k narůstání rezistence na ně, je třeba je správně indikovat a podávat v dostatečně velké dávce po správnou dobu.

Hot-line

Léčba hypertenze u nemocných s ICHS - STUDIE INVEST

Jiří Vítovec, doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 186-187

Studie INVEST ukázala že kombinace verapamilu a trandolparilu je vhodnou alternativou betablokátoru a diuretika u nemocných s hypertenzí a ICHS.

Informace a komentáře

53. farmakologické dny v Brně

Jiří Nečas

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 189

Zpráva o konání 8. mezioborové česko-slovenské toxikologické konference

Miloň Tichý

Klin Farmakol Farm 2003: 17(3): 190


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.