Klinická farmakologie a farmacie, 2003 (roč. 17), číslo 2

Úvodník

Editorial

Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2):

Originální práce

Comparison of analgesic effect of three topically applied preparations containing indometacin - a pilot, double-blind clinical and experimental study

Jaroslav Jezdinský, Marie Belejová, Jaroslava Kvapilová, Milena Bretšnajdrová, Zdeněk Záboj

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 71-77

The aim of this pilot, double-blind, placebo-controlled clinical and experimental study was to compare the analgesic efficacy of a single-dose application of three indometacin containing preparations for topical administration (Elmetacin- spray, Indobene- gel, Indometacin 1 % gel) both in man (patients with active bilateral gonarthrosis) and animal (laboratory rats). The analgesic effect of the preparations in patients was evaluated in comparison with relevant placebos 8 hrs after administration to one knee joint. We assessed: effectiveness on spontaneous pain, pain relieve, pressure pain threshold and pressure pain tolerance. Randall-Selitto model...

Treatment of chronic cough in children with montelukast, a leukotriene receptor antagonist

František Kopřiva, Martin Zápalka, Lucie Sobolová, Jarmila Szotkowská

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 78-82

22 children (13 boys and 9 girls) with chronic cough were treated with the leukotriene receptor antagonist Montelukast (SingulairR tbl. 5 mg) administered once daily for 4 weeks. In 14 children (68 %), the cough ceased during the third week of treatment. Children responding to montelukast were found to have higher blood levels of eosinophil cationic protein S-ECP) in the pre-treatment blood sample than children with no response (responders 14.88 ± 2.651 -g/l versus non-responders 6.62 ± 0.948 -g/l; p<0.01). Blood S-ECP levels remained higher also in the post-treatment blood sample in responders (10.55 ± 1.631...

Analysis of epilepsy pharmacotherapy using request forms for therapeutic monitoring of antiepileptics

Blanka Kořístková, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 83-87

Changes of epilepsy pharmacotherapy were observed. 4 528 blood samples obtained from 1695 patients were analyzed. Monotherapy was the most common pattern (49 % of samples) followed by combination of two drugs (33 %). 60 % of patterns prior to 2000 involved carbamazepine, valproic acid and phenytoin in monotherapy, and combination of valproic acid or phenytoin with carbamazepine. The proportion of phenytoin was decreasing in favor of valproic acid. Children were treated with valproic acid more often than adult persons were. Phenytoin was given more frequently to adult males. Adult females were more often treated with combination therapy. The utilization...

Přehledové články klinické farmakologie

Úloha etické komise při posuzováníklinického výzkumu

Věra Strnadová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 88-91

Úloha etické komise v procesu schvalování klinického výzkumu je nad vší pochybnost. Společným pro všechny typy klinického výzkumu je, že se provádí na člověku. Etika klinického výzkumu se tedy netýká jen studií zadávaných farmaceutickými firmami, ale celého biomedicínského výzkumu. Zájmy zúčastněných osob je třeba vždy upřednostňovat před zájmy vědeckými a společenskými. Co je v zájmu společnosti, ještě nemusí být v zájmu jednotlivce, zejména pokud se má stát výzkumným subjektem. Vždy musí být zajištěna odpovídající vědecká a etická kvalita výzkumu, jeho důvěryhodnost a prevence nekalých nebo chybných postupů. Činnost EK může značně ovlivnit její složení,...

Nežádoucí účinky antibiotik na gastrointestinální trakt

Karel Urbánek

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 92-95

Téměř všechna antibiotika mohou vyvolávat gastrointestinální nežádoucí účinky, nejčastěji dyspepsii s nauzeou a zvracením nebo průjem. Nauzea a zvracení bývají nespecifické, jen zřídka závažnějšího charakteru. Pouze makrolidy mohou svým účinkem na motilinové receptory vyvolávat specifické dyspeptické potíže. Postantibiotický průjem je většinou vyvolán střevní dysmikrobií, z toho asi ve 20 % superinfekcí Clostridium difficile. Malá část průjmů je způsobena specifickými účinky jednotlivých antibiotikna GIT. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem antibiotik na GIT je pseudomembranózní kolitida, jeden z možných důsledků střevní superinfekce Clostridium difficile....

Přehledové články farmakoterapie

Salicylany (Aspirin, Acylpyrin) na prelome tisícročí

Ján Buchanec, Jana Javorková, Jana Buchancová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 96-101

Autori podávajú prehľad poznatkov o salicylanoch od antiky po dnešok. Liečivo sa sprvoti používalo v naturálnej forme, od roku 1899 ako kyselina acetylosalicylová (Aspirin, neskôr Acylpyrín, resp. iné galenické formy). V príspevku sa opisujú doteraz známe základné účinky, vedlajšie účinky najmä z pohľadu pediatra a vízia použitia v ďalšom tisícročí. Podáva sa tiež prehľad niektorých vlastných skúseností autorov.

Nežádoucí účinky léků používaných v revmatologii a základní principy monitorování jejich bezpečnosti - I. Chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy (DMARDs)

Karel Pavelka, MUDr. Liliana Šedová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 102-109

Autoři v přehledném článku podávají přehled klíčových nežádoucích účinků jednotlivých DMARDs a zvláště pak oficiální návody na monitorování jejich bezpečnosti. Největší pozornost je pak věnována nejdůležitějším DMARDs současné doby, tzv. antimalarikům, sulfasalazinu a metotrexátu.

Hot-line

Antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARB) v léčbě hypertenze studie SCOPE

Jiří Vítovec, doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 110-112

Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s fibrilací síní

Miroslav Souček, Petr Fráňa, Ivan Řiháček

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 113-114

Informace a komentáře

Zpráva ze 4. jarní konference klinické farmacie (Lisabon, 14. - 17. květen 2003)

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 115

Dexketoprofen trometamol při léčbě akutního záchvatu migrény

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 116

Dvě nové učebnice farmakologie

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 117-118

Společenská rubrika

Prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc. - 70 let

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 119

150 let od narození prof. MUDr. Josefa Thomayera (23. 3. 1853 - 18. 10. 1927)

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 120

Vzpomínka na prof. MUDr. Zdeňka Modra, CSc.

Klin Farmakol Farm 2003: 17(2): 121


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.