Klinická farmakologie a farmacie, 2003 (roč. 17), číslo 1

Editorial

Milan Grundman

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1):

Úvodník

New high-performance liquid chromatographic method for therapeutic drug monitoring of isepamicin

Hana Brozmanová, Blanka Kořístková, Milan Grundmann, René Hrdlička

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 7-11

HPLC method with derivatisation for measuring isepamicin concentration in serum was developed. The assay utilised extraction of isepamicin on Amberlite XAD-2 columns and derivatisation was performed with 1-fluor-2.4-dinitroflourbenzene. Chromatography was carried out using microbore column with reverse phase and mobile phase consisted of acetonitril/methanol/water/triethylamine 20:80:140:0.05. Isepamicin was given once daily and through and peak levels were measured in 17 paediatric patients Pharmacokinetic data were obtained by the aid of pharmacokinetic program MW- PHARM 3,30 using gentamicin population pharmacokinetic for different age groups as...

Originální práce

Hodnotenie rizika liekov vo vzťahu k jeho percepcii

Milan Kriška, Juraj Payer, Igor Novák, Daniela Ježová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 12-16

Práca sa zaoberá hodnotením rizika liekov s dôrazom na skupinu psychofarmák. Autori hodnotia percepciu rizika v súvislosti s faktormi ovplyvňujúcimi preskripciu liekov a so systémom monitorovania nežiaducich účinkov v medicínskej praxi. Poukazujú na nízku frekvenciu hlásením nežiaducich účinkov v SR , kde pretrváva v sponntánnom monitorovaní veľmi nízka aktivita psychiatrov a neurológov. Analyzujú niektoré príčiny nízkej percepcie rizika liekov a hľadajú možnosti prevencie.

Přehledové články klinické farmakologie

Farmakologické interakce

Jaroslav Květina, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 17-21

O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku některého z nich. Výsledkem může být účinek synergický, antagonistický nebo změněný. Lékové interakce jsou závažnou příčinou toxicity a nežádoucích účinků léků a jejich rozpoznání je často diferenciálně diagnostický problém. Se zvyšujícím se počtem současně podávaných léků se zvyšuje i procento výskytu nežádoucích účinků. Podle mechanizmu vzniku se dělí lékové interakce do tří skupin: farmaceutické, farmakodynamické a farmakokinetické. V případě farmaceutických lékových interakcí se jedná spíše o farmaceutickou inkompatibilitu. Farmakodynamické interakce...

Podklady pro racionální antibiotickou léčbu komunitních bakteriálních infekcí

Milan Kolář, Karel Urbánek, Luboslava Čekanová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 22-24

V předloženém sdělení je dokumentován negativní vývoj bakteriální rezistence v komunitní oblasti související se selekčním tlakem antimikrobních přípravků. Jsou formulovány podklady pro racionální antibiotickou léčbu v ambulanci praktického lékaře a současně i možnosti působení antibiotických středisek.

Přehledové články farmakoterapie

Súčasný pohľad na otázniky v liečbe tuberkulózy

Eva Rajecová, Ivan Solovič

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 25-28

Autori v práci rozoberajú súčasný stav v liečbe tuberkulózy, štandardné liečebné režimy, druhy rezistencie a možnosti liečby rezistentných foriem tuberkulózy.

Farmakoterapie antibiotiky u pacientů vyšších věkových skupin vzhledem k bakteriální rezistenci

Pavel Čermák, Miroslav Förstl

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 29-33

Cílem práce bylo zjištění incidence infekčních komplikací u pacientů vyšších věkových skupin, citlivosti na antibiotika a možností antibiotické terapie. V letech 2000-2001 bylo vyšetřeno 18 618 pacientů stáří 60 let a více s infekční diagnózou. Nejčastěji zachycovanými patogeny byly enterobakterie, stafylokoky a enterokoky. Nejčatěji izolovaný patogen Escherichia coli si zachovával velmi dobrou citlivost na antibiotika, kmeny Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa byly velmi rezistentní. Ve vyšších věkových skupinách klesal výskyt rezistentních kmenů. Enterokoky byly citlivé na aminopeniciliny, vankomycin a teikoplanin. Diskutovány jsou možnosti...

Doporučení pro léčbu inzulinem u dospělých diabetiků při hospitalizaci - návrh standardu

doc. MUDr. Rudolf Chlup CSc, Alena Kmoníčková, Eva Boudová, Světluše Fišarová, Jaroslava Holá, Věra Hrubá, Marie Gajdošová, Ludmila Konštacká, Jiřina Faltýnková, Irena Beránková, Lenka Šeflová, Zuzana Pevná, Miroslava Grecmanová, Jarmila Řehořová, Pavla Holešinská, Emilia Ďurajková, Jolana Strnadová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 34-42

V práci je předložen návrh standardu pro léčbu inzulinem u dospělých diabetiků v době hospi­talizace. Autoři doporučují postup na základě vlastních zkušeností i podle materiálů České diabetologické společnosti, Německé diabetologické společnosti, Studijní skupiny pro výchovu diabetiků (DESG/EASD), Mezinárodní diabetologické federace a Světové zdravotnické organizace. Je žádoucí, aby si diabetik přinesl do ne­moc­ni­ce svůj dávkovač i glukometr s příslušenstvím a po dohodě s ošetřujícím lékařem si kontroloval glykémie a aplikoval inzulin. Počítače v diabetologické am­bu­lanci i na oddělení je třeba vybavit programem, umožňujícím převod dat z paměti...

Antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARB) v léčbě hypertenze STUDIE LIFE

Jiří Vítovec, doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 43-45

Hot-line

-Farmakorezistentní- hypertenze

Ivana Kacířová, Milan Grundmann

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 46-47

Popsán je případ 49letého hypertonika s tzv. farmakorezistentní hypertenzí, odeslaného z odborné interní ambulance se čtyřkombinací atenolol, amlodipin, cilazapril a moxonidin s TK 190/115 mmHg. Po úpravě terapie na kombinaci betaxololu, amlodipinu a trandolaprilu s diuretikem hydrochlorothiazidem došlo k dlouhodobé normalizaci TK na hodnoty 120-138/82-88 mmHg. Po roce došlo opět k výraznému zvýšení TK, po kontrolovaném podání léků na ambulanci byla potvrzena jejich dobrá účinnost. Důvodem non-compliance pacienta byla ztráta zaměstnání a pobírání nemocenské, tedy sociální non-compliance.

Sdělení z praxe

Zpráva z konferencí v Rožnově 17.-19. 10. 2002

Hana Brozmanová

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 48-51

Informace a komentáře

Zápis ze schůze výboru Sekce klinické farmakologie ČSEKFT konané dne 16. 10. 2002 v Rožnově pod Radhoštěm

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 52

Zpráva o činnosti Sekce klinické farmakologie ČSEKFT za volební období 1999-2003

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 53-55

Nekrológ za prof. MUDr. Andrejom Nicákom, DrSc.

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 56

Společenská rubrika

Devět desetiletí prof. MUDr. Dr.h.c. Heleny Raškové, DrSc. (* 2. 1. 1913)

Klin Farmakol Farm 2003: 17(1): 57-61


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.