Klinická farmakologie a farmacie, 2017 (roč. 31), číslo 3


Originální práce

Possible interaction between mycophenolate
mofetil and tacrolimus in kidney transplant patients

Interakce mezi mykofenolát mofetilem a takrolimem u pacientů po transplantaci ledviny

Jan Strojil; 1, Jiří Orság; 2, Tomáš Fürst; 3, Karel Urbánek; 1, Pavel Anzenbacher; 1, Karel Krejčí; 2

Klin Farmakol Farm 2017: 31(3): 3-6

Aims: Tacrolimus is the mainstay of transplant immunosuppression in kidney graft recipients. It is most commonly used in combination
with mycophenolate mofetil. Literature data on the existence and significance of drug-drug interaction of these two
drugs is contradictory and inconclusive for kidney transplant patients. The aim of the study was to confirm and quantify the
interaction in kidney transplant patients.
Methods: A total of 4,220 tacrolimus level measurements spanning 5 years in 181 renal graft recipients in a single transplant center
were analyzed. Change in dose needed to achieve a unit concentration was used as...

Přehledové články

Může být pregabalin efektivní u léčby deprese?

Could pregabaline be effective medication in treatment of depressive disorder?

Miroslav Sekot

Klin Farmakol Farm 2017: 31(3): 7-8

Pregabalin je lék ze skupiny antiepileptik indikovaný pro léčbu generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti. Ačkoliv
antidepresivní působení pregabalinu nebylo dosud prokázáno, může pregabalin pozitivně ovlivnit náladu pacientů s bolestivými
syndromy různé etiologie. V článku jsou popsány dvě kazuistiky léčby pregabalinem u pacientek s depresivní symptomatikou.

Dlouhodobě působící antipsychotika v praxi

Long-acting injectable antipsychotics in clinical practice

Libor Ustohal

Klin Farmakol Farm 2017: 31(3): 10-15

Článek shrnuje základní údaje o dlouhodobě působících neboli depotních antipsychoticích, která jsou v současnosti dostupná
v České republice. Jedná se o čtyři antipsychotika I. generace (flufenazin, flupentixol, haloperidol a zuklopentixol) a čtyři antipsychotika
II. generace (aripiprazol, olanzapin, risperidon a paliperidon). Zaměřuje se zejména na zahájení léčby a dávkování.
Diskutovány jsou rovněž i základní výhody a nevýhody depotní formy, její účinnost v prevenci relapsu a riziko nežádoucích
účinků ve srovnání s perorální formou antipsychotik.

Suplementace hořčíku – farmakologické
mechanismy, metody podání a pasti

Magnesium supplementation: pharmacological mechanisms, routes of administration, and pitfalls

Zdeněk Zadák, Alena Tichá, Radomír Hyšpler

Klin Farmakol Farm 2017: 31(3): 16-18

Hořčík je významným faktorem v celé řadě metabolických reakcí, zejména při tvorbě energie, ve funkci mitochondrií, je součástí kofaktorů
enzymů a moduluje funkci transportních pump a kanálů buněčné membrány. Deficit hořčíku je v populaci industriálně rozvinutých zemí
velmi častý a pohybuje se kolem 33 % ve všech věkových skupinách mužů i žen. Diagnostika deplece hořčíku v organismu je složitá,
vzhledem k tomu, že se tento iont vyskytuje v biologických systémech v několika frakcích, dále proto, že jeho maximum je obsaženo
intracelulárně. Klinická symptomatologie hořčíkové deplece je velmi široká od minimálních obtíží až po život...

Antiresorpčné látky a osteonekróza čeľustí
z pohľadu stomatológie

Antiresorptive substances and osteonecrosis of the jaws from point of view of stomatology

Peter Plachý, Katarína Sobolíková, Peter Stanko

Klin Farmakol Farm 2017: 31(3): 19-22

Bisfosfonáty (ďalej BF) patria do skupiny antiresorpčných látok. Inhibujú diferenciáciu osteoklastov a ich zrenie, redukujú resorpciu
kostí. Indikované sú hlavne pri myeloma muptiplex, m. Paget, pri kostných metastázach pri Ca prostaty, prsníka, obličiek a pod.,
a pri osteoporóze. Ich negatívom je, že niekedy vyvolávajú osteonekrózu čeľustí, Americkou asociáciou pre oromaxilofaciálnu
chirurgiu pomenovanú ako BRONJ – bisphosponate related osteonecrosis of the jaws resp. MRONJ – medication related osteonecrosis
of the jaws. Incidencia osteonekrózy pri p. o. užívaní BF je 1 percento a menej, pri užívaní i. v. 1 až 10 percent.

Kazuistiky

Intratekální podání léčiv u onkologického
pacienta s refrakterní bolestí

Intrathecal drug administration in cancer patient with refractory pain

Jana Gregorová; 1, 2, 3, Petra Holečková; 4, 5

Klin Farmakol Farm 2017: 31(3): 23-27

U onkologického 69letého pacienta s diagnózou karcinomu rektosigmatu po úspěšné konzervativní léčbě spondylitidy byla
řešena progrese bolestí, které ho významně limitovaly nejen v běžných denních činnostech, ale také mu znemožňovaly ulehnutí
do postele a spánek vleže. Účinek systémové aplikace vysokých dávek opioidů, doplněných nesteroidními antiflogistiky
a adjuvantní medikací nebyl dostatečný.

Medicamenta nova

Evolokumab pro léčbu familiární
hypercholesterolémie

Evolocumab for the treatment of familial hypercholesterolemia

Vladimír Bláha

Klin Farmakol Farm 2017: 31(3): 28-34

Familiární hypercholesterolémie (FH) je častým vrozeným monogenním metabolickým onemocněním. Onemocnění je spojeno
s významnou elevací aterogenního low-density lipoprotein cholesterolu (LDL-C) v plazmě. FH vede k předčasnému výskytu
ischemické choroby srdeční, cévních mozkových příhod a postižení periferních tepen. Navzdory dostupným, dobře definovaným
diagnostickým kritériím (vysoký LDL-C, rodinná anamnéza výskytu hypercholesterolémie a předčasné ischemické choroby
srdeční, cévních mozkových příhod a postižení periferních tepen, event. přítomnosti šlachových xantomů nebo arcus lipoides
cornae před 45. rokem věku) zůstává FH...

Nekrolog

Zemřel prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.

Prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc.

Klin Farmakol Farm 2017: 31(3):

 


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.