Klinická farmakologie a farmacie, 2017 (roč. 31), číslo 4


Originální práce

Co přináší (a co nepřináší) Evropská léková agentura ve službě Medical Literature Monitoring z pohledu české farmakovigilance?

What is offered (and what is not offered) by the European Medicines Agency in the Medical Literature Monitoring service from the viewpoint of the Czech pharmacovigilance?

Jaroslav Horký

Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 3-7

Od září 2015 provozuje Evropská léková agentura systém Medical Literature Monitoring (MLM) na sledování literatury pro
300 farmaceutických a 100 rostlinných látek a jejich kombinací. Byla hodnocena úplnost záznamů z českých farmaceutických
časopisů v hlavní zdrojové databázi EMBASE a následně v MLM. Určité nedostatky jsou uvedeny na konkrétních příkladech.
Některé hlásitelné účinné látky v kazuistikách chybí jak v EMBASE (používající pouze autorský souhrn a nikoli plný text článku
s popisem případu), tak i v MLM (omezujícím navíc výběr pouze na 300 látek).

Hlavní téma

Úvodní slovo

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. - editor hlavního tématu

Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 8

Profylaxe trombóz po ortopedických operacích

Thromboprophylaxis after orthopaedic surgery

Jiří Lošťák, Jiří Gallo

Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 9-13

Hluboká žilní trombóza ohrožuje více než 40 % pacientů podstupujících větší ortopedicko-traumatologické operace. Zejména
proximální uzávěry mohou vést až k plicní embolii. Prevence této komplikace je nedílnou součástí dobré klinické praxe. Postupovat
bychom měli s ohledem na aktuální doporučené postupy relevantních odborných společností pro jednotlivé typy operací
a s ohledem na individuální rizikový profil pacienta. Náhrady kolenního a kyčelního kloubu vyžadují prevenci tromboembolické
nemoci (TEN) buď nízkomolekulárními hepariny (LMWH), nebo novými perorálními antikogulancii (NOAC). Podle SPC je minimální
délka tromboprofylaxe...

Aktuální postavení perorálních chrupavku
ovlivňujících látek v prevenci a terapii kloubních
nemocí

Chondroitin, glucosamine, diacerein, piascledine, and methylsulphonylmethane in the prevention and treatment of joint diseases

Martin Hobza, Jiří Gallo

Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 14-17

Poruchy metabolismu chrupavky a zánětlivé změny kloubní výstelky hrají zásadní roli ve vývoji degenerativních a dalších
kloubních onemocnění. Na tyto procesy cílí substance podávané perorálně k léčbě kloubní symptomatologie při chondropatiích
a osteoartróze. Některé z nich stimulují obnovu mezibuněčné hmoty chrupavky, podílí se na regulaci jejího metabolismu
a do určité míry tlumí zánětlivé procesy. Mají pomalý nástup účinku, působí symptomaticky a někdy je u nich uváděn i efekt
zpomalující průběh onemocnění. Nejrozšířenější a také nejvíce prostudované jsou chondroitinsulfát a glukosaminsulfát,
mnohem méně informací máme o...

Antibiotika v kostním cementu

Antibiotic-loaded bone cement

Michal Svoboda, Jiří Gallo, Miroslava Mrňková

Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 18-24

Akrylátový cement se v ortopedii užívá již více než 60 let a má velmi široké využití. Jeho hlavní indikací je fixace implantátů
a dočasná či trvalá výplň dutin. Kostní cement je velmi oblíbený díky kombinaci svých fyzikálních vlastností, kterými jsou dobrá
tvárnost, pevnost a schopnost vylučovat antibiotika (ATB) do okolních tkání po dlouhou dobu v relativně stabilní koncentraci.
Koncentrace ATB v okolí cementu je mnohonásobně vyšší, než jsou minimální inhibiční koncentrace většiny bakterií. Sérové
koncentrace ATB jsou však zanedbatelné. Rychlost uvolňování ATB závisí na porozitě, homogenitě a viskozitě cementu, poměru
povrchu...

Přehledové články

Neodôvodnené prerušenie preventívnej terapie statínmi – klinické dôsledky

Unjustified discontinuation of statin preventive therapy – clinical consequences

Milan Kriška, Jana Tisoňová, Monika Laššánová, Andrej Dukát

Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 25-28

Statíny, zaraďované do skupiny hypolipidemík, patria aj v súčasnosti k najčastejšie predpisovanej skupine liečiv. Stúpajúci počet
štúdií jednoznačne potvrdzuje pri ich užívaní významné zníženie morbidity a kardiovaskulárnej mortality. Hoci existujú práce,
ktoré často zvyšujú percepciu rizika statínov, hlavne výskytu myopatie u starších ľudí, väčšina prác potvrdzuje dôležitosť ich
používania aj u vyšších vekových skupín a upozorňuje na dôsledky ich vynechania z terapeutických preventívnych schém.
V prezentovanej práci analyzujeme príčiny prerušenia terapie, poukazujeme na nebezpečenstvo vzniku syndrómu z vynechania
a poukazujeme...

Kazuistiky

Hyperlipidémia vyvolaná quetiapinom spôsobujúca akútnu pankreatitídu

Hyperlipidemia induced by quetiapine causing acute pancreatitis

Stanislava Uríková

Klin Farmakol Farm 2017: 31(4): 29-31

Antipsychotiká druhej generácie sú spojené s nežiadúcimi účinkami, ako sú hyperlipidémia a hyperglykémia. Akútna pankreatitída
(AP) vzniknutá na podklade liečby quetiapinom je vzácnou komplikáciou tejto terapie. 25-ročný pacient trpiaci schizofréniou,
ktorý bol liečený quetiapinom, bez prítomnosti ďalších rizikových faktorov v predchorobí, bol akútne prijatý pre abdominalgie,
dyspepsie a dyspnoe. Vstupné laboratórne vyšetrenie ukázalo výraznú hyperglykémiu (42 mmol/l), hyponatriémiu (116 mmol/l),
eleváciu sérových amyláz (8,7 μkat/l) a zápalových parametrov. Počítačová tomografia (CT) brucha potvrdila diagnózu ľahkej
akútnej...


Klinická farmakologie a farmacie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.